Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Організаційно-економічний розділ
 

3.1 Управління закладом, що проектується

 

Визначення та обґрунтування організаційно-правового статусу комплексного закладу, що проектується

Для надання легітимності діяльності закладу, що проектується, обов’язковим є визначення організаційного та правового статусу суб’єкта господарювання. З цією метою деталізуємо процедуру утворення суб’єкта господарювання та складемо перелік установчих (засновницьких) документів, який має відповідати заявленій формі власності та обраній організаційно-правовій формі. При визначенні статутного фонду наведемо обґрунтування його розміру, структури джерел, порядку та графіку його формування.

Процес створення закладу ресторанного господарства та організування управління буде проходити відповідно до встановлених законодавчих процедур на підставі Господарського кодексу України.

Отже, заклад, що проектується, у відповідності із законом України «Про підприємства» буде засновано на приватній формі власності. Право приватної власності виникає на підставі отримання громадянином доходів від ведення підприємницької діяльності. Державна реєстрація новостворюваного закладу ресторанного господарства буде проходити у районній державній адміністрації міста Чернівці за місцезнаходженням об’єкта, тобто у Першотравневій державній адміністрації. В Україні основними господарюючими суб’єктами, що працюють у сфері ресторанного господарства, можуть бути як підприємства (юридичні особи), так і окремі суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій, утворені ними для здійснення господарської діяльності (стандарт «Заклади ресторанного господарства»).

Форма утворення новоствореного закладу, що проектується, – заснування нового суб’єкта господарювання.

Тип підприємства – унітарне. Форма власності – приватна. Організаційно – правовий статус – суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа).

Відповідно до зазначеної (як доцільної) організаційно-правової форми далі наведено підготовлений пакет документації для створення та реєстрації суб’єкта господарювання, який відповідає вимогам діючого законодавства – Господарського кодексу України, закону України «Про господарські товариства».

 

Документація для державної реєстрації суб’єкта господарювання

1. установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб; 2. наказ; 3. рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законом; 4. документ, що засвідчує сплату засновником внеску до статутного фонду суб’єкта господарювання в розмірі, встановленому законом; 5. реєстраційна картка встановленого зразка; 6. документ, що засвічує сплату коштів за державну реєстрацію.

 

Наступним для регламентаційного етапу є підготовка реєстру погоджувальних процедур, що обумовлені конкретними специфічними умовами функціонування закладу ресторанного господарства (табл. 3.1.) відповідно до чинного законодавства.

 

Таблиця 3.1. Реєстр погоджувальних процедур діяльності закладу ресторанного господарства

Назва процедур Назва державного органу, що має надати дозвіл
1. Погодження архітектурно-планувального рішення проекту об’єкта Органи санітарного контролю.
2. Погодження асортименту продукції Органи санітарного контролю
3. Отримання дозволу на розміщення об’єкта торгівлі Державне архітектурно-будівельне управління
4. Отримання печатки та штампів закладу  
5. Погодження графіка роботи закладу Органи державної виконавчої влади
6. Отримання ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями Органи державної виконавчої влади
7. Відкриття поточного рахунку у національній та іноземних валютах «Приватбанк»
8. Отримання дозволу органів санітарного контролю на початок роботи Санепідемстанція
9. Отримання дозволу органів пожежного контролю на початок роботи Держпожежнагляд
10. Реєстрування платника податків Податкова інспекція
11. Отримання торгових патентів. Органи державної виконавчої влади
12. Постановка на облік в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Міністерство статистики
13. Отримання ліцензій Регіональне управління Держдепартаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю
14. Постановка на облік Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості
15. Отримання дозволу на відкриття закладу Органи державної виконавчої влади

 

Джерелом формування статутного фонду будуть власні кошти одного засновника (фізичної особи) і буде складати не менше ніж 1 000 000 грн. Механізм формування та поповнення статутного фонду буде шляхом перерахування коштів (або внесення наявних коштів) на розрахунковий рахунок закладу.

Побудова органів управління і визначення завдань до вирішення для кожної структурної одиниці

Для створення реальних умов надання перспективності і конкурентноздатності проекту необхідним є формулювання місії функціонування закладу, що забезпечує повне та гармонійне узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін в діяльності закладу. Змістовне наповнення сутності поняття «місія», як визначення причини існування організації, що формує основні напрямки її діяльності. Вона полягає в наступному: популяризація музичного напрямку, направлене на оздоровче харчування. Створення особливого дизайну закладу, надання високоякісного обслуговування та додаткових послуг, для задоволення найбільш широкого кола потреб споживачів, відповідає потребам ринку та сприяє отриманню максимально можливого прибутку.

Після формулювання місії для закладу, що проектується, необхідно провести її оцінювання на предмет відповідності до існуючих вимог узгодженості до інтересів зовнішнього оточення (держава та громадськість, конкуренти, партнери, постачальники) власників, системи управління, трудового колективу (табл. 3.2). Необхідність цього обумовлена тим, що цінності організації, які мають бути задекларованими і відображеними в місії є основою до формування в подальшому зобов’язань та відповідальності перед усіма зацікавленими сторонами, а також тим, що місія є основою для прийняття непротиречливих цілей організації.

 

Вимоги до формулювання місії організації:

1. Має забезпечувати формування поглядів керівництва на довгострокові плани організації щодо забезпечення подальшого розвитку.
2. Створює основу для усвідомлення працівниками напрямків розвитку організації.
3. Має створювати відчуття єднання до спільних цілей всіх членів організації.
4. Визначати єдині принципи роботи, що встановлюють характер взаємозв’язків із співробітниками, клієнтами, постачальниками і партнерами, державними і громадськими інституціями та іншими зацікавленими групами.
5. Мотивувати працівників на досягнення поставлених цілей.
6. Має бути спрямованою в майбутнє
7. Має бути орієнтованою на зовнішнє середовище організації і надавати йому уяву про спрямованість та пріоритети організації

 

Таблиця 3.2. Очікування учасників діяльності організації закладу, що проектується

Зацікавлені сторони Очікування
Власник Дивіденди, капіталізація бізнесу, надійність інвестиційних вкладень
Система управління Адекватна винагорода, престижність статусу, збільшення влади
Трудовий колектив Гарантія зайнятості, багато спрямовані види винагород, задоволеність працею
Зовнішнє середовище Дотримання закону, підтримка соціальних програм, повне та своєчасне покриття податкової відповідальності, висока якість продукції та обслуговування, порядність та підприємницька шляхетність і відповідальність

 

В процесі розробки концепції управлінської діяльності закладу після формування місії визначимось з цілями, тобто конкретним станом окремих характеристик організації, досягнення яких є бажаним і обов’язковим, і на досягнення яких спрямована діяльність. Рівні визначення цілей наступні:

· ринкові – стабілізація обсягів товарообороту, підвищення конкурентоспроможності страв та виробів, притягнення додаткових покупців;

· виробничі – розширення асортименту страв, встановлення нових господарських зв’язків на закупівлю товарів; покращення якості обслуговування;

· організаційні – впровадження нової організаційної структури управління; впровадження нових форм організації праці торговельно-оперативного персоналу;

· фінансово-економічні – зниження рівня витрат обігу; підвищення суми прибутку від торговельної діяльності; підвищення рівня рентабельності власного капіталу; зростання власних фінансових ресурсів.

Для вибудовування власної концепції і конструювання управлінської моделі відповідно до обраної форми власності, організаційно-правової форми та спроектованої виробничої програми керуючись положенням Господарського кодексу України, Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції від 24.07.2002 р., №219), Порядком зайняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення (Постанова КМ України від 8.02.1995 р., №108) визначаємо компетентність вищого, середнього та нижчого рівня управління (результати наведені в табл. 3.3).


Таблиця 3.3. Повноваження органів управління (для кожного управлінського рівня)

Назва органу (комітету) управління Функції
1. Вищий (стратегічний) рівень 1.1. директор 1.2. бухгалтер – касир 1.3. економіст Аналізування ринку послуг, оцінювання конкурентного середовища, дослідження ринку постачальників сучасних виробничих та інформаційних технологій, обладнання, сировини та матеріалів.
2. Середній (функціональний) рівень 2.1. зав. виробництвом 2.2. комірник 2.3. адміністратор 2.4. шеф-кухар, кухарі 2.5. офіціанти, бармени 2.6. музиканти, співак Забезпечення своєчасної та відповідної до статусу та формату, концепції реалізації продукції та послуг; скорочення можливих відхилень (часових, психологічних, смакових, якісних характеристик) в очікуваннях споживача та пропозицій закладу.
3. Нижчий (операційний) рівень 3.1. гардеробник 3.2. мийники посуду 3.3. прибиральниці залу 3.4. вантажник Виконання відповідних обов’язків

 

Побудова органів управління і визначення завдань до вирішення для кожної структурної одиниці

Для вирішення питань систем і процедур управління проектованим закладом необхідно розробити основні регламенти виконання управлінських робіт з передбачених особливостей реалізації задекларованих видів діяльності, ключових організаційних та бізнес-процесів та основних систем управління закладом, що проектується. Для створення конкурентноздатного закладу необхідно розробити основні організаційні та бізнес-процеси, які будуть проходити у закладі (табл. 3.4).

 


Таблиця 3.4. Організаційні та бізнес – процеси, що будуть проводитися в проектованому закладі ресторанного господарства

Основні бізнес-системи Змістовне наповнення
1. Планування й прогнозування діяльності · планування матеріальних запасів закладу; · планування обсягів реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів; · планування операційних доходів об’єкта проектування за сценаріями розвитку; · оцінка обсягів можливого прибутку на різних етапах розвитку бізнес-проекту; · планування фонду оплати праці; · планування операційних витрат на збут, адміністративних витрат, інших операційних витрат; · визначення обсягів і структури поточних витрат об’єкта проектування; · обґрунтування планової собівартості продукції, що реалізується; · розробка перспективного плану впровадження новітніх технологій; · визначення обсягів, структури, вартості, термінів вводу основних фондів об’єкта проектування; · оцінка обсягів можливого прибутку на різних етапах розвитку бізнес-проекту; · розробка зведеного річного плану основних результатів господарської діяльності об’єкта бізнес-проектування; · розробка поточного бюджету й капітального бюджету розвитку бізнес-проекту; · оцінка ефективності капітальних вкладень та окупності бізнес-проекту.
2. Управління виробничо-технологічними процесами · розробка виробничої програми; · моделювання та структуризація торговельно-виробничого процесу; · визначення й обґрунтування операційних процесів закладу, побудування структури операційного циклу закладу; · розрахунок необхідної кількості сировини для забезпечення виробничої програми; · визначення виробничої програми заготівельних цехів, характеристика технологічного процесу переробки сировини та виготовлення напівфабрикатів, обґрунтування режиму роботи, особливостей виділення технологічних ліній і робочих місць, оснащення устаткуванням; · розробка виробничої програми доготівельних цехів та визначення особливостей ведення технологічних процесів, технологічних ліній і вибір необхідного обладнання; · визначення джерел теплозабезпечення, енергопостачання, водопостачання та каналізації; · визначення окремих планувальних елементів приміщень для відвідувачів і обладнання в них; · забезпечення контролювання якості сировини, процесів, продукції, послуг, діяльності закладу ресторанного господарства в цілому; · обґрунтування системи управління якістю діяльності закладу ресторанного господарства; · розробка процедур приймання, збереження та передавання виробничих запасів у виробничі приміщення для забезпечення здійснення та ритмічності виробничих процесів, обліку й контролю за використанням запасів; · приймання і зберігання запасів та визначення необхідних розмірів для складських приміщень і умов зберігання продукції; · визначення оптимальних розмірів виробничих запасів для кожного з їх типів та різновидів; · розробка й дотримання оптимальних процедур зберігання та руху продукції в місцях збереження; · обґрунтування вибору обладнання й інвентарю, організування роботи складу, об’ємно-планувальне рішення зони постачання і зберігання матеріально-технічних засобів; · розробка та обґрунтування об’ємно-планувальної схеми закладу; · визначення режиму роботи, прогнозованої добової динаміки попиту на послуги, оборотності місця, тривалості перебування відвідувачів та загальної денної кількості відвідувачів закладу; · логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням; · обґрунтування моделі закупівельної логістики; · обґрунтування логістики збуту; · побудова оптимальної схеми взаємодії матеріальних, товарних, інформаційних та фінансових потоків; · розробка проекту диспетчеризації; · розробка й дотримання оптимальних процедур зберігання та руху продукції в місцях збереження; · створення відповідних умов і забезпечення проектування продукції.
3. Організація виконання виробничої програми · Реалізація системою менеджменту заходів щодо своєчасного і повного забезпечення процесів, щодо передавання продукції та послуг кінцевому споживачеві; · нормативно-правове і документаційне супроводження внутрішньо-організаційних заходів закладу; · обґрунтування цінової та асортиментної політики закладу; · вибір найбільш привабливих для організації потенційних постачальників та встановлення зв’язків і їх формалізація; · визначення умов і факторів забезпечення процесу обслуговування; · обґрунтування та вибір просторового вирішення зони обслуговування; · процедурне супроводження укладених договорів: підготовка проекту, узгодження спірних питань, підписання та контроль за виконанням договірних умов; реєстрування договорів, узгодження графіків оплати та постачання / приймання продукції/послуг.
4. Маркетинг та управління інформацією · аналізування ринку послуг закладу ресторанного господарства та оцінювання конкурентного середовища і ареалу діяльності; · фіксування цільового сегменту ринку та долі організації на відповідному ринку послуг та відслідковування динаміки цієї частки; · моніторинг усіх інновацій, що з’являються в галузі та на товарних ринках, де традиційно діє організація (може працювати); · дослідження ринку постачальників сучасних виробничих та інформаційних технологій, обладнання, сировини та матеріалів тощо; · дослідження фактичних споживачів продукції закладу та виявлення потенційних клієнтів; · вивчення обсягу та структури поточного та прогнозного попиту на продукцію закладів ресторанного господарства, його інтенсивність, сезонність; · пошук конкретних потенційних споживачів та розробка реальних пропозицій (заходів) щодо їх залучення до споживання продукції, що виробляється організацією.
5. Управління персоналом · розробка й реалізація кадрової політики; · оцінювання якості роботи різних категорій персоналу; · планування та підготовка резерву; · управління плинністю кадрів; · розробка заходів з регулювання плинності персоналу; · управління безпекою персоналу; · розробка пропозицій щодо організування добору, розстановки та розвитку персоналу, оцінювання результативності діяльності; · планування чисельності персоналу; · розробка системи матеріального стимулювання.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных