Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


5 страница. Клаузиус теңсіздігі: dS 0
Клаузиус теңсіздігі: dS 0

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса? Өзгермейдi

Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi? 7 есе өседi

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi? өзгермейдi

Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді? 4 есе өседі

Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы) ()

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай? 20 нФ

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады? S=0

Консервативті күш дегеніміз:. Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.

Консервативті күшті көрсетіңіз: Ауырлық күші

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді? 9 есе артады

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы p/4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз. x=0,05cos( + p /4)

Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының қандай уақыт аралығы сәйкес келеді? 3,2 с

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз. 45 м/с

Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады?

Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады? 4

Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз. 3×103 кг/м3

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – универсал газ тұрақтысы) (N= PV / kT)

Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2. 5 кН

Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? 0 кДж

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=6×1023 моль-1).

Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз. 3·105 Па

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? 4 есе кемиді

Көмірқышқыл газы үшін Срv қатынасы неге тең? 4/3

Көрсетілген Re=υRr/h теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз. Re

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?1 Ішкі энергия2 Жылу мөлшері3 Істелген жұмыс4 Энтропия (1 және 4.)

Көрсетілген сурет Остроградсий-Гаусс теоремасы бойынша жазылған теңдеулердің қайсысына сәйкес келеді (q1 және q3 – оң нүктелік зарядтар, q2 –теріс нүктелік заряд; S – q1 және q2 зарядтарын қоршаған бет):

)

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады? F=s l

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады? 1. Ішкі энергия 2. Жылу мөлшері 3. Жұмыс 4. Энтропия 2 және 3

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді? көлемі ұлғаяды және қысымы артады

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз. PV=const

Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды? Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады.

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

Көрсетілген формулалардың қайсысы тұйық тізбек үшін Ом заңына сәйкес болады?

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең? 4,2 кВт

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады? тек газ күйінде

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады? Сәулеленумен

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады? 0,05 Дж

Күш моменті дегеніміз не? күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

Күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді: Н·м

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз. 1м/с

ҚҚҚҚҚ

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ: Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады

Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2. P=4120 кПа

Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады: Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады

Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?

Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?

Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?

Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды? 1. M/NA; 2. m/N; 3. m/M; 4. m/NA 3,4

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды? Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады? Метастабильді

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді? тұрақты болып қалады

Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді? тек қана өседі

Қалың тұманда немесе бұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі? ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ

Қалыпты атмосфералық қысымдағы, температурасы 300 К және көлемі 1 м3 ауаның массасын анықтаңыз. 1кг

Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар? 6×1023

Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы: 383 кг

Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 29×10-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К: 8,31 км

Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады? Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады? электрондар
Қандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады? оң және терiс иондар

Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады? 2 Н

Қандай қозғалыста ατ=0, αn=const болады: Шеңбер бойымен бірқалыпты

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды? τ/(2pe0r)

Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі? Адиабаттық

Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады? изотермдік

Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді? изотермдік

Қандай процесте энтропия тұрақты болады? Адиабаталық

Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, сутегі молекуласының 300К кезіндегі ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады? 300 К

Қандай термодинамикалық процесс үшін өрнегі дұрыс болып саналады? изотермалық процесс үшін

Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең? күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде

Қандай физикалық шама Н∙с өлшемінде өлшенеді? күш импульсі

Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай? 25×10-2 Дж

Қатаңдығы 250 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 200 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең? Дж

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады. үштік нүкте

Қаттылығы k = 2кН/м болған пружинаны 2 см. созу үшiн оған қандай күшпен әсер ету керек? 40 Н

Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең? Дж

Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады? 2 Н

Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз. )

Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең?

Қозғалған дененің бойлық өлшемі екі есе кішірею үшін, оның жылдамдығы қандай болу керек? 0,866 с

Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы болған. Бұл күштің қуатын табыңыз. N=

Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін?g =10 м/с2. 40 м/с

Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м. 0,5 м/с

Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны? 15 Дж

Қозғалыстағы дененің массасы 2 есе артып, жылдамдығы 2 есе кемісе, кинетикалық энергиясы қалай өзгереді? 2 есе кемиді

Қозғалыстағы электронның массасы оның тыныштықтағы массасынан екі есе үлкен. Осы электронның кинетикалық энергиясын табу керек. (Электрон массасы 0,911×10-30 кг) 0,51 МэВ

Қозғалыстың теңдеуі , ()

Қуаттың анықтамасы. 1 секундта атқаратын жұмысықа тең шама.

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең? 4 м

Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта. 3 кДж артады

Қыздырғыштан алынған 15 кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2 кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыз. 13 кДж артады.

Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз. 0,3

Қыздырғыштың температурасы 227оС, ал суытқыштың температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады? 40%

Қыздырғыштың температурасы 2270 С, ал салқындатқыштың температурасы 270С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз: 0,4.

Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап: 325 K.

Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?

Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз. Па

Қысымы 105 Па газ көлемі изобаралы түрде 3 м3-тен 5 м3-қа дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз. 2 ∙ 105Дж

Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы қандай? (-710C)

Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады? 100 кПа

ЛЛЛЛЛ

Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет? ()

Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электр лампасынан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыздар (параллель қосылған): 70 Ом

Лездік үдеу векторы қай формуламен анықталады?

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі: Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады? 0

Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? g=9,8 м/с2. 700 Н

Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2. 11 Н

МММММ

Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады? жылдамдық бойынша

Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең? 0,5 m 2

Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең? 6F

Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең? 12F

Массалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 =? u

Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль) неон

Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз. дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

МАССАСЫ

Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О нүктесіне қатысты импульс моменті қалай бағытталған: Еш қайда,

Массасы m бөлшек у осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Координаттың басы О нүктесіне қатысты бөлшектің L импульс моменті қалай бағытталған? Еш кайда, L=0

Массасы m дене горизонталь жазықтыққа жылдамдықпен еркін түскен. Соқтығысу абсолют серпімді деп, орташа соқтығысу күшін табыңыз. (Соқтығысу уақытының ұзақтығы t деп есептелсін). 2

Массасы дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен a бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті m. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең? ()

Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және О’ нүктесі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең:

()

Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті неге тең:

Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең? m(a+g)h

Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

Массасы m=0,6 кг дене қозғалыс теңдеуі X=А·sinwt. Мұндағы А=5 cм, w=π рад. Денеге t= с уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап. -0,148Н

Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта. 520 Дж


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных