Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


9 страница. Фазалық жылдамдық дегеніміз: Толқын фазасының таралу жылдамдығы.
Фазалық жылдамдық дегеніміз: Толқын фазасының таралу жылдамдығы.

Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек, маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? өзгермейді

Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады: M = -mg l sinφ.

Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз. 2,5 м

ЦЦЦЦЦ

Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен табылады?

Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады? ()

ШШШШШ

Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады? 1,25 мкН

Шексiз бiркелкі зарядталған жазық өткiзгiш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтқанда қалай өзгереді? өзгермейдi

Шексіздіктен 25 Кл зарядты өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы болса, нүкте өрісінің потенциалы қанша? 200В

Шеңбер бойымен қозғалатын дененің центрге, тартқыш үдеуінің бағыты: радиус бойымен центрге бағытталған

Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығын екі есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді? 4 есе артады

Шеңбер бойымен қозғалған дененің толық үдеуінің модулін көрсетіңіз. a=

Шеңбер бойымен қозғалған материялық нүктенің сызықтық жылдамдығының векторы қалай бағытталған? айналу бағытына бағыттас жанама бойымен

Шеңбер бойымен қозғалған нүктенің бұрыштық үдеуінің векторы қалай бағытталған? айналу осі бойымен

ЫЫЫЫЫ

Ыдысқа өзара араласпайтын үш түрлі сұйық құйылған: су, керосин және сынап. Бұл сұйықтар ыдыста қандай ретпен орналасады? rсын >rсу >rкер сынап-су-керосин

Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең? 18 кПа

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек? 6 есе арттырады

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек? 1,5 есе арттырады

Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1. 12×1023

Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =6×1023моль-1. 12×1023

Ыдыстағы қоспада оттегінің қысымы 5 кПа, ал азоттың қысымы 4 кПа. Қоспаның қысымы қандай? 9кПа

Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 20 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаның қысымы неге тең? 28 кПа.

Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынының жылддамдығын анықтау керек: 5,42м/с

Ыдыстағы сұйық деңгейінің қабырғасындағы тесіктен 1,5 м жоғары болса тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығы қандай? 5,42 м/с

ІІІІІІІІ

Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

Ішкі кедергісі 2 Ом және ЭҚК 120 В тұрақты тоқ көзі 58 Ом сыртқы кедергімен тұйықталған. Тоқ көзінің толық Pтол және пайдалы Рпайд қуатын анықтаңыз: Pтол=240 Вт, Рпайд=232 Вт

ЭЭЭЭЭ

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады? 11 В

ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар. 0,5 А

ЭҚК-терi 4 В және 2 В екi ток көзi аттас полюстарымен параллель жалғанған. Ток көздерiнiң iшкi кедергiлерiнiң сәйкес мәндерi 0,6 Ом және 0,4 Ом. Бұл батареяның потенциалдар айырымы қанша болады? 2,8 В

ЭҚК-ші 8 В болатын, iшкi кедергiсi 1 Ом электр тiзбегiне 3 Ом сыртқы кедергiнi қоссақ, онда тiзбектiң сыртқы бөлiгiне түскен кернеудiң мәні қандай? 6 В

ЭҚК-ші 8 В болатын, ішкі кедергісі 1 Ом электр тізбегіне 3 Ом сыртқы кедергіні қоссақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеудің кемуі қандай? 6 В

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады: Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды.... болады -1 нКл
Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда)?

Электр желiсiне қосылған кедергiсi 10 Ом қыздырғыш суды 5 минутта қайнатады. Егер кедергісі 40 Ом қыздырғышты пайдаланса, онда осы су қайнау үшін қанша уақыт керек болады? 20 мин

Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады? - 1 нКл

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады. - 1 нКл

Электр кернеуінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады? кернеулiк

Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi? 4 есе өседi

Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді? Dn1=Dn2, Et1=Et2

Электр өрісінің берілген нүктедегі потенциалы нені сипаттайды? Берілген нүктедегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясы

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз. D

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады? Перпендикуляр

Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады? кернеулiк

Электр тiзбегi ЭҚК-i 8 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және 3 Ом сыртқы кедергiден тұрады. Тiзбектiң сыртқы бөлiгiнде кернеудiң түсуi қанша болады? 6 В

Электр тiзбегi, iшкi кедергiсi 2 Ом ток көзiнен және кедергiсi 12 Ом тұтынушыдан тұрады. Егер тiзбектегi ток күшi 6 А болса, ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болғаны? 84 В

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз: 1,3

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымын екi есе қысқартып, оны сол кернеулi жүйеге қосқанда, аспаптың қуаты қалай өзгередi? 2 есе өседi

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергiсiн 2 есе азайтып, ток күшiн 2 есе өсiргенде, бөлiнетiн жылу мөлшерi қалай өзгереді? 2 есе өседi

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 3 есе азайтып, ток күшін 3 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді? 3 есе өседі

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 4 есе азайтып, ток күшін 2 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді? өзгермейді

Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт» деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады? 750 Дж

Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.ь 200 кКл

Электродта 660 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.б (2 МКл)

Электролиз кезiнде 3,6 г никель бөлiнген. Егер электролиз 50 А ток күшiмен жүргiзiлсе, электролиз қанша уақыт жүргiзiлген? Никельдiң электрохимиялықэквивалентi 0,3×10-6 кг/Кл. 4 мин.

Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер никельдiң электрхимиялық эквивалентi 0,3×10-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі ток күшi қанша болған? 20 А

Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (çе ç= 1,6 × 10-19 Кл, mе = 9 × 10-31 кг): 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/

Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді? Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең

Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясы бойынша ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

Электрөткізгіштіктің классикалық теориясы бойынша металдардың кедергісі байланысты емес: Еркін электрондардың кристалдық тор түйініндегі иондармен соқтығысуына

Электрөткізгіштің классикалық теориясында ток тығыздығының формуласы қандай?

Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады? 0

Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік оң заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады? потенциалдар айырымы

Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?

Элементар заряд деген не: Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері

Энергияның бір каллорияға өзгеруі массаның қандай өзгерісіне сәйкес келеді? 4,7×10-17 кг

Энтропия қандай әріппен белгіленеді? S

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз. .

Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:

Энтропияның өзгерісі:

ЮЮЮЮЮ

Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді? Н/м2

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных