Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Попередження про неналежне виконання бюджетного за-
Конодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного

законодавства - застосовується в усіх випадках виявлення пору-

шень бюджетного законодавства (порушення мають бути усунені

в строк до ЗО календарних днів);

2) зупинення операцій із бюджетними коштами;

3) призупинення бюджетних асигнувань (передбачає припинен-

ня повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповід-

ну суму на строк від одного до трьох місяців у межах поточного

бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету

(кошторису) у порядку, встановленому Міністерством фінансів

України);

4) зменшення бюджетних асигнувань (передбачає позбавлен-

ня повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповід-

ну суму на строк до завершення поточного бюджетного періоду

шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та в разі

необхідності з подальшим внесенням змін до рішення про місце-

Вий бюджет);

5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

- застосовується за порушення бюджетного законодавства (щодо

субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів);

6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет;

7) безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів (передба-

чає стягнення органами Державної казначейської служби України

коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі

й за рахунок зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнюван-

ня) місцевим бюджетам на відповідну суму, у порядку, встановле-

ному Кабінетом Міністрів України);

8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про

Державний бюджет України, застосовуються за порушення бюд-

жетного законодавства згідно із цим законом.

Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюд-

жетного законодавства може бути оскаржено в органі, що його

виніс, або в суді протягом 10 днів із дня його винесення, якщо

інше не передбачено законом.

Аналіз правових основ фінансового контролю у сфері місцево-

го самоврядування свідчить про необхідність усунення багатьох

4 4 9

Муніципальне право України

наявних прогалин і суперечностей чинного законодавства, що є

одним із важливих напрямів у реформуванні всієї системи управ-

ління місцевими фінансами. У сфері місцевого самоврядування

більш-менш дієвим є лише контроль за дотриманням бюджетного

законодавства, усі інші види фінансового контролю перебувають

у зародковому стані (зокрема, з боку територіальної громади, гро-

мадський) або потребують суттєвого вдосконалення. У сучасних

умовах економічного розвитку й децентралізації міжбюджегних

відносин лише чітка й узгоджена система фінансового контролю

здатна забезпечити ефективність управління місцевими фінансо-

вими ресурсами і усунути роз'єднаність у фінансовій діяльності

місцевих органів влади.

4 5 0

Гпавп 12. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод ...

Глава 12. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =^

Повноваженні! органів та посадових осіб

місцевої о самоврядування щодо забезпечення

іаконмосіі, правопорядку, охорони прав,

свобод і віконних інтересів громадин

'ііісобм забезпеченим законності,

нранонорндку органами місцевого

Самоврядування

Категорія «законність» є складним і багатогранним суспільно-

правовим явищем. Законність можна розглядати в аспекті необ-

хідності (вимоги, обов'язку) виконувати норми права, що свідчить

про її органічний, нерозривний зв'язок із правом як системою

норм і принципів. А також ще один аспект законності - це додер-

жання і виконання норм права (законів) органами публічної влади,

їх посадовими особами, громадянами та їх соціальними утворен-

нями, тобто здійснення ними правомірних дій. Законність завжди

означає відповідність поведінки (діяльності) суб'єктів суспільних

відносин нормі права (закону).

Принцип законності є обов'язковим для органів і посадових осіб

місцевого самоврядування, що зобов'язує їх діяти лише на підставі,

в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією

та законами України. Як один із провідних принципів суспільно-

політичного ладу він становить собою найбільш загальну, широку

й категоричну вимогу правомірної поведінки (діяльності) суб'єктів

суспільних відносин у сфері як правотворчості, так і правореаліза-

ції. Ці вимоги адресуються органам і посадовим особам, які по-

винні видавати підзаконні нормативно-правові акти відповідно до

потреб суспільного розвитку, в інтересах територіальної громади,

з дотриманням принципів гуманізму, справедливості, невід'ємних

прав і свобод людини, що забезпечує їх правовий характер. Закон-

ність має забезпечуватися органами місцевого самоврядування та-

кож у процесі реалізації права, наприклад, правильне застосування

Муніципальне право України

норм права відповідно до тих фактичних обставин, на які поши-

рюється їх вплив; правильний вибір норми праві; додержання

правової процедури тощо. Законність як режим муніципального

управління суспільними процесами визначає зміст і спрямованість

діяльності органів місцевого самоврядування.

Поняття «правопорядок» є також дуже поширеним у юридич-

ній науці. Правовий порядок - це стан упорядкованості, урегульо-

ваності, організованості суспільних відносин, який утворюєть-

ся, існує і функціонує внаслідок фактичної реалізації правових

норм відповідно до принципу законності. Основою правопорядку

є право, умовою його виникнення та функціонування — режим

законності. Органи місцевого самоврядування, з одного боку, є

елементом правопорядку, оскільки конституюються правом і фун-

кціонують у його межах; з другого, - є умовою правопорядку,

оскільки вони мають статус владного органу, який здатний охо-


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных