Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


3 страница. Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген
Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз. (5 Н)

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні (экваторда)

Дененің жылу сыйымдылығы деп... жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады. (дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған)

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кг×м/с. Дененің массасы неге тең? (8 кг)

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз. )

Дененің қозғалыс жылдамдығы u=7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы: (4м/с2 )

Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S = . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы: (7 м/с)

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады? (4 Н)

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді). (450 )

Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады? (Бірқалыпты шеңбер бойымен.

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде... (Төмендейді.)

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

Дифференциал түріндегі Джоуль-Ленц заңы: ()

Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз. ()

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады? (0,36 м/)

Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең? (Нөлге)

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең? ( )

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м.

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кг∙м2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең? (2 кг ∙ м2 /с)

Дифференциалдық теңдеуі +0,25π х=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең? (4 с)

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз. (иістің таралуы)

Диффузия коэффициенті К=1/3vcVlr теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз. (cv)

Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcvlr молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз. (l)

Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек: (

Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу: )

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады? ( )

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы: ()

Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады? (поляризациялану)

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады? (поляризация векторы)

Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде? (Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады)

Донорлы қоспалы шалаөткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып қандай зарядталған бөлшектер саналады? (электрондар)

Дөңгелек 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады? (20 м

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз. (0,20)

ЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер 0,01м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады? (8∙1012 м-3)

Егер 2 дененің ара қашықтығын 2есе үлкейтсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші қалай өзгереді (4 есе кемиді)

Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады? (600 Дж)

Егер I1 = 3 A, I2 = 5A болса, суретте көрсетiлген амперметр қанша ток күшiн көрсетедi? (8 А)

Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? (2 Ом)

Егер R1, R2 = 20 Oм болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең? (10 Ом)

Егер R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? (9 Ом)

Егер ағын түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы ағатын идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? (4 есе кемиді)

Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп 1 секундта жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді?(1 Н.)

Егер батареяның қысқаша тұйықталу тогы 13 А, ал батареяның iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, батареяның ЭҚК-i қанша болады? (6,5 В)

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы с -ға тең. (0,6 с)

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

(1,5 есе артады)

Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді? (400 Дж)

Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? (2 есе артады)

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған? (200Дж)

Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см2, үлкен поршенінің ауданы 0,1 м2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек? (100 Н)

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады? (F=0)

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең? (4м/с)

Егер дененің бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуінің арасындағы бұрыш нольге тең болса, айналмалы қозғалған қатты дененің қозғалысының сипаттамасы қандай? (бірқалыпты-үдемелі)

Егер дененің жылдамдығы 3 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? (9 есе өседі)

Егер дененiң жылдамдығы 5 есе артқанда оның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi: (25 есе өседi)

Егер дененiң кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсi қалай өзгередi? (2 есе артады)

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кг×м2 болса, онда ол 12 Н×м күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады? (4 рад/с2 )

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді: (9 есе кемиді)

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе арттырып, арақашықтығын 3 есе кемітсек, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді? (81 есе артады)

Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді? (81 есе кемиді)

Егер зарядталған конденсатор зарядын 2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді? (4 есе өседі)

Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады? ()

Егер конденсатор астарындағы потенциалдар айырмасын 4 есе өсiрсе, оның электр сиымдылығы қалай өзгередi? (өзгермейдi)

Егер көлденең қимасының ауданы 3 мм2 болатын өткiзгiш арқылы 10 с iшiнде 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы қанша болады? (2 А/м2 )

Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді? (өзгермейді)

Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз? (400 Н)

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екi есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай? (өзгермейдi)

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары үш есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай? (өзгермейдi)

Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады? (40%)

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?(4 есе артады)

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді? (10 есе артады)

Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады? (бірқалыпты және түзу сызықты)

Егер өткізгішке бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi? (2 есе өседi)

Егер өткізгішті 4 бiрдей бөлiкке бөлiп, оларды бiр-бiрiмен параллель жалғасақ, өткізгіштің кедергiсi қанша болады?

(16 есе азаяды)

Егер өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 20 В және кедергiсi 40 Ом болса, өткiзгiштiң бөлiп шығаратын қуаты қанша болады? (10 Вт)

Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?

(5,76 есе артады)

Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс? ()

Егер сфера арқылы өтетін Eвекторының ағыны 2 кВ×м болса, онда сфера центрінде қандай заряд орналасқан?

(17,7 нКл)

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді? (өзгермейді)

Егер сыртқы күштiң әсерiнсiз дененiң инерция моментi 2 есе азайса, онда айналушы дененiң импульс моментi қалай өзгередi? 2 есе кемидi

Егер ток тығыздығы j=5 А/м2, өріс кернеулігі Е=2 В/м болса, өткізгіштің меншікті кедергісі (0,4 Ом∙м)

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады? (5 с)

Егер тізбек бөлігіндегі кернеуді 2 есе көбейтіп, ал кедергісін 2 есе азайтатын болсақ, онда ток күші қалай өзгереді? (4 есе көбейеді)

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді? (1,25 есе артады)

Екі

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең? (72 км/сағ)

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең? (RT)

Екі гармоникалық тербелістердің х1=cos(2pt+p/6) және х2=2cos(pt) теңдеулері берілген. Уақыттың t=1 с мезетіндегі тербелістердің фазалар айырымын анықтаңыз. ()

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді? (n2 есе өседі)

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?(4 есе кемиді)

Екі дененің серпімсіз соқтығысы кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы сақталмайды: (Кинетикалық энергиясы)

Екi мыс өткізгіштің ұзындығы бiрдей. Бiрiншi өткізгіш диаметрi екiншi өткізгіштің диаметрiнен 2 есе үлкен болса, бұл өткізгіштердің (R1/R2) кедергiлерінің қатынасын анықтаңыз. 1/4)

Екі мыс сымдардың ұзындықтары бiрдей. Бiрiншi сымның диаметрi екiншiсiнен 3 есе үлкен.Сымдардың кедергiлерiнiң қатынасы R1/R2 неге тең? (1/9)

Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек? (3 есе өсiру керек)

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi (3 есе артады)

Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi? (16 есе өседi)

Екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда кедергi 27 Ом, ал паралель жалғағанда 6 Ом болды. Жеке өткiзгiштердiң кедергiсi қандай? (18 Ом,9 Ом)

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді? (2 есе)

Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады? (1)

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді? (өзгермейді және 10Дж)

Еркін электр диполін біртекті электр өрісіне суреттегідей орналастырғанда, дипольде не өзгеріс болады: (Диполь сағат тіліне қарсы бұрылады)

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз. (ma)

ЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады? (65 кПа)

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:

(65 кПа.)

Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз. 0 = ε Е)

Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы e=2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген? (өзгермеген)

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы: )

Жазық толқын теңдеуін жазыңыз. ()

Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(wt – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз. (k)

Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді? (2 есе кемиді)

Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз. 1=8Е2)

Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең? (4Н)

Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2) (60 Дж)

Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі: (М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы) ()

Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы). ()

Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км). (4200км)

Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді? (азаяды)

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай: (Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы)

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай? (Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.)

Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады? (A=mgDh)

Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар: (1 с)

Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда..... тербеліс пайда болады: (Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер)

Жоғары вертикаль лақтырылған дененiң жылдамдығы 9,8 м/с, лақтырылған нүктеге қайту үшiн қандай уақыт қажет? (2с)

Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2. (60 Н)

Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек? = 10 м/с2. (20 м/с)

Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді. Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең? (2 м/с)

Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады: (Термодинамиканың І бастамасы.)

Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз. (Q= DU+A)

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады? (

Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз. (2,4 м/с2)

Жүрілген жолы S, айнымалы F күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы)

()

Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды? (жылу өткізгіштік және сәулелену)

Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің ПӘК-і қалай өзгереді? (кемиді)

Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс: (адиабаталық)

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең? (60%)


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных