Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Прочитайте наступний матеріал стосовно мистецтва Нового часу і випишіть назви та суттєві ознаки провідних стилів європейського мистецтва ХУП століття.
Говорячи далі про стан мистецтва ХУП століття, необхідно усвідомити поняття «стиль мистецтва». Стосовно аналізованого періоду складно говорити про загальні ідейно-естетичні основи художньої творчості навіть у мистецтві однієї країни. У художній культурі європейських країн ми спостерігаємо домінування не стількивиду мистецтва, скільки стилюмистецтва: у ХУП столітті це бароко, маньєризм, класицизм.

Стилі барокко та класицизм вважаються „великими” епохальними з огляду на їх поширення та домінування в художній культурі європейських країн. Барокко ХУП століття вбирає різні ідеологічні відтінки: розрізняли аристократичне й католицьке, буржуазне й протестантське бароко. Стиль відображав і демократичні настрої, існувало «народне», «козацьке» бароко. Стиль бароко охоплював різні види мистецтв: літературу й живопис, музику й архітектуру. Прикладами цього є творчість Л.Берніні (Італія), П.Рубенса (Фландрія).

Барочній стихійності, динаміці, конфлікту емоцій і розуму в 17 столітті протистояв інший ідеал – врівноваженості й міри, панування розуму й морального відчуття. Мова йде про мистецтво класицизму, стиль якого склався пізніше, а поширення було меншим порівняно з бароко. Центральне положення програми класицизму – вимога розумності, нормативності, природного слідування законам реального світу. Класицистичне мистецтво прагнуло до наслідування античних зразків, до синтезу античної культури з національними традиціями.

Засновниками класицистичного стилю в мистецтві були відомі художники Франції Н.Пуссен (живописні твори «Смерть Германіка», «Спляча Венера») і П.Корнель, драматург, творець театральної трагедії «Сид».

Питання для самоконтролю

1. Назвіть етапи розвитку давнього мистецтва. Складіть карту-схему розташування памۥятників давнього мистецтва на території України.

2. Визначте всесвітньо-історичне значення мистецтва доби античної класики.

3. Назвіть мистецтва, що входять до складу мистецького комплексу часів християнського Середньовіччя. Який вид мистецтва є провідним для даного комплексу? Аргументуйте свою думку.

4. Назвіть види і жанри мистецтва часів Відродження. Зробіть порівняльний аналіз видів і жанрів мистецтва доби Середньовіччя й доби Відродження.

5. Назвіть провідні стилі мистецтва ХУП століття. Поясніть панування стилів мистецтва в художній культурі Нового часу.

 

Висновки по темі 8. У ході викладення восьмої теми були проаналізовані основні етапи розвитку мистецтва, починаючи від найдавніших часів палеолітичного та неолітичного мистецтва. Під час розгляду ранніх форм мистецтва увага була звернена на процеси становлення мистецьких форм в стуктурі давнього синкретизму. Питання походження мистецтва є історично й логічно повۥязаними з питаннями становлення людських колективів, формуванням людської свідомості, функціонуванням мислення, мовного спілкування, формуванням навичок праці. Підкреслено значення неолітичної революції як тривалого процесу становлення давніх аграрних цивілізацій, форм колективного життя, поступового вдосконалення труда. Показано, що ускладнення форм соціального життя, виробництва, духовності, накопичення знання призвело до ускладнення мистецьких форм.

Питання мистецтва цивілізацій Давнього Сходу розглянуті в контексті релігійного культу як визначальної для тієї доби форми духовності. Проаналізовані архітектурні памۥятники доби давніх цивілізацій, звернена увага на розвиток мистецтва літератури, на групу ужиткових мистецтв. Мистецтво античної доби розглянуто нами окремо як таке, що становить собою вершину розвитку доби давніх цивілізацій.

Мистецтво Середньовіччя озглянуто нами на прикладі форм релігійної художньої культури. У ході аналізу стану мистецтв доби Середніх віків нами зроблений наголос на культуротворчій діяльності представників раннього Середньовіччя, вказано на значущість формування християнської ідеології та духовних потреб маси віруючих. Мистецтво християнської церкви доби Середніх вікі представлено комплекстом мистецтв, до складу якого входили храмова архітектура, скульптура (в католицьких храмах), живопис, представлений у вигляді іконопису та фресок (розписи стін храмів), музика богослужіння, канонізовані літературні тексти. Синкретичною одиницею мистецтва християнської церкви був храм, функції обۥєднанн видів мистецтв в єдиний комплекс виконувала літургія (богослужіння). Функціонаування комплексу церковних мистецтв доби Середньовіччя булло спрямоване на здійснення глибокого емоціно-психологічного впливу на масу віруючих, на формування релігійно забарвлених почуттів.

Доба Відродження розглянута нами як перехідна, спрямована від тривалого періоду Середніх віків до Нового часу. Ми звернули увагу на значне оновлення мистецького життя, опосередковане становленням принципово нових форм суспільного життя і праці, становленням ідеології гуманізму, що складала певну опозицію ідеології християнства. На тлі значних суспільних і культурних зрушень спостерігається оновлення тематики, сюжетів, форм мистецтва. У ході викладення матеріалу ми проаналізували досягнення мистецтва в таких його видах, як література, живопис, скульптура, архітектуру, театральне мистецтво. Також були представлені імена видатних діячів культури і мистецтва доби Відродження, митців різних європейських країн. Мистецтво Нового часу певною мірою продовжує демократичні тенденції розвитку, закладені добою Відродження, а певною мірою розвивається на основі нових естетичних ідеалів. У ході викладення теми ми наголосили на значущості формування в даний період стилів мистецтва, підкреслили значення ідейно-естичної програми стилю, вказали на провідні стилі мистецтва Нового часу бароко і класицизм.

Тема 9. „Мистецтво на зламі ХІХ - ХХ століть, його основні стилі та напрямки”

Зміст

9.1. Мистецтво на зламі ХІХ-ХХ століть: напрямки оновлення художньої мови, жанрів та видів мистецтва

9.2.Мистецтво авангарду. Художня програма авангарду, види та жанри авангардного мистецтва європейських країн на початку ХХ століття.

9.3. Українське мистецтво на початку ХХ століття.

 

Ключові слова: реалістичне мистецтво; оновлення мистецтва; символізм; конструктивізм; авангард і модернізм; художня програма авангарду; види та жанри мистецтва авангарду; український авангард

Цілі і завдання вивчення розділу: вивчення цього розділу дозволяє Вам:

· одержати уявлення стосовно напрямків розвитку мистецтва на зламі ХІХ – ХХ століть, проаналізувати витоки некласичного мистецтва;

· ознайомитись із художньою програмою мистецтва авангарду, видами і жанрами авангардного мистецтва;

· володіти ключовими словами авангард і модернізм, художня програма авангарду, український авангард

Методичні рекомендації до вивчення теми 9. При вивченні девۥятої теми слід звернути увагу на ті суспільно-політичні та культурні процеси, котрі обумовили оновлення художньої мови, жанрів та видів мистецтва на зламі ХІХ – ХХ століть. При вивченні пункту 9.1. проаналізуйте сутьність суспільних трансформацій, що відбувалися на початку ХХ століття, визначте вплив суспільних подій на художню культуру європейських країн, на зміст та форми мистецької діяльності. Чи можна стверджувати, що мистецтво на початку ХХ століття намагалося активно втрутитися в процеси революційної перебудови суспільства, шукаючи для цього принципово нову мову та нові засоби художньої виразності? Чи зберігали в даний період значення твори минулих століть? Для відповіді на ці питання та для загального опрацьювання проблеми зверніться до підручника: Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с.

При вивченні пункту 9.2. проаналізуйте художню програму авангарду, спробуйте встановити моменти спадковості програми з ідейними настановами стилів мистецтва минулих століть. Наскільки справедливою є думка, що мистецтво авангарду є принципово новим мистецтвом, відміченим нечуваними в історії мистецтва знахідками. Для пошуку відповіді на ці запитання зверніться до монографії: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников : природа творчества / Р. В. Дуганов. – М. : Советский писатель, 1990. – 352 с.

Вивчаючи пункт 9.3. ознайомтесь із творчістю представників українського авангарду. Чи можна вважати роботи українських майстрів-авангардистів самобутніми досягненнями образотворчого мистецтва світового рівня? Аргументуйте свою думку. Для опрацювання даного питання та наочного знайомства з роботами митців українського авангарду зверніться до альбомів з мистецтва: 1). Мистецтво України. 1991 – 2003 : (Альбом) / Т. Придатко, З. Чегусова (упорядники). – К. : Мистецтво, 2003. – 416 с. : іл. 2). Мистецтво України : Художня виставка в рамках «Року України в Російській Федерації». – Київ, 2002.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных