Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Ministry of Education and Science of Ukraine
Ministry of Education and Science of Ukraine

Cherkassy State Technological University

 

 

ENGLISH TEXTS AND TASKS

For students

of background direction 6.020207 – “Design”

 

Cherkasy, 2014

Рекомендовано до видання методичною радою Черкаського державного технологічного університету

(протокол № від .2014)

 

 

Розглянуто та схвалення на засіданні кафедри іноземних мов

(протокол № 3 від 22.10.2014)

 

 

Укладачі:   Коваль С.М., к.пед.наук, доцент кафедри іноземних Ткаченко Л.М., к.пед.н., доц. кафедри іноземних мов  

 

 

Рецензент:Махиня Наталя Володимирівна,кандидат педагогічних наук, доцент

Завдання та методичні вказівки до контрольних робіт з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету КТМ за напрямом підготовки за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» (спеціальність «Дизайн») / Укл. Коваль С.М., Ткаченко Л.М.– Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 81 с.

Пропонований збірник містить спеціально розроблені завдання для студентів заочного відділення, що навчаються за спеціальністю «Дизайн ». За структурою видання складається з комплексу граматичних вправ, відповідних тематичних текстів, лексичних пояснень до них та завдань, що базуються на матеріалі текстів професійного спрямування

 

Черкаський державний технологічний університет, 2014


МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов

Завдання та методичні вказівки до контрольних робіт з англійської мови

для студентів заочної форми навчання факультету КТМД

за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн»

Затверджено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 3 від 22.10.14 р.

Черкаси ЧДТУ 2014

 

Завдання та методичні вказівки до контрольних робіт з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету КТМ за напрямом підготовки за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» (спеціальність «Дизайн») / Укл. Коваль С.М., Ткаченко Л.М. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 81 с.

 

 

Пропонований збірник містить спеціально розроблені завдання для студентів заочного відділення, що навчаються за спеціальністю «Дизайн». За структурою видання складається з комплексу граматичних вправ, відповідних тематичних текстів, лексичних пояснень до них та завдань, що базуються на матеріалі текстів професійного спрямування.

 

Укладачі:Коваль Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Ткаченко Лідія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 


Вступ

Кількість контрольних робіт та термін їх виконання визначаються планом ФКТМ. Контрольні завдання пропонуються в трьох варіантах. Потрібний варіант обирається у відповідності з останньою цифрою номера студентського квитка /перший варіант: 1-2-3-4-5; другий варіант: 6-7-8-9-0.

Виконувати контрольну роботу слід в окремому зошиті від руки або на папері формату А4 у друкованому вигляді. На титульній сторінці подається назва ВНЗ, факультету, кафедри; назва, номер контрольної роботи та номер варіанта, відомості про студента, ПІП викладача (див. додаток А). Кожна сторінка контрольної роботи ділиться навпіл: ліворуч записується англійський текст, а праворуч – український (див. додаток Б). Не забувайте зазначати завдання до кожної вправи контрольної роботи.

Пам’ятайте: контрольну роботу потрібно захищати шляхом співбесіди з викладачем на консультаціях або під час сесії.

Контрольні роботи повинні виконуватись своєчасно. До її виконання слід приступати лише після глибокого засвоєння відповідного теоретичного матеріалу за рекомендованими викладачем підручниками та методичними посібниками.

Студенти, які успішно виконали та захистили усі контрольні роботи, склали передбачені учбовим планом розмовні теми (див. додаток В) допускаються до складання іспиту з іноземної мови.


 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

ВАРІАНТ I

I. Утворіть форму множини наступних іменників

Church, gentleman, goose, student, child, sheep, leaf, box, potato, woman, restaurant, wolf, deer, cartoon, chicken, country, man, swine, dress, ox, scissors, pilot, map, city, this bus, this lady, that radio, that party, this family, this disco.

 

II. Перефразуйте, використовуючи присвійний відмінок іменників

The flat of my sister, the son of her mother, the name of this man, the marks of our students, the work of those men, the sister of my friend, the parents of that boy, the door of this car, the pocket of the jacket, the streets of London.

 

III. Утворіть вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

Short, long, wide, dirty, clean, dark, light, large, good, bad, intelligent, friendly, careful, pretty, easy, rude, far, dangerous, young, great, heavy, cold, lazy, fast, tall, polite, severe.

 

IV. Поставте п’ять типів запитань (загальне, спеціальне, питання до підмета, альтернативне, розділове) до поданого речення

Every morning I travel by crowded public bus of a yellow color to work in the centre of my town with the population of 300 people.

 

V. Перекладіть речення. Звертаючи увагу на значення дієслів to be, to do, to have

  1. Soon I’ll be a doctor.
  2. He has a big hungry dog.
  3. Yesterday I did much work.
  4. Where’s she? – Probably, she’s having lunch.
  5. They were friends many years ago and had much in common.

 

VI. Прочитайте та письмово перекладіть 1, 5 абзаци тексту

Notes to the text:

background – задній план, фон inexhaustible – невичерпний
brush stroke – мазок пензля immortality – безсмертя
canvas – полотно inspiration – натхнення
to capture – схоплювати подібність landscape – пейзаж
disciple – учень, послідовник to render – відтворювати
to disrupt – руйнувати resistance – опір
enchant – заворожувати, чарувати vibrancy – вібрація
to fascinate – захоплювати worthy contribution – гідний внесок
generalization – узагальнення pictorial hymn to life – ілюстрований, яскравий гімн життю

Viktor Tolochko

Viktor Tolochko, who was born in the town of Melitopol in 1922, discovered he was fascinated with Nature in his childhood. The southern beauty of the place he lived in, enchanted the young man making him want to capture it with paints and pencils.

His artistic inspirations were brutally disrupted by the war, which broke out when Nazi Germany invaded Ukraine in 1941.

After the war, Tolochko went to Kharkiv where he studied at an arts school and then at the Kharkiv Art Institute where among his teachers were talented Ukrainian artists Serhiy Besedin, Oleksiy Kokel and Oleksandr Lyubymsky. They themselves and their disciples made a worthy contribution to the development of Ukrainian fine art.

In the period that followed the completion of studies at the institute in 1957, Tolochko painted many pictures devoted to the tragic events of the past war which has affected the destinies of so many people, his own included (Defenders of the Brest Fortress; Soldiers’ Dreams; Step into Immortality; Resistance Fighters; In Memory of a Soldier, to name but a few). These canvases may be tragic but they are not pessimistic and often they are paradoxically lyrical. The painter freely uses generalizations, creating images that reflect the horror and heroism of war.

In most of his paintings, Tolochko draws our attention to the carefully reproduced details. Landscape is his constant theme, even though it may appear as a background. In his later years, the painter makes lanscape his major theme, capturing all kinds of moods of Nature in all of its possible states. Though some of the canvases present Nature at its gloomiest, most of Tolochko’s pictures celebrate the triumphant vibrancy of wild life. The inexhaustible energy of Nature is rendered through the dynamic colours and light that floods his pictures. The brush strokes themselves are called upon to create pictorial hymns to life in all of its attractive manifestations.

ЗАВДАННЯ ДО ТЕКСТУ:

1. Дайте відповідь на запитання:

1. When and where was Viktor Tolochko born?

2. Where did Tolochko go after the war?

3. Who were Tolochko’s teachers at the Art Institute?

4. What are his pictures devoted to the past war?

5. What is Tolochko’s major theme?

 

2. Перекладіть англійською мовою наступні слова та словосполучення:

Народитись; захоплюватись; дитинство; чарувати; захопити; натхнення; руйнувати; завойовувати; школа мистецтв; послідовник; вагомий внесок; безсмертя; опір; песимістичні полотна; використовувати узагальнення.

 

3. Доповніть наступні речення:

1. Viktor Tolochko was fascinated with….

2. His artistic inspirations were brutally disrupted by ….

3. Tolochko went to Kharkiv to study at an arts school where among his teachers were ….

4. Landscape is his constant ….
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных