Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності
 

Управлінська звітність є кінцевим етапом облікового процесу й відображає комплекс даних про діяльність підприємства в цілому та його структурних підрозділів.

Тому, управлінська звітність – це синтез різних видів інформації для використання всередині підприємства. Управлінська звітність представлена у вигляді узагальнюючих показників, що необхідні зацікавленим користувачам у кожному конкретному випадку.

Основна мета управлінської звітності — задоволення інформаційної потреби керівників різних рівнів управління.

Основними вимогами до внутрішньої звітності є:

1) її слід складати з урахуванням потреб менеджера, відповідального за досягнення результату;

2) всередині кожного підприємства повинні діяти постійні єдині форми звітів, в яких мають бути враховані особливості діяльності даного підприємства;

3) інформація, відображена у звіті, має бути конкретною і достатньою для прийняття управлінських рішень;

4) внутрішня звітність повинна відповідати принципу управління за відхиленнями;

5) вона має відповідати вимогам своєчасності й достовірності надання інформації;

6) витрати на підготовку звітності не повинні перевищувати економічного ефекту від її використання.

Враховуючи об’єктивні і суб’єктивні чинники методології управлінської звітності важливо керуватися вимогами рис. 1.

Рис. 1. Вимоги до управлінської звітності

 

Склад управлінської звітності є індивідуальним для кожного окремого підприємства, проте враховуючи особливості управління можна сформулювати основні класифікаційні ознаки управлінської звітності та види звітів, необхідні для повноцінного забезпечення інформаційних потреб користувачів рис. 2.

Система внутрішньої (управлінської) звітності в будівельній організації повинна враховувати ієрархічність побудови системи обліку за центрами відповідальності, а саме: чим нижче рівень, тим детальнішими мають бути показники діяльності структурного підрозділу, і навпаки, чим вищий рівень, тим інформація, що представлена у звітах за цими показниками, стає більш узагальненою. Розглянемо форми внутрішньої звітності які доцільно застосовувати будівельним підприємствам за центрами відповідальності.

Звіт начальника будівельної дільниці - включає заплановані та фактичні показники витрат за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати й накладні витрати даного центру відповідальності), розміри виявлених відхилень, їх причини і винних осіб.

Звіт начальника виробничо-технічного відділу - складається на підставі звітів начальників будівельних дільниць і включає заплановані та фактичні показники витрат у розрізі будівельних дільниць та загальновиробничих витрат, розміри виявлених відхилень, їх причини і винних осіб.

Звіт головного інженера – включає заплановані та фактичні показники виробничих витрат у розрізі структурних підрозділів. Складається на підставі звітів керівників (менеджерів) структурних підрозділів.

Рис.2. Види управлінської звітності

 

Звіт про наявність запасів (відділ постачання). Головним завданням внутрішньої звітності про наявності запасів є забезпечення їхнього оптимального рівня, оскільки надмірні запаси призводять до зростання поточних витрат на зберігання, а надто малі – до ризику незабезпечення виробничих потреб. Складається керівником відділу постачання щомісячно на підставі первинних документів і включає заплановані та фактичні показники за статтями транспортно-заготівельних витрат і витрат, понесених на утримання цього підрозділу, розміри встановлених відхилень, причини відхилень та винних осіб.

Звіт про використання трудових ресурсів підприємства - включає дані про приймання на роботу чи скорочення працівників, нормування їхньої чисельності, професійну орієнтацію і навчання, перепідготовку, просування по службі керівних кадрів - підвищення, пониження, переведення, звільнення. П.Я. Хомин зазначає, що система контролю в управлінському обліку повинна бути в більшій мірі спрямована на формування таких витрат у майбутньому, а не на наступну оцінку фактичних. Тому будь-яке рішення менеджерів, пов'язане із зміною використання праці та її оплати як на стадії формування чисельності працівників, так і в процесі їхньої роботи, повинно опиратись на виважену і всесторонньо обґрунтовану інформацію, яку забезпечує внутрішня звітність.

Звіт про результати діяльності – менеджери центрів прибутку у звітності формують інформацію про співвідношення показників доходів і витрат за кожним будівельним контрактом, фактично досягнутого кожним центром відповідальності, і поряд з управлінським контролем дозволяє наблизити його до планового, а також досягнення певних нефінансових результатів, таких, як частка завойованого ринку, рівень задоволеності споживача.

 

1. Підготовка і обговорення питань:

1. Внутрішня управлінська звітність

2. Підходи до формування управлінської бухгалтерської звітності

 

Задача

Задача 1.Проаналізуйте дані Управлінського балансу (додаток А) і розрахуйте показники:

· чистий оборотний капітал;

· коефіцієнт автономії;

· коефіцієнт маневрування;

· коефіцієнт покриття.

Які управлінські рішення доцільно прийняти за результатами аналізу?

 

Задача 2.Проаналізуйте дані Управлінського звіту про фінансові результати (додаток Б) і розрахуйте показники:

· рентабельність продаж;

· точку беззбитковості;

· запас фінансової міцності;

· маржинальний прибуток одиниці продукції;

· маржинальну рентабельність одиниці продукції;

· рентабельність активів;

· рентабельність власного капіталу;

· коефіцієнт оборотності оборотних активів.

· Які управлінські рішення доцільно прийняти за результатами аналізу?

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных