Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кафедра гігієни та медичної екології
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра гігієни та медичної екології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з самостійної роботи студентів (СРС)

 

Навчальна дисципліна « ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

 

РОЗДІЛ № 1 «Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров’я населення (гігієна та екологія). »

 

Змістовий розділ № 6 « РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА. »

 

Заняття № 6 «Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорно­бильської катастрофи.»

 

 

Курс VI , Факультет медичний

 

Спеціальність: 7.12010001 « Лікувальна справа »

7.12010002 « Педіатрія »

 

Обговорено та затверджено на

методичній нараді кафедри

« _______________20____ »

Протокол № ____.

Зав. кафедри

д.мед.н., професор

_________________ Бабієнко В.В.

 

Одеса – 20_____р.

 

РОЗДІЛ № 1 «Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров’я населення (гігієна та екологія). »

 

Змістовий розділ № 6 « РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА. »

 

Заняття № 6 « Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорно­бильської катастрофи. »

 

 

  1. Актуальність теми: коротко розкривається професійна значущість

теми, наводиться інформація, спрямована на формування позитивної мотивації щодо вивчення теми.

 

Значні досягнення у створенні радіаційних технологій та опануванні ядерною енергією, даючи людству багато корисного, висунули ряд нових проблем, однією з яких є радіоактивне забруднення довкілля при ядерних аваріях та його негативний вплив на здоров’я населення. Хоча частота аварій при дотриманні безпеки невелика, однак вірогідність їх підвищується через те, що збільшується кількість радіаційно- і ядерно-небезпечних об’єктів.

Робота з радіоактивними речовинами пов’язана з ризиком дії іонізуючого випромінювання. При виконанні всіх необхідних заходів захисту в радіологічних відділеннях лікарень ця небезпека зводиться до мінімуму, а в разі недотримання правил безпеки у персоналу та хворих можуть виникнути важкі променеві ураження різного степеня тяжкості.

Недотримання мір радіаційної безпеки може спричинити такі порушення в стані здоров’я, як гостра і хронічна променева хвороба, лейкози, злоякісні новоутворення та викликати негативні генетичні наслідки. Тому при використанні радіоактивних речовин необхідно вживати заходи, які захищають від надлишкового зовнішнього опромінювання людей, а також від внутрішнього опромінення, обумовленого проникненням радіоактивних речовин в організм (інкорпорування) з повітрям, водою та їжею.

У зв’язку зі збільшенням кількості природних та техногенних катастроф, які відбуваються в самих різних куточках Землі, що примушують населення залишати місця постійного проживання у зв’язку з виникненням надзвичайних ситуацій, а також залученням для надання йому допомоги цивільних формувань одним із важливих факторів первинного життєзабезпечення стає організація і проведення водозабезпечення та харчування як особового складу аварійно-рятувальних формувань, так і потерпілого населення. При цьому різко підвищується роль санітарного нагляду за якісним і кількісним водозабезпеченням та повноцінністю харчування особового складу цивільних формувань, тому що на нього покладається виконання значних об’ємів роботи поряд із великим - на межі можливостей - нервово-психічним навантаженням. Деякий час потерпіле населення може також забезпечуватися водою з пунктів польового водопостачання та харчуватися на польових пунктах харчування.

 

 

  1. Конкретні цілі:

аналізувати радіаційно-гігієнічні характеристики ядерних аварій, особливості аварії на чорнобильській аес

пояснювати методи радіаційного контролю за довкіллям і умовами проживання населення на територіях, забруднених радіонуклідами

 

запропонувати контроль за об’єктами довкілля та умовами проживання населення на територіях, забруднених радіонуклідами

 

класифікувати джерела іонізуючих випромінювань, їх розповсюдження в навколиш-ньому середовищі.

.

трактувати способи застосування радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань у виробництві, медицині, в наукових дослідженнях

 

 

намалювати графіки, схеми умов, від яких залежить дія іонізуючих випромінювань.

 

 

проаналізувати сутність радіаційної небезпеки при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань у різних галузях виробництва.

 

скласти дози опромінення працюючих з джерелами іонізуючої радіації

 

 

  1. Міждисциплінарна інтеграція

(Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми):

 

 

№№ п.п. Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні дисципліни    
  - фізика     - рентгенологія     - радіологія     - взаємодію іонізуючого випромінювання з речовинами; - фізико-хімічні основи біологічної дії іонізуючого випромінювання; поглинуту, експозиційну, еквівалентну дози; - захист від опромінення.   - біологічну дію іонізуючого випромінювання; - заходи захисту медичного персоналу від дії іонізуючого випромінювання. - основні якісні і кількісні характеристики іонізуючого випромінювання,   - дію ІВ на організм, - гігієнічну регламентацію опромінення людини. - розрахувати дозу випромінювання   -розрахувати параметри захисту персоналу при роботі з відкритими і закритими джерелами іонізуючого випроміню-вання.   - розрахувати рівень зовнішнього опромінення та параметри протирадіаційного захисту.
2. Наступні дисципліни    
    - онкологія "Норми радіаційної безпеки України" Проводити нормування и.о. навантаження за різними принципами для трьох категорій людей.
3.   Внутрішньопредметна інтеграція    
  - Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах   - Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах 1. Іонізуючі випромінювання, що використовуються у виробництві, науці, медицині, їх джерела (рентгенівські апарати, радіонукліди, прискорювачі заряджених частинок, ядерні реактори, підприємства по добуванню та збагаченню ядерної сировини, по переробці та похованню радіоактивних відходів). 2. Якісні та кількісні характеристики радіонуклідів як джерел іонізуючих випромінювань (види ядерних перетворень та види випромінювань, які їх супроводжують), період напіврозпаду, активність, g-еквівалент), одиниці їх вимірювання. 3. Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань (енергія, проникаюча та іонізуюча здатність). Види доз, одиниці їх вимірювання. Потужності доз. 4. Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість, умови, що визначають радіаційну небезпеку при роботі з ними (вид і енергія випромінювання, величина поглинутої дози, вид радіаційної дії, розподіл енергії в організмі, радіочутливість організму, небезпечність радіонуклідів).   1. Вимірювати і оцінювати параметри, які характеризують радіаційну обстановку в виробничих і суміжних приміщеннях та індивідуальні дози опромінення персоналу при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань. 2. Проводити санітарне обстеження радіологічних і рентгенологічних відділень лікарняних закладів.  

 

  1. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

 

Скласти зведену таблицю властивостей іонізуючих випромінювань з характеристикою радіаційної небезпеки при роботі з ними.

 

Назва іонізуючого випромінювання Джерело випромінювання Способи використання Властивості випромінювання Іонізуюча здатність Характеристика радіаційної небезпеки
Енергія Проникаюча здатність
в повітрі в біологічній тканині
               

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных