Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 5. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг – прибуток" (Cost – Volume – Profit Analysis) – метод системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства з метою визначення:

– обсягу продажу, що забезпечує відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку;

– величини прибутку за певного обсягу продажу;

– впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства;

– оптимальної структури витрат.

Аналіз беззбитковості – важливе джерело інформації для прийняття управлінських рішень щодо активності підприємства, величини витрат, ціни одиниці продукції та фінансового результату.

Мета аналізу беззбитковості – встановити, що відбудеться з фінансовим результатом, якщо обсяг виробництва зміниться. Аналіз беззбитковості ґрунтується на величині маржинального доходу на одиницю продукції, а не на величині прибутку на одиницю продукції. Це пов’язано з тим, що прибуток на одиницю продукції змінюється щоразу зі зміною обсягів реалізації, а величина маржинального доходу при будь-якому обсязі залишається постійною.

Маржинальний дохід на одиницю продукції обчислюють як різниця між ціною та змінними затратами на одиницю продукції. Прибуток – це різниця між маржинальним доходом і постійними затратами.

Для аналізу беззбитковості характерним є використання таких співвідношень:

МДод = Ц – Ззод,

де МДод – маржинальний доход з розрахунку на одиницю продукції, Ззод – змінні витрати на одиницю продукції, Ц – ціна одиниці продукції.

СМД = V * МДод = V * (Ц – Ззод)

СМД – сукупний маржинальний дохід, V – обсяг реалізації продукції.

Аналіз беззбитковості ґрунтується на розподілі витрат на постійні і змінні, які в сумі визначають собівартість продукції. Для точки беззбитковості характерним є те, що у ній «сукупні витрати = доходу від реалізації».

Існують різні методи визначення критичної точки (точки беззбитковості):

1. математичний метод

2. метод маржинального доходу

3. графічний метод

Математичний метод ґрунтується на визначення чистого прибутку:

П = В – Зз – Зп

З урахуванням обсягу виробництва

П = Ц * V – Ззод * V – Зп

П = V * (Ц – Ззод) – Зп

Враховуючи, що прибуток в точці беззбитковості відсутній то

Обсяг беззбитковості у вартісному виразі визначається на основі виручки від реалізації, постійних і змінних затрат:

Метод маржинального доходу ґрунтується на величині маржинального доходу:

СМД = В – Зз

СМД = Зп + П

П= СМД – Зп,

де СМД – загальна сума маржинального доходу; В – виручка (доход) від реалізації продукції; Зз – загальна сума змінних затрат, Зп – постійні затрати, П – прибуток.

Точку беззбитковості можна досягти тоді, коли маржинальний дохід дорівнює сумі постійних затрат, а так як в точці беззбитковості прибуток відсутній то:

СМД = Зп.

Якщо виразити сукупний маржинальний дохід через показник маржинального доходу на одиницю продукції то:

МДод * V = Зп

V = Зп / МДод

Для визначення точки беззбитковості можна також скористатись графічним методом. Він не такий точний як математичний і маржинальний, однак більш наочний.

Важливим для прийняття управлінських рішень є показник прибутковості продукції (сума маржинального доходу в процентах від виручки) або коефіцієнт маржинальних надходжень:

Кмд = МДод / Ц = МД / В.

Отже, коефіцієнт маржинального доходу показує частку маржинального доходу в сумі виручки від реалізації продукції. Точку беззбитковості на основі коефіцієнта маржинального доходу можна визначити:

Тб = Зп / Кмд

На підставі аналізу беззбитковості можна спрогнозувати момент досягнення точки беззбитковості, тобто перехід підприємства до розряду прибуткових. Показник, який уможливлює прогнозування моменту досягнення точки беззбитковості, є термін досягнення точки беззбитковості. Він залежить від кількості днів у звітному періоді, планового обсягу виробництва продукції та обсягу реалізації в точці беззбитковості:

Термін досягнення точки беззбитковості = обсяг у точці беззбитковості * 30 днів / обсяг реалізації за звітний період

Важливим напрямком аналізу «витрати – обсяг – прибуток» є передбачення реакції прибутку на зміни інших показників діяльності. Для такого аналізу використовують показники:

а) запас фінансової міцності (маржа безпеки) (МБ) – величина, на яку досягнутий обсяг реалізації перевищує рівень беззбитковості (критичний обсяг); показує, на скільки можна зменшити величину виручки від продажу, перш ніж буде досягнута величина критичної виручки, тобто при подальшому зниженні організація потрапить в зону збитків:

МБ = Р – Тб ,

де Р – обсяг очікуваної реалізації, Тб – обсяг реалізації в точці беззбитковості.

Цей показник можна визначити як у грошовому (ЗМг), так і натуральних вимірниках (ЗМн). Він показує, на скільки одиниць продукції або гривень можна скоротити обсяг реалізації без загрози потрапити у зону збитку;

б) коефіцієнт фінансової міцності (маржі безпеки) – відношення запасу міцності до обсягу реалізації та показує, на скільки відсотків може бути зменшена виручка, перш ніж організація потрапить у зону збитків:

.

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) являє собою визначення розміру видатків у грошовій формі на виробництво одиниці певного виду робіт (послуг) за окремими видами видатків. За допомогою калькулювання визначаються собівартість одиниці продукції (робіт, послуг), усього їхнього обсягу, собівартість виробництва за окремими структурними підрозділами підприємства, за різними виробничими процесами і в цілому за підприємством.

Можна виділити три взаємопов’язані елементи процесу калькулювання собівартості:

− облік витрат на виробництво;

− облік виходу продукції (результату виробництва);

− обчислення питомої собівартості (собівартості одиниці продукції).

Метою калькулювання собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) є формування інформації про:

− величину витрат на всіх стадіях виготовлення цієї продукції;

− економічні показники, необхідні для контролю витрат, планування собівартості продукції, виявлення найвигіднішої продукції для впровадження у виробництво, прийняття управлінських рішень щодо раціонального витрачання всіх видів ресурсів та поліпшення фінансових результатів.

До основних завдань калькулювання можна зарахувати:

− достовірне обчислення фактичної собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, послуг);

− контроль за виконанням планових завдань величини собівартості продукції та дотриманням чинних норм і нормативів витрат;

− визначення рентабельності продукції (робіт, послуг) та факторів, які впливають на її рівень;

− оцінка ефективності роботи структурних підрозділів (центрів відповідальності);

− формування інформаційної бази для планування, аналізу витрат та прийняття рішень щодо ефективного використання ресурсів, поліпшення результатів діяльності та скорочення собівартості.

При калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) складаються наступні види калькуляцій собівартості:

– планова;

– нормативна;

– звітна.

Залежно від виду продукції, робіт і послуг, її складності, типу, характеру технологічного процесу й організації виробництва на підприємствах можуть застосовуватися різні методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції:

− простий (однопереробний);

− нормативний;

− позамовний;

− попереробний.

 

Приклад 1:

Ціна реалізації – 75,33 грн.

Змінні затрати на одиницю продукції – 52,57 грн.

Постійні затрати – 35273807 грн.

За звітний період постійні затрати ростуть на 10 %, а підприємство планує отримати прибуток в сумі 26528697 грн.

Максимально можливий випуск продукції становить 2715400 т.

Необхідно визначити обсяг реалізації, який при заданих умовах забезпечить плановий прибуток.

П + Зп = V * (Ц – Ззод)

26528697 + 38801187,7 = V * (75,33 – 52,57)

V = 65329884,7 / 22,76 = 2870381,6 т

Отже, для того, щоб отримати 26528697 грн. прибутку при збільшенні постійних затрат на 10 %, необхідно, щоб річний випуск продукції становив 2870381,6 т.

Необхідно визначити ціну реалізації продукції.

П + Зп = V * (Ц – Ззод)

26528697 + 38801187,7 = 2715400 * (Ц – 52,57)

Ц = 76,63 грн.

Отже, ціна реалізації має становити 76,63 грн. за т

Приклад 2.

Плановий обсяг реалізації – 2715400 т

Ціна реалізації – 75,33 грн

Обсяг беззбитковості – 1549816 т

Необхідно визначити запас фінансової міцності.

Отже, обсяг реалізації має скоротитись на 42,92 % перш ніж підприємство опиниться в зоні збитку.

Якщо запас фінансової міцності становить менше 30 % – це ознака високого ризику.

 

1. Підготовка і обговорення питань:

1. Теоретичні основи використання аналізу системи "затрати - обсяг продукції - прибуток".

2. CVP – аналіз.

3. Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

4. Система «директ-костинг»

5. Система «стандарт-кост»

Задача

Задача 1. Підприємство «Зірка» у звітному році мало такий склад витрат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робітників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постійними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

 

Задача 2. В таблиці наведена інформація про діяльність підприємства протягом різних періодів. Необхідно визначити відсутні показники.

Таблиця

Показники
Виручка, грн.. ? 63ХХ00 24ХХ00
Змінні витрати 3ХХ000 ? ?
Маржинальний дохід на одиницю ?
Постійні витрати ?
Операційний прибуток
Обсяг реалізації, од. ?

 

Задача 3. Підприємство реалізує продукцію 38,5 грн за одиницю.

Витрати підприємства:

- змінні витрати на одиницю продукції 23,65 грн;

- постійні витрати за рік – 2ХХ 750 грн.

Необхідно:

- визначити маржинальний дохід на одиницю продукції;

- визначити беззбитковий обсяг продажів;

- розрахувати обсяг продажів, необхідний для отримання операційного

прибутку у розмірі 1ХХ 500 грн.

 

Задача 4. Підприємство має коефіцієнт маржинального доходу 40 % і має реалізувати 3ХХ00 одиниць продукції за ціною 50 грн, щоб бути беззбитковим.

Необхідно обчислити загальні постійні витрати та змінні витрати на одиницю продукції.

 

Задача 5. Припустимо, що дохід в точці беззбиткової дорівнює 1ХХ 000 у. о. Постійні витрати дорівнюють 40 000 у. о.

Необхідно:

а) визначити значення рівня маржинального доходу;

б) визначити значення відпускної ціни одиниці продукції, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 12 у. о.

Припустимо, що було реалізовано 8 000 одиниць продукції. Визначить значення маржі безпеки (запасу міцності).

 

Задача 6. Підприємство виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 320 грн.

Витрати підприємства:

- змінні витрати на одиницю продукції 200 грн;

- загальні постійні витрати – 30 000 грн.

Керівництво бажає знати, який обсяг реалізації дозволить:

- досягти беззбитковості;

- отримати прибуток 6ХХ00 грн;

- який буде прибуток від реалізації 1000 одиниць продукції.

 

Задача 7. Підприємство має постійні витрати в сумі 1ХХ 000 грн, змінні витрати на одиницю 4 грн., коефіцієнт маржинального доходу 20 %.

Необхідно:

а) визначити ціну продукції і маржинальний дохід на одиницю;

б) розрахувати обсяг продажів, необхідний для отримання операційного прибутку у розмірі 50 000 грн.

 

Задача 8. Кафе реалізує два види комплексних страв. Наведені кошторис на наступний рік у таблиці 1.

Постійні витрати кафе заплановані на рівні 160 000 грн.

Необхідно:

а) обчислити запланований операційний прибуток;

б) розрахувати точку беззбитковості для кожної страви;

в) визначити запас міцності кафе.

Таблиця 1

Показники Страва 1 Страва 2
Ціна реалізації
Змінні витрати
Маржинальний дохід
Обсяг реалізації, од. 1ХХ000 6ХХ00

 

Задача 9. Компанія «Корд» виготовляє один вид продукції і продає її постійному покупцеві за ціною 100 грн за одиницю. Змінні витрати на виготовлення одиниці продукції становлять 60 грн. постійні витрати компанії – 3ХХ00 грн за місяць.

Необхідно визначити:

1) точку беззбитковості;

2) обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку 8000 грн;

3) суму очікуваного прибутку при реалізації 1000 одиниць продукції;

4) суму очікуваного прибутку при реалізації продукції на суму 1ХХ000 грн.

 

Задача 10. Підприємство «Валентина» спеціалізується на виробництві одного виду продукції. За рік обсяг реалізації становить 1000 шт. продукції за ціною 300 грн за одиницю. Сукупні змінні витрати на випуск становлять 2ХХ тис. грн, постійні – 50 тис. грн.

Необхідно визначити:

1) точку критичного обсягу виробництва і реалізації продукції;

2) маржинальний і операційний прибуток на весь випуск і на одиницю продукції.

 

Задача 11. Підприємство «Діод» виготовляє за рік 400 од. продукції і реалізує її за ціною 500 грн за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 300 грн. Постійні витрати підприємства 7ХХ00 грн за рік.

Необхідно визначити:

1) критичний рівень виробництва (точку беззбитковості) та суму прибутку, який одержує підприємство за даних умов;

2) як зміниться прибуток, якщо витрати на рекламу зростуть на 10000 грн за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 30000 грн (при незмінних інших показниках);

3) як зміниться прибуток, якщо змінні витрати зростуть на 20 грн на одиницю продукції, але при цьому зросте і обсяг реалізації до 450 од.;

4) як зміниться прибуток, якщо ціну знизити на 30 грн за одиницю, а витрати на рекламу збільшити на 25000 грн і це сприятиме зростанню обсягу реалізації на 50% за кількістю;

5) як зміниться прибуток, якщо замість витрат на рекламу (10000 грн) оплачувати комісійні реалізаторам по 35 грн за кожну одиницю проданої продукції і це зумовить зростання обсягу продажів на 15% за кількістю.

 

Задача 12. Постійні затрати за рік склали 50 ХХ0 грн. Ціна реалізації одиниці продукції - 30 грн., змінні затрати на одиницю продукції – 15 грн. Для прийняття управлінських рішень потрібно визначити кількість одиниць продукції, яку необхідно реалізувати для отримання прибутку в сумі 25ХХ0 грн.

 

Задача 13.Постійні затрати за рік склали 70 ХХ0 грн. Змінні затрати на одиницю продукції - 100 грн., обсяг продаж – 1ХХ00 одиниць. Яку потрібно встановити ціну реалізації для отримання прибутку в розмірі 50000 грн.

 

Задача 14.Постійні затрати збільшені на 12ХХ0 грн. Ціна одиниці продукції 300 грн., змінні затрати на одиницю продукції – 100 грн. Визначити кількість одиниць продукції, яку потрібно реалізувати для покриття суми збільшення постійних витрат.

 

Задача 15.Виручка від реалізації продукції склала 4ХХ00 грн., змінні затрати 20000 грн.,постійні затрати – 1ХХ00 грн. Визначити точку беззбитковості і запас фінансової міцності. Які управлінські рішення можна прийняти за результатами розрахунків.

 

Задача 16. Виручка від реалізації продукції склала 11ХХ00 грн., змінні затрати – 65000 грн., постійні затрати – 2ХХ00 грн. Розрахуйте маржинальний дохід і коефіцієнт маржинального доходу, точку беззбитковості, запас фінансової міцності. Які управлінські рішення можна прийняти за результатами аналізу цих показників?

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных