Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


8 страница. Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған
Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады? 4 мкФ

Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады? 27 мкФ

Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6×103 кг/м3). 10,2м

Сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, дененің бастапқы өлшемдері мен пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады? серпімді

Сыртқы күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасы жиілігі артуымен... алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді

Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай процесс орындалады?ь Адиабаталық

Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды. резонанс

Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді? оларда дипольдік момент пайда болады

Т

Тарту күші 100 Н ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыз: 1000 Дж

Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2. 20 м

Тас горизонтқа 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а 1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады? а 1= а 2=9,8 м/с2

Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады? тұтқырлық, ішкі үйкеліс

ТеТеТеТе

Температурасы Т1-ден Т2-ге дейін өзгерген кездегі берілген газ массасын суыту процесі суретте кескінделген. Бұл процесс кезінде газ тығыздығы қалай өзгерді? Өзгермейді

Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг. 4,95 м/с

Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l 1=1 см-ге сығылады. Серіппені l 2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет? 120 кН

Температура градиентін 3 есе арттырса, жылу ағынының тығыздығы қалай өзгереді? 3 есе артады

Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде? Молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

Температурасы 0 C массасы 1 кг мұзды толық еріткенде энтропияның өзгеруі неге тең болады? Мұздың меншікті балқу жылуы 327,6 кДж/кг. 1200 Дж/К

Теннис добы вертикаль жоғары 12 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерiлу биiктiгiн анықтаңыз: 7,2 м

Теннис добы жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз: 5 м

Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?

Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай? 4500 м

Теплоход өзенде ағыс бағытымен 300 км арақашықтықты 20 км/сағ жылдамдықпен 10 сағат уақытта жүзіп өткен. Судың ағыс жылдамдығын табыңыз. 10 км/сағ

Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды. периоды

Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек? 9 есе қысқарту керек

Тербеліс периоды мен жиілігін байланыстыратын теңдеу: T=1/ν

Тербеліс тендеуі мынадай: х=a×cosw(t+t), мұндағы w= p, c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады? 2 с

Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылад

Тербеліске қандай процесс жатпайды? Газдағы молекулалық қозғалысы

Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды. амплитуда

Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістің жиілігі неге тең? 0,25 Гц

Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді? кТ

Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз.

Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады? релаксация

Термодинамикалық параметрлерді атаңыз. температура, қысым, көлем

Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін көрсетіңіз.

Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды? табиғаттағы процестер бағытын

ТоТоТоТо

Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең? 50 м

Толқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз. 50 Гц

Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады? 0,1 с

Толқын ұзындығы неге тең? (20 м)

C) 20 м

Толқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең? 4 м/с

Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта.

Толқындық өріс, бұл: Серпімді толқындар таралатын орта.

Толқынның анықтамасын табыңыз. серпімді ортадағы тербелістердің таралуы

Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады? толқын ұзындығы

Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді?

Төменгі келтірілген өрнектердің қайсысы энергияның сақталу заңына сәйкес келеді?

Төменде берілген формулалардың қайсысы бір атомды газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды?

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды: A0 e -bt.

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды?

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады? p= n m0vкв2

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады?

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады? р= n< ілг>

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады: 1 Электромагниттік толқындар 2 Газдардағы дыбыс толқындары 3 Су бетіндегі толқындар 4 Сұйықтардағы дыбыс толқындары 2 және 4

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді? 1 Газға берілген жылу мөлшері, сол газдың ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа жұмсалады 2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес 3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады 4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес. Тек 1

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы?

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз.

Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады?

Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал. U= pV

Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады? Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.

Трамвай вагоны бұрылыста модулi тұрақты болған 5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер жолдыңң қисықтық радиусын 50м болса, оның центрден тепкiш үдеуi неге тең? 0,5м/с

Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай? 0,5 м/с2

Транзисторда қанша p-n ауысу бар? 2

Түзу бойымен х = 10+5t+0,5t2 заңы бойынша қозғалатын бөлшек үшін аx үдеудің уақытқа тәуелділігін қай өрнек дұрыс сипаттайды? аx=1м/с2

ТұТұТұТұ

Тұжырымдаманың қайсысы молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды? зат бөлшектері бір-бірімен өзара әсерлеседі

Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай? 50%

Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не? сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы

Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады? 0

Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның ПӘК-і 0,1 тең болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қандай?б 400Дж

Тұйық тiзбек үшiн кернеудiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мына өрнекпен берiледi: (В). Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады? 4 В

Тұйық тiзбек үшiн Ом заңының формуласын көрсетiңiз.

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi (А) өрнегiмен берiледi. Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады? 2,8 В

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мынадай: (А).Қысқаша тұйықталу тогының күшi қанша болады? 13 А

Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене х осі бойымен түзу сызықты қозғалады. Дене қозғалысының теңдеуі x=t2 болса, дененің массасы қандай? 5 кг

Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан самолеттен жүк тасталды. Самолетке байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің трактеориясы қандай болады. Ауа кедергісі ескерілмегенде: Түзу сызық бойынша.

Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , . (623 )

Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады? 0 Дж

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы формуласында Cv= молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз. i

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=іR/2М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз. М

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

Тұрақты қысымда идеал газда көлемі ∆V-ға ұлғайды. Қандай физикалық шама р×∆V көбейтіндісіне тең? Газдың жасаған жұмысы

Тұрғын толқынның пайда болу себебі: толқындар интерференциясынан

Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады? Импульс

ТыТыТыТы

Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса? 0,7

Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды. диффузия коэффициенті

Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады? дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде

Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы Олардың жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз. 2

Тыныштықта тұрған автомобиль 0,6 м/с2 үдеумен қандай уақыт iшiнде 30м жол жүредi: 10 с

Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді? 3600 м

Тізбек бөлігі тізбектеліп жалғанған R1=100 Ом және R2=200 Ом резисторлардан құралған. Осы резисторлардағы кернеулерді және бөлінетін қуаттарды салыстырыңыз: U1/U2=1/2, P1/P2=1/2;

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы: I =

Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді? I2Rt

Тізбектей жалғанған R1=0,9 Ом, R2=2,9 Ом кедергілері ЭҚК-ші , ішкі кедергісі ток көзіне қосылған, тізбектегі ток күшін анықтаңыз. 1 А

Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)? B) 2 есе азаяды

Тізбектей қосылған сыйымдылықтары С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

Тік жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырылған шарик жерге түскенге дейін 12 с қозғалды. Ең жоғары нүктеге дейін шарик қанша уақытта көтеріледі? Ауаның кедергісі ескерілмесін. 6 с

УУУУУ

Ультрадыбыстық тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз. > 20000 Гц

ҰҰҰҰҰ

Ұзындығы l жіңішке, салмақсыз стержень, оның ортасы арқылы өтетін перпендикуляр ОО/ осіне қатысты айналады. Стерженьге әрқайсысының массасы m болатын екі жүкше бекітілген. Егер жүкшелердің орнын 1- жағдайдан 2 - жағдайға өзгертсек жүгі бар стерженнің инерция моменті қалай өзгереді? (жүктердің соңғы орындарының аралығы бастапқы орындарының аралығынан 2 есе артық) 4 есе артады

Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз. 3∙10-3 кг∙м2

Ұзындығы 0,3 м және массасы m=0,2 кг жіңішке біртекті таяқша 3 рад/с бұрыштық үдеумен,таяқшаға перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты, айналады.Айналдырушы момент неге тең: E) 0,018 H×м

Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады? 0 Дж

Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? Кл/м

Ұзындығы 20 см таяқша заряды 1 мкКл. Таяқша зарядтың сызықтық тығыздығы қандай? 5×10-6 Кл/м

Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,09 м-ден 0,01м дейін төмендесе, оның тербеліс периоды қандай болады? Өзгермейді.

Ұзындығы 30 см, массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің ұшы арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты инерция моменті неге тең?

Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады? 0,75×10-3 кг×м2

Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды? 3×k

Ұзындығы ℓ=0,5 м және массасы m=0,4 кг біртекті жұқа стержень ортасы арқылы өтетін, стерженьге перпендикуляр оське қатысты ε=3 рад/с бұрыштық үдеумен айналады. Айналдырушы момент неге тең: 0,025 H×м

Ұзындығы l =4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз. Т=4,4с

Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді? 2 есе артады

Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз. 72 км/сағ > 12 м/c

Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады? Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады

Ұшу биіктігі және ұшу қашықтығы бірдей болуы үшін денені көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? =760

ҮҮҮҮҮ

Үдеуі 3 м/с2 денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеуі 1,5 м/с2 болған осы денеге қандай күш ісер етеді:

Үйкеліс күшінің теңдеуі:

Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең. 140 кДж

ФФФФФ


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных