Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без
урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфер-

тів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом від-

1 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Відом.

Верхов. Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.

4 4 2

Гпава 11. Повноваження органів місцевого самоврядування

в бюджетно-фінансовій сфері

повідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюд-

жетні періоди (ст. 18).

Керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням

відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних

коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання де-

ржавних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною

Республікою Крим, відповідною міською радою з подальшим по-

верненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення зазначених операцій визначається Кабінетом

Міністрів України з дотриманням таких вимог: а) установлення

мінімальної ставки дохідності придбання цінних паперів, укла-

дання договорів придбання цінних паперів - під час придбання

цінних паперів; б) укладання договору банківського вкладу (депо-

зиту) з установою банку - при розміщенні на депозитах. Договір

про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, еміто-

ваних Автономною Республікою Крим, відповідною міською ра-

дою має містити положення про виконання особами, що уклали

цей договір, зобов'язання щодо зворотного продажу/купівлі таких

цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.

= = = = = §5. Участь держави в бюджетному забезпеченні

місцевого самоврядування

Відповідно до ч. З ст. 142 Конституції України держава бере

участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування,

фінансово підтримує місцеве самоврядування. Зазначений конс-

титуційний припис отримав подальшу деталізацію в ст. 62 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до

якої держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере

участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює конт-

роль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачан-

ням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам міс-


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных