Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Поняття і структура діяльності. Вміння і навички
У психології широко використовується діяльнісний підхід у вивченні психіки людини (М. Я. Басов, С. Л. Ру-бінштейн, О. М. Леонтьєв та ін.). Такий підхід розгляда­ється як принцип вивчення психіки і як окрема теорія. В юриспруденції досліджується правомірна і протиправ­на діяльність, аналізуються різні види діяльності (слід­ча, судова, оперативно-розшукова або злочинна діяль­ність, діяльність злочинних груп тощо).

У психологічній науці діяльність визначається як ди­намічна система взаємодій суб'єкта зі світом або як су­купність дій людини, спрямованих на задоволення її по­треб і інтересів. Іншими словами, діяльність — це форма активного ставлення до дійсності, у ході якої людина впливає на навколишній світ (інших людей, речі і приро­ду). Діяльність — це активність, регульована свідомі­стю людини і спрямована на пізнання зовнішнього світу. У психології розрізняють види діяльності: трудову, на­вчальну, ігрову (гру).

Діяльність людини характеризується цілеспрямо­ваністю, плановістю і систематичністю. У своїй діяльно-


Глава 1. Психологічний аналіз діяльності людини

сті людина керується свідомо поставленими цілями. Діяльністю керує усвідомлена мета як регулятор актив­ності. Доречно згадати класиків, навести слова К. Марк­са про те, що павук виконує операції, які нагадують опе­рації ткача, і бджола побудовою своїх воскових чашечок посоромлює деяких людей — архітекторів. Але і найгір­ший архітектор від найкращої бджоли із самого початку відрізняється тим, що перш ніж будувати чашечку з вос­ку він уже побудував її у своїй голові. Наприкінці проце­су праці виходить результат, що уже на початку цього процесу був в уяві людини. Йдеться про те, що людина, здійснюючи діяльність, досягає мети за допомогою свідо­мо організованих засобів і способів дій. Діяльність має плановий характер. Будь-яка діяльність є системою дій, що перебувають у чіткому порядку, є взаємозалежними. Діяльність людини соціально обумовлена, вона пов'язана з розвитком суспільства.

За своєю структурою діяльність складається з окремих дій, а дії — з окремих робочих операцій. Причому дія в психології розглядається як одиниця діяльності; опе­рація — це спосіб виконання дії, обумовлений ситуацією.

Є дві стадії володіння робочими операціями. У пси­хологічній літературі їх називають уміннями і навичка­ми. Уміння — це дія, основою якої є практичне застосу­вання отриманих знань. Вміння формуються шляхом вправ. Особливістю уміння є те, що окремі операції ще можуть бути не цілком досконалими (тривалими, місти­ти певні помилки тощо). Більш високим ступенем ово­лодіння робочими операціями є навички. Навичка — це дія, що має високий ступінь освоєння і сформована шля­хом повторення до досконалості. Навичка — це авто­матизовані компоненти дій. Наприклад, вирізняють навички водіння автомобіля, навички письма тощо. У психології розглядають перцептивні, інтелектуальні і рухові навички.

5*4-460 67

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных