Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 17, 19: ПУХЛИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ КРОВОТВОРНОЇ ТА ЛІМФАТИЧНОЇ ТКАНИНИ. ЛЕЙКОЗИ. ЛІМФОМИ. АНЕМІЇ. ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ ТА ТРОМБОЦИТОПАТІЇ. КОАГУЛОПАТІЇ.
ВСТУП. Анемiя (недокрiв’я) - стан, який характеризується зменшенням числа еритроцитiв та кiлькостi гемоглобiну в одиницi об’єму кровi. Причинами розвитку анемiї можуть бути: крововтрати, недостатня еритропоетична функцiя кiсткового мозку, пiдвищення руйнування еритроцитів. При крововтратi анемiя з’являється в тому випадку, коли зменшення кількості еритроцитiв в кровi перебiльшує регенеративнi можливостi кiсткового мозку. Те ж слiд сказати i про кроворуйнування, тобто про гемолiз, який може бути пов’язаний з ендогенними та екзогенними факторами. Недостатнiсть еритропоетичної функцiї кiсткового мозку залежить вiд дефiциту необхiдних для нормального кровотворення речовин: залiза, вiтамiну В12, фолiєвої кислоти (так званi дефiцитнi анемiї), або вiд того, що кiстковий мозок не засвоює цi речовини (так званi ахрестичнi анемiї).

Пухлини системи кровi неоднорiднi. Їх подiляють на 2 групи: 1) системнi пухлиннi захворювання кровотворної тканини – лейкози; 2) регiонарнi пухлиннi захворювання кровотворної тканини - злоякiснi лiмфоми.

Перша група пухлин розвивається iз кровотворних (гемопоетичних) елементiв i тому може бути названа гемобластозами. Друга група пухлин виникає не тiльки з гемопластичних, але й з cтромальних елементiв кровотворної тканини. Стромальнi елементи представленi ретикулярними клiтинами. В основу сучасної класифiкацiї лейкозiв (гемобластозiв) покладено три принципи:

1. Змiна кiлькостi лейкоцитів в кровi, в тому числi і лейкозних клiтин, на основi чого розрiзняють лейкемiчнi, сублейкемiчнi, лейкопенiчнi, алейкемiчнi лейкози.

2. Ступiнь диференцiацiї (зрiлiсть) пухлинних клiтин та характер перебiгу (злоякiсний, доброякiсний) слугують критерiями гострих та хронiчних лейкозiв.

3. Гiсто(цито)генез лейкозних клiтин є основою для видiлення гiсто(цито)генетичних форм гострого та хронiчного лейкозiв. Регiонарнi пухлиннi захворювання з можливою генералiзацiєю (злоякiснi лiмфоми) виникають з гемопоетичних та стромальних клiтин кровотворних та iмунокомпетентних органiв. Перебiгають цi захворювання як гостро так i хронiчно.

Класифікація гострих лейкозів: 1) недиференційований; 2) мієлобластний; 3) лімфобластний; 4) плазмобластний; 5) монобластний (мієломонобластний); 6) еритромієлобластний (ді Гульєльмо); 7) мегакаріобластний.

Класифікація хронічних лейкозів: 1) мієлоцитарного походження (хронічний мієлоїдний, хронічний еритромієлоз, еритремія, справжня поліцитемія або синдром Вакеза-Ослера); 2) лімфоцитарного походження (хронічний лімфолейкоз, лімфоматоз шкіри, парапротеїнемічні лейкози: мієломна хвороба, первинна макроглобулінемія або хвороба Вальденстрема, хвороба важких ланцюгів або хвороба Франкліна; 3) моноцитарного походження (хронічний моноцитарний лейкоз, гістіоцитози (гістіоцитоз Х)).

До злоякісних лімфом відносять наступні захворювання: лімфосаркома, ретикулосаркома, грибоподібний мікоз, лімфогрануломатоз, хвороба Сезарі.

Лімфосаркоми поділяються на нодулярні та дифузні. До нодулярних відносяться макрофолікулярна лімфома та гігантоклітинна лімфома (хвороба Брілла-Симмерса). До дифузних відносяться наступні варіанти: лімфоцитарний, лімфобластний, імунобластний та пухлина Беркітта (африканська лімфома Беркітта). Для стоматологів цікавим є останній варіант, при якому пухлина найчастіше локалізується в верхній або нижній щелепі.

Ретикулосаркома - злоякісна пухлина з ретикулярних клітин та гістіоцитів. Головна ознака цієї пухлини - продукція клітинами ретикулярних волокон.

Лімфогрануломатоз (хвороба Ходжкіна) - хронічне рецидивуюче захворювання (інколи має гострий перебіг), при якому розростання пухлини відбувається переважно в лімфатичних вузлах.

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Навчитися визначати етiологiю та патогенез, знати класифiкацiю, ускладнення, причини смертi та патоморфоз захворювань з групи анемiй, пухлин кровотворної системи, а також вмiти розрiзняти їх за морфологiчною картиною.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных