Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Формалды грамматика 1 страница
Курс 2

Семестр 4

Дәріс 30 сағат

Практикалық жұмыс 15 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

Барлығы 90 сағат

Жалпы еңбекөнімділігі 135 сағат

Межелік бақылау 2

Емтихан 4 семестр

 

 

Атырау, 2015

 

 

Жасақтаған: Кубашева Д.А – аға оқытушы

 

 

«Информатика, автоматтандыру және басқару» кафедра мәжілісінде талқыланды

 

«______»_____________ 20___ ж. Хаттама № ____

 

Кафедра меңгерушісі: техн.ғ.к. Елеусинова А.Е.

 

 

Келісілді:

 

Оқу-әдістемелік бөлім бастығы: п.ғ.д Хасанова Ж.С.

«___» ____________________ 20 __ ж.

 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты Атырауский инженерно-гуманитарный институт Atyrau engineering-humanitarian institute
Пәннің жұмыс-оқу бағдарламасы «___» ___________ 20_ ж. жасақталды Құжат № ДП АИГИ-704-07-02

 

«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры

п.ғ.д. Ж.С.Хасанова

«____» ________________ 20__ ж

 

 

ЖҰМЫС – ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пәні: ATT-2212- «Тілдер және автоматтар теориясы»

Мамандығы: 5В070200 –«Автоматтандыру және басқару»

 

Кафедра: «Информатика, автоматтандыру және басқару»

Факультет: Күндізгі

 

 

Курс: 2

Семестр: 4

Барлық сағат: 135

оның ішінде

дәріс 30

практикум 15

өзбетті жұмыс 90

Қорытынды бақылау:

емтихан: 4

 

 

Атырау, 2015

Жасақтаған: Д.А.Кубашева

 

«Информатика, автоматтандыру және басқару» кафедра мәжілісінде талқыланды

 

 

20__ ж. Хаттама №

 

Кафедра меңгерушісі: техн.ғ.к. Елеусинова А.Е.

 

 

 

Келісілді:

Оқу-әдістемелік бөлім бастығы: п.ғ.д. Хасанова Ж.С.

 

« » 20__ж

 

 


Модуль нысандамасы – «Тілдер және автоматтар теориясы»

Модуль атауы және шифр «Тілдер және автоматтар теориясы» - ATT2112
Модульге жауапты Кубашева Динара амангельдиевна
Модуль типі БД, ОК
Модуль деңгейі ВА
Кредит саны
Аптадағы сағат саны
ECTS кредит саны
Оқыту формасы Күндізгі
Семестр
Білім алушылар
Модуль пререквизиттері: Дискреттік математика, Математикалық талдау, Алгоритмдеу және есептеу тәсілдері, Ақпараттану
Модуль мазмұны: Тілдер және оларды өрнектеу. Формализациялау проблемалары. Формальдық граматиканың негізгі түсініктері. Терминал және терминал емес белгілер. Шығару ережелері. Граматикаларды классификациялау. Шекті автоматтар түсінігі. Мур диаграммалары (Ауысу жүйелері). Шекті автоматтардың эквиваленттілігі. Мур теориясы. Мили мен Мур автоматтары. Формальдық граматиканың классификациясы. Формальдық тілдер иерархиясы. Алгоритмдік проблемалар : идентификациялау, эквиваленттілік Шекті автоматтардың алгебралық структуралық теориясы. Шекті автоматтардың ішкі жағдайларын кодтау. Шекті автоматтарды өрнектеп, паралель жіктеу. Автоматтарды классификациялау: шекті, магазиндік жадылы, екі жақты автоматтар. Тьюренг машигасы, фон Нейман автоматы. Анық емес граматикалар, автоматтар және тілдер.
Оқыту нәтижелері: Модульді аяқтаған соң студент тиіс: 1. Білуі 2. Түсінуі 3. Дағды 4. Іскерлігі 5. Құзіреттілігі А) Базалық Б) Кәсіптік Білуі керек: · ақпараттық іздеу тәжірибесінде, басқаруда, логикада, олардың ерекшелікиерінің анализінде қолданылатын тілдердің негізгі типтерінің сипаттамаларын және ерекшеленетін белгілерін білулері қажет; · ақпаратық тілдерді олардың грамматикасы бойынша құрылу әдістерін білулері тиіс; · жалпы және арнаулы тағайындалған тілдерді ажырата білулері керек; Түсінуі тиіс: - топ қызметіне қатысу негіздері мен технологиясын; - мемлекеттік шешімдерді, үкімдерді, бұйрықтарды, стандарттарды, ақпаратты технология мазмұнын және негізгі мәселелерін, негізгі ақпараттық үрдістердің моделдерін; - таңдалған бағыт бойынша шетелдік тәжірибені. Іскерлігі: · алгоритмдер теориясы мен формальды грамматикалар теориясының негізгі ұғымдары, · рекурсивті функциялар, қарапайым рекурсиялар және минимизациялар, · Тьюринг машинасының сипаттамасы, оларды беру тәсілдері, Тьюринг машиналарында жүргізілетін операциялар · алгоритмдер теориясының алгоритмдік шешілмейтін мәселелері, формальды грамматикалар мен тілдердің негізгі ұғымдары, · грамматикалар классификациясы, грамматикалық талдаудың түбегейлі жоспары, сонымен қатар КЕ-грамматикаларының мәндес түрленулері, · автоматтардың әр түрлі типтері (ақырлы автоматтар, магазиндік жадылы автоматтар, Мили және Мур автоматтары) және олардың грамматика және тілдермен байланысы; трансляторларда жұмыс істей ала отырып, олардың айырмашылықтарын білу Дағдысы болуы керек; - ақпараттық жүйелердің ақпараттық және программалық кешендерін пайдалануды ; - қажетті ақпаратты Интернет арқылы және баспа көздерінен іздеп табуды. Құзіреттілігі болуы керек: - Тілдер және автоматтар теориясынақатысты негізгі теориялар, фактілер, концепциялар мен принциптерді ұғыну, түсінумен тәжірибе жүзінде қолдана білу; -. Автоматтардың типтерін айыра білуді олардың граматика және тілдермен байланысын көрсете білуді;
Қорытынды бақылау формасы Емтихан
Кредит алуға арналған жағдай Барлық сабақ түрлерін меңгеру(дәрістер, зертханалық және практикалық жұмыстар), СОӨЖ, СӨЖ, оң емтихан нәтижесі
Модуль ұзақтығы 1 семестр
Әдебиеттер Негізгі оқулықтар тізімі 6.1 Негізгі әдебиеттер: 1. Абрамов С.А. Элементы анализа программ / С.А. Абрамов - М.: Наука, Гл. ред. 1986. - 128 с. 2. Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники / Е.А. Бурин - Алма-Ата, Мектеп, 1989. - С. 97-112. 3. Информатика / Под ред. П.П.Беленького. – Ростов на Дону: 2003. 4. Козырев А.А. Информатика: учеб. для вузов/ А.А. Козырев. - СПб: Изд-во Михайлов В.А., 2002. 5. Информатика. Базовый курс: учеб.пособие для технич.вузов/ Под ред.С.В.Симоновича.- 2-е изд.- СПб.:Питер, 2003.- 640 с. 6. Скэнлон Лео ПЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке Ассемблера. Перевод И. В. Емелина. М. Радио связь, 1989-335 с. 7. Страуструп Б. Язык программирования Си / Б. Страуструп - М.: Радио и связь, 1991. – 352 с. 8. Керниган Б. Язык программирования Си / Б. Керниган. М.: Финансы и статистика, 1992. – 272 с. 9. Климова, Л. М. Pascal 7. 0: Практ. Программирование. Решение типовых задач: Учеб. пособие / Л. М. Климова.- М.: Кудиц Образ, 2000.- 528. с.- (Библиотека профессионала). 10. Языки программирования. /под ред. Ф. Женюи. - М. Мир, 1972. - 405с. 11. Фаронов, В. В. Delphi 5: Учеб. курс / В.В. Фаронов.- М.: Нолидж, 2001.- 12. Юров В. Assembler: [Учеб.] / В. Юров.- СПб.: Питер, 2001.- 624 с. 13. Фаронов, В.В. Delphi 5:Руководство программиста/ В.В. Фаронов; Рос. ассоц. издателей компьютерной лит.- М.:Нолидж,2001.-880 с. 14. Ивани А. Элементы теоретического программирования: Учеб.пособие для вузов / А. Ивани, Р.Л. Смелянский –М.: МГУ, 1985. 6.2 Қосымша әдебиет: 15. Ахо А. Теория синтаксического анализа, перевода, компиляции. В 2 т. Т. 1, 2 / А. Ахо, Дж. Ульман - М.: Мир, 1980. 16. Берн Э.С. Вопросы теории поисковых систем / Э.С. Берн.- М.,1966. 17. Болски М.И. Язык программирования Си / М.И. Болски. Справочник. - М.: Радио и связ1988 18. Брауэр В. Введение в теорию конечных автоматов. -М.: Радио 1987. 19. Бруно Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бруно. - М.: БИНОМ, 1994. 20. Вирт Н. Систематическое программирование / Н. Вирт. Мир, 1977. 21. Гинзбург С. Математическая теория контекстно-свободных языков / С. Гинзбург 1970. 22. Гросс М. Теория формальных грамматик / М. Гросс, А. Мир, 1971. 23. Денисова П.И. Принципы моделирования языка / М.1965. 24. Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере / В.Б. Комягин, А.О. Коцюбинский - Москва:1997. 25. Крючкова Е.Н. Теория алгоритмов / Е.Н. Крючкова - Барнаул; 1995. 26. Мелихов А.Н. Теория алгоритмов и формальных языков / А.Н. Мелихов, В.И. Кодачигов - Таганрог, 1983. 27. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вельский - М.: Энергоатомиздат, 1988. 28. Любимский Э.3. Программирование / Э.3. Любимский, В.В. Мартынюк, Н.П. Трифонов - М.: Наука, 1980. 29. Информатика/ Под ред. Н.В. Макаровой. М. Финансы и стат 1997 30. Информатика в понятиях и терминах. — М.: Просвещение, 1991. 31. Язык программирования Си./Под ред. Васильева Б.Радио 1989. 32. Подбельский В.В. Язык Си++/ - М.: Финансы и статистика, 1990. 33. Потоцкий В.К. Работаем на языке Си / В.К. Потоцкий. - М.1992. 34. Рейуорд - Смит В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс / В. Дж. Рейуорд - Смит - М.: Мир, 1988. 35. Скэнлон Л. Персональные ЭВМ , IBM, РС и ХТ. Перевод с английского / Л. Скэнлон. –М. Радио и связь, 1989. 36. Саломаа А. Жемчужины теории формальных языков / - М. 1987. 37. Язык Си. Практикум для начинающих.- Усть-Каменогорск, 1997. – 38. Успенский В.А. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения/ В.А. Успенский - М.: Наука, 1987. 39. Касаткин В.Н. Информация. Алгоритмы. ЭВМ / - М.: Радио 1986. 40. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость / Х. Роджерс - М.: Мир, 1972.  
Жаңарту мерзімі  

 

 

Оқытушы туралы мәлімет

Кубашева Динара Амангельдиевна – аға оқытушы,тел. 87027993713

 

1. Пәнді оқытудың мақсаттары:

Студенттердің тілдер мен автоматтар теориясының негізін меңгеруі, компилятор құрудың сатыларын: лексикалық, синтаксистік және семантикалық талдауларды білуі қажет. Осы білімдердің практикалық машықтарын қалыптастыру керек және компилятор құруда бейнелеудің формальды әдістерін меңгеруі қажет; Тілдің граматикасы мен синтаксисін, автоматтар теориясын, негізгі аудару кезеңдері мен әдістерін оқыту болып табылады.

Пәнді оқыту бағдарламасы сабақтарды лекция түрінде өткізу тәртібін ұсынады. Теориялық білімнің практикалық бекітілуі кестеге және бағдарламаға әйкес практикалық сабақтардың көлемінде іске асырылады.

Студенттердің өзіндік жұмыстарына тапсырманы курстың лекторы береді, белгіленген мерзімде өзіндік жұмыстарды қабылдау да курстың оқытушысымен іске асады. Аралық тапсырмаларды практикалық сабақтардың оқытушылары қабылдайды.

Сағаттың жалпы саны – 135 (30 сағат дәріске, 15 сағат практикалық сабақтарға, ал 90 сағат студентердің өзіндік жұмысына бөлінген).

 

2. Пәнді оқытудың міндеттері:

-Формальды жүйелердің, граматика мен автоматтардың негізгі түсініктері туралы көзқарасы болуы қажет;

- Формальды жүйелерді, граматика мен автоматтарды ұйымдастыру принциптерін,Тьюринг машинасымен танылатын формальды тілдердің принциптерін білуі керек;

- Ауқымды және жергілікті есептеу тораптарын пайдалану шартында дербеу комьютермен және заманауи программалықь құралдармен жұмыс істеуді меңгеруі керек.

 

3. Модульдің көлемі және оқу жұмысының түрлері:

Пәннің аты:Тілдер және автоматтар теориясы

Өткізу оны: 303 аудитория

Оқу жоспарынан көшірме:

Курс Семестр Кредит саны   Дәріс, сағ Практ-қ сабақ,сағ СОӨЖ СӨЖ Барлығы, сағ Бақылау формасы
1 2 3 4 5 7 8 9 10
емтихан

4. Модульдің мазмұны:

Модуль тақырыптары мазмұны Дәріс (сағ) Прак. сабақ (сағат) Оқу және әдістемелік әдебиетке сілтеме
1 2 3 4 5
Синтаксис, семантика және прогрммалау тілдерінің прагматикасы ҚӘ26  
Формализациялау проблемасы   ҚӘ21  
Граматикалар   ҚӘ23  
Граматиканы классификациялау: регулярлық, контексті - бос, контексті-тәуелді, жалпы көріністегі, атрибутты, программалық ҚӘ21  
Алгоритмдік проблемалар: бос, иденцификациялау,, тілдердің эквиваленттілігі. ҚӘ21  
Автоматтар   ҚӘ21  
Соңғы, магазиндік жадылы, екі жақты автоматтар ҚӘ21  
Тьюренг машинасы, фон Нейман автоматы ҚӘ26  
Анық емес граматикала, автоматтар және тілдер ҚӘ23  
Тілдерінің семантикасын формалдау   ҚӘ21  
Спецификация тілдері. Трансляция әдісі ҚӘ21  
Лексикалық анализаторлар   ҚӘ26  
Синтаксистік анализаторлар   ҚӘ21  
Семантикалық анализаторлар   ҚӘ23  
Обьективті код генераторы, Обьектілі кодты ықшамдау ҚӘ26  
  Барлығы -
 
           

4.2. Модуль бөлімдері мазмұны

Тақырыптық жоспар
1 2
Программалау тілдері
Граматикалар түрлері
Алгоритм және автоматтар
Тілдер және автоматтар теориясы
Талдау түрлері

5. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы

5.1. Оқу әдебиеттері тізімі

Оқулықтар, Оқыту тілі Авторы, шыққан жылы Дана саны Элект-рондық түрде
Кафедрада Кітап-хана-да
1 2 3 4 5 6 7
Негізгі әдебиеттер
Методические пособие по обучению языку высокого уровня   орысша Т.Хакимова 2007  
Информатика и программирование орысша А.Н.Гуда 2009  
Практикум по программированию орысша Беркинбаев 2009  
Языки программирования орысша Е.Капенов  
Қосымша әдебиеттер
Программалау негіздерін оқыту әдістері Қазақ-ша М.Ғалым-жанова-2010  
Программирование и алгоритмические языки Орыс-ша Н.Криницкий-1979  
Бағдарлмалау негіздерін оқыту әдістері Қазақ-ша М.Ғалым-жанова-2010  
Информатика негіздері Қазақ-ша Г.Жапаро-ва  
                       

5. Әдебиеттер
5.1 Негізгі әдебиеттер:

1. Абрамов С.А. Элементы анализа программ / С.А. Абрамов - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 128 с.

2. Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники / Е.А. Бурин - Алма-Ата, Мектеп, 1989. - С. 97-112.

3. Информатика / Под ред. П.П.Беленького. – Ростов на Дону: 2003.

4. Козырев А.А. Информатика: учеб. для вузов/ А.А. Козырев. - СПб: Изд-во Михайлов В.А., 2002. - 511 с.

5. Информатика. Базовый курс: учеб.пособие для технич.вузов/ Под ред.С.В.Симоновича.- 2-е изд.- СПб.:Питер, 2003.- 640 с.

6. Скэнлон Лео ПЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке Ассемблера. Перевод И. В. Емелина. М. Радио связь, 1989-335 с.

7. Страуструп Б. Язык программирования Си / Б. Страуструп - М.: Радио и связь, 1991. – 352 с.

8. Керниган Б. Язык программирования Си / Б. Керниган. М.: Финансы и статистика, 1992. – 272 с.

9. Климова, Л. М. Pascal 7. 0: Практ. Программирование. Решение типовых задач: Учеб. пособие / Л. М. Климова.- М.: Кудиц Образ, 2000.- 528. с.- (Библиотека профессионала).

10. Языки программирования. /под ред. Ф. Женюи. - М. Мир, 1972. -

11. Фаронов, В. В. Delphi 5: Учеб. курс / В.В. Фаронов.- М.: 2001.-

12. Юров В. Assembler: [Учеб.] / В. Юров.- СПб.: Питер, 2001.- 624 с.

13. Фаронов, В.В. Delphi 5:Руководство программиста/ В.В. Фаронов; Рос. ассоц. издателей компьютерной лит.- М.:Нолидж,2001.-880 с.

14. Ивани А. Элементы теоретического программирования: Учеб.пособие для вузов / А. Ивани, Р.Л. Смелянский –М.: МГУ, 1985.

5.2 Қосымша әдебиет:

15. Ахо А. Теория синтаксического анализа, перевода, компиляции. В 2 т. Т. 1, 2 / А. Ахо, Дж. Ульман - М.: Мир, 1980.

16. Берн Э.С. Вопросы теории поисковых систем / Э.С. Берн.- М.,1966.

17. Болски М.И. Язык программирования Си / М.И. Болски. Справочник. - М.: Радио и связь, 1988.-230 с.

18. Брауэр В. Введение в теорию конечных автоматов. -М.: Радио 1987.

19. Бруно Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бруно. - М.: БИНОМ, 1994.

20. Вирт Н. Систематическое программирование / Н. Вирт. Мир, 1977.

21. Гинзбург С. Математическая теория контекстно-свободных языков / С. Гинзбург - М.: Мир, 1970.

22. Гросс М. Теория формальных грамматик / М. Гросс, А. Мир, 1971.

23. Денисова П.И. Принципы моделирования языка / М.1965.

24. Комягин В.Б. Современный самоучитель работы на персональном компьютере / В.Б. Комягин, А.О. Коцюбинский - Москва:Триумф, 1997.

25. Крючкова Е.Н. Теория алгоритмов / Е.Н. Крючкова - Барнаул; 1995.

26. Мелихов А.Н. Теория алгоритмов и формальных языков / А.Н. Мелихов, В.И. Кодачигов - Таганрог, 1983.

27. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вельский - М.: Энергоатомиздат, 1988.

28. Любимский Э.3. Программирование / Э.3. Любимский, В.В. Мартынюк, Н.П. Трифонов - М.: Наука, 1980.

29. Информатика/ Под ред. Н.В. Макаровой. М. Финансы и стат 1997

30. Информатика в понятиях и терминах. — М.: Просвещение, 1991.

31. Язык программирования Си./Под ред. Васильева Б.Радио 1989.

32. Подбельский В.В. Язык Си++/ - М.: Финансы и статистика, 1990.

33. Потоцкий В.К. Работаем на языке Си / В.К. Потоцкий. - М.1992.

34. Рейуорд - Смит В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс / В. Дж. Рейуорд - Смит - М.: Мир, 1988.

35. Скэнлон Л. Персональные ЭВМ , IBM, РС и ХТ. Перевод с английского / Л. Скэнлон. –М. Радио и связь, 1989.

36. Саломаа А. Жемчужины теории формальных языков / - М. 1987.

37. Язык Си. Практикум для начинающих.- Усть-Каменогорск, 1997. –

38. Успенский В.А. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения/ В.А. Успенский - М.: Наука, 1987.

39. Касаткин В.Н. Информация. Алгоритмы. ЭВМ / - М.: Радио 1986.

40. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость / Х. Роджерс - М.: Мир, 1972.

6. Модульдің материальдық-техникалық қамтылуы

 

7. Ағымдық, аралық және қорытынды бақылау мазмұны

7.1. Ағыымдық бақылау

5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналаған ағымдық бақылау кестесі

 

    №   Бақылау түрлері Ағымдық үлгерім(АҮ) Апта Ағымдық үлгерім(АҮ)
*
Сабаққа қатыс Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 3,5
Конспект жазу Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 3,5
Практика.сабаққа қатыс Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 3,5
Прак-қ жұмыс жасау Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 3,5
СӨЖ орындау Ұп         -
СОӨЖ орында + бонус Ұп             -
Барлығы Ұп -
Рейтинг %
       
    №   Бақылау түрлері Ағымдық үлгерім(АҮ) Апта Ағымдық үлгерім(АҮ)
Сабаққа қатыс Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0
Конспект жазу Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0
Практика.са-қа қатыс Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0
Прак-қ жұмыс жасау Ұп 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0
СӨЖ орындау Ұп          
  СОӨЖ орындау+бонус Ұп              
Барлығы Ұп
Қорытынды үлес Ұп                
Рейтинг %
                         

7.2 Аралық бақылау сұрақтары:


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных