Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання 5. Складіть схему отображающую мета, завдання, роль, функції, форми і методи роботи куратора студентської академічної групи.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Куратор академічної групи є коор­динатором дій усіх викладачів ВТНЗ що­до здійснення ними навчальної і вихов­ної мети. Куратор є головною ланкою у стосунках професорсько-викладаць­кого складу, ректорату, батьків зі сту­дентами. Він має допомагати студентам пізнавати й шанувати традиції і закони вищого навчального закладу, швидше адаптуватися в ньому. Робота з батька­ми теж є обов'язком куратора: контакт із групою неможливий без знання сі­мейних умов, родинних стосунків тощо.

Куратор виконує функцію не тільки ви­хователя, а й викладача-предметника, науковця, профорієнтаційного діяча. По­сада куратора академгрупи має сприя­ти розв'язанню проблем підростаючо­го покоління — підвищенню розумових, моральних здібностей, професійних якостей. Зміст роботи куратора визначаєть­ся завданнями вищого технічного нав­чального закладу з підготовки молоді до науково-практичної діяльності, ви­ховання у них кращих рис інтелігенції. Зміст виховання потребує відповідних форм і методів, правилами відбір яких свідчить про високий рівень майстер­ності педагога. У роботі куратора ак­туальними залишаються питання адап­тації студентів, організації науково-дослідницької роботи, виховання інте­лігентності, роботи з батьками обда­рованих студентів тощо.

 

Найважливіші функції педагога-вихователя. куратора групи:
1. Інформаційна. Педагог виступає носієм, зберігачем наукових знань з теорії і методики виховного процесу (знання закономірностей, принципів, предмета, об'єкта, засобів виховної діяльності). Саме куратор групи повинен акумулювати духовні знання, бути для студентів джерелом досвіду, різноманітної інформації, яку при необхідності може одержати кожен вихованець.
2. Організаторська. Куратор – організатор взаємодії в студентській групі. Він сприяє створенню системи взаємозалежностей між вихованцями, що визначають, породжують певні відносини даної особистості до інших людей, праці, суспільства, самого себе. Куратор групи - організатор різних виховних програм, суть яких залежить від особливостей різних категорій студентської молоді.
Організаторська функція полягає в умінні залучати студентів групи до різних видів виховної діяльності: пізнавальної, що збагачує уявлення студентів про навколишню дійсність; суспільне корисної, спрямованої на загальну користь і благо; ціннісно-орієнтаційної, яка розкриває студентам духовні та матеріальні соціальне значущі цінності й орієнтує на них їх поведінку; художньо-творчої, що дає студентам можливість реалізувати індивідуальні творчі задатки та здібності; вільного спілкування, організації дозвілля студентів.
3. Стимулююча. Спрямована на створення розвиваючого середовища, атмосфери психолого-педагогічної підтримки в групі, що повинно сприяти самоутвердженню, самореалізації потенціалу можливостей молодої людини.
Полягає у своєчасному виявленні зрушень на краще в розвитку кожного студента групи і відповідному заохоченні його до наступних корисних дій і вчинків (Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. - К.: Академія, 2000. - 539 с.).
4. Навчаюча. Реалізується шляхом навчання студентів, засобами аналітичної, проектувальної, комунікативної, організаційної діяльності з тим, щоб вони добре орієнтувались у пізнавальній та профорієнтаційній ситуаціях.

5. Дослідна. Полягає у спостереженні за діяльністю студентів, діагностиці рівня вихованості особистості та складання програм її
випереджувального розвитку; інтерес до вихованця, його внутрішнього світу, захопленість людиною в цілому, потреба пізнавати її є природною для справжнього вихователя-дослідника.
6. Спрямовуюча. Націлює студента на правильний життєвий шлях своїм моральним життям і мудрими порадами, а також створенням гуманних взаємостосунків серед студентів, дає моральний дороговказ, приклад для наслідування своїм вихованцям. Одночасно куратор виступає і в ролі консультанта, який надає при необхідності допомогу в саморозвитку кожній молодій людині. Спрямовує її діяльність, спираючись на природні дані вихованця, пробуджує його задатки, здібності.
7. Соціальна. Передбачає вивчення вихователем об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на розвиток особистості; вироблення навичок соціальної поведінки, спрямованих на успішне включення юнацтва в структуру сучасного життя і виробництва.
8. Координаційна. Полягає у спрямуванні куратором групи виховних зусиль усіх педагогів, батьків і представників громадськості на позитивні результати у вихованні студентів. Куратор групи передусім домагається, щоб педагоги, які працюють з студентами групи, керувались єдиними вимогами до них, здійснювали індивідуальний підхід. Куратор вивчає особливості навчально-виховної роботи викладачів, ознайомлюється з їх вимогами та стосунками із студентами, обмінюється думками щодо поведінки окремих студентів, методів впливу на них. Об'єднання та спрямування виховної діяльності - найважливіше завдання куратора.

 

Контроль самостійної роботи

Напишіть есе на одну з запропонованих тем.

Виконуючи це завдання, скористуйтеся методичним посібником «Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання».

1.Університет: теорія чи практика?

2. "Поганий учитель підносить істину, хороший учитель її знаходить".

Ф. -В. -А. Дістервег

3. Освіта - це не час. Освіта – це зусилля.

4. Знання є силою лише тоді, коли вони застосовуються практикою.

5. Якою має бути лекція в сучасному вищому навчальному закладі?

6. Дистанційна освіта: необхідність чи данина моді?

7. Університет майбутнього.

8. "...Педагогічна практика без теорії - те саме, що і знахарство в медицині".

К.Д. Ушинський

9. Чи є вищий навчальний заклад один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця?

10. Існує єдина насолода в житті - навчатися.

Франческо Петрарка

Состояние ответа

 

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных