Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кезең шығыстарының есебі
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Өнім өндіруге кеткен шығыстардан кезевдік шығыстар болады және олар өндіріс келеміне тәуелді емес, тұрақты сипатқа ие, сатылған өнімнің, көрсетілген қызметтің нақты бір түрімен байланысты емес. Шаруашылық жүргізуші субъект, еш нәрсе өндірмесе де, белгілі бір кезендердің барысында кезең шығыстарын жасайды.

Кезең шығыстарына мыналар жатады:

- жалпы және әкімшілік шығыстар;

- пайыз бойынша шығыстар;

- тауарлы-материалдық запастарды сату бойынша шығыстар (олардың есебі 11 тарауда берілді).

Бұл шығыстар тауарлы-материалдық запастардың қалдығына жатқызылмайды, олар өзі орын алған есептік кезеңнің жиынтықтабысын азайтып есептен шығарылады. Олар сатылмаған өнімнің және аяқталмаған өндірістің қалдықтарына жатқызылмайды.

Жалпы және әкімшілік шығысы. Шығыстың бұл түріне бүкіл және ендірістік-шаруашылық қызметін баскаруға байланысты кезендік шығыстар жатады. Бұл шығыстардың есебі 821 "Жалпы және әкімшілік шығыстары" деп аталатын активтіқ шотта жүргізіледі.

Жалпы және әкімшілік шығындарының талдамалы есебі келесі шығыс баптарының типтік номенклатурасы бойынша жүргізіледі:

1. Әкімшілік персоналдарға жататын, кызметкерлердің еңбек акысы

2. Шаруашылык және кызмет көрсетумен айналысатын кызметкерлердің енбек ақысы

3. Баскару әкімшілік аппаратын, субъектінін кыэмет көрсететін кұрылымдық бөлімшелерін, материалдық - техникалык және транспортгык қызмет көрсететіндерін ұстау. Онын Ішінде шзмет бабында пайдаланатын жеңіл транспортын ұстаудын шығысы және қьізмет бабы үшін жеке женіл транспортын пайдалану шығысым компенсациялау

4. Байланыс торабы, дабыл қағу кұралдары, есептеу орталыктары және баскд да өндіріске жатпайтын техникалық құралдары (жалпы шаруашылыкка арналған негІзгі күралдардык тозуы; ғимараттарды ағымдык

жөндеуге және ұстауға кеткен шығыстары және жалпы шаруашылыкка арналған инвектары)

5. Қазба саласыңдағы дайындык жұмьтстары бойынша шығындары, егер олар күрделі шығыидарға жатпайтын болса (ягни негізгі кор рстінде капиталанбайтын болса)

6. Субъектінің салынып жатқан объектісін баскаруға кеткен шығьшы, егерде олар болмаса, онда оның орнын техникалык калағалаушылар аткарады, сондай-ак жанадан салынған объектіні пайлалануға кеткен шығыпдары

7. Жобаларда және КМЖ (СМР) бітпегендерді кдлпына келтіру бойынша шығыстары, сондай-ак бақылау жүргізумен байланысты шығыстары жопе басқа да шығындары

8. ӘкімшІлік баскару жүйесін және күралын жетілдірумен байланысты шығыстары

9. Банкі көрсеткен кызметін төлеу

10. Басқа үйымдардын жалпы шаруашылыкты баскаруды жүзеге асыруга көрсеткен кызметі үшін төлем жасау, егерде кәсіпорында ондай функционалдык кызметі болмаса

11. Әкімшілік басқару персоналдарына жұысалған іссапар шығыстары

12. Кеңселік, баспалык, почта-телеграфтыкжәне телефондық шыгыстары

13. Өкілеттік шығыстары

14. Қызмет корсететін ендіріс пен шаруашылыктарды үстау бойынша шыгыстары

15. Жүмыс күшін кабылдауды үйымдастыруға, мамандарды оқытуға, компенсаиияга, комиссиондык шығыстарға кеткен шығындары

16. Жалпы шаруашылык аряалымындағы иегізгі күраддарды жалғаға беру бойыыша шығыстары

17. Салыктар, алымдар

18. Коммуналдық қызмет, кызметкерлердін еңбегін қорғау, субъектіні қорғау, өртке карсы корғау шығыстары, сауыетыру шыгыстары, директорлар кеңесіне кеткен шығыстар және басқа да жалпы шаруашылық сипаттағы шығыстары

19. Тауарлы-материалдык запастарының қоймада кем шығуын калпына келтіру шығыңдары, нормадан тыс жоғалтулар және баска да өңдірістік емес шығыстары

20. Орташа жалакы деңгейінде, уаиытша екбекке жарамсыздығына жәрдем акы төлеу

21. Баскару аппаратынын енбек стажын төлеу, яғни бір жолгы марапаттау төлемдерІн жасау

22. Ақпараттык және аудиторлық (кеңестік) қызметті төлеу

23. Денсаулык сактау объектілерін, меісгеп жасына дейінгі үйымдарды, мәдениет, спорт, тұргын үй корларын үстау шығыстары

24. Кәсіпорынды кайта күрудан босаған енбеккерлерге, кыскарған кызметкерлерге, армия катарына шақьрылған азаматтарға төлем жасау

25. Сот шығыстары

26. Табысты жасырғанда төленетін айылпұлдар мен өсімакылар

27. Ұрланған, жоғалған мүліктердін материалды жауапты түлғалары габьшмаған немесе дәлеаденбеген жағдайда, оларды кдлпына келтіруге кеткен шығындары және т.б.

Жалпы және әкімшілік шығыстары жиынтык табысқа есептен шығарылғаннан кейін, 7210 шоты жабылуы тиіс.

Пайыздар (проценттер) бойынша шығысқа - банк несиесі және жабдықтаушылардың берген несиесі бойынша, мүлікті жалға беру бойынша төленетін пайыздар (процентгер) жатады.

Пайыздар (марапаттау) — несие алушының ақша капиталын несиеге алғаны үшін несие берушіге төленетін табыстың бір белігі. Пайызды өтеудің кезі қарыз капиталын пайдалану процесінен туындайтын құн болып табылады.

Пайыздар бойынша шығатын шығындардың есебі 8120 - "Пайыздар бойынша шығындар" деп аталатын шотта жүргізіледі. Бүл — активтік, күрделі шот. Пайыздар бойынша шығындардың талдамалық есебі

процентгердің түрлері бойынша ведомоста жүргізіледі.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных