Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ
 

$$$ 1 С

Ауыстырылмайтын амин қышқылы

А) аланин;

B) серин;

C) метионин;

D) глицин;

E) пролин.

 

$$$ 2 В

Құрамында сульфгидрильді тобы бар

А) метионин;

B) цистеин;

C) гистидин;

D) триптофан;

E) цистин.

 

$$$ 3 D

Оптикалық активтілігі жоқ

А) лейцин;

B) аланин;

C) лизин;

D) глицин;

E) серин.

 

$$$ 4 В

Амин қышқылы болып табылмайды

А) лейцин;

B) холин;

C) изолейцин;

D) аспарагин;

E) глутамин.

 

$$$ 5 А

Циклдық амин қышқылындағы жұту спектрі

А) 260-280 нм;

B) 400-500 нм;

C) 500-700 нм;

D) 105-110 нм;

E) болмайды.

 

$$$6 А

Судың диссосация константасы тең(25ͦта)

А) ;

B)

C) ;

D ;

E) .

 

$$$ 7 Е

Үш функционалды тобы бар,иондануға қабілетті амин қышқылы

А) валин;

B) серин;

C) фенилаланин;

D) метионин;

E) лизин.

 

$$$ 8 В

Флуорескамин қолданылады

А) аұуыздар гидролизіне;

B) α-амин қышқылының шағын мөлшерін анықтағанда;

C) Шифф негізінің түзілуі

D) қышқылдардың диссоциациясын жылдамдатқанда;

E) дисульфидтік топпен байланыстырғанда.

 

$$$ 9 А

Төменгі молекулалы пептид болып табылады

А) глутион;

B) гидроксипролин;

C) гидроксилизин;

D) тромбин;

E) паратгормон.

 

АҚУЫЗ

 

$$$ 10 С

Ақуыздардың молекуласындағы амин қышқылдарының қалдықтары арасындағы байланыс

A) күрделіэфирлік байланыс

B) иондық байланыс

C) пептидтік байланыс

D) сутектік байланыс

E) вандерваальстік байланы

 

$$$ 11 В

Гемоглобин құрылымы бойынша

A) екілік

B) төрттік

C) үштік

D) біртізбекті

E) ретсіз

 

$$$ 12 Е

Гемнің құрамында бар

A) Fe

B) Co

C) Ca

D) K

E) Fe

 

$$$ 13 А

α-амин қышқылдарына реакция береді

A) ингидрин

B) азот қышқылы

C) натрий додецилсульфаты

D) натрий нитропруссиді

E) сульфбензой қышқылы

 

$$$ 14 А

Α-спиралі түзілгенде бір байланыста қанша амин қышқылдарының қалдығы келеді

A) 3,6

B) 4,1

C) 0,54

D) 3,8

E) 2,6

 

$$$ 15 Е

Сарысу альбумині ериді

A) ацетонда

B) қышқыл ерітіндіде

C) рН 4,8ге тең ерітіндіде

D) этил спиртінде

E) суда

 

$$$ 16 D

Трипсин мына байланыстар арасындағы пептидтік байланысты бұзады

A) Phe-Phe

B) Ala-Met

C) Gly-Lys

D) Lys-Glu

E) Asn-Ser

 

$$$ 17 А

Меркаптоэтанол мына бйланыстарды ажыратады

A) –S-S

B) C-N

C) C-C

D) S-C

E) N-S

 

$$$ 18 В

Ақуыздың биологиялық функциясы мынаған байланысты

A) конфигурацияға

B) конформацияға

C) стереоизомерияға

D) молекулалық массасына

E) изоэлектрлік нүктеге

 

$$$ 19 С

Ақуыздардың қышқылдық реакциясы кезінде бұзылады

A) глицин

B) глутамин қышқылы

C) триптофан

D) фенилаланин

E) тирозин

 

$$$ 20 С

Ащы ішекте ќарапайым белоктардыњ полипептидтерге жєне a - амин ќышќылдарына ыдырауына єсер етуші фермент

A) реннин

B) пепсин

C) химотрипсин

D) амилаза

E) эстераза

 

$$$ 21 A

Мына ќосылыстыњ арасындаѓы пептидтік байланыстарды трипсин ‰зеді

A) негіздік амин ќышќылдарыныњ (аргинин мен лизинніњ)

B) ароматты амин ќышќылдарыныњ (фенилаланин мен тирозинніњ)

C) аланин мен глицинніњ

D) метионин мен серинніњ

E) валин мен изолейцинніњ

 

$$$ 22 B

Ќарапайым белоктардыњ ењ аќтыќ µніміне жатады

A) моносахаридтер

B) a - амин ќышќылдары

C) полипептидтер

D) трипептидтер

E) дипептидтер

 

$$$ 23 C

Ќарапайым белоктарѓа жатады

A) хромопротеидтер

B) нуктеопротеидтер

C) альбуминдер

D) фосфопротеидтер

E) глюкопротеидтер

 

$$$ 24 D

Эндопептидазаѓа жататын ферменттер

A) карбоксипептидаза

B) аминопептидаза

C) дипептидаза

D) трипсин

E) липаза

 

$$$ 25 B

Рекогниция дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) көшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 26 C

Трансляция дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 27 D

Белоктың түзілуі өтеді

A) митохондрияда

B) цитоплазмада

C) ядрода

D) рибосомада

E) жасуша мембранасында

 

$$$ 28 A

Инициация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 29 A

Ауыспайтын амин ќышќылдарына жататындар:

A) валин, изолейцин, лейцин

B) глицин, гистидин

C) пролин, аспарагин ќышќылы, глутамин ќышќылы

D) серин, тирозин

E) аланин, аргинин, цистейн

 

$$$ 30 A

Ген – ДНК бµлігі, кодалайды

A) белоктыњ бірінші дењгейлі ќ±рылымын

B) белоктыњ екінші дењгейлі ќ±рылымын

C) белоктыњ ‰шінші дењгейлі ќ±рылымын

D) белоктыњ тµртінші дењгейлі ќ±рылымын

E) бірінші жєне екінщі дењгейлі ќ±рылымын

 

$$$ 31 B

Белок т‰зілуініњ демеуші гормондары

A) минералкортикоидтар, глюкокортикоидтар

B) соматотропин, тироксин, инсулин

C) паратгормон, липокаин

D) глюкагон, лактотропин

E) фолликулалар т‰зуді демеуші гормон, вазопрессин

 

$$$ 32 B

Гемоглобин ыдырайды

A) белокќа, уробилиногенге

B) белокќа, гемге

C) белокќа, стеркобилиногенге

D) белокќа, протопорфиринге

E) белокќа, билирубинге

 

$$$ 33 B

Мида глутамин ќышќылы дезаминденгенде пайда болатын затты атањыз

A) фумар ќыщќылы

B) a - кетоглутар ќышќылы

C) лимон ќышќылы

D) пирожүзім ќышќылы

E) сүт ќышќылы

 

$$$ 34 E

Элонгация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) көшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 35 E

Терминация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) аяќталуы

 

$$$ 36 B

Рибосома тұрады

A) белоктардан, ДНК-дан

B) белоктардан, РНК-дан

C) белоктардан, глюкозадан

D) белоктардан, липидтерден

E) белоктардан, рибозадан

 

$$$ 37 D

Транскрипция дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ±заруы

 

$$$ 38 C

Трипсиногенге тєн активатор

A) кµптеген катиондар

B) антибиотиктер

C) энтерокиназа

D) тұз ќышќылы

E) аниондар

 

$$$ 39 С

Белоктардыњ биологиялыќ баѓалылыѓы азыќ мµлшерінде (рационда) бар болуына байланысты

A) ауысатын амин ќышќылдарыныњ

B) жартылай ауысатын амин ќышќылдарыныњ

C) ауыспайтын амин ќышќылдарыныњ

D) гетероциклді амин ќышќылдарыныњ

E) саќинасыз амин ќышќылдарыныњ

 

$$$ 40 B

Ќарында ќарапайым белоктарды полипептидтерге жєне a - амин ќышќылдарына ыдыратушы фермент

A) амилаза

B) пепсин

C) трипсин

D) эластаза

E) химотрипсин

 

$$$ 41 C

Амин ќышќылдарыныњ жасушада (тотыќсыздана аминденуінде) аммиак жєне кетоќышќылдан басќа, ќажет

A) амин

B) амид

C) НАДН + Н+

D) кетон

E) альдегид

 

$$$ 42 C

Ащы ішекте ќарапайым белоктардыњ полипептидтерге жєне a амин ќышќылдарына ыдырауына єсер етуші фермент

A) реннин

B) пепсин

C) химотрипсин

D) амилаза

E) эстераза

 

$$$ 43 B

Карбоксипептидаза полипептидтен бµлініп шыѓуын катализдейді

A) N – ±шындаѓы амин ќышќылдарын

B) С – ±шындаѓы амин ќышќылдарын

C) гистидин

D) лизин

E) триптофан

 

$$$ 44 B

Несеп нєрініњ (мочевинаныњ) т‰зілуі ‰рдісінде карбамилфосфат орнитинмен єрекеттескенде пайда болады

A) аргинин

B) цитруллин

C) фумар ќышќылы

D) аргинин – янтарь ќышќылы

E) мочевина

 

$$$ 45 B

Тоќ ішекте лизин амин ќышќылы декарбоксильдененде µлімтік уы пайда болады

A) путресцин

B) кадаверин

C) таурин

D) фенол

E) крезол

 

$$$ 46 B

Бауырда аммиакты зиянсыздандырудыњ бір жолы, ол аммиактыњ айналуы

A) тауринге

B) мочевинаѓа

C) метионинге

D) гистаминге

E) g - амин май ќышќылына

 

$$$ 47 E

Мочевинаныњ орнитин айналымында аммиактыњ АТФ –пен єрекеттесуінде пайда болады

A) цитруллин

B) аргинин

C) фумар ќышќылы

D) орнитин

E) карбамоил-фосфаты

 

$$$ 48 E

Тотыќтыра аминсізденуде аминќышќылдарынан пайда болады

A) ќаныќќан ќышќылы

B) ќаныќпаѓан ќышќылы

C) оксиќышќылы

D) имимнќышќылы

E) кетоќышќылы

 

$$$ 49 A

Тотыќсыздана дезаминденуде аминќышќылдарынан пайда болады

A) ќаныќќан ќышќыл

B) ќаныќпаѓан ќышќыл

C) иминќышќыл

D) оксиќышќыл

E) кетоќышќыл

 

$$$ 50 C

Табиѓи белоктардыњ ќ±рамына неше аминќышќылы кіреді

A) 100

B) 80

C) 20

D) 45

E) 60

 

$$$ 51A

Биурет реакциясының көмегімен ерітіндіде аныќтаймыз

A) пептидтік байланыстарды

B) ќаныќќан ќышќылдарды

C) оксиќышќылды

D) эфирлік байланысты

E) ќаныќпаѓан ќышќылды

 

$$$ 52 B

Ксантопротеин реакциясыныњ тµмендегі ќай реакцияны ашуда мєні бар

A) к‰кіртті аминќышќылдарын

B) ароматты аминќышќылдарын

C) пептидтік байланысты

D) ароматтыќ гетероциклді

E) иминќышќылдарын

 

$$$ 53 B

Ауыспайтын аминќышќылдарына жатады

A) аланин, серин

B) фенилаланин, триптофан, метионин

C) тирозин, аргинин

D) орнитин, цистин

E) пролин, оксипролин, аспарагин ќышќылы

 

$$$ 54 D

К‰кіртті аминќышќылдарына жатады

A) треонин

B) гистидин

C) лейцин

D) цистеин

E) фенилаланин

 

$$$ 55 B

Диаминокарбон ќышќылын декарбоксилдегенде пайда болады

A) амид ќышќылы

B) диамин

C) амин

D) аминоспирт

E) имин ќышќылы

 

$$$ 56 C

Аминкарбон ќышќылын декарбоксилдегенде пайда болады

A) альдегид

B) амид ќышќылы

C) амин

D) кµмірсутек

E) диамин

 

$$$ 57 E

Екі моноаминќышќылынан бµліп алѓанда пайда болады

A) дипептид

B) ангидрид

C) лактам

D) лактид

E) дикетопиперазин

 

$$$ 58 C

Ароматты аминќышќылдарына жатады

A) лейцин

B) серин

C) тирозин

D) гистидин

E) триптофан

 

$$$ 59 E

Полипептидтік тізбекке дейін ±зару процесін деп атайды

A) кєшіру

B) тануы

C) аяќталуы

D) енгізілуі

E) ‰заруы

 

$$$ 60 C

Гетероциклді аминќышќылына жатады

A) глицин

B) лизин

C) гистидин

D) аланин

E) тирозин

 

$$$ 61 B

Полипептидтік тізбек биосинтезініњ басталып пептидтік байланыстыњ пайда бола бастауын деп атайды

A) кєшіру

B) тануы

C) аяќталуы

D) енгізілуі

E) ‰заруы

 

$$$ 62 D

Күрделі белок – хромопротеидке жатады

A) альбуминдер

B) глобулиндер

C) гистондар

D) гемоглобин

E) протаминдер

 

$$$ 63 A

Екі аминќышќылы єрекеттескенде пайда болады

A) дипептид

B) лактам

C) кротон ќышќылы

D) күрделі эфир

E) ќаныќќан ќышќыл

 

$$$ 64 B

Белоктар шірігенде ќандай љнімдер тџзіледі?

A) Спирттер.

B) Оксиќышќылдар.

C) Ќаныќпаѓан ќышќылдар.

D) Альдегидтер.

E) Май ќышќылы.

 

$$$ 65C

Ќандай амин ќышќылыныњ ќђрамында индол саќинасы бар?

A) Аланин.

B) Гистидин.

C) Триптофан.

D) Лейцин.

E) Валин.

 

$$$ 66 A

Ќандай амин ќышќылыныњ ќђрамында имидазол тобы бар?

A) Гистидин.

B) Аргинин.

C) Валин.

D) Глицин.

E) Аспарагин.

 

$$$ 67 B

Ќандай амин ќышќылыныњ ќђрамында гуанидин тобы бар?

A) Гистидин.

B) Аргинин.

C) Валин.

D) Глицин.

E) Аспарагин.

 

$$$ 68 E

Ќандай ќосылыс организмде тирозиннен синтезделеді?

A) Цистеин.

B) Серин.

C) Аланин.

D) Фенилалалин.

E) Глутамин.

 

$$$ 69 D

Амин ќышќылдарыныњ декарбоксилденуінен ќандай заттар тџзіледі?

A) Альдегидтер.

B) Кетондар.

C) Амидтер.

D) Аминдер.

E) спирттер.

 

$$$ 70 D

Амин ќышќылдарыныњ дезаминденуінен тџзілетін заттар?

A) Эфирлер.

B) Моносахаридтер.

C) Аминдер.

D) Кето ќышќылдары.

E) Имидтер.

 

$$$ 71 D

рН орта дегеніміз не?

A) Сутегі иондарыныњ концентрациясы.

B) Гидроксил иондарыныњ концентрациясы.

C) Гидрооксони иондарыныњ концентрацисы.

D) Сутегі иондарыныњ концентрациясыныњ теріс ондыќ логарифмі.

E) Гидроксил иондарыныњ наѓыз логарифмі.

 

$$$ 72 A

Кљрсетілген буферлік жџйелердіњ ќайсысы ќанда кездеседі?

A) Фосфорлыќ.

B) Бораттыќ.

C) Аммиактыќ.

D) Нитраттыќ.

E) Сульфаттыќ.

 

$$$ 73 D

рН-тыњ ќандай мѕнін бейтарап орта дейміз?

A) рН=1,0.

B) рН=3,3.

C) рН=6,5.

D) рН=7,0.

E) рН=10,0.

 

$$$ 74 C

Сірке ќышќылынан жѕне сірке ќышќылыныњ натрий тђзынан тђратын буферлік жџйе ќалай аталады?

A) Фосфорлыќ.

B) Бораттыќ.

C) Ацетаттыќ.

D) Нитраттыќ.

E) Сульфаттыќ.

 

$$$ 75 C

Гипотоникалыќ ерітінді деген не?

A) Осмостыќ ќысым торшаныкімен тењ ерітінді.

B) Осмостыќ ќысым торшаныкінен жоѓары ерітінді.

C) Осмостыќ ќысым торшаныкінен тљмен ерітінді.

D) Концентрациясы бердей ерітінді.

E) Белоктыњ тђзды ерітіндісі.

 

$$$ 76 C

Гипертоникалыќ ерітінді деген не?

A) Осмостыќ ќысым торшаныкімен тењ ерітінді.

B) Осмостыќ ќысым торшаныкінен тљмен ерітінді.

C) Осмостыќ ќысым торшаныкінен жоѓары ерітінді.

D) Белоктыќ тђзды ерітіндісі.

E) Концентрациясы бердей ерітінді.

 

$$$ 77 C

Диффузия деген не?

A) Бљлшектердіњ бірігіп ірі дисперсті жџйеге айналуы.

B) Тљменгі молекулалы бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

C) Бір заттыњ екінші затќа љздігінен љтіп олардыњ концентрацияларыныњ тењелуі.

D) Бір заттыњ екінші зат бетінде жиналуы.

E) Ірі бљлшектердіњ ђсаќтануы.

 

$$$ 78 C

Келтірілген ерітінділер жџйелерініњ ќасысы буферлік ќасиет кљрсетпейді?

A) СН3-СООН + СН3-СООNа.

B) ΝН4ОН + ΝН4Cl.

C) NаОН + Nа Cl.

D) NaH2PO4 + Na2HPO4.

E) H2CO3 + NaHCO3.

 

$$$ 79 B

Осмос деген не?

A) Тљменгі молекулы бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

B) Еріткіш молекуларыныњ жартылай љткізгіш арќылы сђйытылѓан ерітіндіден концентрлі ерітіндіге бір жаќты љтуі.

C) Бљлшектердіњ бірігіп ірі дисперсті жџйеге айналуы.

D) Концентрациялары тењелу арќылы бір заттыњ екінші затќа љздігімен љтуі.

Е) Бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы сђйытылѓан ерітіндіге љтуі.

 

$$$ 80 D

Ќандай ерітінді изотоникалыќ ерітінді деп аталады?

А) Торшаѓа ќараѓанда осмос ќысымы жоѓары ерітінділер.

В) Торшаѓа ќараѓанда осмостыќ ќысымы тљмен ерітінділер.

С) Сђйытылѓан ерітінділер.

D) Бірдей жаѓдайда осмос ќысымы тењ ерітінділер.

Е) Концентрлі ерітінділер.

 

$$$ 81B

Диализ деген не?

А) Еріткіш молекуласыныњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

В) Ђсаќ бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы су ќабатынан љтуі.

С) Ерітінділердіњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі арќылы концентрациялардыњ тењелуі.

D) Коллоидтыќ бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

Е) Ірі бљлшектердіњ ђсаќтануы.

 

$$$ 82 A

Коллоидтыќ бљлшектердіњ коагуляциясы деген не?

А) Ірі бљлшектердіњ ђсаќтануы.

В) Бір заттыњ екінші затќа терењ љтуі.

С) Коллоидтыќ бљлшектердіњ бірігіп ірі агрегаттарѓа айналуы.

D) Бір заттыњ екінші зат бетіне жиналуы.

Е) Тљменгі молекулыќ бљлшектердіњ жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

 

$$$ 83 B

Адсорбция деген не?

А) Бљлшектердіњ бірігіп ірі агрегатќа айналуы.

В) Бір заттыњ басќа затќа шоѓырлануы.

С) Бљлшектердіњ ђсаќталуы.

D) Бљлшектердіњ мембрана арќылы љтуі.

Е) Бір заттыњ екінші затќа терењ љтуі.

 

$$$ 84 A

Коллоидтыќ бљлшектердіњ кљлемі ќандай?

A) 1 - 100 нм.

B) 0,1 - 100 нм.

C) 1 нм тµмен.

D) 100 нм жоѓары.

E) 1 - 10 нм.

 

$$$ 85 D

Белоктардыњ изоэлектр нџктесі деген не?

А) Бейтарап ортаныњ рН кљрсеткіші.

В) Ќышќылдыќ ортаныњ рН кљрсеткіші.

С) Белок оњ зарядты ортаныњ рН кљрсеткіші.

D) Белок электробейтарап ортаныњ рН кљрсеткіші.

Е) Белок теріс зарядты ортаныњ рН кљрсеткіші.

 

$$$ 86 C

Ќышќылдыќ ортадаѓы сутегі иондарыныњ концентрациясын кљрсетіњіз?

A) [Н+] = [ОН-].

B) [Н+] = 10-7.

C) [Н+] >10-7.

D) [Н+] < 10-7.

E) [Н+] = 10-8.

 

$$$ 87 A

Келтірілген ерітінділер ќайсысы буферлік жџйе болады?

A) СН3-СООН + СН3-СООNа.

B) ΝаОН + ΝаНCО3.

C) СН3-СООН + NаОН.

D) KOH + KCl.

E) H2CO3 + NH4OH.

 

$$$ 88 B

Электрофорез деген не?

А) Дисперстік жџйелердіњ электр љрісінде ђсаќталуы.

В) Зарядталѓан коллоидтыќ бљлшектердіњ электр љрісінде жылжуы.

C) Коллоидтыќ бљлшектердіњ электр љрісінде іріленуі.

D) Коллоидтыќ бљлшектердіњ ђсаќталуы.

Е) Ђсаќ бљлектердіњ электр љрісінде жартылай љткізгіш арќылы љтуі.

 

$$$ 89 E

Буферлік сыйымдылыќ деген не?

А) Буферлік жџйедегі ќышќылдыњ жоѓары концентрациясы.

В) Буферлік жџйедегі ќышќылдыњ тљменгі концентрациясы.

С) Буферлік жџйедегі ќышќылдыњ жоѓары проценттік концентрациясы.

D) Буферлік жџйедегі тђздыњ жоѓарѓы молярлы концентрациясы.

Е) Буферлік жџйедегі ќышќыл мен тђздыњ бірдей молярлы концентрациясы.

 

$$$ 90 E

рН-тыњ ќандай мѕнін сілтілік орта дейміз?

A) рН=3,0.

B) рН=4,3.

C) рН=6,5.

D) рН=7,0.

E) рН=10,0.

 

КӨМІРСУЛАР

 

$$$ 91 В

Құрамында мына зат бар көмірсулар табиғатта кең тараған

A) L-конфигурациясын

B) D- конфигурациясын

C) L-,D- конфигурациясын

D) D-,L- конфигурациясын

E) молекуладағы көмірсудың хиральді атомы

 

$$$ 92 С

D-глюкоза қалыптасқанда түзіледі

A) D-дульцит

B) D-галактит

C) D-сорбит

D) D-глюкон қышқылы

E) D-маннит

 

$$$ 93 А

D-галактозаның біріншілік спирттер тобында тотығуында түзіледі

A) D-галактурон қышқылы

B) D-қант қышқылы

C) D-галактон қышқылы

D) D-глюкон қышқылы

E) D-глюкурон қышқылы

 

$$$ 94 D

Лактозаның гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-галактоза мен β-D-галактоз

B) α-D-глюкоза мен α-D-галактоза

C) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза

D) α-D-глюкоза мен β-D-галактоза

E) -D-галактоза мен α-D-манноза

 

$$$ 95 E

Сахарозаның гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза мен α-D-фруктоза

B) α-D-фруктоза мен β-D-галактоза

C) α-D-манноза мен β-D-фруктоза

D) β-D-галактоза мен β-D-глюкоза

E) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза

 

$$$ 96 C

Целлобиозада D-глюкозаның қалдықтары гликозидтік байланыс арқылы байланысқан

A) α(1→4)-

B) α(1→6)-

C) β(1→4)-

D) β(1→6)-

E) α,β(1→2)-

 

$$$ 97 A

Гиалурон қышқылының молекуласы қалдықтардың қайталанған бірлігінен тұрады

A) β-глюкурон қышқылы мен N-ацетилглюкозамина

B) β-D-галактозамина мен N-ацетилглюкозамина

C) α-D-глюкоза мен глюкозамина

D) α-D-глюкоза

E) β-D-фруктоза мен β-D-галактозамина

 

$$$ 98 D

Берілген дисахаридтердің қайсысы Фелинг сұйығымен реакция бермейді

A) лактоза

B) изомальтоза

C) целлобиоза

D) сахароза

E) мальтоза

 

$$$ 99 A

Қай моносахарид гликогеннің толық гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза

B) β-D-глюкоза

C) β-D-фруктоза

D) β-L-манноза

E) α-L-галактоза

 

$$$ 100 D

Ќандаѓы ќант мына т‰рінде болып келеді

A) целлюлоза

B) инсулин

C) біріктіргіш зат

D) глюкоза

E) лактоза

 

$$$ 101 A

АТФ жєне магний иондарыныњ ќатысуымен фруктозо – 6 – фосфаттан пайда болады

A) фруктозо -1,6 - дифосфат

B) глюкозо – 6 - фосфат

C) глюкозо – 1 - фосфат

D) рибозо – 5 - фосфат

E) дезоксирибозо – 5 – фосфат

 

$$$ 102 C

Ќандаѓы глюкозаныњ патологиялыќ жоѓарылауын деп атайды

A) полиурия

B) гипогликемия

C) гипергликемия

D) гипертония

E) гипопротеинемия

 

$$$ 103 C

Ќµмірсулардыњ анаэробтыќ жолмен ыдырауы µтеді

A) СО2 ќатысуымен

B) О2 ќатысуымен

C) О2 ќатыспайды

D) NН3 ќатыспайды

E) СН4 ќатысады

 

$$$ 104 A

Организмде мына жолмен гликогенніњ ыдырауы µтеді

A) фосфоролиз

B) гидрлену

C) аминдену

D) гидролиз

E) дегидрлену

 

$$$ 105 B

Гликогенніњ жануар организмінде ењ басты жиналатын жері

A) б‰йректе

B) бауырда

C) бас миында

D) теріде

E) с‰йекте

 

$$$ 106 B

Моносахаридтер мына ќосылыспен ќосылып ащы ішектіњ ќабырѓасы арќылы сіњіріледі

A) к‰кірт ќышќылымен

B) фосфор ќышќылымен

C) т±з ќышќылымен

D) кµмір ќышќылымен

E) сірке ќышќылымен

 

$$$ 107 C

‡ш карбон ќышќылдары айналымында a - кетоглутар ќышќылы HS – КоА-тыњ ќатысуымен декарбоксильденіп, дегидрленіп айналады

A) янтарь ќышќылы

B) фумар ќышќылы

C) сукцинил КоА - ѓа

D) ќымыздыќ сірке ќышќылына

E) ацетил – КоА - ѓа

 

$$$ 108 B

Фосфоглицеромутаза ферментініњ єсерінен 3 – фосфоглицерин ќышќылы гликолиз кезінде келесі затќа айналады

A) фумар ќышќылына

B) 2-фосфоглицерин ќышќылына

C) пирожүзім ќышќылына

D) сүт ќышќылына

E) ацилмеркаптанѓа

 

$$$ 109A

Мальтоза асќорыта ыдырайды

A) a -глюкозаныњ 2 молекуласына

B) b - фруктозаныњ 2 молекуласына

C) фруктоза жєне глюкоза молекулаларына

D) a - маннозаныњ 2 молекуласына

E) a -галактозаныњ 2 молекуласына

 

$$$ 110 C

Гликолизде пайда болатын АТФ саны

A) 4

B) 8

C) 2

D) 5

E) 6

 

$$$ 111 B

Глюкозаныњ аэробтыќ жолмен тотыѓуы µтеді

A) цитоплазмада

B) митохондрияда

C) ядрода

D) рибосомада

E) жасуша мембранасында

 

$$$ 112 B

Пирожүзім ќышќылыныњ тотыѓа дезаминдеуінде пайда болады

A) с‰т ќышќылы

B) ацетил КоА

C) лимон ќышќылы

D) фумар ќышќылы

E) янтарь ќышќылы

 

$$$ 113 A

Ауыз ќуысында жєне ащы ішекте крахмал мына ферменттіњ єсерімен ыдырайды

A) амилаза

B) сахароза

C) целлобиаза

D) мальтаза

E) лактаза

 

$$$ 114 C

Үш карбон айналымында ацетил – КоА – ныњ 1 молекуласы

ыдыраѓанда пайда болатын АТФ саны

A) 10

B) 14

C) 12

D) 38

E) 16

 

$$$ 115 В

Глюкозаныњ анаэробтыќ ыдырауы µтеді

A) оттегі ортасында

B) оттегінсіз ортада

C) кµмір ќышќылыныњ ќатысуымен

D) аммиактыњ ќатысуымен

E) судыњ ќатысуымен

 

$$$ 116 A

Үш карбон ќышќылы айналымыныњ ењ аќтыќ µніміне жатады

A) СО2, Н2О, энергия

B) ќымыздыќ – янтарь ќышќылы

C) цис – аконит ќышќылы

D) фумар ќышќылы

E) алма ќышќылы

 

$$$ 117 A

Үш карбон ќышќылдары айналымында янтарь ќышќылы дегидрленіп айналады

A) фумар ќышќылына

B) изолимон ќышќылына

C) цис – аконит ќышќылына

D) алма ќышќылына

E) ќымыздыќ – сірке ќышќылына

 

$$$ 118 C

Кµмірсулардыњ анаэробтыќ жєне аэробтыќ тотыѓулары кезінде тотыѓу-тотыќсыздану реакцияларыныњ нитижесінде пайда болѓан бос энергия мына ќосылыста шоѓырланады

A) НАД, НАДФ

B) АМФ, АДФ

C) АТФ

D) ФАД

E) ГМФ, УМФ

 

$$$ 119 D

Лактоза моноза ќалдыќтарынан т±рады:

A)a - галактопиранозаныњ 2 молекуласынан

B) b - галактопиранозаныњ 2 молекуласынан

C) a - глюкопиранозадан жєне b - глюкопиранозадан

D) b - галактопиранозадан жєне a - глюкопиранозадан

E) a - рибофуранозадан жєне a - глюкопиранозадан

 

$$$ 120 A

Ішекте сахароза гидролизденеді

A) a -глюкопираноза жєне b - фруктофуранозаѓа

B) b - галактопиранозаныњ 2 молекуласына

C) a -глюкопираноза жєне b - глюкопиранозаѓа

D) b - галактопираноза жєне a-глюкопиранозаѓаb

E) a - рибофуранозаѓа жєне a - глюкопиранозаѓа

 

$$$ 121 B

Гликолиздің бастапќы кезењі

A) рибоза – 5 фосфат

B) глюкозо – 6 - фосфат

C) глюкозо – 1 - фосфат

D) фруктозо – 1 - фосфат

E) фруктозо – 1, 6 – дифосфат

 

$$$ 122 B

Спирттік ашуда пирож‰зім ќышќылы µзгереді

A) СН3СООН

B) С2Н5ОН

C) с‰т ќышќылы

D) глицерофосфат

E) ацетил – КоА

 

$$$ 123 D

Аденил ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Аспартат.

B) Аскорбат.

C) Аконитат.

D) Аденилат.

E) Ацетат.

 

$$$ 124 B

Аскорбин ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Аспартат.

B) Аскорбат.

C) Аконитат.

D) Аденилат.

E) Ацетат.

 

$$$ 125E

Алма ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Итаконат.

B) Глутамат.

C) Аконитат.

D) Малонат.

E) Малат.

 

$$$ 126 A

Сџт ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Лактат.

B) Глутамат.

C) Фумарат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 127 B

Метафосфор ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Лактат.

B) Фосфат.

C) Метафосфат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 128 A

Ќымыздыќ ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Оксалат.

B) Сукцинат.

C) Оксальацетат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 129 C

Ќымыздыќсірке ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Татрат.

B) Сукцинат.

C) Оксальацетат.

D) Стеарт.

E) Урат.

 

$$$ 130 C

Лимон ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Татрат.

B) Сукцинат.

C) Цитрат.

D) Пируат.

E) Форминат.

 

$$$ 131 D

Пирожџзім ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Кетоглутарат.

B) Сукцинат.

C) Оксальацетат.

D) Пируат.

E) Бутират.

 

$$$ 132 B

Сахароза дисахариді ќандай моносахаридтерге ыдырайды?

A) 2 молекула α,D-глюкозаѓа.

B) α,D-глюкозаѓа жѕне β,D-фруктозаѓа.

C) 2 молекула α,D-фруктозаѓа.

D) 2 молекула α,D-маннозаѓа.

E) 2 молекула α,D-рибозаѓа.

 

$$$ 133 B

Келтірілген ќосылыстардыњ ќайсысы анаэробтыќ ыдыраудыњ аќырѓы љнімі?

A) Глюкозо-6-фосфат.

B) Сџт ќышыќылы.

C) Ацетил-КоА.

D) 3-фосфоглицерин.

E) Глюкозо-1-фосфат.

 

$$$ 134 A

Фруктозо-1,6-дифосфаттыњ екі триозаѓа ауысуын ќандай фермент катализдейді?

A) АТР-синтетаза.

B) Фосфорилаза.

C) Альдодаза.

D) Липаза.

E) Гексокиназа.

 

$$$ 135 B

Сџт ќантын ќандай фермент ыдыратады?

A) Целлюбиаза.

B) Лактаза.

C) Целлюлаза.

D) Амилаза.

E) Мальтаза.

 

$$$ 136 A

Аэробтыќ ыдыраудыњ аќырѓы љніміне ќандай заттар жатады?

A) Кљмірќышыќыл газы жѕне су.

B) Сџт ќышќылы.

C) Глюкоза-6-фосфат.

D) Ацетил-КоА.

E) 3-фосфоглицерин ќышќылы.

 

$$$ 137 E

Глюкозаныњ глюкозо-6-фосфатќа айналуын ќандай фермент катализдейді?

A) Енолаза.

B) Альдолаза.

C) Триозофосфатизомераза.

D) Глюкозофосфатизомераза.

E) Гексокиназа.

 

$$$ 138 D

Фруктоз-6-фосфаттыњ фруктозо-1,6-фосфатќа айналуын ќандай фемент катализдейді?

A) Енолаза.

B) Альдолаза.

C) Трифосфатизомераза.

D) Фосфофруктокиназа.

E) Глюкозафосфатизомераза.

 

$$$ 139 D

Мына ќосылыстардыњ ќайсысында мароэргтік байланыс бар?

A) Глицин.

B) Аланин.

C) Глюкоза.

D) 1,3-дифосфоглицерин ќышќылында.

E) Сүт ќышќылында.

 

$$$ 140 B

Кљрсетілген ќосылыстардыњ ќайсысы глюкоген ќђрамына кіреді?

A) С3Н7ОН.

B) С6Н12О6.

C) С17Н29СООН.

D) С17Н35СООН.

E) СН3-СН2ОН.

 

$$$ 141 B

Гидролиз кезінде лактоза ќандай моносахаридтерге ыдырайды?

A) 2 молекула α,D-галактозаѓа.

B) α,D-галактоза жѕне β,D-галактозаѓа.

C) 2 молекула α,D-глюкозаѓа.

D) α,D-глюкозаѓа жѕне β,D-фруктозаѓа.

E) 2 молекула β,D-глюкозаѓа.

 

$$$ 142 C

Изомальтозаныњ гидролизі кезінде ќандай моносахарид тџзіледі?

A) 2 молекула α,D-галактоза.

B) α,D-глюкоза жѕне β,D-галактоза.

C) 2 молекула α,D-глюкоза.

D) α,D-глюкоза жѕне β,D-фруктоза.

E) 2 молекула β,D-глюкоза.

 

$$$ 143 E

Целлюбиоза гидролизі кезінде ќандай моносахарид тџзіледі?

A) 2 молекула α,D-галактоза.

B) α,D-глюкоза жѕне β,D-галактоза.

C) 2 молекула α,D-глюкоза.

D) α,D-глюкоза жѕне β,D-фруктоза.

E) 2 молекула β,D-глюкоза.

 

$$$ 144 E

Кљмірсу алмасуыныњ бђзылуы нѕтижесінда ќандай ауру туады?

A) Базед ауруы.

B) Ксерофтальмия.

C) Остеомаляция.

D) Ацетонурия.

E) Ќант диабеті.

 

$$$ 145 A

Гликоген ыдырауынан ќандай зат тџзіледі?

A) Глюкозо-1-фосфат.

B) Ацеитл-КоА.

C) Сџт ќышќылы.

D) 3-фосфоглицерин.

E) Галактозофосфат.

 

$$$ 146 A

Гексозодифостаза ферменті катализдейтін реакцияны кљрсетіњіз?

A) D-фруктозо-1,6-дифосфат + Н2О → D-фруктозо-6-фосфат + ортофосфат.

B) D-фруктозо-1-фосфат + АТФ → D-фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

C) D-глюкозо-1-фосфат + D-глюкозо-1-фосфат → глюкозо-1,6-дифосфат + D-глюкоза.

D) D-глюкозо-6-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

E) D-глюкозо-1-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

 

$$$ 147 B

Фосфофруктокиназа ферменті катализдейтін реакцияны кљрсетіњіз?

A) D-фруктозо-1,6-дифосфат + Н2О → D-фруктозо-6-фосфат + ортофосфат.

B) D-фруктозо-1-фосфат + АТФ → D-фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

C) D-глюкозо-1-фосфат + D-глюкозо-1-фосфат → глюкозо-1,6-дифосфат + D-глюкоза.

D) D-глюкозо-6-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

E) D-глюкозо-1-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

 

$$$ 148 E

Глюкозо-1-фосфотаза ферменті катализдейтін реакцияны кљрсетіњіз?

A) D-фруктозо-1,6-дифосфат + Н2О → D-фруктозо-6-фосфат + ортофосфат.

B) D-фруктоза-1-фосфат + АТФ → D-фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

C) D-глюкозо-1-фосфат + D-глюкозо-1-фосфат → глюкозо-1,6-дифосфат + D-глюкоза.

D) D-глюкозо-6-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

E) D-глюкозо-1-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

 

$$$ 149 C

Глюкозо-1-фосфатфосфодисмутаза ферменті катализдейтін реакцияны кљрсетіњіз?

A) D-фруктозо-1,6-дифосфат + Н2О → D-фруктозо-6-фосфат + ортофосфат.

B) D-фруктозо-1-фосфат + АТФ → D-фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

C) D-глюкозо-1-фосфат + D-глюкозо-1-фосфат → глюкозо-1,6-дифосфат + D-глюкоза.

D) D-глюкозо-6-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

E) D-глюкозо-1-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

 

$$$ 150 D

Глюкозо-6-фосфатаза ферменті катализдейтін реакцияны кљрсетіњіз?

A) D-фруктоза-1,6-дифосфат + Н2О → D-фруктозо-6-фосфат + ортофосфат.

B) D-фруктозо-1-фосфат + АТФ → D-фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

C) D-глюкозо-1-фосфат + D-глюкозо-1-фосфат → глюкозо-1,6-дифосфат + D-глюкоза.

D) D-глюкозо-6-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

E) D-глюкозо-1-фосфат + Н2О → D-глюкоза + ортофосфат.

 

$$$ 151 A

Фелинг сђйыѓын тотыќсыздандырмайтын кљмірсуды кљрсетіњіз?

A) Сахароза.

B) Глюкоза.

C) Лактоза.

D) Рибоза.

E) Дезоксирибоза.

 

$$$ 152 C

α(1-4) гликозидтік байланысты ыдыратын ферментті кљрсетіњіз?

A) Амилаза.

B) Каталаза.

C) Мальтаза.

D) Изомальтаза.

E) Лактаза.

 

$$$ 153 D

α(1-6) гликозидтік байланысты ыдыратын ферментті кљрсетіњіз?

A) Амилаза.

B) Каталаза.

C) Мальтаза.

D) Изомальтаза.

E) Лактаза.

 

$$$ 154 C

β(1-4) гликозидтік байланысты ыдыратын ферментті кљрсетіњіз?

A) Пептидаза.

B) Мальтаза.

C) Целлюбиаза.

D) Лактаза.

E) Каталаза.

 

ЛИПИДТЕР

 

$$$ 155 В

Липидтер жақсы ериді

A) суда

B) хлороформда

C) тұзды ерітінділерде

D) қышқыл ерітінділерде

E) сілтілік ерітінділерде

 

$$$ 156 А

Глицеролдың күрделі эфирі май қышқылымен қосылысы қалай аталады

A) ацилглицерол

B) ганглиозид

C) сфингозин

D) фосфат қышқылы

E) гликолипид

 

$$$ 157 С

Ауыстырылмайтын май қышқылы болып табылады

A) олейн қышқылы

B) арахин қышқылы

C) арахидон қышқылы

D) нервон қышқылы

E) лигноцерин қышқылы

 

$$$ 158 С

Гидропероксидтік липидтнрде мына тобы бар

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 159 А

Қанықпаған липидтердің тотықсыздандырушысы

A) супероксид

B) этаноламин

C) холин

D) гидроксильдік топ

E) кетон тобы

 

$$$ 160 Е

Фосфолипидтердің

A) церамид

B) моноацилглицерол

C) диацилглицерол

D) фосфатидилсерин

E) фосфат қышқылы

 

$$$ 161 В

Стеролдарға жатады

A) кардиолипин

B) 7-дегидрохолестерол

C) кефалин

D) лецитин

E) цереброзид

 

$$$ 162 А

Церамид түзіледі

A) сфингозин+моноқанықпаған май қышқылы

B) сфингозин+холин

C) сфингозин+этаноламин

D) глицерол+олейн қышқылы

E) глицерол+нервон қышқылы

 

$$$ 163 С

Май қышқылдары көмiртектiң атомдарының тармақталған шынжырларымен болады

A) бауыр клеткаларында

B) өсімдіктер дәндерінде

C) бктериальді клеткаларда

D) бұлшықет ұлпасында

E) өсімдіктер тамырында

 

$$$ 164 А

Табиғи диқанықпаған май қышқылдары молекулада мына жағдайдағы қос байланыс күйінде болаы

A) цис-,цис-конфигурациялы

B) цис-,транс- конфигурациялы

C) транс-,транс- конфигурациялы

D) транс-,цис- конфигурациялы

E) L-D- конфигурациялы

 

$$$ 165 C

Майдыњ басым бµлігі ќорытылады

A) ќарында

B) тоќ ішекте

C) ащы ішекте

D) мес ќарында

E) ауыз ќуысында

 

$$$ 166 C

Май ќышќылыныњ b - тотыѓуында т‰зілетін АТФ санын кµрсетіњіз

A) 2

B) 3

C) 5

D) 8

E) 12

 

$$$ 167 C

Глицерин тотыќќанда не пайда болады:

A) с‰т ќышќылы

B) пирож‰зім ќышќылы

C) 3 – фосфоглицерин ќышќылы

D) a - глицерофосфат

E) фосфодиоксиацетон жєне Н3РО4

 

$$$ 168 C

Кетоз кезінде тіндерде ќандай ќосылыстар жиналады

A) глюкоза, фруктоза

B) липидтер, гликоген

C) ацетосірке ќышќылы, b - окси май ќышќылы,ацетон

D) стеридтер, фосфатидтер

E) бейтарап майлар

 

$$$ 169 C

Мына заттар єрекеттескенде не пайда болады

СН2ОН – СО – СН2 – О РО3Н2 + НАДН2 Þ

A) пропантриол

B) триоза

C) a -глицерофосфат

D) глицерин

E) диоксиацетон

 

$$$ 170 C

Липидтер тіндерде толыќ тотыќќанда пайда болады

A) пирож‰зім ќышќылы, фумар ќышќылы

B) с‰т ќышќылы, янтарь ќышќылы

C) СО2, Н2О, энергия

D) a -глицерофосфат, ацилмеркаптан

E) фосфодиоксиацетон, ацетил КоА

 

$$$ 171 C

Май ќышќылдарыныњ биосинтезі мына жолмен µтеді

A) гликолиз

B) липолиз

C) митохондрияныњ ішкі жєне сыртќы бетінде

D) b - тотыѓуы

E) пентозофосфат айналымы

 

$$$ 172 C

Бейтарап май молекуласы т‰зіледі

A) 3 – фосфоглицерин альдегидінен

B) холестерол жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

C) глицерин жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

D) глицерин, фосфор ќышќылы жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

E) глицерин жєне холиннен

 

$$$ 173 C

Гидролизденіп стеридтерден пайда болады

A) глицерин, жоѓарѓы май ќышќылдары

B) этанол, жоѓарѓы май ќышќылдары

C) холестерол, жоѓарѓы май ќышќылдары

D) сфингозин, жоѓары май ќышќылдары

E) холин, ±шпа май ќышќылдары

 

$$$ 174 C

Майлардыњ ќорытылуы µтеді

A) асќазанда

B) тоќ ішекте

C) ащы ішекте

D) мес ќарында

E) ауыз ќуысында

 

$$$ 175 E

Липид молекуласы гидролизініњ ењ аќтыќ µнімін атањыз

 

A) глицерин жєне амин ќышќылыныњ 3 молекуласы

B) глицерин жєне пальмитин ќышќылыныњ 3 молекуласы

C) глицерин, пальмитин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне стеарин ќышќылыныњ бір молекуласы

D) глицерин, пальмитин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне олеин ќышќылыныњ 1 молекуласы

E) глицерин, олеин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне пальмитин ќышќылыныњ 1 молекуласы

 

$$$ 176 E

Майларды глицеринге жєне май ќышќылдарына тіндерде ыдырататын фермент

A) фосфорилаза

B) холинэстераза

C) нуклеаза

D) амилаза

E) липаза

 

$$$ 177 C

Ќандай к‰рделі липидтердіњ ќ±рамында глицерин, жоѓарѓы май ќышќылдарыныњ, азоттыќ негіздердіњ, фосфор ќышќылыныњ ќалдыќтары болады

A) цереброзидтер

B) сфингомиелиндер

C) фосфатидтер

D) ганглиозидтер

E) сульфатидтер

 

$$$ 178 C

Ќандай заттар май тамшыларыныњ беттік кермектілігін тµмендетіп, оларды эмульгациялайды

A) май ќышќылдары

B) моноглицеридтер

C) µт ќышќылдары

D) бикарбонаттар

E) кµмірќышќыл газы

 

$$$ 179 C

Хиломикрондар, липопротеидтер жєне бос май ќышќылдары липидтер алмасуында ќызмет атќарады

A) ќоректік

B) ќ±рылыс

C) тасымалдау

D) энергетикалыќ

E) ќорѓаныс

 

$$$ 180 C

Д±рыс атын жазыњыз

 

 

A) кардиолипин

B) фосфохолин

C) лецитин

D) серинфосфатид

E) кефалин

 

$$$ 180 C

Простагландиндер туындысы ќандай заттар?

A) Аминќышќылдары.

B) Моносахаридтер.

C) Ќаныќпаѓан май ќышќылдары.

D) Ќаныќќан май ќышќылдары.

E) Холестерол.

 

$$$ 181 B

Ќандай липидтердіњ ќђрамына холин кіреді?

A) Кефалины.

B) Лецитины.

C) Церамиды.

D) Стеролы.

E) Ланолин.

 

$$$ 182 E

Лецитиндер гидролизденгенде ќандай ќосылыстар пайда болады?

A) Глицерин, май ќышќылдары, холин.

B) Глицерин жѕне май ќышќылдары.

C) Глицерин, май ќышќылы, фосфор ќышќылы.

D) Холин, май ќышќылы, фосфор ќышќылы.

E) Глицерин, май ќышќылы, фосфор ќышќылы, спирт, холин.

 

$$$ 183 D

Мына келтірілген затардыњ ќайсысы триглицеридтер ќђрамына кіреді?

A) Глюкоза.

B) Этаноламин.

C) Холин.

D) Линол ќышќылы.

E) Холестерол.

 

$$$ 184 E

Мал организмініњ ќай ђлпасы фосфолипидтерге бай?

A) Майда.

B) Теріде.

C) Сџйекте.

D) Етте (бђлшыќ етте).

E) Жџйке жџйесінде.

 

$$$ 185 B

Пальмитин ќышќылы β-тотыќќанда ќанша молекула ацетил-КоА пайда болады?

A) 15 молекула.

B) 8 молекула.

C) 6 молекула.

D) 16 молоекула.

E) 3 молекула.

 

$$$ 186 D

Триацилглицеролдыњ эмульсиялануы деген ќандай процесс?

A) Майлар толыќ гидролизі.

B) Майлардыњ жартылай гидролизі.

C) Белок пен липидтерден хиломикрондар тџзуі.

D) Љт ќышыќлдары ѕсерінен майдыњ ђсаќ тџйіршіктерге айналуы.

E) Липазаныњ активтенуі.

 

$$$ 187 B

Мына май ќышќылы ќалай атала СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН?

A) Стеарин ќышќылы.

B) Олеин ќышыќылы.

C) Линол ќышќылы.

D) Линолен ќышќылы.

E) Арахидон ќышќылы.

 

$$$ 188 E

Мына май ќышќылы ќалай аталады? С15Н31СООН

A) Май ќышќылы.

B) Стеарин ќышќылы.

C) Сірке ќышќылы.

D) Линолен ќышќылы.

E) Пальмитин ќышќылы.

 

$$$ 189 C

Лаурин ќышќылы β-тотыќќанда ќанша молекула ацетил-КоА пайда болады?

A) 2 молекула.

B) 3 молекула.

C) 1 молекула.

D) 4 молоекула.

E) 6 молекула.

 

$$$ 190A

Фосфолипидтердіњ ќђрамына ќай зат кіреді?

A) Коламин.

B) Глюкоза.

C) Этанол.

D) Аденин.

E) Пентоза.

 

$$$ 191 D

Жануарлар денесін ќандай балауыз ќђрѓаудан саќтайды?

A) Спермацет.

B) Ара балауызы.

C) Карнауб балауызы.

D) Ланолин.

E) Монтан балауызы.

 

$$$ 192 E

Ќандай майларда линол жѕне линолен ќышќылдарыныњ концентрациясы жоѓары?

A) Кокоста.

B) Жер жањѓаѓында.

C) Сояда.

D) Рапс майында.

E) Шемішке, зыѓыр майында.

 

$$$ 193 C

Майдаѓы ˝йод саны˝ ќандай ќасиет кљрсетеді?

A) Бас май ќышќылдарыныњ ќђрамын баѓалайды.

B) Бос жѕне байланысќан май ќышќылдарыныњ ќђрамын баѓалайды.

C) Ќаныќпаѓандыќ дѕрежесін баѓалайды.

D) Байланысќан май ќышќылдарын баѓалайды.

E) Кџрделі эфирлік байланыспен байланысќан май ќышќылдарыныњ ќалдыѓын баѓалайды.

 

ВИТАМИНДЕР

 

$$$ 194 С

Ретинолдың организмдегі маңызды ролінің бірі

A) май қышқылдарының активтендірілуінде қатысуы

B) аминқышқылдарының активтендірілуінде қатысуы

C) лизоцим синтезіне қатысуы

D) липипдтердің пероксидтік тотығуының инициациясы

E) аскорбин қышқылының қозғалысының жылдамдатуы

 

$$$ 195 D

Ретинальдің қандай изомері опсин белогімен қосылып родопсин түзеді

А) транс-ретиналь;

B) L-ретиналь;

C) D-ретиналь;

D) 11-цис-ретиналь;

E) мета-ретиналь

 

$$$ 196 С

1,25-дигидроксихолекальциферол қайда түзіледі

A) ішек қуысында

B) асқазанның темiрлi торшаларында

C) бауыр мен бүйректе

D) сүйек ұлпасында

E iшектердiң шырышты қабығына

 

$$$ 197 А

1,24,25-тригидроксихоле-кальциферолдың қозғалыс механизмінің мәні

A) мРНК транскрипциясын қолдайды және кальцитасымалдаушы ақуызды синтездейді

B) полипептидтi тізбекті элонгацияны ингибиторлайды

C) сүйек ұлпасының ыдыратуын күшейтеді

D) сүйек ұлпасының ыдырауын азайтады

E) ақуызбен шифф негізінің түзілуіне қатысады

 

$$$ 198 D

α-токоферолдардың негізгі қызметі

А) стероидты гормондарды қанда тасымалдау;

B) полипептидті тізбек синтезін иницирлеу;

C)тізбекті ферментативті емес реакцияларды тоқтату;

D) қандағы металл иондарын тасымалдау;

E) липидтер тотығуының ферментативті реакцияларын иницирлеу

 

 

$$$ 199 С

Филлохинонның қозғалыс механизмінің мәні

A) аденилатциклазаның қозғалысын активтендіруде

B) мРНК транскрипциясын жылдамдатқанда

C) протромбинді глутаматты карбоксильдеу жолымен модификациялау

D) антигемофильді глобулинді активтендіргенде

E) холинэстеразаның қозғалысын тежегенде

 

$$$ 200 В

Құрқұлақ ауруында жалғастырушы және сүйек ұлпасының бүліну себебі неде?

A) минералды элементтердің жетіспеуінен

B) коллагеннің толық гидроксильденбеуінен

C) проколлагеннің коллагенге айналу процесінің тежелуі

D) молекулалық оттегінің толық түспегенінен

E) α-кератиннің түзілуінің бұзылуы

 

$$$ 201 С

Шикі жұмыртқа ақуызын пайдаланғанда В7-авитаминозының пайда болу себебі

A) биотиннің жұмыртқа альбуминімен бұзылуы

B) глобулин мен биотиннің комплексінің түзілуі

C) авидин мен биотиннің комплексінің түзілуі

D) биотиннің жұмыртқа ферменттерімен каталитикалдық бұзылу

E) биотин мен жұмыртқа липидтерінің полярсыз комплекс түзуі

 

$$$ 202 D

Парааминобензой қышқылы қандай витамин құрамына кіреді

А) В12;

B) А;

C) В2;

D) В9;

E) К.

 

$$$ 203 А

Антирахиттік заттың алғызаты

А) эргостерол;

B) Д2;

C) токоферол;

D)Д3;

E) филлохинон.

 

$$$ 204 Е

Ұрпақ өсуіне әсер етуші фактор

А) НАД;

B) аневрин;

C) викасол;

D) геморрагин;

E) токоферол.

 

$$$ 205 С

К витаминінің қызметі

А) кетоқышқылдарды декарбоксилдеу;

B) простагландиндер түзу;

C) қан ұйыуына қатысу;

D) субстратты тотықтыру;

E) фолатты коферменттер түзу.

 

$$$ 206 А

Инозитол құрылымы бойынша

А) циклді алтыатомды спирт;

B) азотты негіз;

C) глутамин қышқылы;

D) метионин;

E) глюкоза.

 

$$$ 207 D

Аскорбин қышқылының негізгі қасиеті

А) глюкозадан аскорбин қышқылын түзуді катализдеу;

B) темір иондарын ферритинге қосу қабілеті;

C) коллаген синтезі;

D) сутек атомдарын алу және қосу арқылы жеңіл тотығу немесе тотықсыздану;

E) амилазаны тотықсыздандыру.

 

$$$208 А

Аскорбин қышқылы активтігін қандай зат арттырады

А) флавон;

B) пантотен;

C) ацетилхолин;

D) менахинон;

E) никотинамид.

 

$$$ 209 С

Адамдағы А-авитаминозінің алдын алатын және одан сауықтыратын зат

А) антипеллагралық витамин;

B) аскорбин қышқылы;

C) каротиноидтар;

D) пирролдар;

E) РР.

 

$$$ 210 С

Жүйке қабынуына қарсы витамин

A) Д

B) Е

C) В1

D) В2

E) В6

 

$$$ 211 С

Адамда қанталауға бейімділігі /геморрагиялық диатез/, қан құйылу құбылыстары қай витамин жетіспегенде пайда болады

A) С, В2, В12 В2

B) А, В6, С

C) К, Р, С

D) В1, В3, Ѓ

E) В5, В13, В15

 

$$$ 212 С

Пеллаграға қарсы тұратын витамин

A) В12

B) В6

C) В5

D) С

E) К

 

$$$ 213 С

Ќанталауға (геморрагияға) қарсы тұратын витамин

A) В1

B) Ѓ

C) К

D) Е

E) С

 

$$$ 214 С

Көз торының таяқша жасаушаларындағы родопсин реңінің құрамына кіретін витамин

A) Р

B) С

C) А

D) Н

E) В12

 

$$$ 215 С

Жасөспірімдердегі Д витаминінің гипо және гипервитаминоздық белгілері

A) шаштыњ түсуі

B) іш өтуден ќалжырау

C) аяқ-қолдың, омыртқаның қисаюы

D) өсудің тоқтауы

E) терінің қабынуы-қотыр

 

$$$ 216 Е

Убихинон қатысатын реакция

A) гидролиздену

B) аминдену

C) дезаминдену

D) декарбоксильдену

E) биологиялыќ тотыѓу

 

$$$ 217 С

Сөзді толыќтырыңдар: В2 витамині … құрамына кіреді

A) нуклеин ќышќылдарының

B) фосфолипидтердің

C) коферменттердің (ФАД,ФМН)

D) коферменттердің (НАД, НАДФ)

E) нуклеозидтің

 

$$$ 218 А

А витаминінің ізашары

A) каротин

B) ксантофиллдер

C) стериндер

D) фосфатидтер

E) өт ќышќылдары

 

$$$ 219 С

В1 авитамнозы кезінде қанда жєне тіндерде ќандай ќышќыл ќаптап кетеді

A) холестерол

B) май ќышќылдары

C) кетоќышќылдар (пирожүзім, a - кетоглутар)

D) глюкоза

E) сүт ќышќылы

 

$$$ 220 С

Ұрықсыздыққа қарсы (антистерильный) витамин

A) В1

B) В3

C) Е

D) С

E) В12

 

$$$ 221 С

Суда еритін витаминдерге жатады

A) А, В2

B) С, Н, Е, Ѓ

C) В тобындаѓы витаминдер, С,Р

D) В1, С, Д, К, В5, В6

E) В1, В2, А, Д, Е, В12

 

$$$ 222 C

С гиповитаминозы кезінде ќан тамырларыныњ беріктігі нашарлап, олардыњ нєзіктігі мен өткізгіштігі күшейетін аурудың аты

A) полиневрит

B) ксерофтальмия

C) скорбут

D) пеллагра

E) рахит

 

$$$ 223 С

В12 витамині ќандай үрдісті активтендіреді

A) майлардыњ асќазанда ќорытылуын

B) гликоген түзілуін

C) ќан түзетін мөшелерде эритроциттердің түзілуін

D) крахмал гидролизін

E) белоктардың асќазанда ќорытылуын

 

$$$ 224 С

Ғ витамині тұрѓан бір жиын (комплекс)

A) ќаныќќан ќышќылдардыњ

B) өт ќышќылдарыныњ

C) ќаныќпаѓан жоѓары май ќышќлдарыныњ жиыны

D) көмірсулардыњ жєне белоктардыњ

E) амин ќышќылдарыныњ

 

 

$$$ 225 С

В1 авитаминозы ауруды демейді

A) ксерофтальмия

B) рахит

C) полиневрит

D) пеллагра

E) скорбут

 

$$$ 226 С

Көптеген витаминдер құрамына кіреді

A) нуклеин ќышќылдарыныњ

B) липопротеидтердіњ

C) ферменттердіњ

D) гормондардыњ

E) мукополисахаридтердіњ

 

$$$ 227 С

Тиамин пирофосфаттыњ простетикалыќ тобы кіретін фермент зат алмасуына ќатысады

A) липидтердіњ

B) карбон ќышќылдарыныњ

C) кетоќышќылдардыњ

D) кµмірсулардыњ

E) минералды заттардыњ

 

$$$ 228 D

Пиридоксальфосфаттың простетикалыќ тобына кіретін витамин

A) С

B) В1

C) В2

D) В6

E) В12

 

$$$ 229 С

Витаминдердіњ организмде атќаратын ќызметі

A) энергия кµзі

B) жасуша ядросын ќ±руѓа

C) зат алмасуына ќатысады

D) ќанныњ рН-н реттейді

E) жылу реттегіш

 

$$$ 230 D

В2 витаминініњ (рибофлавинніњ) зат алмасуына єсері, оныњ мына заттыњ құрамына кіруімен байланысты

A) стеридтер

B) гормондар

C) кофермент А немесе АТБ

D) тыныс алудыњ сары ферменті

E) оксидоредуктазалар

 

$$$ 231 E

Келтірілген ќоректік љнімдердіњ ќайсысы F витаминіне бай?

А) Кџріш.

В) Ет.

С) Картоп.

D) Жеміс.

Е) Өсімдік майлары.

 

 

$$$ 232 E

С витамині көп өсімдікті атањыз?

A) Жџгері.

B) Бұршаќ.

C) Арпа.

D) Бидай.

E) Итмұрын жемісі.

 

$$$ 233 A

Мына келтірілген витаминдердің қайсысысының құрамында пиридин сақинасы бар?

A) РР.

B) Д2.

C) Д3.

D) А.

E) С.

 

$$$ 234 B

Мына өнімдердің қайсысы В1 витаминіне бай?

A) Картоп.

B) Бидай.

C) Ет.

D) Өсімдік майлары.

E) Жемістер.

 

SSS 235 D

В6 витаминінің авитаминозының белгілері қандай?

A) Остеомаляция.

B) Остеопораз.

C) Полиневрит.

D) Симметриялы дерматит.

E) Анемия.

 

SSS 235 C

С витамині қандай реакцияға қатысады?

A) Декарбоксильдену реакциясында.

B) Гликогенніњ синтезінде.

C) Тотыѓу-тотыќсыздану реакциясында.

D) Метил тобын тасымалдауда.

E) Майларды синтездеуде.

 

SSS 236 C


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных