Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


КӨМІРСУЛАР АЛМАСУЫ
 

$$$ 497 Е

Полисахарид болып табылатын гиалурон қышқылының молекуласы қалдықтардың қайталанған бірлігінен тұрады

A) β-D-фруктоза мен β-D-галактозамин

B) β-D-галактозамина мен N-ацетилглюкозамин

C) α-D-глюкоза мен глюкозамин

D) α-D-глюкоза

E) β-глюкурон қышқылы мен N-ацетилглюкозамин

 

$$$ 498 А

Төмендегі дисахаридтердің қайсысы Фелинг сұйығымен реакция бермейді

A) сахароза

B) изомальтоза

C) целлобиоза

D) лактоза

E) мальтоза

 

 

$$$ 499 А

Көмірсулардың табиғатта кең тараған конфигурациясы

A) D- конфигурациясын

B) L-конфигурациясын

C) L-,D- конфигурациясын

D) D-,L- конфигурациясын

E) молекуладағы көмірсудың хиральді атомы

 

$$$ 500 А

Лактаттың гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза мен β-D-галактоза

B) α-D-глюкоза мен α-D-галактоза

C) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза

D) α-D-галактоза мен β-D-галактоз

E) -D-галактоза мен α-D-манноза

 

$$$ 501 С

Күнделікті тұрмыстағы қанттың гидролизі кезінде түзіледі

A) α-D-глюкоза мен α-D-фруктоза

B) α-D-фруктоза мен β-D-галактоза

C) α-D-глюкоза мен β-D-фруктоза

D) β-D-галактоза мен β-D-глюкоза

E) α-D-манноза мен β-D-фруктоза

 

$$$ 502 C

Клетчаткадағы D-глюкозаның қалдықтары гликозидтік байланыс арқылы байланысқан

A) α(1→4)-

B) α(1→6)-

C) β(1→4)-

D) β(1→6)-

E) α,β(1→2)-

 

$$$ 503 В

Төмендегі қай моносахарид гликоген гидролизі өнімі болып табылады

A) β-D-глюкоза

B) α-D-глюкоза

C) β-D-фруктоза

D) β-L-манноза

E) α-L-галактоза

 

$$$ 504 В

Адам қанындағы көмірсудың түрі

A) целлюлоза

B) глюкоза

C) біріктіргіш зат

D) инсулин

E) лактоза

 

$$$ 505 A

Фруктозо – 6 – фосфаттан кейінгі өнім қандай

A) фруктозо -1,6 - дифосфат

B) глюкозо – 6 - фосфат

C) глюкозо – 1 - фосфат

D) рибозо – 5 - фосфат

E) дезоксирибозо – 5 – фосфат

 

$$$ 506 C

Ќандаѓы глюкозаныњ патологиялыќ жоѓарылауын деп атайды

A) полиурия

B) гипогликемия

C) гипергликемия

D) гипертония

E) гипопротеинемия

 

$$$ 507 В

Анаэробты гликолиз өтеді

A) СО2 ќатысуымен

B) О2 ќатыспайды

C) О2 ќатысуымен

D) NН3 ќатыспайды

E) СН4 ќатысады

 

$$$ 508 В

Гликогеннің ыдырауы өтеді

A) гидрлену

B) фосфоролиз

C) аминдену

D) гидролиз

E) дегидрлену

 

$$$ 509 С

Гликогенніњ омыртқалылар организмінде негізгі қорлану жері

A) б‰йректе

B) бас миында

C) бауырда

D) теріде

E) с‰йекте

 

$$$ 510 Е

Көмірсулар мономерлері мына ќосылыспен ќосылып ішек арқылы сіңіріледі

A) к‰кірт ќышќылымен

B) сірке ќышќылымен

C) т±з ќышќылымен

D) кµмір ќышќылымен

E) фосфор ќышќылымен

 

$$$ 511 C

Кребс циклындағы a - кетоглутар ќышќылынан кейінгі өнім

A) сукцинил КоА

B) фумар ќышќылы

C) янтарь ќышќылы

D) ќымыздыќ сірке ќышќылына

E) ацетил – КоА

 

$$$ 512 С

3 – фосфоглицерин ќышќылы гликолиз кезінде келесі затќа айналады

A) фумар ќышќылына

B) пирожүзім ќышќылына

C) 2-фосфоглицерин ќышќылына

D) сүт ќышќылына

E) ацилмеркаптанѓа

 

$$$ 513 Е

Дисахарид мальтозаның ыдырау өнімдері

A) a -галактозаныњ 2 молекуласына

B) b - фруктозаныњ 2 молекуласына

C) фруктоза жєне глюкоза молекулаларына

D) a - маннозаныњ 2 молекуласына

E) a -глюкозаныњ 2 молекуласына

 

$$$ 514 B

Аэробты гликолиз өтетін орын

A) цитоплазмада

B) митохондрияда

C) ядрода

D) рибосомада

E) жасуша мембранасында

 

$$$ 515 А

Пирожџзім ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Пируат.

B) Сукцинат.

C) Оксальацетат.

D) Кетоглутарат.

E) Бутират.

 

$$$ 516 А

Төмендегі ќосылыстардыњ ќайсысы анаэробтыќ гликолиздің аќырѓы љнімі?

A) Сџт ќышыќылы.

B) Глюкозо-6-фосфат.

C) Ацетил-КоА.

D) 3-фосфоглицерин.

E) Глюкозо-1-фосфат.

 

$$$ 517 А

Глюкозаныњ глюкозо-6-фосфатќа айналуын ќандай фермент катализдейді?

A) Гексокиназа.

B) Альдолаза.

C) Триозофосфатизомераза.

D) Глюкозофосфатизомераза.

E) Енолаза.

 

$$$ 518 С

Крахмалды ыдыратушы фермент

A) целлобиаза

B) сахароза

C) амилаза

D) мальтаза

E) лактаза

 

$$$ 519 D

Анаэробты гликолиз өтеді

A) оттегі ортасында

B) аммиактыњ ќатысуымен

C) кµмір ќышќылыныњ ќатысуымен

D) оттегінсіз ортада

E) судыњ ќатысуымен

 

$$$ 520 Е

Кребс циклінің соңғы өніміне жатады

A) алма ќышќылы

B) ќымыздыќ – янтарь ќышќылы

C) цис – аконит ќышќылы

D) фумар ќышќылы

E) СО2, Н2О, энергия

 

$$$ 521 D

Лимон қышқылы айналымындағы янтарь ќышќылы дегидрленіп айналады

A) алма ќышќылына

B) изолимон ќышќылына

C) цис – аконит ќышќылына

D) фумар ќышќылына

E) ќымыздыќ – сірке ќышќылына

 

$$$ 522 А

Биологиялық тотығу барысында пайда болѓан бос энергия мына ќосылыста шоѓырланады

A) АТФ

B) АМФ, АДФ

C) НАД, НАДФ

D) ФАД

E) ГМФ, УМФ

 

$$$ 523 A

Сахароза гидролизденуі өнімдері

A) a -глюкопираноза жєне b - фруктофуранозаѓа

B) b - галактопиранозаныњ 2 молекуласына

C) a -глюкопираноза жєне b - глюкопиранозаѓа

D) b - галактопираноза жєне a-глюкопиранозаѓаb

E) a - рибофуранозаѓа жєне a - глюкопиранозаѓа

 

$$$ 524 А

Көмірсулар тотығуының бастапќы өнімі

A) глюкозо – 6 - фосфат

B) рибоза – 5 фосфат

C) глюкозо – 1 - фосфат

D) фруктозо – 1 - фосфат

E) фруктозо – 1, 6 – дифосфат

 

$$$ 525 С

Анаэробты гликолиз барысындағы спирттік ашуда пирож‰зім ќышќылы өзгереді

A) СН3СООН

B) с‰т ќышќылы

C) С2Н5ОН

D) глицерофосфат

E) ацетил – КоА

 

$$$ 526 С

Сџт ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Фумарат.

B) Глутамат.

C) Лактат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 527 B

Метафосфор ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Лактат.

B) Фосфат.

C) Метафосфат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 528 С

Ќымыздыќсірке ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Оксалат.

B) Сукцинат.

C) Оксальацетат.

D) Гликолат.

E) Малат.

 

$$$ 529 C

Сірке ќышќылыныњ ќалдыѓы ќалай аталады?

A) Татрат.

B) Сукцинат.

C) Ацетат.

D) Стеарт.

E) Урат.

 

 

ЛИПИДТЕР

 

$$$ 530 Е

Фосфолипид құрамына енуші қосылыс

A) фосфор қышқылы

B) моноацилглицерол

C) диацилглицерол

D) диацилглицерол

E) церамид

 

$$$ 531 Е

Төмендегі қосылыстардың қайсысы церамид түзеді

A) глицерол+нервон қышқылы

B) сфингозин+холин

C) сфингозин+этаноламин

D) глицерол+олейн қышқылы

E) сфингозин+моноқанықпаған май қышқылы

 

$$$ 532 А

Липидтердің негізгі бөлігі ќорытылады

A) ащы ішекте

B) тоќ ішекте

C) ќарында

D) мес ќарында

E) ауыз ќуысында

 

$$$ 533 А

Глицерол тотығуының алғашқы өнімі:

A) 3 – фосфоглицерин ќышќылы

B) пирож‰зім ќышќылы

C) с‰т ќышќылы

D) a - глицерофосфат

E) фосфодиоксиацетон жєне Н3РО4

 

$$$ 534 Е

Майлардың ұлпаларда толыќ тотығуы барысында пайда болады

A) пирож‰зім ќышќылы, фумар ќышќылы

B) с‰т ќышќылы, янтарь ќышќылы

C) фосфодиоксиацетон, ацетил КоА

D) a -глицерофосфат, ацилмеркаптан

E) СО2, Н2О, энергия

 

$$$ 535 А

Липидтердің биосинтезі мына жолмен µтеді

A) липолиз

B) пентозофосфат айналымы

C) митохондрияныњ ішкі жєне сыртќы бетінде

D) b - тотыѓуы

E) гликолиз

 

$$$ 536 Е

Стеридтердің гидролизденуі нәтижесінде пайда болады

A) глицерин, жоѓарѓы май ќышќылдары

B) этанол, жоѓарѓы май ќышќылдары

C) холин, ±шпа май ќышќылдары

D) сфингозин, жоѓары май ќышќылдары

E) холестерол, жоѓарѓы май ќышќылдары

 

$$$ 537 Е

Майлар өандай ортада жақсы ериді

A) суда

B) сілтілік ерітінділерде

C) тұзды ерітінділерде

D) қышқыл ерітінділерде

E) хлороформда

 

$$$ 538 А

Үш атомды спирт глицеролдың май қышқылымен қосылысы қалай аталады

A) ацилглицерол

B) ганглиозид

C) сфингозин

D) фосфат қышқылы

E) гликолипид

 

$$$ 539 А

Ағзадағы полиқанықпаған ауыстырылмайтын май қышқылы болып табылады

A) арахидон қышқылы

B) арахин қышқылы

C) олейн қышқылы

D) нервон қышқылы

E) лигноцерин қышқылы

 

$$$ 540 D

Фосфолипидтердіњ ќұрамына ќай зат кіреді?

A) Аденин.

B) Глюкоза.

C) Этанол.

D) Коламин.

E) Пентоза.

 

$$$ 541 В

Линол жѕне линолен ќышќылдарыныњ концентрациясы қандай майларда жоѓары?

A) Кокоста.

B) Шемішке, зыѓыр майында.

C) Сояда.

D) Рапс майында.

E) Жер жањѓаѓында.

 

$$$ 542 А

Липидтерді ұлпаларда ыдырататын фермент

A) липаза

B) холинэстераза

C) фосфорилаза

D) амилаза

E) нуклеаза

 

$$$ 543 А

Холин қандай липидтердің ќұрамына кіреді?

A) Лецитины.

B) Кефалины.

C) Церамиды.

D) Стеролы.

E) Ланолин.

 

$$$ 544 Е

Триацилглицеролдар құрамына кіреді?

A) Глюкоза.

B) Этаноламин.

C) Холин.

D) Холестерол.

E) Линол ќышќылы.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных