Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Регулювання безпек и нехарчової продукції в Співтоваристві
 

У законодавстві Співтовариства існують певні вимоги щодо розміщенн я на Спільном у ринк у Співтовариств а ліків3. їх застосування обмежен о промислов о виробленим и лікам и та гомеопатичними продуктами (щодо останніх запроваджено спро- щену процедуру реєстрації, проводиться їх тестування на якість та безпечність для людей, але не висуваються вимоги щодо доведення їх ефективності). Перед тим, як потрапити на Спіль- ний рино к Співтовариства , лікувальні засоби повинн і бути ліцензовані (на їх продаж треба мати відповідний дозвіл, вида- ний національни м органом держави-член а ЄС). Ліцензія на лікарський засіб видається строком на 5 років з правом понов- лення. У наданні ліцензії може бути відмовлено, якщ о після перевірки усіх особливостей лікарського засобу та документів, буде виявлено, що засіб є небезпечним для вживання, ефек -

 

1 Регламент Європейсько ї Комісії 65/2004 від 14 січня 2004 р. про встанов - ленн я системи впізнання , поширенн я ГМО (O.J. 2004 L10).

* Це рішенн я було прийнят о Європейсько ю Комісією за попередньо ю про - позицією кіпрської влади, тим не мен ш ініціатива стала гарним прикладом для застосування на всій території ЄС: Рішення Європейської Комісії 2006/255 зверне- не до кіпрської влади про національні повноваженн я з накладенн я на супермар- кети зобов'язан ь розміщувати продовольство, вироблен е з ГМО, на полицях, окремих від продовольства, виробленог о традиційни м шляхом від 14 березня

2006 p. (O.J. 2006 L92).

2 Директив а 2001/83 від 6 листопад а 2001 р. Європейськог о Парламенту та

Ради Міністрів пр о Кодекс медичних продуктів Співтовариства (O.J. 2001 L311).

 


 

тивність є недостатньою тією мірою, якої вимагає споживач, і якщ о не було зазначен о кількісні та якісні показники , склад засобу.

Упаковка лікарського препарату повинна містити: інформацію про промислову та фармакологічн у назву препарату, активні речовини у ньому, вагу, об'єм , форму препарату, побічні дії, взаємодію з іншими речовинами , спосіб застосування; засте- реженн я різног о характеру; відомості про виготовлювача та продавця тощо. У листку-вкладиші , зміст яког о в цілому дублює та деталізує інформацію, вказану на упаковці, додатково повинна бути виокремлена інформація , яку важливо знати перед засто- суванням препарату, про цілі такого лікування , заходи, яки х треба вжити при появі небажаного ефекту під час застосування ліків. Наявність листка-вкладиш а є обов'язково ю для усіх пре- паратів.

Реклама медичної продукції має спонукати до раціонального використанн я препарату , містит и об'єктивн і відомості , н е повинн а вводити споживачів в оману. Заборонен о рекламування препаратів, які продаються лиш е за рецептами лікаря , та пре- паратів, що мають наркотични й ефект.

Правові заходи Співтовариства щодо безпеки іграшок1 є важ- ливим и не тільки за своїм змістом, а й часом прийнятт я — вперше після запровадженн я нового підходу до гармонізації секторального законодавства Співтовариства 1985 р. Примітни м є те, що визначенн я "іграшки" надане через їх користувачів — дітей (осіб до 14 років) , у той же час правила розміщенн я іграшок на Спільному ринку Співтовариства розглядають кате- горію споживачів більш широко : іграшка може бути розміщена на ринку тільки якщ о вона не наражає на ризик , безпеку та здоров' я користувачі в або третіх осіб. Вимоги до іграшо к у процесі виробництва та появ и на Спільному ринк у Співтова- риства стосуються різноманітни х ризиків . На Європейськи й орган зі стандартизації покладено зобов'язанн я щорічн о форму - вати стандарти щодо іграшок, що є обов'язковим и для держав - членів ЄС. Відповідні норм и забезпечують процес сертифіка - ції продукції, проведення перевірок виробництва та отриманн я виробникам и знака відповідності якості продукції вимогам Спів- товариства (СЕ).

Заслуговують на увагу і правові стандарти Співтовариства щодо косметичних виробів. Така продукція має пряме відно- шенн я до здоров' я людини , оскільки її використанн я потребує

 

1 Див.: Директив а Ради Міністрів 88/378 про безпек у іграшок від 3 травн я

1988 p. (O.J. 1988 L187).

 


 

міри у вживанні, деякі її вироби мають лікувальний ефект, але такі обставини не завжди враховуються споживачами. Опорним нормативним актом Співтовариства з цього питання є Директива

76/768 про косметичну продукцію', яка запроваджує, що кос- метичні продукти не повинні завдавати шкоди здоров'ю людини за нормальних або передбачуваних умов використання. Це має дотримуватис я під час презентації , пакуванн я продукції , складання виробником або його представниками інструкцій із застосування. Заборонени м є тестування інгредієнтів або їх комбінацій на тваринах2. Починаючи з 2009 р. буде заборонено продаж косметичних виробів, які випробовувались на тваринах. Жорсткими є вимоги щодо адекватності та повноти інформації на упаковці косметичних продуктів. Забороняється також інфор- мування про виробника, характеристики та властивості продукту, яке не відповідає дійсності, під час продажу та рекламування3 .

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных