Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Формалды грамматика 3 страница
С) есепті дұрыс шешу қабілеті Д) берілген программалық өнімнің басқа өніммен қиылысуы

95. Тестілеу дегеніміз не ?

А) қателерді іздеу В) қателерді түзету С) қателерді болдырмау Д) қателерді тасымалдау

96. Algol тілі қай жылы басылып шықты ?

А) 1959 В) 1958 С) 1860 Д) 1960

97. Ассемблер тілінде программа жазу үшін не маңызды ?

А) компьютердің архитектурасы маңызды

В) компьютердің жадысы маңызды

С) ассемблер тілі ешқандай жағдай таңдамайды

Д) дұрыс жауабы жоқ

98. Өмірлік цикл дегеніміз не ?

А) есепті өңдеу процессінің қорытындылануы

В) өңдеу процессінің аяқталуын, нақты нәтиже алуы

С) өңдеу процессінің периодты қайталануы, программалық өнімнің енуі

Д) дұрыс жауабы жоқ

99. Лексемдер дегеніміз не ?

А) программаның барлық мәтінін құрайтын бөлінбейтін белгілер

В) кейбір мәндердің есептеу тәртібін беретін белгілер

С) айнымалылардың барлық мәндерін бейнелейтін тізбектер

Д) өзбетімдік мағынасы бар алфавиттің, символдардың бөлінбейтін тізбектері

100. Жоғарғы деңгейлі программалау тілдері ...

А) машина – тәуелді болып табылады В) машина – тәуелсіз болып табылады

С) машиналық болып табылады Д) дұрыс жауабы жоқ

8. Студенттердің өзбетті жүмысы сабақтары жоспары

Тапсырма берген апта №   Сабақ тақырыбы СОӨЖ тапсырмалары Ұсынылған әдебиеттер СОӨЖ бақылау формасы тапсырманы тап-сыру уақыты
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамма-тикалардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, кон-текстлі-бос грамматикалар   Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 1 апта
1.Транслятор қызметі. 2. Сканермен ақырлы автоматордың байланысы 3.Вирт диаграммасымен ақырлы автоматордың байланысы Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 2 апта
1.Лексикалық талдауыш не үшін керек?2. Лексикалық талдауыш нені туындайды? 3. Сканерсіз жұмыс істеуге болады ма? Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 3 апта
1. Ақырлы автоматордың және он жақты грамматиканың байланысы бар ма? 2. Ақырлы автоматордың және сол жақты рекурсия грамма-тиканың байланысы бар А? 3. Он жақты рекурсия грамматикасын итеративті Вирт диаграммасына қалай түрлендіруге болады Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 4 апта
1.Синтаксистік талдаудың қызметтері. 2. Синтаксистік талдаудың нәтижесі болып табылады? 3. Негізгі синтакситік талдаудың таптастыруы белгілерің атаныз Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 5 апта
1.Қандай талдау әдістері бар? 2 . Кіріс байланыс шынжырының нәтижесімен талдау әдістерімен байланысы. 3. Астыға қарай түсу талдаудың ерекшеліктері Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 6 апта
1.Автоматтар. Автоматтар-дың таптастыруы : соңды автоматтар, дүкенді жадысы бар автоматтар, екі жақтық автоматтар. 2.Тьюринг машиналары, де-терминанты және детерми-нантсыз автоматтар. Джон фон Неймандық автоматтар. 3.Айқынсыз грамматикалар. Автоматтар және тілдер. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 7 апта
1. Айқынсыз грамматикалар, автоматтар және тілдер. 2. Бағдарламалау тілдерінің семантикасының формальдауы. 3.Ерекшеліктер тілдері. Трансляция әдістері. Лексикалық талдауыш. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 8 апта
1.Синтакстік талдауыш. Семантикалық талдауыш. 2.Объектілі кодтың генера-торы. Объектілі кодты ықшамдау. 3. Тьюринг машинасы, детерминнаты және детерминнатсіз автоматтар, фон Нейманның автоматы . Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 9 апта
1.Алгоритмдік проблемалар: бос орындық проблема, идентификациялық проблема, тілдер эквивалентілігінің проблемасы 2.Қайтарылымды талдаудың ерекшеліктері. 3.Тіл қиындығымен және оның трансляциясның арасындағы байланыс Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 10 апта
1.Синтаксистік талдау кезінде дүкен(кезек) жадылы автоматарды не үшін керек? 2.Дүкен(кезек) жадылы авто-матар қалай ұйымдастырылған? 3.Дүкен(кезек) жадылы автома-тардың негізгі операциялары. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 11 апта
1.Ерекшеліктер тілдері. Трансляция әдістері. Лексикалық талдауыш. 2. Ақырлы автоматордың және сол жақты рекурсия грамма-тиканың байланысы бар ма? 3. Он жақты рекурсия грамматикасын итеративті Вирт диаграммасына қалай түрлендіруге болады Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 12 апта
1.Тьюринг машиналары, детерминанты және детерми-нантсыз автоматтар. Джон фон Неймандық автоматтар. 2.Айқынсыз грамматикалар. Автоматтар және тілдер. 3. Дүкен(кезек) жадылы автоматар қалай ұйымдастырылған? Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 13 апта
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамматикалардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, контекстлі-бос грамматикалар Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 14 апта
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамматика-лардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, контекстлі-бос грамматикалар Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгіме лесу 15 апта

 

 

8.2. Студентке берілген тапсырма тізімдері

Тапсырма Ұсын-н әдеб-р Бақылау түрі Тапсыру мерзімі
Санау жүйелеріне есептер шығару НӘ9 Ағымды 2 апта
Қарапайым, тармақталу алгоритмдеріне есептер шығару НӘ9 Ағымды 4 апта
Қайталау алгоритмдеріне есептер шығару НӘ9 Ағымды 6 апта
Бір өлшемді массив есептерін шығару НӘ9 Ағымды 8 апта
Екі өлшемді массив есептерін шығару НӘ9 Ағымды 12 апта
Символдық шамаларға есептер шығару НӘ9 Ағымды 14 апта
Графикаға есептер шығару НӘ9 Ағымды 15 апта

7.3. Қорытынды баға есебі

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себертермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесіне сәйкес қайта тапсыруға мүмкіндік болады. Межелік бақылау(МБ) 100 ұпайлық шкаламен анықталады.Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(Р2) = АY(2)*0.6 + MБ1(MБ2)*0.4 Егер студент МБ белгіленген уақытта орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағаындайды.

Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) келесі формуламен анықталады: ЖР = (P1 + P2)/2

Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) ҚБ=ЖР*0,6 + Е*0,4

 

 

Бағалау эквиваленті

Әріп жүйесі бойынша бағалау Санды эквивалент Ұпайдың пайыздық мағанасы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A 4,00 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,00 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 

 

8.3. Бағалау эквиваленті

Әріп жүйесі бойынша бағалау Санды эквивалент Ұпайдың пайыздық мағанасы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A 4,00 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,00 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 Қанағаттанарлықсыз

9.Курс саясаты:

Курс теориялық және практикалық болып бөлінеді, сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын теориялық және практикалық және өздік жұмыс тапсырмаларын орыедау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отырсаңыз, онда бақылау шараларының кестесінде көрсетілгендей жоғары ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті тапсырмалар орындаудан босатпайды.Осындай жағдайда арнайы бөлінген уақытқа сәйкес тапсырмаларды кері тапсыруға мүмкіндік бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстығымен бағаланады.

Сабаққа кешіккен студент сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Сіздің дайындығыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелмейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын көшіруге не ауыстыруға тиым салынады. Айыптық жазалау бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80 % -ын құрайды.

 

 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты Атырауский инженерно-гуманитарный институт Atyrau engineering-humanitarian institute
Пәннің оқу бағдарламасы (СИЛЛАБУС) «___» ___________ 20___ ж. жасақталды Құжат № ДП АИГИ-704-07-02

 

 

«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры

Ж.С.Хасанова

«____» ________________ 20__ ж

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пәні: ATT-2212- «Тілдер және автоматтар теориясы»

Мамандығы: 5В060200-«Информатика»

 

Атырау, 2015
«Информатика» мамандығына арналған пәннің жұмыс-оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23 тамыз 2012 жылғы № 1080 бұйрығына сәйкес МЖБС негізінде даярланды

 

 

Жасақтаған: Д.А.Кубашева

 

«Информатика, автоматтандыру және басқару» кафедра мәжілісінде талқыланды

 

 

20__ ж. Хаттама №

 

Кафедра меңгерушісі: п.ғ.к. Утепкалиев С.У.

 

 

 

Келісілді:

Оқу-әдістемелік бөлім бастығы: п.ғ.д. Хасанова Ж.С.

____________________ 2015 ж

 

2. Оқытушы туралы мәлімет

Кубашева Динара Амангельдиевна – аға оқытушы,тел. 87776657056

3. Модуль туралы мәлімет:

Пәннің аты:Тілдер және автоматтар теориясы

Өткізу оны: 303 аудитория

Оқу жоспарынан көшірме:

Курс Семестр Кредит саны   Дәріс, сағ Практ-қ сабақ,сағ СОӨЖ СӨЖ Барлығы, сағ Бақылау формасы
1 2 3 4 5 7 8 9 10
емтихан

4. Модульдің мазмұны:

6.1. Модульдің оқу-тақырыптық жоспары

Модуль тақырыптары мазмұны Дәріс (сағ) Прак. сабақ (сағат) Оқу және әдістемелік әдебиетке сілтеме
1 2 3 4 5
Синтаксис, семантика және прогрммалау тілдерінің прагматикасы ҚӘ26  
Формализациялау проблемасы   ҚӘ21  
Граматикалар   ҚӘ23  
Граматиканы классификациялау: регулярлық, контексті - бос, контексті-тәуелді, жалпы көріністегі, атрибутты, программалық ҚӘ21  
Алгоритмдік проблемалар: бос, иденцификациялау,, тілдердің эквиваленттілігі. ҚӘ21  
Автоматтар   ҚӘ21  
Соңғы, магазиндік жадылы, екі жақты автоматтар ҚӘ21  
Тьюренг машинасы, фон Нейман автоматы ҚӘ26  
Анық емес граматикала, автоматтар және тілдер ҚӘ23  
Тілдерінің семантикасын формалдау   ҚӘ21  
Спецификация тілдері. Трансляция әдісі ҚӘ21  
Лексикалық анализаторлар   ҚӘ26  
Синтаксистік анализаторлар   ҚӘ21  
Семантикалық анализаторлар   ҚӘ23  
Обьективті код генераторы, Обьектілі кодты ықшамдау ҚӘ26  
  Барлығы -
 
           

6.2. Студенттердің өзбетті жүмысы сабақтары жоспары

Тапсырма берген апта №   Сабақ тақырыбы СОӨЖ тапсырмалары Ұсынылған әдебиеттер СОӨЖ бақылау формасы тапсырманы тап-сыру уақыты
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамма-тикалардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, кон- текстлі-бос грамматикалар   Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 1 апта
1.Транслятор қызметі. 2. Сканермен ақырлы автоматордың байланысы 3.Вирт диаграммасымен ақырлы автоматордың байланысы Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 2 апта
1.Лексикалық талдауыш не үшін керек? 2. Лексикалық талдауыш нені туындайды? 3. Сканерсіз жұмыс істеуге болады ма? Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 3 апта
1. Ақырлы автоматордың және он жақты грамматиканың байланысы бар ма? 2. Ақырлы автоматордың және сол жақты рекурсия грамма-тиканың байланысы бар А? 3. Он жақты рекурсия грамматикасын итеративті Вирт диаграммасына қалай түрлендіруге болады Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 4 апта
1.Синтаксистік талдаудың қызметтері. 2. Синтаксистік талдаудың нәтижесі болып табылады? 3. Негізгі синтакситік талдаудың таптастыруы белгілерің атаныз Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 5 апта
1.Қандай талдау әдістері бар? 2 . Кіріс байланыс шынжырының нәтижесімен талдау әдістерімен байланысы. 3. Астыға қарай түсу талдаудың ерекшеліктері Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 6 апта
1.Автоматтар. Автоматтардың таптастыруы : соңды автоматтар, дүкенді жадысы бар автоматтар, екі жақтық автоматтар. 2.Тьюринг машиналары, детерминанты және детер-минантсыз автоматтар. Джон фон Неймандық автоматтар. 3.Айқынсыз грамматикалар. Автоматтар және тілдер. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 7 апта
1. Айқынсыз грамматикалар, автоматтар және тілдер. 2. Бағдарламалау тілдерінің семантикасының формальдауы. 3.Ерекшеліктер тілдері. Трансляция әдістері. Лексикалық талдауыш. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 8 апта
1.Синтакстік талдауыш. Семантикалық талдауыш. 2.Объектілі кодтың генера-торы. Объектілі кодты ықшамдау. 3. Тьюринг машинасы, детерминнаты және детерминнатсіз автоматтар, фон Нейманның автоматы . Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 9 апта
1.Алгоритмдік проблема-лар: бос орындық проблема, идентификациялық проб-лема, тілдер эквивален-тілігінің проблемасы 2.Қайтарылымды талдаудың ерекшеліктері. 3.Тіл қиындығымен және оның трансляциясның арасындағы байланыс Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 10 апта
1.Синтаксистік талдау кезінде дүкен(кезек) жады-лы автоматарды не үшін керек? 2.Дүкен(кезек) жадылы авто-матар қалай ұйымдастырылған? 3.Дүкен(кезек) жадылы автома-тардың негізгі операциялары. Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 11 апта
1.Ерекшеліктер тілдері. Трансляция әдістері. Лексикалық талдауыш. 2. Ақырлы автоматордың және сол жақты рекурсия грамма-тиканың байланысы бар ма? 3. Он жақты рекурсия грамматикасын итеративті Вирт диаграммасына қалай түрлендіруге болады Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 12 апта
1.Тьюринг машиналары, детерминанты және детерми-нантсыз автоматтар. Джон фон Неймандық автоматтар. 2.Айқынсыз грамматикалар. Автоматтар және тілдер. 3. Дүкен(кезек) жадылы автоматар қалай ұйымдастырылған? Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 13 апта
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамматикалардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, контекстлі-бос грамматикалар Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгімелесу 14 апта
1. Программалау тілдердің синтаксисі, семантикасы және програматикасы. 2. Формальдау проблемасы. 3.Грамматикалар. Грамматикалардың таптасыруы: жиелі грамматикалар, контекстлі-бос грамматикалар Реферат жазу 21,23,26 Практикалық сабақтарда әңгіме лесу 15 апта

 

6.3. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы

Оқулықтар, Оқыту тілі Авторы, шыққан жылы Дана саны Элект-рондық түрде
Кафедрада Кітап-хана-да
1 2 3 4 5 6 7
Негізгі әдебиеттер
Методические пособие по обучению языку высокого уровня   орысша Т.Хакимова 2007  
Информатика и программирование орысша А.Н.Гуда 2009  
Практикум по программированию орысша Беркинбаев 2009  
Языки программирования орысша Е.Капенов  
Қосымша әдебиеттер
Программалау негіздерін оқыту әдістері Қазақ-ша М.Ғалым-жанова-2010  
Программирование и алгоритмические языки Орыс-ша Н.Криницкий-1979  
Бағдарлмалау негіздерін оқыту әдістері Қазақ-ша М.Ғалым-жанова-2010  
Информатика негіздері Қазақ-ша Г.Жапаро-ва  
                       

5. Әдебиеттер
5.1 Негізгі әдебиеттер:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных