Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Формалды грамматика 2 страница
1. Шекті автоматтардың логикалық блогын іске асыру неге байланысты ?

А) алгебра және шекті автоматтардың ерекшеліктеріне

В) автоматтардың қалыпты сипаттауының бөлінуіне

С) шекті автоматтардың жіктелуіне

Д) шекті автоматтардың маңыздылығына

2. Программалау тілі дегеніміз не ?

А) көптеген типті процессорлардың архитектураларының көрінісі

В) тек ғана алгоритмдік тілдегі программалар

С) құралдар мен есептеуіш машинада орындау үшін көрсетілген алгоритмдердің ережелерінің байланысы

Д) дұрыс жауабы жоқ

3. Машиналық тілдерге жақындығы бойынша программалау тілдері қандай болып бөлінеді ?

А) өте төмен және жоғары деңгей В) тек ғана төмен деңгей

С) төмен және жоғары деңгей Д) биік және төмен деңгей

4. Жоғарғы деңгейлі тілдердің алғашқысы:

А) Algol В) Pascal С) Fortran Д) C++

5. Синтаксистік қателер дегеніміз не ?

А) программа мәтініндегі қателер В) трансляциялау процесіндегі қателер

С) программаны орындаудағы қателер Д) дұрыс жауабы жоқ

6. Basic тілі қашан дүниеге келді ?

А) 1954 В) 1964 С) 1965 Д) 1966

7. Pascal тілінің авторы кім ?

А) Паскаль Вирт В) Никлаус Вирт С) Паскаль Д) авторы жоқ

8. Ең тұңғыш программист:

А) Никлаус Вирт В) Бил Модульс С) Ада Лавлейс Д) дұрыс жауабы жоқ

9. Программалау тілдері мынадай элементтерден тұрады :

А) символдар, өрнектер, сөздер, сөйлемдер

В) операторлар, лексемдер, сөздер, сөйлемдер

С) лексемдер, өрнектер, операторлар, символдар

Д) құрамдас операторлар, лексемдер, сөздер

10. Тілдің семантикасы деген не ?

А) жазылу ережелерінің жүйесі В) тілдің құру мағынасы

С) программаны орындаудағы қателер Д) дұрыс жауабы жоқ

11. Вирттің синтаксистік диаграммалары деген не ?

А) блок схемелер арқылы тілді сипаттау

В) түзу сызықтармен біріктірілген блоктарда пайдаланып, тілді графикалық түрде сипаттау

С) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

Д) дұрыс жауабы жоқ

12. Қазіргі уақытта Pascal-дың неше халықаралық стандарты бар ?

А) үш В) бір С) екі Д) стандарты жоқ

13. Программалық өнім деген не ?

А) есепті дұрыс шешу қабілеті

В) ерекшеленген жадының көлемінде талап етілген дәлелденген нәтижені алу

С) саудада тауар ретінде қойылған адамзаттың еңбегінің азығы ретінде компьютерлік программа

Д) достық қолданушы интерфейс

14. Қандай программалық өнімдерді білесіңдер ?

А) эффектілік, ашықтық В) тираждық, тапсырыстық

С) сенімділік, тираждық Д) эффектілік, тапсырыстық

15. Өмірлік циклдың бірнеше кезеңдерін көрсет:

А) есептің қойылымы, шығарылуы, нәтиже алу

В) есептің қойылымы, анализі және оны модельдеу

С) есептің қойылымы, анализі және оны модельдеу, алгоритмдерін өңдеу, программаның құрылымын жобалау, кодтау, программаны тестілеу және қатесін түзету, нәтижесін басу, программаны жалғастыру және модельдеу

16. Кодтау деп нені түсінеміз ?

А) табиғи тілде пәндік облыстағы мамандар арқылы орындау

С) алгоритмді программалау тілінде жазу

В) алдыңғы кезеңдердің мәліметтері негізінде орындау

Д) программада қателерді болдырмау

17. Программалау жүйесі дегеніміз не ?

А) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

В) программаны құрудың және жөндеудің автоматтануын қамтамасыз ететін программалық құралдардың жиынтығы

С) ерекшеленген жадының көлемінде талап етілген дәлелденген нәтижені алу үшін қамтамасыз ету

Д) дұрыс жауабы жоқ

18. Жоғарғы дәрежелі тілдер дегеніміз не ?

А) процессорға жақын тілдер В) машиналық тілге жақын тілдер

С) адамдарға жақын тілдер Д) өте қиын тілдер

19. Аударғыш деген не ?

А) бастапқы мәтіндерді автоматты түрде жұмыс істейтін программадарға айналдырады

В) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

С) көптеген типті процессорлардың архитектураларының көрінісі

Д) программа мәтініндегі қателер

a b ?

20.Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) импликация

Д) конъюнкция

21. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

a b ?

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

22. Конъюнкцияның белгісін көрсет:

А) ; В) ; С) ; Д) .

23. F(a, b)= функциясының мәнін есептеңдер. Нәтижесі қалай болады.

А) 0 1 1 0 В) 1 1 1 0 С) 0 0 1 1 Д) 0 0 0 1

a b ?

24. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

25. Математикалық логиканың логика алгебрасы атты тарауы қай ғасырда пайда болған ?

А) ХХ В) ХХІ С) ХІХ Д) ХV

26.«Жел соқты, және жаңбыр жауды» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді?

А) инверсия В) эквиваленттілік С) дизъюнкция Д) конъюнкция

27. «Мектепте үздік оқығаным үшін мен алтын немесе күміс алқа аламын» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді ?

А) инверсия В) эквиваленттілік С) дизъюнкция Д) конъюнкция

28. «Егер далада күн болса, онда біз өзенге барамыз» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді?

А) инверсия В) импликация С) дизъюнкция Д) конъюнкция

a b ?

29. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

a b ?

30. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) қатаң дизъюнкция

Д) конъюнкция

31. Программалау тілдерін сипаттаудан ажырату үшін не қолданылады ?

А) константтар В) терминдер С) диаграммалар Д) белгілер

32. Неше тілдің белгілері бар ?

А) 2 В) 3 С) 4 Д) 1

33. Логикалық программалау тілдердің кең тараған түрін атаңыз:

А) Pascal В) Prolog С) Assembler Д) Logika

34. Тілді сипаттау дегеніміз -...

А) программасын тексеру В) программада қателер болмау

С) тілдің элементтерін сипаттау Д) тілдің қызметші сөздерін сипаттау

35. Синтаксистік диаграммалар не тағайындайды ?

А) тілдің алгоритмін құру схемасын жобалайды

В) тілдің элементтерін құру ережелерін тағайындайды

С) элементтердің қолдану ережелерін анықтайды Д) дұрыс жауабы жоқ

36. Машиналық және машиналы-бағдарлық тілдер қандай тілдер ?

А) визуалды тілдер В) объектілі-бағдарлы тілдер

С) белгілі бір қызмет атқаратын және белгілі бір ортада қолданылатын құрылымдық тілдер

Д) мәліметтерді өңдеу процесінің кішкене бөліктерін көрсетуді қажет ететін төмен деңгейдегі тілдер

37. Мәтіндік редактор, жинақтаушысы бар компилятор және қатені түзету программасы қандай ортаға біріктірілген ?

А) машиналық ортасына В) өңдеудің интегралданған ортасына

С) өңдеудің интегралданбаған ортасына Д) дұрыс жауабы жоқ

38. Қателердің қандай типтері бар ?

А) синтаксистік қателер, орындау қателері, семантикалық қателер

В) синтаксистік қателер, семантикалық қателер

С) синтаксистік қателер, іске асыру қателері, семантикалық қателер

Д) синтаксистік қателер

39. Орындаушы кодты алу үшін жоғарғы деңгейлі программалау тілі неше этаптан өтуі тиіс ?

А) 4 В) 1 С) 2 Д) 3

40. Трассировка процессі дегеніміз не ?

А) Әр қадамның аралық нәтижелерін көрсете отырып, қадам бойынша орындау

В) Программист қадам бойынша барлығын ескере отырып, нақты нәтижелерін алу

С) Бір орыннан келесі орынға айнымалыларды тасу процессі

Д) дұрыс жауабы жоқ

41. Программалық өнімнің нақтылық және қатесіздік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті Д) берілген программалық өніснің басқа өнісдермен қиылысуы

42. Эффектілік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау

В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті

Д) берілген программалық өніснің басқа өнісдермен қиылысуы

43. Сенімділік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау

В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті

Д) берілген программалық өніснің басқа өнісдермен қиылысуы

44. Ашықтық мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау

В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті

Д) берілген программалық өнімнің басқа өнімдермен қиылысуы

45. Тестілеу дегеніміз не ?

А) қателерді іздеу В) қателерді түзету С) қателерді болдырмау Д) қателерді тасымалдау

46. Лексемдер дегеніміз не ?

А) программаның мәтінін құрайтын бөлінбейтін белгілер

В) кейбір мәндердің есептеу тәртібін беретін белгілер

С) айнымалылардың барлық мәндерін бейнелейтін тізбектер

Д) өзбетімдік мағынасы бар алфавиттің, символдардың бөлінбейтін тізбектері

47. Жоғарғы деңгейлі программалау тілдері ...

А) машина – тәуелді болып табылады В) машина – тәуелсіз болып табылады

С) машиналық болып табылады Д) дұрыс жауабы жоқ

48. Algol тілі қай жылы басылып шықты ?

А) 1959 В) 1958 С) 1860 Д) 1960

49. Ассемблер тілінде программа жазу үшін не маңызды ?

А) компьютердің архитектурасы маңызды В) компьютердің жадысы маңызды

С) ассемблер тілі ешқандай жағдай таңдамайды Д) дұрыс жауабы жоқ

50. Өмірлік цикл дегеніміз не ?

А) есепті өңдеу процессінің қорытындылануы

В) өңдеу процессінің аяқталуын, нақты нәтиже алуы

С) өңдеу процессінің периодты қайталануы, программалық өнімнің енуі

Д) дұрыс жауабы жоқ

51. Basic тілі қашан дүниеге келді ?

А) 1954 В) 1964 С) 1965 Д) 1966

52. Pascal тілінің авторы кім ?

А) Паскаль Вирт В) Никлаус Вирт С) Паскаль Д) авторы жоқ

53. Ең тұңғыш программист:

А) Никлаус Вирт В) Бил Модульс С) Ада Лавлейс

Д) дұрыс жауабы жоқ

54. Программалау тілдері мынадай элементтерден тұрады :

А) символдар, өрнектер, сөздер, сөйлемдер

В) операторлар, лексемдер, сөздер, сөйлемдер

С) лексемдер, өрнектер, операторлар, символдар

Д) құрамдас операторлар, лексемдер, сөздер

55. Тілдің семантикасы деген не ?

А) жазылу ережелерінің жүйесі В) тілдің құру мағынасы

С) программаны орындаудағы қателер Д) дұрыс жауабы жоқ

56. Шекті автоматтардың логикалық блогын іске асыру неге байланысты ?

А) алгебра және шекті автоматтардың ерекшеліктеріне

С) шекті автоматтардың жіктелуіне

В) автоматтардың қалыпты сипаттауының бөлінуіне

Д) шекті автоматтардың маңыздылығына

57. Программалау тілі дегеніміз не ?

А) көптеген типті процессорлардың архитектураларының көрінісі

В) тек ғана алгоритмдік тілдегі программалар

С) құралдар мен есептеуіш машинада орындау алгоритмдердің ережелерінің байланысы

Д) дұрыс жауабы жоқ

58. Машиналық тілдерге жақындығы бойынша программалау тілдері қандай болып бөлінеді ?

А) өте төмен және жоғары деңгей В) тек ғана төмен деңгей

С) төмен және жоғары деңгей Д) биік және төмен деңгей

59. Жоғарғы деңгейлі тілдердің алғашқысы:

А) Algol В) Pascal С) Fortran Д) C++

60. Синтаксистік қателер дегеніміз не ?

А) программа мәтініндегі қателер В) трансляциялау процесіндегі қателер

С) программаны орындаудағы қателер Д) дұрыс жауабы жоқ

61. Вирттің синтаксистік диаграммалары деген не ?

А) блок схемелер арқылы тілді сипаттау

В) түзу сызықтармен біріктірілген блоктарда пайдаланып, тілді графикалық түрде сипаттау

С) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

Д) дұрыс жауабы жоқ

62. Қазіргі уақытта Pascal-дың неше халықаралық стандарты бар ?

А) үш В) бір С) екі Д) стандарты жоқ

63. Программалық өнім деген не ?

А) есепті дұрыс шешу қабілеті

В) ерекшеленген жадының көлемінде талап етілген дәлелденген нәтижені алу үшін оптимальдық тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) саудада тауар ретінде қойылған адамзаттың еңбегінің азығы ретінде компьютерлік программа

Д) достық қолданушы интерфейс

64. Қандай программалық өнімдерді білесіңдер ?

А) эффектілік, ашықтық В) тираждық, тапсырыстық

С) сенімділік, тираждық Д) эффектілік, тапсырыстық

65. Өмірлік циклдың бірнеше кезеңдерін көрсет:

А) есептің қойылымы, шығарылуы, міндетті түрде нәтиже алу

В) есептің қойылымы, анализі және оны модельдеу

С) есептің қойылымы, анализі және оны модельдеу, алгоритмдерін өңдеу, программаның құрылымын жобалау, кодтау, программаны тестілеу және қатесін түзету, нәтижесін басу, программаны жалғастыру және модельдеу

Д) дұрыс жауабы жоқ

a b ?

66. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

67. Конъюнкцияның белгісін көрсет:

А) ; В) ; С) ; Д) .

68. F(a, b)= функциясының мәнін есептеңдер. Нәтижесі қалай болады.

А) 0 1 1 0 В) 1 1 1 0 С) 0 0 1 1 Д) 0 0 0 1

a b ?

69. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

70. Математикалық логиканың логика алгебрасы атты тарауы қай ғасырда пайда болған ?

А) ХХ В) ХХІ С) ХІХ Д)ХV

71. Кодтау деп нені түсінеміз ?

А) табиғи тілде пәндік облыс мамандар арқылы орындау

С) алгоритмді программалау тілінде жазу

В) алдыңғы кезеңдердің мәліметтері негізінде орындау

Д) программада қателерді болдырмау

72. Программалау жүйесі дегеніміз не ?

А) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

В) программаны құрудың және жөндеудің автоматтануын қамтамасыз ететін программалық құралдың жиынтығы

С) ерекшеленген жадының көлемінде талап етілген дәлелденген нәтижені алу

Д) дұрыс жауабы жоқ

73. Жоғарғы дәрежелі тілдер дегеніміз не ?

А) процессорға жақын тілдер В) машиналық тілге жақын тілдер

С) адамдарға жақын тілдер Д) өте қиын тілдер

74. Аударғыш деген не ?

А) бұл арнайы программа бастапқы мәтінді автоматты түрде жұмыс істейтін программаға айналдырады

В) әр түрлі әдістермен тілді графикалық түрде сипаттау

С) көптеген типті процессорлардың архитектураларының көрінісі

Д) программа мәтініндегі қателер

a b ?

75.Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) импликация

Д) конъюнкция

76. «Жел соқты, және жаңбыр жауды» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді ?

А) инверсия В) эквиваленттілік С) дизъюнкция Д) конъюнкция

77. «Мектепте үздік оқығаным үшін мен алтын немесе күміс алқа аламын» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді ?

А) инверсия В) эквиваленттілік С) дизъюнкция Д) конъюнкция

78. «Егер далада күн болса, онда біз өзенге барамыз» пікірі қай логикалық амалға сәйкес келеді?

А) инверсия В) импликация С) дизъюнкция Д) конъюнкция

a b ?

79. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) дизъюнкция

Д) конъюнкция

a b ?

80. Мына ақиқаттық кестесі қай логикалық амалға сәйкес келеді:

А) инверсия

В) эквиваленттілік

С) қатаң дизъюнкция

Д) конъюнкция

81. Машиналық және машиналы-бағдарлық тілдер қандай тілдер ?

А) визуалды тілдер В) объектілі-бағдарлы тілдер

С) белгілі бір қызмет атқаратын және белгілі бір ортада қолданылатын құрылымдық тілдер

Д) мәліметтерді өңдеу процесінің кішкене бөліктерін көрсетуді қажет ететін төмен деңгейдегі тілдер

82. Мәтіндік редактор, жинақтаушысы бар компилятор және қатені түзету программасы қандай ортаға біріктірілген ?

А) машиналық ортасына В) өңдеудің интегралданған ортасына

С) өңдеудің интегралданбаған ортасына Д) дұрыс жауабы жоқ

83. Қателердің қандай типтері бар ?

А) синтаксистік қателер, орындау қателері, семантикалық қателер

В) синтаксистік қателер, семантикалық қателер

С) синтаксистік қателер, іске асыру қателері, семантикалық қателер

Д) синтаксистік қателер

84. Орындаушы кодты алу үшін жоғарғы деңгейлі программалау тілі неше этаптан өтуі тиіс ?

А) 4 В) 1 С) 2 Д) 3

85. Трассировка процессі дегеніміз не ?

А) Арнайы қателерді түзету программасы әр қадамның аралық нәтижелерін көрсете отырып, қадам бойынша орындау

В) Программист қадам бойынша барлығын ескере отырып, нақты нәтижелерін алу

С) Бір орыннан келесі орынға айнымалыларды тасу процессі

Д) дұрыс жауабы жоқ

86. Программалау тілдерін сипаттаудан ажырату үшін не қолданылады ?

А) константтар В) терминдер С) диаграммалар Д) белгілер

87. Неше тілдің белгілері бар ?

А) 2 В) 3 С) 4 Д) 1

88. Логикалық программалау тілдердің кең тараған түрін атаңыз:

А) Pascal В) Prolog С) Assembler Д) Logika

89. Тілді сипаттау дегеніміз -...

А) программасын тексеру В) программада қателер болмау

С) тілдің элементтерін сипаттау Д) тілдің қызметші сөздерін сипаттау

90. Синтаксистік диаграммалар не тағайындайды ?

А) тілдің алгоритмін құру схемасын жобалайды В) тілдің элементтерін құру ережелерін тағайындайды

С) элементтердің қолдану ережелерін анықтайды Д) дұрыс жауабы жоқ

91. Программалық өнімнің нақтылық және қатесіздік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау

В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті

Д) берілген программалық өнімнің басқа өніммен қиылысуы

92. Эффектілік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті Д) берілген программалық өнімнің басқа өніммен қиылысуы

93. Сенімділік мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті

С) есепті дұрыс шешу қабілеті

Д) берілген программалық өнімнің басқа өніммен қиылысуы

94. Ашықтық мінездемесінің қызметі:

А) жұмыс істемей қалудан сақтау В) тез әрекетті қамтамасыз ету қабілеті
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных