Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


5 страница. Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса
Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады? В) 4 В

Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең? Е) 0 Дж

Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең? (ОС=R/2): В) FR/2

Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі? Е)

Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады? D) 4 м/с

Рельс үстімен 5,5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетка есігінің баспалдағына, оның қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп мінеді. Вагонетканың массасы 240 кг. Адамы бар вагонетка енді қандай жылдамдықпен қозғалады?D) 4,4м/с

Р–Т диаграммасында берілген газ массасының А және В нүктелер арасындағы екі күйі көрсетілген. Бұл күйлердегі газдардың көлемдерін салыстырыңыз. B) VB < VA

Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2). B) 4 м/с2

Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі: Е)

Сәйкестікті тағайында:1. Еркін өшпейтін тербелістер а) .2. Өшпелі тербелістер в) .3. Еріксіз тербелістер с) А) 1а, 2с, 3в.

Сәйкестікті тап: 1) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден кіші. 2) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден үлкен. а) тебілу. b) тартылу. A) 1б 2а

Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? В) 4 есе кемиді

Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді? А) 4 есе кемиді

Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы: D) Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?С) 40 Н

Серіппе 2Н күштің әсерінен 4 см-ге созылады. Осы серіппе қандай күш әсерінен 2 см-ге созылады? C) 1 Н

Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы . Жүктердің массаларының қатынасы . Бұл маятниктердің Т12 периодтарының қатынасы қандай?C)

Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады) В) 4 есе өседі

Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз. С) w=

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады? D)

Серіппелі маятниктің тербеліс периоының өрнегі: С)

СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады? А) зат мөлшері

Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді? А) жақындаған кезде тон жоғарылайды, ал алыстаған кезде тон төмендейді

Сиымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай? В) 0,9 Дж

Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсы . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады? C)

Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылып, вал айналады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады? D) FR = I

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?С) 6∙10-3 кг∙м2

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0.4 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең? D) 12×10-3 кг м2

Стокс өрнегін көрсетіңіз: E)

Столдың горизонталь бетінде тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен дене модулі а =1 м/с2 үдеумен қозғалады. Дене 5 с аралығында қанша жол жүрді?С) 8 м

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? В) бөлінеді

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? В) тек бөлінеді

Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз. D) 4,5 м/с

Су молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең? D) 3кТ

Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2). A) 400Дж

Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады? A) түтіктің жіңішке бөлігінде

Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек? C) h=R

Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Үйкелісті ескермеңіз. В) өзгермейді

Суретте R кедергi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады? В) 3,2 Вт

Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiз. В) 2 Ом

Суретте бөлшекке әсер ететін Fs күштердің проекциясының жолға тәуелді сызбасы кескінделген. Алғашқы 30 м жолдағы күштің атқаратын жұмысы неге тең: С) 90 Дж

Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз. С) 3

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді): D) Барлық нүктелердегі мәні бірдей

Суретте горизонтқа бұрышпен лақтырылған тастың қозғалыс траекториясы көрсетілген. Қозғалыс траекториясының берілген нүктесінде тастың үдеуі қалай бағытталған (ауаның кедергісі ескерілмейді).D) 4

Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең? D) 4 с

Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз. C) j4

Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады? А)

 

Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? (диаграммадағы 3-изотерма, 4-адиабата). E) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді

Суретте келтірілген m материялық нүктенің қозғалысы, қозғалыстың қандай түріне жатады: D) Қисық сызықты үдемелі

Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді

Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек. А) U=2 кДж, А=0, Q= U

Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз. В) 12кДж

Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 – заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда 3 – заряд қалай орын ауыстыруы мүмкін? E) тыныштық күйiнде қалады

Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады? D) 4

Суретте көрсетiлген тiзбектегі (А) амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады? В) 2 А

Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С234=3 мкФ? В) 7 мкФ

Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға (e=3) батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi? D) 2 есе өседi

Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тогы бар бес өткiзгiш түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады? А) 2 A

Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен? D) ДЕ

Суретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз. D) артады

Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды? А)1 және 3

Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз.D) F4

Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең? В) 400 Дж

Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген? В) изотермалық

Суретте массалары және ұзындықтары бірдей бірнеше біртекті стерженьдер кескінделген. Қайсысының ОО/ осіне қатысты инерция моменті ең үлкен

D)

Суретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең? B)

Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады? E) С

Сутегі молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 200 м/с. Осы температурадағы оттегі молекулаларының орташа арифиметикалық жылдамдығы неге тең: D) 50 м/с

Суы бар ыдыстардың салмағы мен табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе? B) 2, екі есе үлкен

Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе-тендік орналғаннан кейін: B) Қаныққан будың қысымы өзгермейді.

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады? В) кризистік температура

Сұйық ішіндегі гидростатикалық қысым: D)

Сұйықта жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз (Стокс заңы). А)

Сұйықтарда электр тогының өтуін... деп атайды. А) электролиз

Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:1. Беттік қабаттың температурасының жоғары болуына.2. Беттік қабаттың температурасының төмен болуына.3. Беттік қабаттағы молекулаларға ішкі қабат молекулаларының әсерінен пайда болатын қосымша күшке байланысты В)3

Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді? С) өзгеріссіз қалады

Сүйір бұрышы a-ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? (m - үйкеліс коэффициенті).C) mg sіna

Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi? C) өзгермейдi

Схемадағы түйін үшін орындалған Кирхгофтың бірінші заңын орындалуын көрсет. E) I1 + I2 – I3 – I4 – I5 = 0

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясы берілген. Штрихталған жолақ ауданы нені өрнектейді: В) Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың салыстырмалы саны

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясынан газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығын көрсетіңіз. В) 2

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі: E) Квазисерпімді күш.

Сыйымдылығы 20 нФ конденсатор астарларына 1,2 В кернеу берілген. Конденсатордың заряды қандай? B) 24 нКл

Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? D) 3 мкДж

Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 г көмірқышқыл газ бар. Баллон 3 кПа қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады? С) 45оС

Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең? D) 400 кДж

Сыйымдылығы С0 бірдей екі ауа конденсаторы параллель қосылған. Конденсаторлардың біреуін диэлектрлік өтімділігі диэлектрикпен толтырса, онда батареяның сыйымдылығы неге тең? D) Диэлектрлік өтімділік

Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады? А) 4 мкФ

Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады? E) 27 мкФ

Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6×103 кг/м3).D) 10,2м

Сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, дененің бастапқы өлшемдері мен пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады? Е) серпімді

Сыртқы күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасы жиілігі артуымен... С) алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді

Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай процесс орындалады? D) Адиабаталық

Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды. С) резонанс

Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді? С) оларда дипольдік момент пайда болады

Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді? B) Т= Т0

табыңыз. А) 5 м/с2

Тарту күші 100 Н ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыз: Е) 1000 Дж

Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2.C) 20 м

Тас горизонтқа 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а 1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады?А) а 1= а 2=9,8 м/с2

Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады? С) тұтқырлық, ішкі үйкеліс

Температура градиентін 3 есе арттырса, жылу ағынының тығыздығы қалай өзгереді? В) 3 есе артады

Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде? С) Молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

Температурасы 0 C массасы 1 кг мұзды толық еріткенде энтропияның өзгеруі неге тең болады? Мұздың меншікті балқу жылуы 327,6 кДж/кг. А) 1200 Дж/К

Температурасы Т1-ден Т2-ге дейін өзгерген кездегі берілген газ массасын суыту процесі суретте кескінделген. Бұл процесс кезінде газ тығыздығы қалай өзгерді? C) өзгермейді

Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг. B) 4,95 м/с

Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l 1=1 см-ге сығылады. Серіппені l 2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет?В) 120 кН

Теннис добы вертикаль жоғары 12 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерiлу биiктiгiн анықтаңыз:C) 7,2 м

Теннис добы жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз:E) 5 м

Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды? Е)

Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай? С) 4500 м

Теплоход өзенде ағыс бағытымен 300 км арақашықтықты 20 км/сағ жылдамдықпен 10 сағат уақытта жүзіп өткен. Судың ағыс жылдамдығын табыңыз. D) 10 км/сағ

Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды. а) периоды

Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек? Е) 9 есе қысқарту керек

Тербеліс периоды мен жиілігін байланыстыратын теңдеу: B) T=1/ν

Тербеліс тендеуі мынадай: х=a×cosw(t+t), мұндағы w= p, c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады? С) 2 с

Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылады? C)

Тербеліске қандай процесс жатпайды? Е) Газдағы молекулалық қозғалысы

Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды. Е) амплитуда

Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістің жиілігі неге тең? D) 0,25 Гц

Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді? В) кТ

Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз. А)

Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады? В) релаксация

Термодинамикалық параметрлерді атаңыз. В) температура, қысым, көлем

Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін көрсетіңіз. D)

Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз. C)

Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды? D) табиғаттағы процестер бағытын


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных