Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


7 страница. Орын ауыстыру бұл: Дене қозғалатын бойлық сызық
Орын ауыстыру бұл: Дене қозғалатын бойлық сызық

Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал. U=(3/2)PV

Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесінің саны қанша болады? 5

Оттегі мен сутегі молекулаларының қайсысы атмосферада тезірек қозғалады? Сутегінікі

Оттегі молекуласының орташа квадрат жылдамдығы =400 м/с болса, онда ол қандай температураға сәйкес келеді? (М=32×10-3 кг/моль, R=8,3 Дж/моль×К). 205 К

Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең? 5R/2

ӨӨӨӨӨ

Өзара жылулық тепе-теңдіктегі кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады? тек температуралары

Өрнектердің қайсысы бір атомды газ бөлшектерінің қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайды?

Өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бiрлiк оң зарядты тасымалдаудағы күштiң жұмысына сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады? нүктелердің потенциалдар айырымы

Өрiстiң берiлген нүктесiндегi терiс таңбамен алынған потенциалдың градиентi осы нүктенiң несіне тең деп аталады. кернеулiгiне

Өткізгіштен өтіп жатқан ток күші 7,5 А болса, өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 15 с аралығында қанша заряд өтеді? 112,5 Кл

Өткізгіштен ток күшi 6,4 мкА ток жүргенде, өткiзгiштiң көлденең қима беті арқылы 1 с iшiнде қанша электрон өтедi? Электронның заряды 1,6×10-19 Кл-ға тең. 4×1013 электрон

Өткізгіштерді параллель қосқандағы мәні өзгермейтін физикалық шама не? U кернеу

Өткізгіштерді тізбектей қосқанда мәні өзгермейтін шама: ток күші

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 1 секундта 25 Кл заряд өткен. өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 200 В болса, өткiзгiштiң кедергiсi қанша болғаны? 8 Ом

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады? ток күшi

Өткiзгiштiң көлденең қимасының ауданын 2 есе үлкейтіп, ұзындығын 2 есе қысқартсақ, оның кедергiсi қанша шамаға өзгередi? 4 есе азаяды

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді: Өлшемі, пішін

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді? Кернеу

Өткiзгiштің ұштарындағы кернеу 32 В, ток күшi 0,4 А болса, оның кедергiсi қанша болғаны? 80 Ом

Өшетін тербеліс теңдеуі:

Өшетін тербелістің логарифмдік декрементінің өрнегін көрсетіңіз.

Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді? Жүйенің қасиеттеріне

Өшудің логарифмдік декременті:

ПППП

Параллель жалғанған өткізгіштердің жалпы кедергісі қай формуламен анықталады?

Параллель жалғастырған конденсатор батареясының электр сиымдылығы қандай?

Парашют ашылардың алдында массасы 100 кг парашютші а=8м/с2 үдеумен түсіп келе жатты. Парашютшінің салмағын табыңыз (): 200 Н

Паскаль заңының анықтамасын таңдап алыңыз. Сұйыққа (газға) түсірілген қысым барлық бағытқа бірдей тарайды

Поезд жолына кететін уақытының жартысын км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын км/сағ жылдамдықпен өтті. Поездың орташа жылдамдығы қандай? 50 км/сағ

Поезд қозғалыс жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежеу жолы қанша рет азаяды? 4 есеге

Поездың жылдамдығы 2 есе кемісе және онымен бір мезгілде үйкеліс күші 2 есе артатын болса, поездың тежелу жолы неше есе кемиді? 8 есе

Политроптық көрсеткіші n=1 болғандағы процесті сипаттайтын өрнек: pV=const

Потенциалдар айырымы 60 В электр өрісін жүріп өткен бөлшек қандай жылдамдық алады? Бөлшек массасы 3×10-8 кг, заряды 4×10-9Кл. 4 м/с

Потенциалдары 8 В және 5 В екi өткiзгiш шар жiңiшке өткізгішпен қосылса, онда шарлардың арасындағы потенциалдар айырымы қанша болады? 3 В

Потенциалын 1,2 кВ – қа дейін көтергенде, 24 нКл заряд алатын болса, оның электр сыйымдылығы қанша болады? 20 пФ

Потенциалы 20 В болатын нүктеден потенциалы 40 В нүктеге -2 Кл заряд көшірілгенде, электр өрiсiнiң орындайтын жұмысы қанша болады? 40 Дж

Пуазейль өрнегін жазыңыз.

Пуассон теңдеуінің формуласы:

РРРРР

Радиустары R1=4 см және R2=12 см дискілер шығыры арқылы сырғамай айналады. Бірінші дискінің бұрыштық жылдамдығы рад/с. Екінші дискінің бұрыштық жылдамдығы қандай? C)

Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең? (ОС=R/2): FR/2

Радиусы 1 см металл шарға Q = 6,3 мкКл заряд берілген. Шар бетіндегі зарядтың беттік тығыздығы қандай? 5 мКл/м

Радиусы 12 см өткiзгiш шарға 24 нКл заряд берiлген. Шардың центрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктедегi электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады? 0 В/м

Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады? 4 В

Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең? 0 Дж

Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?

Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады? 4 м/с

Рельс үстімен 5,5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетка есігінің баспалдағына, оның қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп мінеді. Вагонетканың массасы 240 кг. Адамы бар вагонетка енді қандай жылдамдықпен қозғалады? 4,4м/с

СССССС

Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең? (50 мДж)

Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2). 4 м/с2

Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:

Серіппе 2Н күштің әсерінен 4 см-ге созылады. Осы серіппе қандай күш әсерінен 2 см-ге созылады? 1 Н

Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы . Жүктердің массаларының қатынасы . Бұл маятниктердің Т12 периодтарының қатынасы қандай?

Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады) 4 есе өседі

Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз. w=

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

Серіппелі маятниктің тербеліс периоының өрнегі:

Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? 4 есе кемиді

Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді? 4 есе кемиді

Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы: Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет? 40 Нц

Сәйкестікті тағайында: 1. Еркін өшпейтін тербелістер а) 2.Өшпелі тербелістерв) 3. Еріксіз тербелістер с) А) 1а, 2с, 3в.

Сәйкестікті тап: 1) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден кіші. 2) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден үлкен. а) тебілу. b) тартылу. 1б 2а.

СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады? зат мөлшері

Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді? жақындаған кезде тон жоғарылайды, ал алыстаған кезде тон төмендейді

Сиымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай? 0,9 Дж

Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсы . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады?

Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылып, вал айналады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады? FR = I

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең? 6∙10-3 кг∙м2

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0.4 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең? 12×10-3 кг м2

Стокс өрнегін көрсетіңіз:

Столдың горизонталь бетінде тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен дене модулі а =1 м/с2 үдеумен қозғалады. Дене 5 с аралығында қанша жол жүрді? 8 м

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? бөлінеді

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? тек бөлінеді

Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз. 4,5 м/с

Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2). 400Дж

Су молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең? 3кТ

Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады? түтіктің жіңішке бөлігінде

Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Үйкелісті ескермеңіз. өзгермейді

Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек? h=R

Сурет

Суретте R кедергi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады? (3.2 Вт)

Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiз. (2 Ом

Суретте бөлшекке әсер ететін Fs күштердің проекциясының жолға тәуелді сызбасы кескінделген. Алғашқы 30 м жолдағы күштің атқаратын жұмысы неге тең: 90 Дж

Суретте горизонтқа бұрышпен лақтырылған тастың қозғалыс траекториясы көрсетілген. Қозғалыс траекториясының берілген нүктесінде тастың үдеуі қалай бағытталған (ауаның кедергісі ескерілмейді). D) 4

Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз.(3)

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді): (Барлық нүктелердегі мәні бірдей)

Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең? (4 с)

Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз. (j4)

Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады? С)

Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? (диаграммадағы 3-изотерма, 4-адиабата). E) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді

Суретте келтірілген m материялық нүктенің қозғалысы, қозғалыстың қандай түріне жатады: Қисық сызықты үдемелі

Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз. 5 м/с2

Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек. U=2 кДж, А=0, Q= U

Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 – заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда 3 – заряд қалай орын ауыстыруы мүмкін? тыныштық күйiнде қалады

Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен? ДЕ

Cуретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз D) артады

Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз ((12кДж)

Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды? 1 және 3

Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз. (F)

Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады? (4)

Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең? 400 Дж

Суретте көрсетiлген тiзбектегі (А) амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады? (2 А)

Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға (e=3) батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi? 2 есе өседi

Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тогы бар бес өткiзгiш түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады? 2 A

Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С234=3 мкФ? 7 мкФ

Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген? Изотермалық

Суретте массалары және ұзындықтары бірдей бірнеше біртекті стерженьдер кескінделген. Қайсысының ОО/ осіне қатысты инерция моменті ең үлкен: D)

Cуретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең? B)

Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады? E) С

 

Сутегі молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 200 м/с. Осы температурадағы оттегі молекулаларының орташа арифиметикалық жылдамдығы неге тең: 50 м/с

Суы бар ыдыстардың салмағы мен табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе? C) Р12

Сүйір бұрышы a-ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? (m - үйкеліс коэффициенті). mg sіnaв

Сұйық ішіндегі гидростатикалық қысым:
Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы қатты денеге тән: Пішін мен көлем тұрақтылығы.

Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе-тендік орналғаннан кейін: Қаныққан будың қысымы өзгермейді.

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады? кризистік температура

Сұйықта жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз (Стокс заңы).

Сұйықтарда электр тогының өтуін..деп атайды. электролиз

Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:1. Беттік қабаттың температурасының жоғары болуына.2. Беттік қабаттың температурасының төмен болуына.3. Беттік қабаттағы молекулаларға ішкі қабат молекулаларының әсерінен пайда болатын қосымша күшке байланысты (3)

Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді? өзгеріссіз қалады

Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi? өзгермейдi

Схемадағы түйін үшін орындалған Кирхгофтың бірінші заңын орындалуын көрсет. I1 – I2 + I3 – I4 – I5 = 0

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясы берілген. Штрихталған жолақ ауданы нені өрнектейді: Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың салыстырмалы саны

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясынан газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығын көрсетіңіз (2)

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі: Квазисерпімді күш.

Сыйымдылығы 20 нФ конденсатор астарларына 1,2 В кернеу берілген. Конденсатордың заряды қандай? 24 нКл

Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады? 3 мкДж

Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 г көмірқышқыл газ бар. Баллон 3 кПа қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады? 45оС

Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең? 400 кДж

Сыйымдылығы С0 бірдей екі ауа конденсаторы параллель қосылған. Конденсаторлардың біреуін диэлектрлік өтімділігі диэлектрикпен толтырса, онда батареяның сыйымдылығы неге тең?


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных