Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Платон философиясы. Идея туралы ілімі. Таным және диалектика. Платонның әлеуметтік-саяси концепциясы.
Платон (б.з.д. 428/427 – 348/347жж.) - ежелгі грек философы, Сократтың шәкірті, объективті идеализмнің негізін қалаушы, диалогтар ретінде жазылған 30 - дан астам философиялық еңбектердің авторы. («Парменид», «Теэтет», «Мемлекет», т.б.) Дүниеге идеалистік көзқараспен қараған Платон сол заманның материалистік ілімдеріне қарсы белсенді күресті.

Платон объективті идеализмнің жүйесін жасады. Сезім арқылы қабылданатын «заттар дүниесіне» «идеялар дүниесін» қарама - қарсы қойды. Идеялар объективті түрде табиғат пен қоғамға тәуелсіз өмір сүреді. Нақтылы «заттар дүниесін» Платон көлеңкелер дүниесі деп атады, өйткені заттар дегеніміз идеялардың көшірмелері, көлеңкелері ғана деді. Идеялар дегеніміз заттардың мәңгілік бейнелері, оларды ойша «сезілетін заттар» ғана көреді.

Адамның жаны, рухы тәнге тәуелсіз о дүниеге идеяларда өмір сүреді. Ол материялық емес, мәңгілік нәрсе. Адам бойына уақытша ғана қонақтап, кейін тәннен ажырап, өзінің мәңгілік әлеміне қайта оралады. Платон философиясында «идеялар дүниесі» – «Эйдос» деп аталады.

Сезімдік дүние «идеялар» мен «материяның» туындысы, арасында, екеуінің ортасын,да тұрады. «Идеялар» мәңгілік, аспаннан да биік, олар туылмайды, пайда болмайды, өлмейді, салыстырмалы емес, кеңістік пен уақытқа тәуелді емес. Платон ілімі философияның кейінгі уақытта өркендеп, дамуына көрнекті роль атқарды.

Таным

Гносеология гректің гносис - таным, логос - ілім деген сөздерінен шыққан. Шетелдік әдебиетте бұл терминмен қатар эпистемология грекше епистема - білім деген сөз термині қолданылады. Бұл терминмен әдетте олар ғылыми таным теориясы дегенді білдіреді.Таным - адам санасын дамытудың негізі болып табылады.

Таным процесінің заңдылықтарын зерттеуде таным теориясы деп атайды. Философия негізгі мәселесін дұрыс немесе бұрыс шешуге байланысты екі түрлі таным теориясы (материалистік және идеалистік) қалыптасты. Сонымен бірге адамның дүниені танып - білу мүмкіндігін жоққа шығаратын бағытты - агностицизм деп атайды.

Танымныңсубъектісідептарихинақтылықоғамды, соныменбіргетоптар, әлеуметтіктоптар мен жекеадамдардыайтуғаболады. Субъект өзтабиғатынқызметіндетанымобъектісіретіндеқарайалады. Танымныңобъектісіретіндетабиғатты, қоғамдыжәнеқоғамдыққатынастардыатауқажет. Олартанымобъектісінесубъектініңөндірістің, әлеуметтікжәнеғылымиқызметіарқылыайналады. Осыданкеліп, объект - субъект, субъект - объект қатынастарыныңтанымпроцесінеалатынорны, жалпыпрактикалықтабиғатын, даму процесінқарастырудароліерекшеекенінкөреміз.

Диалектика

Философиядаеңнегізгіекіәдіс бар: біріншісі‑ диалектика болса, ал екіншісі‑ метафизика болыптабылады. Диалектика дегенгректіңсөзі «диалектикус», «әңгімелесу» дегенсөз. Диалектика ‑табиғаттыңжәнеәлеуметтікдүниеніңдамуытуралытерең де жан‑жақтыілім.Диалектиканыңнегізгіидеясы, түпкіпринципі - даму идеясы. Диалектика даму жөніндегі, жалпығабірдейбайланысжөніндегіілімретіндесонауертеде - ақпайдаболды. Ертедегібарлық грек философтарыФ.Энгельс, туабіткендиалектиктерді, ал солардыңішінде Аристотель жан - жақтыбілімдар, кемеңгеройшылболды, олдиалектиканыңерекшебелгілерінзерттеді. Ертедедиалектиканықарсыласадамныңпікірлеріндегіқарама - қайшылықты табу және оны жоюарқылыақиқатқажету, яғниайтысабілудіңәдісідептүсінді. Кейіннен даму жөніндегіфилософиялықекікөзқарастыңбірітанымәдісі мен болмыстыңөзгеруін диалектика депатады.

Диалектика даму жөніндегі, жалпығабірдейілімретіндеертекездепайдаболған. Ендідиелектика даму арқылыненітүсінетіндігімізтуралымәселегежауапберуімізқажет.Өзгерісатаулыныңбәрібірдей даму бола бермейді. Даму деп - заттар мен құбылыстардың сапа жағынанөзгеруін, негізіненбасқағаайналуын, біреулерініңқұрып, екіншілерінің, жаңаларыныңтууынайтамыздамудыңжалпығабірдейсипатыболады. Адамныңайналасындағыбарлықзаттар мен құбылыстар - жұлдыздар мен өсімдіктержәнеадамныңөзі де даму процесіндепайдаболып, өзгеріпжәнедамибереді. Қоғамдықөмір де тереңөзгерістергеұшырайды. Феодалдыққұрылыстыңорнына капитализм орнап, оныңорнына социализм құрып, капитализмгеқайтаоралдық. Диалектиканыңнегізгіидеясы, түпкіпринципі - осы даму идеясы.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных