Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


2 страница. Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе
Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді? С) өзгермейді

Идеаль газдың көлемiн 5 есе кемітіп, температурасын 5 есе арттырғанда, қысымы қалай өзгередi? A) 25 есе артады

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз. C) dQ=dU+dA

Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. - әмбебап газ тұрақтысы. С) 4

Изобаралық процестің өрнегін көрсетіңіз. D)

Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі: В) V/T=const

Изотермалық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз A) dQ = dA

Изотермалық процестің өрнегін көрсетіңіз. A)

Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз. С)

Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі: B)

Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс? С)

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет. Е)

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі: А)

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай? В) 5000 Дж

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істеді. Газға қандай жылу мөлшері берілген? D) 20 Дж

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді? E) 0 Дж

Изохоралалык азотқаық процесс кезінде 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады? E) 70 Дж

Изохоралық процесс кезінде азотқа 170 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті? E) 170 Дж.

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті? В) 70 Дж

Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? В) 8 есе артады

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз. В)

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз. В)

Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай? C) 0

Изохоралық процестің өрнегін көрсетіңіз. B)

Импульс дегеніміз: E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз: D)

Импульсы 8 кг×м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз. D) 2кг және 4 м/с

Инерция моменті 10 кг·м2 тұтас диск 2 рад/с2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз: B) 20 Н·м

Инерция моменті I=63,6 кг×м2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз. Е) 100 Н×м

Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h = беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз. D) s

Капиллярлық трубкада сұйықтық көтерілу өрнегінде . Беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз. E)

Карно циклы кезінде ²жұмыс денесі² қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз. В) 120 кДж

Карно циклі қандай процестерден тұрады? С) екі изотерма мен екі адиабата

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді? D) 2 және 4

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не? B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы

Кедергiлерi 20 Ом және 40 Ом екi өткiзгiш параллель жалғанып, ток көзiне қосылған. Осы өткiзгiштерде бөлiнiп шығатын токтың қуаттарының қатынастары N1/N2 қанша болады? А) 2

Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады? E) екi өткiзгiште де кернеу бiрдей

Кедергiлері 13 Омнан екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда, тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? С) 26 Ом

Кедергiсi 12 Ом өткiзгiш арқылы ток күші 1 А ток 1 минут өткенде, өткiзгiште бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? А) 720 Дж

Кедергiсi 15 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? E) 12 Дж

Кедергiсi 30 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? B) 24 Дж

Кедергiсi 60 Ом өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы минутына 10 Кл заряд өтетін болса, ол өткізгіштен 1 минутта бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? В) 100 Дж

Кедергілері және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады? C) 1-шам

Кедергілері 3 және 12 Ом шам кезекпе – кезек қандай да бір ток көзіне қосылды. Екі шамда бірдей энергия алады. Ток көзінің ішкі кедергісін анықта. С) 6

Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады? B) 200 кОм

Кедергісі 12 Ом өткізгіш арқылы 1 А ток 1 минут өткенде, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшері қанша болады? Е) 720 Дж

Кедергісі 2 Ом өткізгішті 2 бүктеп, сол тізбекке қосты. Осы тізбектің кедергісі неге тең? C) 0,5 Ом.

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады? B)

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең? В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады? А) Изотермдік

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең - бұл теңдеуді ағыстың “үздіксіздік теңдеуі” деп атайды. А) Sυ=const

Келесі өрнектердің қайсысы мынандай анықтамаға сәйкес келеді: кез келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өтетін сұйық массалары тең. Бұл теңдеуді ағыстың «үздіксіздік теңдеуі» деп атайды А) Su=const

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес: В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз. В)

Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?С) (м)

Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді? D)

Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады? B)

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?D)

Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз. B)

Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсалют серпімді соққысы үшін дұрыс: В)

Келтірілген теңдеулердің қайсысы ішкі үйкеліс (тұтқырлық) құбылысын сипаттайды?1. 2. 3. 4. С)Тек 4.

Келтірілген теңдеулердің қайсысы электрстатикалық өрістің біртектілігін көрсетеді? E) E = const

Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды? В)

Келтірілген формулалардың қайсысы анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең. C) L = I

Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын

Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең. B) L=Іw

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді? В)

Кернеу 100 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең? C) 100 Ом.

Кернеу 200 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең? В) 400 Ом

Кернеуi 40 В ток көзiне сыйымдылығы 500 мкФ жалғанған конденсатор қандай заряд алады? C) 20мКл

Кернеудің өлшем бірлігі: Е) В

Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады? E) 0 мкДж

Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай? А) 1 м/с2

Кернеулігі Е =12кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз. С) 2,12 ×10-7 Kл/м2

Кернеулігі Е0 біртекті электр өрісі бар кеңістік өтімділігі e біртекті изотропты диэлектрикпен толтырылған. Диэлектриктегі өріс кернеулігін және оның поляризациялануын анықтаңыз. А) ,

Кернеулігі Е0=700 В/м біртекті электр өрісіне, өріске перпендикуляр қалыңдығы d=1 см және ауданы S=200см2 шыны пластинка (ε=7) қойылған. Пластинкада шоғырланған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз. В) ~3 нДж

Кернеуі 24 В, ток күші 0,3 А кедергіден 20 секунд ішінде қанша жылу бөлініп шығады? E) 144Дж

Кинематика нені зерттейді:Е) қозғалысты тудыратын және өзгертетін себептерді қарастырмай, денелер қозғалысын

Клаузиус теңсіздігі: В) dS 0

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса? E) өзгермейдi

Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi? D) 7 есе өседi

Конденсатор астарларының арасын = 7-ге тең болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді? E) 7 есе өседі

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi? E) өзгермейдi

Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді? B) 4 есе өседі

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуi 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? C) 2,0 мкФ.

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? A) 20 нФ

Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы): С)

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады? Е) S=0

Консервативті күш дегеніміз: B) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.

Консервативті күшті көрсетіңіз: Е) Ауырлық күші

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді? А) 9 есе артады

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы p/4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз. B) x=0,05cos( + p /4)

Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының қандай уақыт аралығы сәйкес келеді? С) 3,2 с

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз. C) 45 м/с

Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады? C)

Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады? D) 4

Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2. D) 5 кН

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=6×1023 моль-1). A)

Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? Е) 0 кДж

Көлемі 83 дм3 түтікте температурасы 270С массасы 20 г сутегі бар. Оның қысымын анықта: B) 3×105Па.

Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз. B) 3·105 Па

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – универсал газ тұрақтысы) B) N= PV / kT

Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз. А) 3×103 кг/м3

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? B) 4 есе кемиді

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді В) 4 есе кемиді

көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV. C) 2PVЧ

Көмірқышқыл газы үшін Срv қатынасы неге тең? Е) 4/3

Көрсетілген Re=υRr/h теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз. D) Re

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ: E) Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады? В) F=s l

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?1 Ішкі энергия.2 Жылу мөлшері.3 Істелген жұмыс.4 Энтропия D) 2 және 3.

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады?1. Ішкі энергия 2. Жылу мөлшері 3. Жұмыс 4. Энтропия D) 2 және 3

Көрсетілген сурет Остроградсий-Гаусс теоремасы бойынша жазылған теңдеулердің қайсысына сәйкес келеді (q1 және q3 – оң нүктелік зарядтар, q2 –теріс нүктелік заряд; S – q1 және q2 зарядтарын қоршаған бет): A)

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді? А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.C)

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз. С)

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз. C) PV=const

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады? E)

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетедіD)

Көрсетілген формулалардың қайсысы тұйық тізбек үшін Ом заңына сәйкес болады? Е)

Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды? С) Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады.

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең? С) 4,2 кВт

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады? С) тек газ күйінде

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады? С) сәулеленумен

Күш моменті дегеніміз не? В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

Күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді: D) Н·м

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады? D) 0,05 Дж

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз. С) 1м/с

Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2. D) P=4120 кПа

Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады: E)Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады

Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады? А)

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады? В)

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады? C)

Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді? B)

Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды? D)

Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды?1. M/NA; 2. m/N; 3. m/M; 4. m/NA A) 3,4

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? C) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных