Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Робота з УВЧ-апаратом
 

УВЧ-терапія - лікувальний метод, котрий використо­вує вплив електричного поля ультрависокої частоти (від ЗО до 300 МГц) на тканини організму.

Лікувальний фактор. Біологічні тканини знаходяться в електричному полі конденсатора, обкладинки якого - ізо­льовані пластини електродів. На ці пластини подається ви­сокочастотна напруга амплітудою декілька сотень вольт. Для уникнення електричного контакту паці­єнта з електродами (і, як наслідок, виникнення УВЧ-струму провідності) електроди вкриті ізолюючим шаром діелектри­ка. Основним діючим фактором при цьому є струми змі­щення, що виникають у біологічних тканинах під впливом електричного поля змінної напруженості Е:

Механізм прогріву тканин. Струм зміщення існує, якщо напруженість електричного поля змінюється з часом. При збільшенні частоти (а, отже і швидкості зміни Е) струм зро­стає. Величина струму зміщення суттєво залежить від типів зарядів, які знаходяться в електричному полі (іонів, дипо­лів, мультиполів тощо), і особливостей їх поведінки у змін­ному електричному полі.

Прогрів електроліту. У змінному електричному полі напруженості іони електролітів зміщуються у напрямку дії кулонівської сили Якщо вважати, що сила, так само як і напруженість, змінюється за гармонічним законом, то можна припустити, що іон здійснює коливально-посту­пальний рух відносно положення рівноваги (див. мал. 3.4).

Мал. 3.4.

Кінетична енергія коливальної системи (іон + гід­ратна оболонка) залежить від частоти й амплітуди коливань , величина амплітуди коливання залежить від маси системи та в'язкості середовища. Врахувавши, що кінетична енергія одиниці об'єму рідини дорівнює сумі енергій усіх частинок об'єму, можна показати, що кількість теплоти, яка була виділена в одиниці об'єму за одиницю ча­су, визначається за формулою:

де - концентрація іонів, - коефіцієнт пропорційності. Із цієї формули видно, що результуючий ефект нагрівання залежить від частоти складним чином - при збільшенні з одного боку, збільшується пропорційно квадрату частоти з другого боку, із збільшенням частоти зменшується ам­плітуда коливань і, як наслідок, зменшується кінетична енергія. Якісний аналіз показує, що набуває максималь­не значення (мал. 3.4б) у деякому інтервалі частот

Прогрів діелектрика (вважаємо, що молекули діелек­трика мають власний дипольний момент ). Полярні молекули (молекули води, білків, ліпідів тощо) v змінному електричному полі під впливом моменту сил здійс­нюють коливально-обертальний рух відносно осі, яка про­ходить через центр маси молекули (див. мал. 3.4а).

Кінетична енергія системи у цьому випадку може бути оцінена за частотою обертання і моментом інерції молекули (точний розрахунок досить складний тому, що необхідно враховувати міжмолекулярні сили взаємодії). Приблизну величину для даного випадку можна оцінювати за струмами зміщення, які виникають у діелектрику за рахунок орієнтаційних (коливально-обертальних) рухів диполя:

де - коефіцієнт пропорційності, тобто для діелектрика, який знаходиться в однорідному полі конденсатора, вели­чина визначається за формулою (3.3).

Отже, прогрівання діелектрика буде залежати від амплі­туди напруженості, діелектричних властивостей середови­ща та частоти. Кількісно залежність прогріву діелектрика від частоти описує крива, яка подібна до наведеної на мал. 3.4б, але максимум зміщений в бік більш високих частот.

Кількість виділеної теплоти в окремих структурах, ді­лянках тканини буде залежати від співвідношення об'ємів, які займають електроліти або дипольні діелектрики.

Окрім теплового впливу на тканини, електричне УВЧ-поле чинить високоефективну специфічну дію на зміни пев­них біохімічних процесів у клітині за рахунок коливальної і коливально-обертальної дії на молекулярні структури, що в кінцевому результаті призводить до змін швидкості метабо­лічних реакцій і функцій клітинних структур і органів у ці­лому.

Мал. 3.5. Спрощена схема УВЧ-апарата.

Апарат для УВЧ-терапії. Спрощена схема приладу зо­бражена на мал. 5.5. Основні частини приладу: ламповий генератор з контуром що налагоджений на частоту контур зворотного зв'язку для керування роботою ламп. Потужність електричних коливань регу­люється напругою на аноді ламп (перемикач П - "потуж­ність" у блоці живлення (БЖ) змінює напругу на виході блоку живлення). При збільшенні анодної напруги зміню­ється амплітуда коливань у контурі генератора.

Завдяки індуктивному зв'язку електромагнітні коливан­ня через проміжний контур ПК передаються у контур паці­єнта Такий зв'язок забезпечує безпеку пацієнта по відношенню до низькочастотної напруги у колах генера­тора УВЧ.

Контур пацієнта складається з котушки індуктивності і змінної ємності С (перемикач - "налагодження"). В єм­ність контуру пацієнта входить також і міжелектродна єм­ність Зняття максимальної потужності з контуру генера­тора досягається при виконанні умов резонансу, тобто при

Ємність терапевтичного контуру або контуру пацієнта (КП) змінюється при кожній процедурі (у поле конденсато­ра вводяться різні частини тіла пацієнта). Змінюючи вели­чину С, можна постійно підтримувати резонанс, при якому відбувається максимальна передача електромагнітної енер­гії контуру тканинам пацієнта.

Ступінь налагодження терапевтичного контуру у резо­нанс з коливальним контуром генератора визначається за яскравістю лампочки або за відхиленням стрілки індикато­ра на панелі приладу.

Перемикачі керування потужністю (П - "потужність"), налагодження (С - "налагодження"), а також компенсатора падіння напруги кола живлення приладу ("мережа"), вине­сені на передню панель приладу. Зміна положення переми­кача компенсатора змінює кількість витків у силовому трансформаторі і, відповідно, напругу на виході блока жив­лення.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных