Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Етапи та зміст дослідно-конструкторських робіт
Етап ДКР Зміст роботи
Технічне завдання (ТЗ) Складання бібліографії до теми; вивчення літератури; вивчен­ня інструкцій та інших матеріалів, які стосуються теми. Роз­роблення і погодження із зацікавленими організаціями ТЗ до проектування виробу; складання плану-графіка і кальку­ляцій теми. Техніко-економічне обґрунтування доцільності створення виробу
Технічна пропозиція (аван-проект – АП) Уточнення техніко-економічного обґрунтування, з'ясування принципових шляхів створення виробу, уточнення загально­го обсягу робіт, термінів виконання і затрат
Ескізний проект (ЕПр) Складання принципової схеми, проведення основних розра­хунків, вибір загальних конструктивних І технологічних рішень, розроблення керівних указівок і конструювання (КВК), роз­роблення креслень загального виду. Проектування та виготовлення макета й найбільш складних функціональних частин пристроїв, їх випробування. Уточнен­ня техніко-економічної ефективності виробу. Підготовка до­кументації для ЕПр, захист його на науково-технічній раді (НТР)
Технічний проект (ТПр) Доопрацювання креслень і схем за результатами захисту ЕПр. Додаткові дослідження окремих складових частин та схем виробу. Підготовка креслень загального виду виробу та у разі необхідності загальних видів загальних частин. Ви­значення можливості застосування стандартних та уніфіко­ваних складальних одиниць і деталей, розрахунки на міц­ність і надійність. Конструктивне розроблення макетів; тех­нологічне відпрацювання
  деталей. Виготовлення, монтаж, ре­гулювання і дослідження макета. Випробування макета та основних складових частин. Виготовлення документації ТПр, уточнення розрахунків техніко-економічної ефективності. Екс­пертиза проекту на відповідність сучасному рівню стандар­тизації. Розгляд ТПр на НТР, його захист за участю зацікав­лених організацій і затвердження
Розроблення робочої доку­ментації (РД) Доопрацювання конструктивних і схемних рішень за резуль­татами захисту ТПр. Розроблення робочої документації скла­дових частин і всього виробу. Оформлення й передача доку­ментації у дослідне виробництво. Технологічна і матеріальна підготовка виробництва; виготовлення деталей та складаль­них одиниць. Загальне складання і монтаж виробу, налаго­джувальні роботи. Підготовка документації до попередніх {за­водських) випробувань. Попередні випробування. Внесення змін до зразків, коригування документації за результатами випробувань. Проведення експертизи на патентну чистоту, складання патентного формуляра. Уточнення розрахунку техніко-економічної ефективності. Випробування на надійність. Експертиза виробу на відповідність сучасному рівню стан­дартизації. Державні випробування, внесення змін у доку­ментацію за результатами випробувань. Передача докумен­тації заводу-виробнику (при подальшому серійному випус­ку). Часто разом із документацією заводу-виробнику пере­дають також зразки виробу
     

 

Під технологічністю конструкції розуміють сукупність властивостей конструкції виробу (можливість оптимальних затрат праці, матеріалів і часу при технологіч­ній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації) порівняно з відповідни­ми показниками однотипних конструкцій виробів такого самого призначення у разі забезпечення встановлених показників якості, прийнятих умов виготовлен­ня, експлуатації та ремонту.

Основний зміст відпрацювання конструкції виробу на технологічність на кожному етапі розроблення конструкторської документації (КД) наведено у табл. 3.12.

Для кожної конструкторської документації необхідна метрологічна експертиза.Вона потрібна для аналізу й оцінювання технічних рішень параметрів виробу, які підлягають вимірюванню, встановлення норм точності та забезпечення методами і засобами вимірювання процесів розроблення, виготовлення, випробувань, екс­плуатації й ремонту виробів.

Особливе місце в конструкторській підготовці виробів займає функціонально-вартісний аналіз(ФВА) конструкції— метод системного дослідження об'єкта (конструкції, виробу), спрямований на підвищення ефективності використання ма­теріальних і трудових ресурсів при створенні та експлуатації виробів.

Завдання ФВА— пошук нових, найбільш економічних варіантів конструкції ви­робів для виконання заданих функцій. Це досягається за рахунок установлення оптимального співвідношення між споживчою вартістю виробу і затратами на його створення.

ФВА має за мету:

- на стадії проектування— вибір оптимального варіанта конструкції та орга­нізаційно-економічних рішень, які забезпечують виконання виробом заданих йому функцій із мінімальними затратами;

 

Таблиця 3.12
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных