Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


3 страница. Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?С) Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын
Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? С) Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады? С) метастабильді

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді? С) тұрақты болып қалады

Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді? В) тек қана өседі

Қалың тұманда немесе бұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі? В) ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ

Қалыпты атмосфералық қысымдағы, температурасы 300 К және көлемі 1 м3 ауаның массасын анықтаңыз. C) 1кг

Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар? A) 6×1023

Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы: А) 383 кг

Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 29×10-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К: А) 8,31 км

Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады? Е) Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады? А) электрондар

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негізгі ток тасымалдаушылар болып саналады? D) электрондар

Қандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады? D) оң және терiс иондар

Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады? А) 2 Н

Қандай қозғалыста ατ=0, αn=const болады:Е) Шеңбер бойымен бірқалыпты

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды? В)

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды? B) q/(4pe0r2)

Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады? В) изотермдік

Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі? А) адиабаттық

Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді? В) изотермдік

Қандай процесте энтропия тұрақты болады? D) адиабаталық

Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, сутегі молекуласының 300К кезіндегі ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады? С) 300 К

Қандай термодинамикалық процесс үшін өрнегі дұрыс болып саналады? А) изохоралық процесс үшін

Қандай физикалық шама Н∙с өлшемінде өлшенеді? А) күш импульсі

Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең? В) күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде

қандай? D) -710C

Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің С) 25×10-2 Дж

Қатаңдығы 250 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 200 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең? A) Дж

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады. А) үштік нүкте

Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең? А) Дж

Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады?В) 2 Н

Қаттылығы k = 2кН/м болған пружинаны 2 см. созу үшiн оған қандай күшпен әсер ету керек? B) 40 Н

Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз. A)

Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең? B)

Қозғалған дененің бойлық өлшемі екі есе кішірею үшін, оның жылдамдығы қандай болу керек? С) 0,866 с

Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы болған. Бұл күштің қуатын табыңыз. D) N=

Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін? =10 м/с2.В) 40 м/с

Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м.С) 0,5 м/с

Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны? Е) 15 Дж

Қозғалыстағы дененің массасы 2 есе артып, жылдамдығы 2 есе кемісе, кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? E) 2 есе кемиді

Қозғалыстағы электронның массасы оның тыныштықтағы массасынан екі есе үлкен. Осы электронның кинетикалық энергиясын табу керек. (Электрон массасы 0,911×10-30 кг) С) 0,51 МэВ

Қозғалыстың теңдеуі , C)

Қуаттың анықтамасы. В) 1 секундта атқаратын жұмысықа тең шама.

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең? С) 4 м

Қыздырғыштан алынған 15 кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2 кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыз. A) 13 кДж артады.

Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта. А) 3 кДж артады

Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз. В) 0,3

Қыздырғыштың температурасы 2270 С, ал салқындатқыштың температурасы 270С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз: C) 0,4.

Қыздырғыштың температурасы 227оС, ал суытқыштың температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады? D) 40%

Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап: A) 325 K.

Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады? В)

Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз. С) Па

Қысымы 105 Па газ көлемі изобаралы түрде 3 м3-тен 5 м3-қа дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз. C) 2 ∙ 105Дж

Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы

Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады? А) 100 кПа

Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет? А)

Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электр лампасынан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыздар (параллель қосылған: D) 70 Ом

Лездік үдеу векторы қай формуламен анықталады?D)

 

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі: В) Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады?В) 0

Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? =9,8 м/с2.C) 700 Н

Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2. D) 11 Н

Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады? Е) жылдамдық бойынша

Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең? A) 0,5 m 2

Массалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 =? C) u

Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең?C) 12F

Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең? Е) 6F

Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль)C) неон

Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.В)

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

Массасы 200 г доп 8 м/c жылдамдықпен ұшып келе жатқанда оның импульсі қандай блады? В) 1,6 кг·м/c

Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта. Е) 520 Дж

Массасы дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен a бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті m. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?Е)

Массасы және , ал бастапқы жылдамдықтары және болатын шарлардың абсолют серпімсіз соққылары үшін импульстің сақталу заңын жазыңыз. D)

Массасы және радиусы біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті неге тең: А)

Массасы кг адам км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, массасы m2=80 кг жылдамдығы км/сағ арбаны қуып жетіп, секіріп мінсе, арба қандай жылдамдықпен қозғалады? В) 5,08 км/сағ

Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз. А) 0,2 Дж

Массасы 0,2 кг дене бастапқы 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы неге тең. Еркін түсу үдеуі 10 м/с . B) 10 Дж

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен Жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең? Е) 0 Дж

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең? С) 0 Дж

Массасы 1 кг дене 30 Н күштің әсерінен тік жоғары қозғалады. Осы күштің 5 м жолда атқарған жұмысы неге тең? (Еркін түсу үдеуін 10 м/с2-ке тең деп есептеңіз).D) 150Дж

Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2. А) 10 м

Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с. C) 18Дж

Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады? D) 1 Дж

Массасы 1 т дене қандай биіктікте 100 кДж потенциалық энергияға ие болады? D) 10 м

Массасы 10 кг денені Жер бетінен 8 м/с2 үдеумен көтереді. Денені көтеру кезіндегі күштің мәнін анықтаңыз.D) 180Н

Массасы 10,5т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз. C) 60м

Массасы 100 кг денеге күш әсер еткенде оның жылдамдығын 10 м/с-тан 20 м/с-қа дейін артты. Әсер етуші күштің жұмысы қандай? E) 15000 Дж

Массасы 105 кг дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. ( =10 м/с2). D) 1,5∙105 Дж

Массасы 105 кг теміржол составы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Локомотивтің 2 с ішінде атқаратын жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2).D) 3∙105Дж

Массасы 14 кг азоттың зат мөлшерін анықтаңыз. А) 500 моль

Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз. С) 3,5 м/с

Массасы 2 г, жылдамдығы 6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы 1 г бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.В) 12 мДж

Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады?А) 0,1 кг∙м2

Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең? А) 0,4 Дж

Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? =9,8 м/с2. С) 66 Дж

Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз? D) 208 кДж; 208 кДж

Массасы 2 кг тұтас диск горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен сырғанаусыз домалап келеді. Дискінің кинетикалық энергиясы: D) 24 Дж

Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз болса, соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтары қандай? А) 2 м/с

Массасы 2 т дене қандай биiктiкте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады? C) 0,5 м

Массасы 20 кг, радиусы 20 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті: D)

Массасы 20 кг, радиусы 30 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті: С) 1,8

Массасы 20 т вагон 0,3 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 30 т, жылдамдығы 0,2 м/с екінші вагонды қуып жетіп, одан соң бірге қозғалған. Олардың қозғалу жылдамдығын анықтаңыз. В) 0,24 м/с

Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 2,5 м/с2 үдеумен көтереді. Кранның арқанын керу күшін анықтаңыз. А) 3 кН

Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтереді. Кран арқанының керілу күшін анықтаңыз. А) 3 кН

Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген Мұндағы С=5м/с2, D=1м/c3 болса, денеге t=2 с уақыт мезетіндегі әсер ететін күшті анықтаңыз. A) 44 Н

Массасы 2кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпiмсiз деп алып соқтыққаннан кейiнгi шарлардың жылдамдықтарын анықта: C) 2м/с

Массасы 2т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады? B) 0,5 м

Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па): A) 0,83 кДж.

Массасы 5 кг дене заңдылығы бойынша қозғалады, мұндағы А= 5 см, . 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта. D) -1,23 Н

Массасы 5 кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Жер бетіне түсетін мезетте дененің кинетикалық энергиясы қандай болады (g=10м/c2)? В) 500 Дж

Массасы 5 кг дене қандай да бір күштің әсерінен 1 м/с2 үдеу алды. Массасы 10 кг денеге осы күш қандай үдеу береді: А) 0,5 м/с2

Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с. D) 35 Н∙с

Массасы 50 г материялық нүкте (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең? В) 125 мН

Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см, = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз. C) 125мН

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең? С) 0,8 кг·м2

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең?В) 0,8 кг∙м2

Массасы 5кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз () D) 500 Дж

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз. g=10 м/с2. D) 1,5 кВт

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз (g=10 м/с2) В) 1,5 кВт

Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен

Массасы 88г көмір қышқыл газының 290 К температурадағы көлемі 103 см3. Газды нақты деп санап, оның ішкі энергиясын анықтаңыз. (): D) 14 кДж

Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда DТ=200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта. А) 2077 Дж

Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда DТ=200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта. А) 2077 Дж

Массасы m = 5 кг дене S = Asinwt заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы А = 5 см және ω=π рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/2 с өткенен кейінгі денеге әсер B) –2,46 Н


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных