Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


6 страница. Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:Е)
Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула: Е)

Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең? С) 50 м

Толқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз. C) 50 Гц

Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады? Е) 0,1 с

Толқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең? В) 4 м/с

Толқын ұзындығы неге тең? C) 20 м

Толқындық өріс, бұл: B) Серпімді толқындар таралатын орта.

Толқындық өріс, бұл: C) Серпімді толқындар таралатын орта.

Толқынның анықтамасын табыңыз. В) серпімді ортадағы тербелістердің таралуы

Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады? С) толқын ұзындығы

Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді? D)

Төменгі келтірілген өрнектердің қайсысы энергияның сақталу заңына сәйкес келеді? E)

Төменде берілген формулалардың қайсысы бір атомды газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды? B)

Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы қатты денеге тән: А) Пішін мен көлем тұрақтылығы.

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды: E) A0 e -bt.

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды? C)

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады? D)

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады? С) p= n m0vкв2

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді? C)

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады? B)

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады? С) р= n< ілг>

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?C)

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады:1 Электромагниттік толқындар2 Газдардағы дыбыс толқындары3 Су бетіндегі толқындар4 Сұйықтардағы дыбыс толқындары В) 2 және 4

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді?

1 Газға берілген жылу мөлшері, сол газдың ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа жұмсалады

2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес

3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады

4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес. А) Тек 1

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес келеді:

1) Периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш сырттан алынған энергияны толығымен жұмысқа айналдыруы мүмкін емес.

2) Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес.

3) Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады.

4) Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін. B) Тек қана 1.

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы? D)

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады? D)

Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз. A)

Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады? В)

Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал. В) U= pV

Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады? В) Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.

Трамвай вагоны бұрылыста модулi тұрақты болған 5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер жолдыңң қисықтық радиусын 50м болса, оның центрден тепкiш үдеуi неге тең? A) 0,5м/с2

Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай? В) 0,5 м/с2

Транзисторда қанша p-n ауысу бар? В) 2

Тұжырымдаманың қайсысы молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды? С) зат бөлшектері бір-бірімен өзара әсерлеседі

Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай? С) 50%

Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не? В) сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы

Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады? E) 0

Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның ПӘК-і 0,1 тең болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қандай? E) 400Дж

Тұйық тiзбек үшiн кернеудiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мына өрнекпен берiледi: (В). Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады D) 4 В

Тұйық тiзбек үшiн Ом заңының формуласын көрсетiңiз. С)

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi (А) өрнегiмен берiледi. Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады? E) 2,8 В

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мынадай: (А).Қысқаша тұйықталу тогының күшi қанша болады? В) 13 А

Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене х осі бойымен түзу сызықты қозғалады. Дене қозғалысының теңдеуі x=t2 болса, дененің массасы қандай? Е) 5 кг

Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан самолеттен жүк тасталды. Самолетке байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің трактеориясы қандай болады. Ауа кедергісі ескерілмегенде:E) Түзу сызық бойынша.

Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , . B) 623

Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады? Е) 0 Дж

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы формуласында Cv= молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз. А) i

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=іR/2М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз. С) М

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз. С)

Тұрақты қысымда идеал газда көлемі ∆V-ға ұлғайды. Қандай физикалық шама р×∆V көбейтіндісіне тең? А) Газдың жасаған жұмысы

Тұрғын толқынның пайда болу себебі: А) толқындар интерференциясынан

Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады? А) импульс

Түзу бойымен х = 10+5t+0,5t2 заңы бойынша қозғалатын бөлшек үшін аx үдеудің уақытқа тәуелділігін қай өрнек дұрыс сипаттайды?А) аx=1м/с2

Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса? D) 0,7

Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды. С) диффузия коэффициенті

Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады? Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде

Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы Олардың жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.D) 2

Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 м/с2 үдеумен қандай уақыт iшiнде 30м жол жүредi:E) 10 с

Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді?Е) 3600 м

Тізбек бөлігі тізбектеліп жалғанған R1=100 Ом және R2=200 Ом резисторлардан құралған. Осы резисторлардағы кернеулерді және бөлінетін қуаттарды салыстырыңыз: D) U1/U2=1/2, P1/P2=1/2;

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы: C) I =

Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді? E) I2Rt

Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)? B) 2 есе азаяды

Тізбектей жалғанған R1=0,9 Ом, R2=2,9 Ом кедергілері ЭҚК-ші , ішкі кедергісі ток көзіне қосылған, тізбектегі ток күшін анықтаңыз. В) 1 А

Тізбектей қосылған сыйымдылықтары С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады: D)

Тік жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырылған шарик жерге түскенге дейін 12 с қозғалды. Ең жоғары нүктеге дейін шарик қанша уақытта көтеріледі? Ауаның кедергісі ескерілмесін.D) 6 с

Ультрадыбыстық тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз. D) > 20000 Гц

Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз. D) 3∙10-3 кг∙м2

Ұзындығы 0,3 м және массасы m=0,2 кг жіңішке біртекті таяқша 3 рад/с бұрыштық үдеумен,таяқшаға перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты, айналады.Айналдырушы момент неге тең: E) 0,018 H×м

Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады? Е) 0 Дж

Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? B) Кл/м

Ұзындығы 20 см таяқша заряды 1 мкКл. Таяқша зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? E) 5×10-6 Кл/м

Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,09 м-ден 0,01м дейін төмендесе, оның тербеліс периоды қандай болады? E)Өзгермейді.

Ұзындығы 30 см, массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің ұшы арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты инерция моменті неге тең? С)

Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады?С) 0,75×10-3 кг×м2

Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды? C) 3×k

Ұзындығы l жіңішке, салмақсыз стержень, оның ортасы арқылы өтетін перпендикуляр ОО/ осіне қатысты айналады. Стерженьге әрқайсысының массасы m болатын екі жүкше бекітілген. Егер жүкшелердің орнын 1- жағдайдан 2 - жағдайға өзгертсек жүгі бар стерженнің инерция моменті қалай өзгереді? (жүктердің соңғы орындарының аралығы бастапқы орындарының аралығынан 2 есе артық); A) 4 есе артады

Ұзындығы ℓ=0,5 м және массасы m=0,4 кг біртекті жұқа стержень ортасы арқылы өтетін, стерженьге перпендикуляр оське қатысты ε=3 рад/с бұрыштық үдеумен айналады. Айналдырушы момент неге тең: А) 0,025 H×м

Ұзындығы l =4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз.A) Т=4,4с

Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді? A) 2 есе артады

Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз. Е) 72 км/сағ > 12 м/c

Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады? С) Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады

Ұшу биіктігі және ұшу қашықтығы бірдей болуы үшін денені көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек?A) =760

үдеумен түсіп келе жатты. Парашютшінің салмағын табыңыз (): D) 200 Н

Үдеуі 3 м/с2 денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеуі 1,5 м/с2 болған осы денеге қандай күш ісер етеді: В) 5Н

Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз.D)

Үйкеліс күшінің теңдеуі: A)

Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең. В) 140 кДж

үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу осіне қатысты инерция моменті J = 4×10-4 кг×м2. С) 5×10-5 Дж

Фазалық жылдамдық дегеніміз: B) Толқын фазасының таралу жылдамдығы.

Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек, маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? С) өзгермейді

Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады: D) M = -mg l sinφ.

Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз. D) 2,5 м

Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша заңымен өзгереді. Дене қозғалғаннан бастап 5 с өткенге дейінгі орташа жылдамдығы неге тең? D) 20 м/с

х=0,06 cos(, м теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз. Е) 0,03 м

Х=Х(t) теңдеуі графигінен козғалған денелердің кездесу орнын және кездесу уақытын табыңыз. С) 10 м, 10 с

Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен табылады? B)

Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады? B)

Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады? E) 1,25 мкН

Шексiз бiркелкі зарядталған жазық өткiзгiш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтқанда қалай өзгереді? E) өзгермейдi

Шексіздіктен 25 Кл зарядты өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы болса, нүкте өрісінің потенциалы қанша? Е) 200В

Шеңбер бойымен қозғалатын дененің центрге, тартқыш үдеуінің бағыты: D) радиус бойымен центрге бағытталған

Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығын екі есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді? Е) 4 есе артады

Шеңбер бойымен қозғалған дененің толық үдеуінің модулін көрсетіңіз.D) a=

Шеңбер бойымен қозғалған материялық нүктенің сызықтық жылдамдығының векторы қалай бағытталған? В) айналу бағытына бағыттас жанама бойымен

 

Шеңбер бойымен қозғалған нүктенің бұрыштық үдеуінің векторы қалай бағытталғанА) айналу осі бойымен

Ыдысқа өзара араласпайтын үш түрлі сұйық құйылған: су, керосин және сынап. Бұл сұйықтар ыдыста қандай ретпен орналасады? rсын >rсу >rкер В) сынап-су-керосин

Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең? D) 18 кПа

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек? С) 6 есе арттырады

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек? D) 1,5 есе арттырады

Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1. C) 12×1023

Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =6×1023моль-1. D) 12×1023

Ыдыстағы қоспада оттегінің қысымы 5 кПа, ал азоттың қысымы 4 кПа. Қоспаның қысымы қандай? В) 9кПа

Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 20 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаның қысымы неге тең? B) 28 кПа.

Ыдыстағы сұйық деңгейінің қабырғасындағы тесіктен 1,5 м жоғары болса тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығы қандай? В) 5,42 м/с

Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз. В)

Ішкі кедергісі 2 Ом және ЭҚК 120 В тұрақты тоқ көзі 58 Ом сыртқы кедергімен тұйықталған. Тоқ көзінің толық Pтол және пайдалы Рпайд қуатын анықтаңыз: С) Pтол=240 Вт, Рпайд=232 Вт

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап: В)

ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады? В) 11 В

ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар. С) 0,5 А


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных