Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Механізм прогріву різних середовищ
Діелектрики. Якщо молекули діелектрика володіють власним дипольним моментом, то якісно струми зміщення можна представити як коливально-обертальний рух диполів у змінному електричному полі (мал. 3.la).

Електроліт. Дія змінного електричного поля призво­дить до коливально-поступального руху іонів (мал. 3.1б). Амплітуда таких вимушених коливань залежить як від зов­нішньої сили, так і від властивостей середовища (наприк­лад, в'язкості електроліту, розміру молекул, ступеня гідра­тації іонів тощо).

Мал. 3.1. а) дипольний діелектрик, б) електроліт.

Методики: УВЧ, НВЧ і КВЧ- терапії, основу яких ста­новить дія ультра-, над- і крайньовисокочастотного елек­тромагнітного поля. Для цих методик характерна відсут­ність електричного контакту між електродами і тканинами пацієнта, тобто створюються умови, які попереджують ви­никнення струмів провідності.

Поляризація

Поляризація - процес, пов'язаний з орієнтацією зарядів у речовині при дії зовнішнього постійного електричного або магнітного полів. Біологічним тканинам притаманні всі типи поляризацій в ЕП:

а) орієнтаційна поляризація здійснюється за рахунок орієнтації молекул або систем зарядів, які володіють влас­ним дипольним моментом , при внесенні їх в елек­тричне поле напруженістю ~ "У цьому випадку на ди­поль діє обертальний момент сил

б) електронна поляризація (зміщення електронної хмарки відносно малорухомого ядра (мал. 3.2));

в) іонна поляризація (ймовірно, цей тип поляризації ха­рактерний для рідкокристалічних структур у БТ, наприклад, мембран);

г) об'ємна поляризація, яка призводить до виникнення об'ємних зарядів за рахунок руху іонів в електрично ізольо­ваних середовищах (наприклад, перерозподіл іонів всереди­ні клітини).

Мал. 3.2. Електронна поляризація

Мал. 3.3. Поляризація за рахунок вільних зарядів зміщення.

Методики: франклінізація - дія постійного ЕП високої напруженості на весь організм або окремі

його ділянки. Апарат для франклінізації містить генератор високої частоти , випрямляч, на виході якого отримують постійну напругу порядку . Ця напруга поступає на помножувач, який являє собою ланцюг певним чином з'єднаних конденсаторів незначної ємності. Помно­жувач утворює на виході високу напругу порядку Ця напруга подається на два електроди. Один з них має форму зірки з невеликими вістрями на променях, її роз­міщують на відстані над головою пацієнта. Дру­гий - мідний, що має форму листа, знаходиться під ногами пацієнта на ізольованій підставці. Під дією електричного поля у тканинах відбувається поляризація, а у випадку ви­никнення коронного розряду під електродом з'являються ще і мікроструми у провідних середовищах; на поверхні ті­ла виникають статичні заряди. Усі ці явища покладені в ос­нову первинної дії на організм постійного електричного поля високої напруженості.

У фізіотерапії використовують також методики, в ос­нові яких лежить дія постійного (або такого, яке повільно змінюється) магнітного поля на біологічні тканини. Ці ме­тодики відносяться до галузі магнітобіології; багато в чому вони носять експериментальний характер і ще не знайшли широкого клінічного застосування.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных