Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТАҚЫРЫБЫ: ЭНЕРГИЯ АЛМАСУЫ
 

242.Энергия алмасуының сатыларын (ретпен орналастырыңыз)

а)ҮҚЦ

б) БТ

в) ТФ

г) күрделі заттардың арнайы жолдарымен АСҚ – ға ыдырауы

1) б,в,г,а

2) в,г,а,б

3) +г,а,б,в,

4) в,а,б,г

5) а,в,г,б

243.Лимон қышқылы циклы жасушаның қай бөлігінде жүреді:

1) цитозольде

2) рибосомада

3) ядрода

4) +митохондрияда

5. Гольджи аппаратында

244.ҮҚЦ-ға түседі:

1) лактат

2) ПЖҚ

3) Гидрокси майқышқылы

4) +Ацетил-КоА

5) Глюкоза

245.ҮКЦ метаболиттік орталық – онда:

1) +АСҚ®2СО2+3НАДН2+ФПН2+АТФ

2) АСҚ®СО2+НАДН2+3ФПН2+АТФ

3) АСҚ®2СО2+2НАДН2+2ФПН2+АТФ

4) АСҚ®2СО2+3НАДН2+ФПН2+12АТФ

5) АСҚ®СО2+4НАДН2+ФПН2+4АТФ

 

246.ҮҚЦ реакцияларын дұрыс ретпен орналастырыңыз:

а) субстраттан фосфорлану реакциясы

б) фумар қышқылының гидратациясы

в) кетоглутарқышқылының тотығудан декарбоксиленденуі

г) алма қышқылының тотығуы

д) янтарь қышқылының тотығуы

1) а,б,в,г,д

2) а,в,б,г,д

3) д,а,в,б,г

4) г,в,б,а,д

5) +в,а,д,б,г

 

247. Ацетил-КоА мен қымыздық сірке қышқылы(ҚСҚ)конденсациялану нәтижесінде түзілетін қосылыс:

1) Альфа-кетоглутарқышқылы

2) янтар қышқылы

3) +лимон қышқылы

4) алма қышқылы

5) изолимон қышқылы

 

248.Қандай қышқыл ҮҚЦ-да тотығудан декарбоксилденуге ұшырайды:

1) алма қышқылы

2) қымыздық янтарь қышқылы

3) +а-кетоглутарқышқылы

4) янтарь қышқылы

5) қымыздық сірке қышқылы

249.ҮҚЦ-ның коферменті НАД болатын пиридинферменттері тотықтыратын қышқылдар:

1) ҚСҚ

2) +изолимон қышқылы

3) +α-кетоглутар қышқылы

4) янтарь қышқылы

5) +алма қышқылы

3 дұрыс жауапты табыңыз

250.ҮҚЦ-да АТФ түзілетін реакция:

1) тотыға фофорлану

2) АМФ+Н3РО4

3) ГДФ+АДФ

4) +АДФ-тың ГТФ арқылы қайта фофорлануы

5) АМФ+ЦДФ

251. Үшкарбон қышқылы циклінің аралық өнімі:

1) сүт қышқылы

2) пропион қышқылы

3) пирожүзім қышқылы

4) +янтар қышқылы

5) g-оксимай қышқылы

 

252.Янтарь қышқылы тотығады:

1) каталазамен

2) гидроксилазамен

3) убихинонмен

4) +сукцинатдегидрогеназамен

Оксидазамен

 

253.ҮҚЦ-дағы субстраттан фосфорлану реакциясына қатысады:

1) +активті янтарь қышқылы

2) активті сірке қышқылы

3) альфа-кетоглутар қышқылы

4) фумар қышқылы

5) алма қышқылы

 

254.ҮҚЦ-ға 2 молекула АСҚ түсті. Олардың толық тотығуы нәтижесінде неше АТФ түзіледі:

1) 2

2) 4

3) 12

4) +24

5) 36

255.ҮКЦ дұрыс жұмыс істеу үшін керек

1.+АСҚ

2.+ҚСҚ

3. тотыққан ДГ

4. оттек

5.ДГН2

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

256.ҮҚЦ-да келесі дегидрогеназалар тотықсызданады:

1) 2НАД және 2ФП

2) +3НАД және ФП

3) 2НАД және 3ФП

4) 3НАД және 3ФП

5) НАД және ФП

257.ҮҚЦ-да тотықсызданған дегидрогеназалар тотығады:

1) +БТ тізбегінде

2) Тотығудан фосфорлануда

3) Оттекпен әрекеттескенде

4) ГДФ-тің қайта фосфорлануында

5) Тотықсыздана аминденуде

 

258. ҮҚЦ-деген бұл:

1) көп мөлшелерде АТФ түзілетін процесс

2) +тотықсызданған дегидрогеназалар көзі

3) +аэробты процесс

4) +АСҚ толық тотығады

5) тотыққан күйдегі дегидрогеназалардың көзі

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

259.ҮҚЦ-ның маңызы жеткізуде:

1) +субстраттарды БТ-ға

2) белок биосинтезі үшін аминқышқылдарды

3) пентозафосфат цикліне субстраттарды

4) тотығу үшін глюкозаны

5) +БТ-ға НАДН2,ФПН2-лерді

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

260.БТ-бұл тотығу-тотықсыздану реацияларының тізбегі,онда:

1) СО2 түзіледі

2) аммиак түзіледі

3) +субстраттар тотығып, су және энергия бөлінеді

4) энергияны сіңіру арқылы субстраттар тотығады

5) Н2О және СО2 түзіледі

261.БТ тізбегінде ферменттер келесі ретпен орналасады:

а) Цх-дар

б) КоQ

в) ФП (ФМН)

г) ПФ (НАД)

1) а,б,в,г

2) б,в,г,а

3) в,г,а,б

4) г,а,б,в

5) +г,в,б,а

 

262. БТ тізбегінде цитохромдар келесі ретпен орналасады:

1) цхb®цхс®цхс1®цха3®цха

2) цхс1® цхс® цхb®цха3®цха

3) цха®цха3® цхb® цхс® цхс1

4) цхс® цхb® цха® цхс1®цха3

5) +цхb® цхс1®цхс ® цха® цха3

263. БТ тізбегінде ферменттер орналасады:

1) +тотығу – тотықсыздану потенциалдарының (ТТП) өсуіне қарай

2) ТТП төменденуіне қарай

3) ТТП- ның мөлшеріне тәуелсіз ретпен

4) Молекулалық массасының өсуіне қарай

5) Молекулалық массасының азаюына қарай

 

264.БТ тізбегінде сутек протон мен электронға ыдырайды:

1) +КоQН2 тотыққанда

2) КоQ тотықсызданғанда

3) Ферроцитохром С тотыққанда

4) Тотықсызданған флавин ферменті тотыққанда

5) Цитохром а тотықсызданғанда

 

265.БТ-мен келесі процесс арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1) Оттегін тасмалдау

Сутегін тасмалдау

3) +Электрондарды және сутегінтасмалдау

4) СО2 тасмалдау

5) Н3РО4 тасмалдау

266. БТ процессінен электрондарды қабылдайды:

1) цитохромдар

2) + молекулалық оттек

3) НАД

4) НАДФ

5) ПФ

267.БТ тізбегінен бөлінген 2Н+ келесі процесске қатысады:

1) субстратты тотықсыздандыруға

2) ПФ тотықсыздандыруға

3) Цх с тотықсыздандыруға

4) +Эндогенді судың түзілуіне

5) ФП тотықсыздандыруға

268.Оттек молекуласы иондану үшін керек:

1) 2 электрон

2) 3 электрон

3) +4 электрон

4) 6 электрон

5) 12 электрон

269.Оттек молекуласы электронды алады:

1) Цитохром в-дан

2) +Тотықсызданған цитохром а3-тен

3) Тотықсызданған цитохром а-дан

4) Цитохром с-дан

5) Цитохром с1-ден

 

270.БТ тізбегінде АТФ-тің түзілуі келесі нүктелерде болады:

1) +НАДН2 – нің флавинферментпен тотығуында

2) +ЦХО-ның тотығуында

3) Флавинферменттердің убихинонмен тотығуында

4) КоQН2-нің тотығуында

5) +Ферроцхb-ның тотығуында

3 дұрыс жауапты табыңыз

271. БТ-да эндогенді су түзіледі ионданған О2 2 протонмен әрекеттескенде:

1.цхв

2. цха3

3.НАДН2

4.КоQН2

5.ФАДН2

 

272.

273.

274. Тыныс алу процесін бақылау немен қамтамасыз етіледі:

1) ФМН концентрациясымен

2) НАДФ концентрациясымен

3) +АТФ және АДФ мөлшерімен

4) Сукцинат концентрациясымен

5) Малат концентрациясымен

 

275. Тыныс алу комплексінің құрамына кірмейді цитохром С және:

1. ФПН2

2. Цитохром а

3. Цитохром b

4. +КоQН2

5. +НАДН2

2дұрыс жауапты табыңыз

 

276. БТ ферменттерінің активті орталығында кездеседі:

1. +Темір

2. Күкірт

3. Мыс

4. Цинк

5. йод

277. Тыныс алу тізбегінің терминальді бөлігінде тотығу-тотықсыздану реакциялары қай процестің қатысуымен жүреді:

1) +тек электрондардың тасымалдануымен

2) тек протондар мен электрондардың тасымалданумен

3) тек сутек атомдарының тасымалдануымен

4) тек сутек молекуласының тасымалдануымен

5) тек оттек молекуласының тасымалдануымен

 

278.Тотығудан фосфорлану дегеніміз:

1) БТ- да бөлінген энергияны пайдаланбай АДФ пен Н3РО4 –тен АТФ – тың түзілуі

2) +БТ- да бөлінген энергияны жұмсай отырып АДФ пен Н3РО4- тен АТФ түзілуі.

3) АМФ пен Н3РО4 –тен АТФ – тың түзүлуі

4) АДФ пен УМФ – тен АТФ – тың түзүлуі

5) АДФ пен АМФ –тен АТФ- тың түзілуі

 

279.Тотығудан фосфорлану қай жерде жүреді:

1) +митохондрияда

2) лизосомада

3) цитоплазмада

4) эндоплазмалық торда

5) Гольджи комплексінде

 

 

280.Р/О коэффициенті қалыпты жағдайда тең болады:

1) +2, егер субстрат ФП – пен тотықса

2) 4, егер субстрат ФМН бар ФП – пен тотықса

3) +3, егер субстрат ПФ – пен тотықса

4) 3, егер субстрат ФАД бар ФП – мен тотықса

5) 1, егер субстрат ПФ – пен тотықса

2 дұрыс жауапты табыңыз

281. АСҚ, СО2 мен Н2О – ға дейін толық тотыққанда түзіледі:

1) 3 АТФ

2) 9 АТФ

3) +12 АТФ

4) 15 АТФ

5) 30 АТФ

282. БТ мен ТФ – ның ажыратушы заттары:

1) +БТ мен ТФ – ның қабысуын бұзады

2) АТФ – тың жиналуына мүмкіндік жасайды

3) АТФ – тың ыдырауын күшейтеді

4) Сіңірілу жылдамдығын төмендетеді

5) Жасушаға заттардың түсуін бұзады.

283.БТ-мен ТФ қабысуы бұзылғанда:

1) +АТФ-тің түзілуі төмендейді, жылудың бөлінуі жоғарлайды

2) АТФ-тің түзілуі жоғарлайды, жылудың бөлінуі төмендейді

3) жылудың бөлінуі мен АТФ-тің түзілуі жоғарлайды

4) жылудың бөлінуі мен АТФ-тің түзілуі төмендейді

5) АТФ-тің түзілуіне әсер етпейді, жылудың бөлінуі төмендейді

284.ТФ процессінде АТФ түзілу үшін жеткілікті энергия мөлшері:

1) 5кДж

2) 10кДж

3) 18кДж

4) 25кДж

5) +33кДж

 

285.БТ тізбегі НАДН2-ден басталып, ТФ арқылы 2 молекула АТФ түзілген. АТФ-тің аз түзілу себебін табыңыз:

1) субстраттың көп болуы

2) субстраттың жетіспеушілігі

3) +БТ-мен ТФ ажырауы

4) Эндогенді судың көп болуы

5) +Митохондрия мембранасының ісінуі

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

286.Оксидазды тотығу нәтижесінде түзіледі:

1) СО2 мен Н2О

2) Тотыққан субстратпен Н2О2

3) Гидроксилденген субстрат пен Н2О

4) +Тотыққан субстрат, энергия және Н2О

5) Альдегидтер мен кетондар

287. Оксидазды тотығу түрінің басқаша аталуы:

1) +биологиялық тотығу

2) микросомалды тотығу

3) пероксисомалды тотығу

4) оксигеназды тотығу

5) пероксидті тотығу

288. Оксидазды тотығу кезінде оттек молекуласы тотықсызданады:

1) +4 электронмен

2) 1 электронмен

3) 3 электронмен

4) 2 электронмен

5) 6 электронмен

 

289. Оксидазды тотығу кезінде жұмсалады

1. жасушаға түскен оттектің 10%-ы

2. жасушаға түскен оттектің 20%-ы

3. жасушаға түскен оттектің 40%-ы

4.+ жасушаға түскен оттектің 80%-ы

5. жасушаға түскен барлық оттек

 

290.Монооксигеназды тотығу нәтижесінде түзіледі:

1) СО2 мен Н2О

2) Тотыққан субстратпен Н2О2

3) +Гидроксилденген субстрат пен Н2О

4) Тотыққан субстрат, энергия және Н2О

5) Альдегидтер мен кетондар

 

291. Монооксигеназды тотығу өтеді:

1) +митохондрия мен микросомаларда

2) тек митохондрияда

3) тек микросомада

4) лизосомаларда

5) Гольджи аппаратында

 

292.Пероксидазды тотығу нәтижесінде түзіледі:

1) СО2 мен Н2О

2) +Тотыққан субстрат пен Н2О2

3) Гидроксилденген субстрат пен Н2О

4) Тотыққан субстрат, энергия және Н2О

5) Альдегидтер мен кетондар

293.Пероксидтік тотығу нәтижесінде түзіледі:

1) СО2 мен Н2О

2) Тотыққан субстратпен Н2О2

3) Гидроксилденген субстрат пен Н2О

4) Тотыққан субстрат, энергия және Н2О

5) +Липидтердің гидропероксидтері, малондиальдегиді

294. Пероксидті тотығу түрінің басқадай аталуы:

1) +липидтердің пероксидті тотығуы

2) +липидтердің бос радикалды тотығуы

3) биологиялық тотығуы

4) микросомалдық тотығу

5) пероксидазды тотығу

2 дұрыс жауапты табыңыз

295. Пероксидті тотығу түрінде оттек молекуласы тотықсызданады:

1) 4 электронмен

2) +1 электронмен

3) 6 электронмен

4) протондармен

5) катиондармен

296. Пероксидті тотығуға негізінен ұшырайды:

1) +мембрана фосфолипидтерінің құрамындағы ҚҚМҚ

2) өт қышқылдары

3) суда еритін витаминдер

4) витамин тәрізді заттар

5) сутек молекуласы

297. Оттектің активті формаларына жатады:

1) +супероксиданион

2) +гидроксилді радикал

3) +синглетті оттек

4) +гипохлоридті анион

5) молекулалық оттек

4 дұрыс жауапты табыңыз

298. Супероксиддисмутаза (СОД) супероксид радикалының дисмутация реакциясын тездетеді:

1) +Сутек асқын тотығы мен молекулалы оттек түзілуіне дейін

2) Тек сутек түзілуіне дейін

3) Тек атомдық оттекке дейін

4) Тек гидроксил радикалы мен гидроксил анионына дейін

5) Су мен гипохлор қышқылына дейін

299. Супероксид радикалы келесі реакцияның нәтижесінде түзіледі:

1) 2+Fе2+

2) О2+Fе3+

3) О2+Cu2+

4) 2+Cu0

5) Н2О2+HCl

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

ВИТАМИНДЕР

300.Витаминдер бұл:

1) табиғаты жағынан белоктық заттар

2) органикалық заттар, липидтердің туындысы

3) +өмірге өте маңызды, өте аз мөлшерде керекті, төмен молекулалы органикалық заттар

4) көмірсулардың туындылары

5) бейорганикалық заттар

301.Суда еритін витаминдерге жатады:

1) +аскорбин қышқылы

2) +кобаламин

3) +биотин

4) кальциферол

5) ретинол

3 дұрыс жауапты табыңыз

302.Суда еритін витаминдердің гиповитаминозының себебі болады:

1) тағам құрамында майда еритін витаминдер болмауы

2) тағам құрамында майлардың болмауы

3) анемия

4) +витаминдердің сіңірілуінің бұзылуы

5) +ішекте құрттың болуы

2 дұрыс жауапты табыңыз

303. Майларда және олардың еріткішерінде еритін витаминдер:

1) биотин

2) +холекальциферол

3) +ретинол

4) +токоферол

5) фолацин

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

304. Витаминдердің белсенді түрінің артық мөлшерде болуында байқалатын патологиялық жағдай аталады:

1) гиповитаминоз

2) +гипервитаминоз

3) авитаминоз

4) полиавитаминоз

5) дисвитаминоз

305.Алиментарлы (біріншілік) авитаминоз дегеніміз:

1) +витаминнің тағаммен жеткіліксіз мөлшерде түсуі

2) апофермент синтезінің бузылуы

3) ас қорыту жүйесінің ауруы нәтижесінде витаминдердің сіңірілуінің бұзылуы

4) витаминнің коферменттік түрінің пайда болуының бұзылуы

5) өт түзілуінің бұзылуы

306. Эндогенді (екіншілік) авитаминоз себебі:

1) +бауыр ауруы

2) +ішектегі гельминттердің әсерінен витаминдердің ыдырауының күшейуі

3) +ұйқы безі ауруы

4) +ащы ішекте витаминдердің сіңірілуінің бұзылуы

5) көк бауыр ауруы

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

307. Антивитаминдер – бұл:

1) +витаминдердің биологиялық активтілігін төмендететін немесе толық жоятын заттар

2) витаминдік қасиеттерді көрсетуге қабілетті заттар

3) субстратпен ұқсас құрылымда болуға қабілетті заттар

4) витаминдердің биологиялық активті формасын түзетін заттар

5) витаминдердің белсенді формасы

308.Организмге жеткілікті мөлшерде В тобының витаминдері түсуі мүмкін:

1) жоғарғы сортты ұннан жасалған тағаммен

2) +ірі тартылған ұннан жасалған тағаммен

3) қиярмен

4) картоппен

5) жұмыртқамен

 

 

309.В тобының витаминдері келесі қызметі арқылы зат алмасуын реттеуге қатысады:

1) энергиялық

2) құрылымдық

3) тасымалдау

4) тыныс алу

5) +коферменттік

310.Тиамин келесі ферменттердің коферменті құрамына кіреді:

1) +пируватдекарбоксилаза

2) аминқышқылдардың декарбоксилазасы

3) +транскетолаза

4) аминотрансфераза

5) +α-кетоглутаратдекарбоксилаза

3 дұрыс жауапты табыңыз

311. Карбоксилаза коферменті:

1) +тиаминдифосфат

2) ниацин

3) пиридоксальфосфат

4) рибозофосфат

5 ) пиридоксамин

312.Науқастың еске сақтау қабілеті нашар, тағамға тәбеті тартпайды, жүректің соғу жиілігі жылдам, жүрегі ауырады, жүрген кезде балтыр бұлшық еті ауырады. Қандай витаминмен емдеу қажет:

1) пиридоксаль

2) рибофлавин

3) рутин

4) токоферол

5) +тиамин

313.Қандай витамин жетіспеген кезде көмірсулар алмасуы бұзылып, глюкозаның аэробты ыдырауы мен ҮКЦ тежеледі:

1) А витамині

2) Е витамині

3) Д3 витамині

4) + В1 витамині

5) Вс витамині

314.Жасушада АСҚ жетіспегенде АТФ синтезі, БМҚ,ТАГ және холестериннің түзілуі баяулайды. Осы зат алмасудың бұзылуына қандай витаминнің жетіспеуі себеп болады:

1) кобаламин

2) рутин

3) токоферол

4) ретинол

5) +тиамин

315. В1 витаминінің биологиялық әсері, оның коферменттік қызметіне негізделген:

1) +кетоқышқылдарының декарбоксилазасы

2) аминқышқылдарының декарбоксилазасы

3) пиримидин ферменттері

4) аминотрансферазалардың

5) карбоангидразаның

316.Пентозофосфат циклінің негізгі ферменті транскетолаза болып табылады, оның коферментінің құрамына В1 витамині кіреді. Осы коферменттің атын атаңыз:

1) пиридоксальфосфат

2) +тиаминдифосфат

3) ТГФК

4) НАД

5) НSКоА

317.Науқастың жүрек аймағы ауырады, еске сақтау қабілеті нашарлаған, жүрген кезде балтыр бұлшық еті ауырады, бұл қандай ауырудың симптомы:

1) рахит

2) анемия

3) +бери-бери

4) себорея

5) цинга

 

318. Құрамында В2 витамині бар кофермент:

1) +флавинадениндинуклеотид (ФАД)

2) пиридоксальфосфат

3) биотин

4) никотинамидадениндинуклеотид

5) тиаминпирофосфат

319.А витаминінің сіңірілуін жақсартып көздің күлгін және көк сәулелерін қабылдау сезімталдығын жоғарлатады, осы витамин қалай аталады:

1) рутин

2) тиамин

3) +рибофлавин

4) пантотен қышқылы

5) токоферол

320.Науқастың тілінің кілегей қабаты қабынған, езулері тіленген, көздің қасаң қабығы васкуляризацияланған. А витаминінің сіңірілуі бұзылған. Осындай күй қандай витамин жетіспегенде байқалады:

1) +рибофлавин

2) биотин

3) ниацин

4) пиридоксаль

5) аскорбин қышқылы

 

321.В2 авитаминозының белгілері келесі:

1) +еріндері түлеген , ангулярлық стоматит

2) +құлақ, мұрын, қас терлерінің себореялық өзгерістері

3) +анемия дамиды

4) +жарыққа және түске сезімталдығының төмендеуі түрінде көру үрдісінің бұзылуы

5) терілері симметриялды түрде жарақаттанған

4 дұрыс жауапты табыңыз

322.Бойдың өсуі тежеледі, шаш түседі, тіл мен еріннің кілегей қабаты қабынған, орталық жүйке жүйесіде дегенеративті өзгерістер байқалады, бұл қандай авитаминозда кездеседі:

1) В1

2) А

3) К

4) 2

5) В5

323.Қандай витаминнің гиповитаминозі кезінде тіндердің тыныс алу жылдамдығы және АТФ түзілуі төмендейді:

1) ретинол

2) холекальциферол

3) +рибофлавин

4) фольқышқылы

5) пиридоксин

324. В2 авитаминозын ағзада келесі коферменттің синтезінің бұзылуымен түсіндіруге болады:

1) НАД

2) +ФМН

3) ТГФК

4) НSКоА

5) Пиридоксальфосфат

 

325.РР витамині химиялық табиғаты жағынан келесі қосылыстың туындысы:

1) +никотин қышқылының

2) урацилдың

3) холестериннің

4) пантотен қышқылының

5) тирозиннің

326. Қандай суда еритін витамин никотин қышқылының туындысы болып табылады және организмде түзілуі мүмкін:

1) Вс

2) В1

3) +РР

4) Н

5) В2

327. В1, В2 және В6 витаминдері қандай реакцияға түскеннен кейін кофермент түзуге қатысады:

1) декарбосилдену

2) дегидрлену

3) тотықсыздану

4) +фосфорлану

5) дезаминдеу

328.Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай никотинамид аталады:

1) анемияға қарсы витамин

2) +пеллаграға қарсы витамин

3) рахитке қарсы витамин

4) ксерофтальмияға қарсы витамин

5) геморрагияға қарсы витамин

329.Қандай коферменттің құрамында никотинамидтің биологиялық әсері байқалады:

1) ФАД

2) Пиридоксальфосфат

3) +НАДФ

4) +НАД

5) Тиаминдифосфат

2 дұрыс жауапты табыңыз

330.Кребс циклінде субстраттың дегидрленуі жасушада қандай витаминдердің болмауына байланысты бұзылады:

1) кобаламин

2) +рибофлавин

3) +никотинамид

4) кальциферол

5) фарнохинон

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

331.Науқастың ұйқысы нашар, ішектің функциясы бұзылған (диарея), беттің және қолдың терілері симметриялы түрде жарақаттанған, галлюцинация байқалады. Бұл құбылысты қандай витаминнің жетіспеушілігімен түсіндіруге болады:

1) рибофлавин

2) аскорбин қышқылы

3) +ниацин

4) ретинол

5) биотин

 

332.Бұл ауыруды үш " Д " ауыруы деп атайды, себебі деменция, дерматит, диарея байқалады. Қандай витамин жетіспегенде пайда болады:

1) Н витамині

2) + РР витамині

3) В6витамині

4) Р витамині

5) К витамині

 

333. Қай витамин жетіспегенде пеллагра ауруы пайда болады:

1) +РР

2) С

3) К

4) В1

5. В12

 

334. Витамин РР-нің тәуліктік қажетті мөлшері:

1) +15-25 мг

2) 50-100 мг

3) 2-3 мг

4) 0,025-0,05 мг

5) 0,1-0,2 мг

335.Аминқышқылдарының алмасуына көрсетілген витаминдердің қайсысы маңызды әсер етеді:

1) Вс витамині

2) РР витамині

3) + В6 витамині

4) В5 витамині

5) В12 витамині

336. Биогенді аминдер (гистамин,серотонин) аминқышқылдарының декарбоксилазасының қатысуымен түзіледі. Қандай витамин осы ферменттердің коферменті құрамына кіреді:

1) В1

2) В12

1) РР

2) 6

3) Вс

 

337.Науқаста аминқышқылдарының алмасуы бұзылған,орталық нерв жүйесі зақымданған, дерматит.Ниацинмен (РР) емдеу эффект бермеді.Науқастың жағдайын қандай витаминнің жетіспеушілігімен түсіндіруге болады:

1) В1

2) 6

3) В12

4) Е

5) А

338.Қандай витамин жетіспегенде белок биосинтезі тежеледі, трансаминдеу реакциясы баяулайды:

1) биотин

2) рибофлавин

3) +пиридоксаль

4) аскорбин қышқылы

5) ретинол

339.Баланың орталық нерв жүйесінің қозғыштығы артқан, құрысып- тырысып қалады, бұл жағдай глутамин қышқылынан ГАМҚ синтезі жеткіліксіз болуына байланысты. Осы медиатордың синтезіне қатысатын коферментті көрсетіңіз:

1) + пиридоксальфосфат

2) тиаминдифосфат

3) ТГФҚ

4) ФМН

5) НАД

 

340. Метилтрансферазаның коферментін түзуге қатысатын витаминді көрсетіңіз:

1. +Вс витамині

2. А витамині

3. В1 витамині

4. РР витамині

5. Н витамині

341. Науқас сульфаниламид препараттарын көп қабылдағандықтан, гемоглобиннің және қанның формалы элементтерінің синтезі бұзылған (анемия). В12 витаминімен емдеу нәтиже бермеді. Қандай витаминнің синтезі бұзылған:

1) аскорбин қышқылы

2) фарнохинон

3) тиамин

4) +фольқышқылы

5) холекальциферол

 

342. Биологиялық әсеріне қарай кобаламинді атайды:

1) ксерофтальмияға қарсы витамин

2) өсу витамині

3) рахитке қарсы витамин

4) невритке қарсы витамин

5) +анемияға қарсы витамин

 

343. Құрамында металы бар жалғыз витамин:

1) D витамині

2) Р витамині

3) К витамині

4) + В12 витамині

5) Вс витамині

 

344. Витамин В12 ішекте активті сіңу үшін қажет:

1) +асқазанда «Касло ішкі факторының » болуы

2) витаминнің фосфорлануы

3) ішекте өт қышқылының болуы

4) липидтердің болуы

5) лактаттың белгілі бір мөлшерде болуы

345. Вс, В12 витаминдері келесі заттардың метилденуіне қатысады:

1) +аминқышқылдарының

2) +пуриндік негіздері

3) +пиримидиндік негіздері

4) май қышқылдарының

5) көмірсулардың

 

2 дұрыс жауапты табыңыз

346. Науқаста гипоацидті гастрит, анемия пайда болған. Темірі бар препараттармен емдеу эффект бермеген, ауыруға қандай витамин беру керек:

1) тиамин

2) +кобаламин

3) ретинол

4) рибофлавин

5) токоферол

347. Науқастың асқазанын алып тастағаннан кейін пернициозды анемия пайда болды. Жұлында нерв талшықтарының дегенерациясы байқалды. Вс витаминімен емдеу аурудың жағдайын жақсартпады. Қандай витаминмен емдеу керек:

1) D витамині

2) К витамині

3) РР витамині

4) +В12 витамині

5) А витамині

348. Екі витаминнің полиавитаминозы мегалобластық анемияны (қан түзілуі және гемоглобиннің синтезі төмендейді) келтіріп шығарады. Келесі витаминдермен емдеу керек:

1) А және Е

2) С және Р

3) К және D

4) В2 және В6

5) с және В12

349. В12 витамині жетіспегенде пайда болатын ауру:

1) +пернициозды анемия

2) орақ тәрізді анемия

3) темір жетіспейтін анемия

4) макроцитарлы анемия

5) гемолиттік анемия

350. С витаминінің аталуы:

1) пангам қышқылы

2) фоль қышқылы

3) парааминобензой қышқылы

4) +аскорбин қышқылы

5) липой қышқылы

351. Қандай витамин аскорбин қышқылын тотығудан қорғайды, гиалуронидазаны тежеп, қан-тамыр қабырғасының беріктігін сақтайды, сондай-ақ С витаминінің әсерін күшейтеді:

1) ретинол

2) +рутин

3) кальциферол

4) кобаламин

5) никотинамид

352. Бұл витаминдер дәнекер тінінің түзілуінде маңызды рөл атқарады, олардың полиавитаминозы кезінде әлсіздік байқалады, қызыл иектер қанайды, тістер босап түседі, капиллярлар жарылады. Осы витаминдерді атаңыз:

1) А және В1

2) К және В3

3) К және D

4) РР және В2

5) +С және Р

353. Коллаген синтезіне қатысатын витамин:

1) А

2) В1

3) +С

4) В2

5) РР

354. Егер келесі өнімдермен көп тамақтанса организмде С және Р витаминдерінің жетіспеушілігі байқалады:

1) +кондитерлік тағамдармен

2) қара қарақатпен

3) итмұрынның жемістерімен

4) жасыл пиязбен

5) грек жаңғақтарымен

355. Аскорбин қышқылының авитаминозы кезінде келесі ауру пайда болады:

1) ксерофтальмия

2) рахит

3) бери-бери

4) +цинга н\е скорбут

5) дерматит

356. Науқаста әлсіздік бар, тез шаршайды, қан тамырларының өткізгіштігі артқан, петехия, қызыл иегтері қанайды, гемоглобин синтезі баяу. Бұл жағдай қандай витамин жетіспегенде байқалады?

1) фоль қышқылы

2) никотинамид

3) +аскорбин қышқылы

4) филлохинон

5) ретинол

 

357. Аскорбин қышқылының тәуліктік қажет мөлшері:

1) 0,05-1,0 мг

2) 15-20мг

3) 1-2 мг

4) +50-100 мг

5) 2-4 мг

358. Науқас көп антибиотик қабылдағандықтан шаштары түсіп қалған, дерматит , май бездерінің қызметі жоғарлаған, дерматит, тырнақтарының бұзылуы байқалады. Қандай витаминмен емдеуге болады?

1) кальциферол

2) +биотин

3) токоферол

4) кобаламин

5) нафтохинон

359. Аталған витаминдердің қайсысы коферменттер түзуге қатысады:

1) + Вс витамині

2) А витамині

3) + В1 витамині

4) D витамині

5) + Н витамині

3 дұрыс жауапты табыңыз

360. Аталған витаминдердің қайсысы тотығу – тотықсыздану процесіне қатысады:

1) +аскорбин қышқылы

2) Фоль қышқылы

3) +никотинамид

4) +рибофлавин

5) биотин

3 дұрыс жауапты табыңыз

361. А витамины химиялық табиғаты жағынан – бұл:

1) +қанықпаған бір атомды циклді спирт

2) холестерин туындысы

3) көмірсулардың туындысы

4) трипептид

5) аминқышқылы

 

362. Жарықты қабылдау процесіне қатысатын витамин:

1) +А

2) К

3) Вс

4) РР

5) Н

363. А витаминнің биологиялық әсері негізделген:

1) +көру пурпурын түзеді

2) кофермент түзуге

3) ас қорыту жүйесінің жұмысын реттеуге

4) +кератинденуді тежейді

5) +кешқұрым көздің көру қабілетін жоғарылатады

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

 

364. Көздің торлы қабатында жарықты сезетін негізгі затты көру пурпуры деп атайды, ол А витамины және белоктың қатысуымен түзіледі:

1) глобулин

2) +опсин

3) авидин

4) кератин

5) альбумин

365. Құрамында мысы бар ферменттің белсенділігінің белгілі бір деңгейде болуына қатысатын және кілегейлі қабатты мүйізденуден сақтайтын витамин:

1) +ретинол

2) нафтохинон

3) аскорбин қышқылы

4) биотин

5) пиридоксин

366. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай ретинол аталады:

1) анемияға қарсы

2) рахитке қарсы

3) дерматитке қарсы

4) невритке қарсы

5) +ксерофтальмияға қарсы

367. Қандай витамин жарықты қабылдау процесінде

А витаминінің әсерін арттырады:

1) нафтохинон

2) +рибофлавин

3) пиридоксин

4) никотинамид

5) кальциферол

 

368. Науқастың кешқұрым көзін көру қабілеті нашарланған, көз жасының бөлінуі тежелген, ауызы құрғайды, әлсіздік байқалады. Осы жағдай қай витамин жетіспегенде болуы мүмкін:

1) скорбутқа қарсы

2) невритке қарсы

3) рахитке қарсы

4) +ксерофтальмияға қарсы

5) капиллярдың беріктігін арттыратын витамин

 

369. Ксерофтальмия кезінде қажет витамин:

1) С

2) В

3) +А

4) Е

5) К

 

370. А провитамині:

1. +каротиноид

2. эргостерин

3. холестерин

4. гераниол

5. никотин

 

371. Д витаминін анықта:

6) ретинол

7) никотинамид

8) +кальциферол

9) тиамин

10) рибофлавин

372. Адам терісінде синтезделетін витамин:

1) +D витамині

2) Е витамині

3) С витамині

4) К витамині

5) Н витамині

 

373. Қандай витамин рахит ауруына қарсы қолданылады:

1) Е

2) К

3) В2

4) + D

5) В12

 

374. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай D витамині аталады:

1) ксерофтальмияға қарсы

2) геморрагияға қарсы

3) анемияға қарсы

4) бедеулікке қарсы

5) +рахитке қарсы

 

375. Науқастың бауыры ауыратындықтан, өт қышқылының түзілуі бұзылған. Ол қандай витаминдердің гиповитаминозын келтіріп шығаруы мүмкін:

1) В2 витамині

2) В12 витамині

3) + А витамині

4) + К витамині

5) В5 витамині

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

376. D витаминнің активті – алмасу формасы түзіледі:

1) тері мен ішекте

2) бүйрек пен қанда

3) бауыр мен сүйек тінінде

4) +бауыр мен бүйректе

5) бүйрек пен теріде

377. Кальций мен фосфор алмасуын реттеуге қатысатын витамин:

1) + D

2) А

3) В1

4) Е

5) В2

 

378. Ағзада кальциферолдың қатысуымен өтетін процесс:

1) липидтердің перекисті тотығуы

2) +кальций байланыстыртын белок синтезі

3) медиатор синтезі

4) коллаген белогының синтезі

5) гемоглобин синтезі

379. Кальциферолдың биологиялық әсеріне тән:

1) +минерализация процесіне қатысады

2) +зәрмен фосфаттың бөлуін арттырады

3) +кальций ионының сіңірлуіне қатысады

4) +қалқанша маңы безінің функциясына әсер етеді

5) көру процесіне қатысады

4 дұрыс жауапты табыңыз

380. Жас баланың еңбегі бітпеген, тісінің шығуы кешіккен, ұйқысы нашар, тағамға тәбеті тартпайды. Бұл жағдай қандай витаминнің жетіспеуінен болады:

1) рибофлавин

2) +холекальциферол

3) никотинамид

4) аскорбин қышқылы

5) ретинол

381. Қандай витамин рахит ауруын емдеуге қолданылады:

1) + D

2) В6

3) Р

4) С

5) В1

 

382. Балаларға рахиттің профилактикасы үшін қажет:

1) +күннің көзінде болуы

2) цитрусты тағамдарды қабылдау

3) өсімдіктердің жасыл бөліктерін қабылдау

4) қызыл түсті көкөністерді қабылдау

5) ірі тартылған ұннан жасалған тағамды қабылдау

 

383. Жас балалар D витаминін көп қолданғанда гипервитаминозға әкеліп соғады, бұның әсерінен пайда болады:

1) тістің бұзылуы

2) +ерте сүйектену

3) қанда кальций мен фосфордың деңгейі төмендейді

4) сүйектің ыдырауы

5) басы және іші үлкен болады

 

384. Физиологиялық әсеріне қарай Е витамині аталады:

1) өсу витамині

2) +бедеулікке қарсы

3) анемияға қарсы

4) ксерофтальмияға қарсы

5) цингаға қарсы

385. Е витаминінің биологиялық әсері келесі процеске қатысуымен байқалады:

1) қанның ұюын арттырады

2) шеміршектің сүйектену процесіне қатысады

3) қан түзілуіне қатысады

4) көмірсулардың аэробты ыдырауына қатысады

5) +антиоксидант ретінде жасуша мебранасының тұрақтылығын арттырады

386. Липидтердің пероксидті тотығуы (ЛПТ) күшейген кезде қолданылатын витаминді атаңыз:

1) +аскорбин қышқылы

2) +альфа – токоферол

3) тиамин

4) пиридоксин

5) никотинамид

2 дұрыс жауапты табыңыз

387. Көп қанықпаған май қышқылдарының қалдықтарын тотығудан сақтайтын витамин:

1) +токоферол

2) филлохинон

3) никотинамид

4) биотин

5) пиридоксаль

388. Антиоксиданттық активтілік келесі витаминнің қызметімен байланысты:

1) +токоферол

2) филлохинон

3) никотинамид

4) биотин

5) +С витамині

2 дұрыс жауапты табыңыз

389. Организмде липидтердің пероксидтік тотығуы келесі витаминдердің жетіспеуі кезінде күшейеді:

1) +токоферол, ретинол, С витамині

2) ретинол, викасол, никотинамид

3) холекальциферол, токоферол, С витамині

4) биотин, токоферол, тиамин

5) фоль қышқылы, рибофлавин, викасол

390. Қандай витамин жетіспегенде бұлшық еттерде дистрофиялық өзгерістер, бауырдың майлануы, гонодотропты гормондардың синтезінің бұзылуы байқалады; жүкті әйелдердің ұрығы ыдырайды, липидтердің пероксидтік тотығу реакцияларының жоғарлауымен байланысты эритроциттердің гемолизі жоғарылайды:

1) А витамині

2) С витамині

3) В1 витамині

4) +Е витамині

5) D витамині

391. Бедеуліктің профилактикасы үшін жүкті әйелдерде түсіктер болмау үшін келесі препаратты қабылдау керек:

1) +альфа- токоферол ацетаты

2) викасолды

3) ретинолацетатты

4) аскорутинді

5) тиаминхлоридті

392. К витамині химиялық табиғаты жағынан келесі заттың туындысы:

1) опсин белогының

2) глицин аминқышқылының

3) холестериннің

4) ретинол спиртінің

5) +нафтохиноның

393. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай К витаминні аталады:

1) бедеулікке қарсы

2) дерматитке қарсы

3) анемияға қарсы

4) +геморрагияға қарсы

5) рахитке қарсы

394. Нафтохинонның биологиялық әсері:

1) минералдану процесіне қатысады

2) фоль қышқылының ТГФҚ айналуына әсер етеді

3) жас организмнің өсуін жеделдетеді

4) +қан ұю факторларын түзеді

5) алмасуда түзілген қышқыл өнімді шығарады

395. К витаминінің гиповитаминозы дамуы мүмкін:

1) +бауырда өт қышқылдарының түзілуі бұзылғанда

2) қанда эритроциттердің деңгейі төмендегенде

3) +дисбактериозда

4) асқазан сөлінің жалпы қышқылдығы төмендегенде

5) шикі жұмыртқаны көп пайдаланғанда

2 дұрыс жауапты табыңыз

396. Науқас антибиотик қабылдағаннан кейін, мұрнынан қан ағады, кесілген жерден қан көпке дейін тоқтамайды, аскорутин препараты әсер етпеді. Бұл гиповитаминоз қайсы витаминге тән:

1) +нафтохинон

2) токоферол

3) цианкобаламин

4) биотин

5) эргокальциферол

397. Науқаста қаннның ұюы нашар, дәрігер қандай тағамды ұсынады:

1) +өсімдік текті тағамды (шпинат,капуста. Шетен жемісіЯгоды рябины)

2) құнарлы тартылған уннан жасалған тағамды

3) өсімдік майларын қолдануы

4) қызыл түсті жемістерді қолдануы (бұрыш,помидор, сәбіз)

5) өнген дәнді дақыларды қолдануы

398. Қандай витаминнің авитаминозы кезінде мұрыннан, ас қорыту жолдарынан және операция кезінде қан көп ағады:

1) филлохинон

2) кальциферол

3) тиамин

4) рибофлавин

5) рутин

399. Төменде аталған витаминдердің қайсысы кофермент түзуге қатысады:

1) 2

2) А

3) 5

4) D

5) 6

3 дұрыс жауапты табыңыз
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных