Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАТ АЛМАСУЫ. БИОЛОГИЯЛЫЌ ТОТЫЃУ.
 

$$$ 394 C

Тіндердіњ тыныс алу тізбегініњ ферментіне жатады

A) декарбоксилазалар

B) трансфезразалар, АТФ - азалар

C) НАД, ФАД – дегидрогеназалар, цитохром ж‰йесі

D) гидролазалар жєне изомеразалар

E) лиазалар, лигазалар

 

$$$ 395 E

Тіндердіњ тыныс алуы дегеніміз:

A) субстратпен тотыѓу-тотыќсыздану реакциясы

B) метаболиттіњ ќос байланысына сутегі протоныныњ ќосылу реакциясы

C) электрондардыњ акцепторы оттегі болып келетін биологиялыќ тотыѓудыњ бір т‰рі

D) кµмірсулар, майлар, белоктар алмасуыларыныњ аралыќ µнімдерінен электрондардыњ берілуі

E) тыныс алу тізбегімен протондар мен электрондардыњ ферменттердіњ ќатысуымен тасылу ‰рдісі

 

$$$ 396 C

Тыныс алу тізбегінде пайда болатын АТФ саны

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 12

 

$$$ 397 C

Зат алмасу сатылары, ол

A) асќорыту жєне сіњірілуі

B) ассимиляция жєне диссимиляция

C) асќорыту, сіњірілуі, аралыќ алмасуы, аќтыќ µнімдердіњ сыртќа шыѓарылуы

D) ќоректік заттардыњ гидролизі: белоктар, майлар, кµмірсулардыњ т‰зілуі

E) белоктардыњ, майлардыњ кµмірсулардыњ ыдырауы жєне метаболиттердіњ аралыќ алмасуы

 

$$$ 398 C

Жас организмде мына үрдіс басым

A) диссимиляция

B) тотыѓу-тотыќсыздану

C) ассимиляция

D) динамикалыќ тепе-тењдік

E) заттардыњ ыдырауы

 

$$$ 399 D

Макроэргиялык косылыстар пайда болу коздерiне жатады.

A) витаминдер

B) тек ќана белоктар

C) амин ќышќылдары

D) белоктардыњ, липидтердіњ, кµмірсулардыњ алмасуы

E) тек ќана кµмірсулар

 

$$$ 400 A

Биологиялыќ тотыѓудыњ А.Н. Бах теориясы бойынша тотыѓуѓа ќандай фермент ќатысады?

A) Оксигеназалар.

B) Дегидрогеназалар.

C) Декарбоксилаза.

D) Амилаза.

E) Фосфорилазалар.

 

$$$ 401 D

Мына ферменттердіњ ќайсысы тыныстану тізбегінде кездеседі?

A) Каталаза.

B) Фосфорилаза.

C) Дегирогеназа.

D) Гексокиназа.

E) Альдолаза.

 

$$$ 402 B

Палладин теориясы бойынша биологиялыќ тотыѓуда ќандай ферменттер ќатысады?

A) Оксигеназа.

B) Дегирогеназалар.

C) Декарбоксилазалар.

D) Амилазалар.

E) Фосфорилазалар.

 

$$$ 403 C

Келтірілген коферменттердіњ ќайсысы тыныстану тізбегінде болады?

A) Липой ќышќылы.

B) Кофермент А.

C) ФАД.

D) ТПФ.

E) Пиридоксальфосфат.

 

$$$ 404 A

Митохондрияныњ тыныс тізбегіне НАДН-тан сукцинатќа сутегіні жеткізетін затты кљрсетіњіз?

A) Флавопротеині.

B) Гемопротеині.

C) Оксигеназы.

D) Гидроксилазы.

E) Мыспротеині.

 

$$$ 405 D

Тотыѓа фосфорлану процесін ќай реакция кљрсетеді?

A) GDP + H3PO4 ® GTP + H2O.

B) CDP + H3PO4 ® CTP + H2O.

C) AMP + H3PO4 ® ADP + H2O.

D) ADP + H3PO4 ® ATP + H2O.

E) AMP + H4P2O7 ® ATP + 2H2O.

 

$$$ 406 C

Қай фермент оттегінің субстратпен әсерін катализдейді?

A) Дегидрогеназа.

B) Цитохром.

C) Оксидаза.

D) Гемопротеид.

E) НАД кофермент.

 

$$$ 407 A

Митохондриядаѓы тыныс алу тізбегінде сутегі атомын тотыќсызданѓан НАД-тан сукцинадќа тасымалдануын ќай фермент атќарады?

A) Дегидрогеназа.

B) Цитохром.

C) Оксидаза.

D) Гемопротеид.

E) НАД кофермент.

 

$$$ 408 A

Энтальпия қандай мағына береді?

А) жүйенің жылулық құрамын;

B) жүйенің ретсіздігін;

C) жүйенің реттілігін;

D) жүйенің ішкі энергиясын;

E) бос энергия көлемін.

 

$$$ 409 C

Энтропия энергиясы қайда қолданылады?

А) биомолекулалар синтезінде;

B) дене температурасын тұрақты ұстауда;

C) жұмыс атқаруға қолдануға келмейді;

D) қоршаған ортаға бөлінеді;

E) жылуға айналады.

 

$$$ 410 C

Стандартты бос энергия дегеніміз:

А) кез-келген температурада АТР энергиясының гидролизі;

B) 100С температурада креатинфосфат энергиясының гидролизі;

C) 250С температурада, 1 атм. қысымда, 1 М және рН 7 концентрацияда кез-келген заттың энергиясының гидролизі;

D) 00С температурада 1-глицеролфосфат энергиясының гидролизі;

E) 250С температурада және 5 атм. қысымда ADP энергиясының синтезі.

 

$$$ 411 A

Кр реакциясының тепе-теңдік константасы бір бірліктен көп болса, онда:

A) ΔG0'<0;

B) ΔG0'>0;

C) ΔG0'=0;

D) ΔG0'=+4,55;

E) ΔG0'=-4,55;

 

$$$ 412 B

Кр реакциясының тепе-теңдік константасы бір бірліктен аз болса, онда:

A) ΔG0'<0;

B) ΔG0'>0;

C) ΔG0'=0;

D) ΔG0'=-50,2;

E) ΔG0'=+50,2.

 

$$$ 413 A

Стандартты бос энергия гидролиз затының көлемі -7,3 ккал/моль болса, реакция қалай аталады?

A) экзергоникалық;

B) эндергоникалық;

C) тең дәрежелі;

D) экзотермиялық;

E) эндотермиялық.

 

$$$ 414 B

Ағза энтропиясының қалыпты жағдайында не болады?

A) жас ағзаның өсуі;

B) ағзаның өлуі;

C) өсудің тоқтауы;

D) ағзаның қалыпты дамуы;

E) зат алмасудың бұзылуы.

 

$$$ 415 A

Химиялық реакцияның ағымы қай кезде термодинамикалық тұрғыда болуы мүмкін?

A) стандартты бос энергияның теріс мағынасында;

B) стандартты бос энергияның қалыпты мағынасында;

C) стандартты бос энергияның нөлдік мағынасында;

D) реакцияның тепе-теңдік константасы стандартты бос энергия көлеміне тең болғанда;

E) Кр мағынасы ΔG0' көлемінен кіші болғанда.

 

$$$ 416 A

Гидролиздің бос энергиясы қандай процестерде қолданылады?

A) жасуша мембранасы арқылы иондар мен молекулалардың тасымалдануында;

B) дене температурасын сақтауда;

C) қоршаған ортаға таралуында;

D) жүйе энтропиясының ұлғаюы үшін;

E) химиялық реакция жылдамдығын арттыруда.

 

$$$ 417 B

Келтірілген байланыстардың қайсысы жасуша биоэнергэтикасында маңызды роль атқарады?

A) ТТР:

B) АТР;

C) креатинфосфат;

D) глюкозо-1-фосфат

E) АDP

 

$$$ 418 С

Биологиялық мембрананың қалыңдығы:

A) 5 см;

B) 7 мкм;

C) 7 нм;

D) 0,3 нм;

E) 21 нм.

 

$$$ 419 В

Мембрана жартылай өткізгіш болады, егер одан... өтсе:

A) тек су;

B) су және таңдалған аз иондар және молекулалар;

C) тек оң зарядталған иондар;

D) тек теріс зарядталған иондар;

E) моносахаридтер және аминқышқылдары.

 

$$$ 420 С

Мембраналық липидтер болып табылады:

A) триацилглиецеролдар;

B) ацилглицеролдар және май қышқылдары;

C) фосфолипидтер, сфинголипидтер және холестерол;

D) фосфолипидтер және май қышқылдары;

E) сфинголипидтер және стеролдар.

 

$$$ 421 Е

Биологиялық мембрана өз алдына қояды:

A) ақуыздармен байланысқан монолипидтік қабатты;

B) полисахаридтермен байланысқан монолипидтік қабатты;

C) ақуыз және полисахаридтермен байланысқан монолипидтік қабатты;

D) полисахаридтермен байланысқан монолипидтік биқабатты;

E) ақуыздармен байланысқан монолипидтік биқабатты.

 

$$$ 422 С

Трансмембраналық ақуыздар болып табылады:

A) мембрананың перифирикалық ақуыздары;

B) фермент болып табылатын периферикалық ақуыздар;

C) бүкіл мембранадан өтетін интегральды ақуыздар;

D) рецептор болып табылатын интегралдық мембраналар;

E) каталитикалық қасиеттерге ие мембраналық ақуыздар.

 

$$$ 423 А

Биологиялық мембранада каналдар түзіледі:

A) оң зарядталған ақуыздар;

B) теріс зарядталған ақуыздар;

C) нейтралдық ақуыздар;

D) нейтралдық липидтер;

E) амфипатикалық липид.

 

$$$ 424 В

Жеңілдетілген диффузия дегеніміз:

A) мембранадан иондардың сыртқы әсермен болмаған транспорты;

B) ақуыз-тасымалдағыштардың көмегімен кіші иондар мен молекулалардың транспорты;

C) төмен концентрациялы облыстан оның жоғары концентрациялы облысына заттың транспорты;

D) мебрана арқылы еріткіш молекулаларының транспорты;

E) жоғары концентрациялы облыстан оның төмен концентрациялы облысына заттың транспорты.

 

$$$ 425 В

Активті транспорт дегеніміз:

A) концентрациясының градиенті бойынша заттың тасымалдануы;

B) АТР энергиясының есебінен концентрация градиентіне қарсы заттың тасымалдануы;

C) мембрана арқылы еріткіш молекулаларының транспорты;

D) мембрана арқылы өздігінен пайда болатын заттардың аусыуы;

E) ақуыз-тасымалдағыштардың көмегімен заттардың тасымалдануы.

 

$$$ 426 С

Лизоцим бактериялық жасушаны бұзады:

A) жасуша ақуыздарының гидролизі жолымен;

B) мембрана липидтерімен әрекеттесіп;

C) жасуша ұлпаларының гдролизі жолымен;

D) мембрананың түзілуін тежеу арқылы;

E) жасушаның ішіне кіру арқылы.

 

$$$ 427 В

Пенициллин бактерияның өлімін шақырады:

A) мембрананың фосфолипидтерінің гидролизін шақыра отырып;

B) транспептидаза әсерін қайтымсыз ингибирлеу арқылы;

C) тейхов қышқылдарымен комплекс түзу арқылы;

D) АТРазаның активті орталығымен өзара байланысы арқылы;

E) транспептидация процесін тездету арқылы.

 

@@@ БЕЛОКТАР АЛМАСУЫ

 

$$$ 428 А

Ақуыздардың қышқылдық реакциясы кезінде бұзылады

A) триптофан

B) глутамин қышқылы

C) глицин

D) фенилаланин

E) тирозин

 

$$$ 429 В

Қарапайым белоктардыњ полипептидтерге жєне a - амин ќышќылдарына ыдырауына ащы ішекте әсер етуші фермент

A) реннин

B) химотрипсин

C) пепсин

D) амилаза

E) эстераза

 

$$$ 430 С

Трипсин төмендегі қосылыстардың қайсысының арасындағы пептидтік байланыстарды үзеді

A) аланин мен глицинніњ

B) ароматты амин ќышќылдарыныњ (фенилаланин мен тирозинніњ)

C) негіздік амин ќышќылдарыныњ (аргинин мен лизинніњ)

D) метионин мен серинніњ

E) валин мен изолейцинніњ

 

$$$ 431 D

Белоктардың (протеин) ең соңғы өніміне жатады

A) моносахаридтер

B) трипептидтер

C) полипептидтер

D) a - амин ќышќылдары

E) дипептидтер

 

$$$ 432 А

Төмендегі қосылыстардың қайсысы қарапайым белоктарға жатады

A) альбуминдер

B) нуктеопротеидтер

C) хромопротеидтер

D) фосфопротеидтер

E) глюкопротеидтер

 

$$$ 433 D

Қандай ферменттер эндопептидазаға жатады

A) карбоксипептидаза

B) аминопептидаза

C) дипептидаза

D) трипсин

E) липаза

 

$$$ 434 С

Амин қышқылдарының ақуыз молекуласын түзудегі байланыс түрі

A) күрделіэфирлік байланыс

B) иондық байланыс

C) пептидтік байланыс

D) сутектік байланыс

E) вандерваальстік байланы

 

$$$ 435 В

Құрылымы бойынша гемоглобин

A) екілік

B) төрттік

C) үштік

D) біртізбекті

E) ретсіз

 

$$$ 436 Е

Порфиринді сақиналы гемнің құрамында қандай металл ионы бар

A) Fe

B) Co

C) Ca

D) K

E) Fe

 

$$$ 437 А

Белок құрамындағы α-амин қышқылдарына реакция береді

A) нингидрин

B) күкірт қыышқылы

C) натрий додецилсульфаты

D) натрий нитропруссиді

E) сульфбензой қышқылы

 

$$$ 438 А

Қанша амин қышқылдарының қалдығы Α-спиралі түзілгенде бір байланыста болады

A) 3,6

B) 4,1

C) 0,54

D) 3,8

E) 2,6

 

$$$ 439 Е

Қан сарысуы альбумині келесі ерітінділердің қайсысында ериді

A) ацетонда

B) қышқыл ерітіндіде

C) рН 4,8ге тең ерітіндіде

D) этил спиртінде

E) суда

 

$$$ 440 Е

Төмендегі байланыстар арасындағы пептидтік байланыстың қайсысын трипсин бұзады

A) Phe-Phe

B) Ala-Met

C) Gly-Lys

D) Asn-Ser

E) Lys-Glu

 

$$$ 441 Е

Төмендегі байланыстардың қайсысын меркаптоэтанол ажыратады

A) N-S

B) C-N

C) C-C

D) S-C

E)–S-S

 

$$$ 442 D

Тану дегеніміз

A) енгізуі

B) көшіруі

C) тасымалдауы

D) рекогниция

E) ұзаруы

 

$$$ 443 C

Трансляция дегеніміз

A) тасымалдауы

B) тануы

C) енгізуі

D) кµшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 444 D

Белок жасушаның қай органелласында түзіледі

A) митохондрияда

B) цитоплазмада

C) ядрода

D) рибосомада

E) жасуша мембранасында

 

$$$ 445 В

Инициация дегеніміз

A) тануы

B) енгізуі

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 446 Е

Төмендегі қосылыстардың қайсысы ауыспайтын амин қышқылдарына жатады:

A) аланин, аргинин, цистейн

B) глицин, гистидин

C) пролин, аспарагин ќышќылы, глутамин ќышќылы

D) серин, тирозин

E) валин, изолейцин, лейцин

 

$$$ 447 A

Ген кодтайды

A) белоктыњ бірінші дењгейлі ќ±рылымын

B) белоктыњ екінші дењгейлі ќ±рылымын

C) белоктыњ ‰шінші дењгейлі ќ±рылымын

D) белоктыњ тµртінші дењгейлі ќ±рылымын

E) бірінші жєне екінщі дењгейлі ќ±рылымын

 

$$$ 448 D

Төмендегі процестердің қайсысы транскрипция болады

A) ұзаруы

B) тануы

C) тасымалдауы

D) көшіруі

E) енгізуі

 

$$$ 449 C

Қандай активатор трипсиногенге тән

A) кµптеген катиондар

B) антибиотиктер

C) аниондар

D) тұз ќышќылы

E) энтерокиназа

 

$$$ 450 С

Ақуыздардың биологиялық құндылығы азық мөлшерінде (рационда) бар болуына байланысты

A) ауысатын амин ќышќылдарыныњ

B) жартылай ауысатын амин ќышќылдарыныњ

C) ауыспайтын амин ќышќылдарыныњ

D) гетероциклді амин ќышќылдарыныњ

E) саќинасыз амин ќышќылдарыныњ

 

$$$ 451 С

Асқазанда қарапайым белоктарды полипептидтерге жєне a - амин қышқылдарына ыдыратушы фермент

A) амилаза

B) трипсин

C) пепсин

D) эластаза

E) химотрипсин

 

$$$ 452 C

Жасушада амин қышқылдарының тотықсыздана аминденуіне аммиак және кетоқышқылдан басқа, қажет

A) амин

B) амид

C) НАДН + Н+

D) кетон

E) альдегид

 

$$$ 453 C

Ащы ішекте қарапайым белоктардың ыдырауына әсер етуші фермент

A) реннин

B) пепсин

C) химотрипсин

D) амилаза

E) эстераза

 

$$$ 454 B

Полипептидтен карбоксипептидаза бөлініп шығуын катализдейді

A) N – ұшындаѓы амин ќышќылдарын

B) С – ұшындаѓы амин ќышќылдарын

C) гистидин

D) лизин

E) триптофан

 

$$$ 455 B

Карбамилфосфат орнитинмен әрекеттескенде пайда болады

A) аргинин

B) цитруллин

C) фумар ќышќылы

D) аргинин – янтарь ќышќылы

E) мочевина

 

$$$ 456 B

Лизин декарбоксилденгенде тоқ ішекте µлімтік уы пайда болады

A) путресцин

B) кадаверин

C) таурин

D) фенол

E) крезол

 

$$$ 457 B

Омыртқалылардың бауырында аммиакты залалсыздандырудың бір жолы, ол аммиактың айналуы

A) тауринге

B) мочевинаға

C) метионинге

D) гистаминге

E) g - амин май қышқылына

 

$$$ 458 E

Орнитин циклінде аммиактың АТФ –пен әрекеттесуінде пайда болады

A) цитруллин

B) аргинин

C) фумар қышқылы

D) орнитин

E) карбамоил-фосфаты

 

$$$ 459 E

Аминқышқылдарынан тотықтыра дезаминдеуде пайда болады

A) кетоқышқыл

B) қанықпаған қышқыл

C) оксиқышқыл

D) имин қышқыл

E) қаныққан қышқыл

 

$$$ 460 A

Тотыќсыздана дезаминденуде аминќышќылдарынан пайда болады

A) ќаныќќан ќышќыл

B) ќаныќпаѓан ќышќыл

C) иминќышќыл

D) оксиќышќыл

E) кетоќышќыл

 

$$$ 461 C

Алфа аминқышқылдарының саны қанша

A) 100

B) 80

C) 20

D) 45

E) 60

 

$$$ 462Е

Ерітіндіден Биурет реакциясының көмегімен анықтаймыз

A) ќаныќпаѓан ќышќылды

B) ќаныќќан ќышќылдарды

C) оксиќышќылды

D) эфирлік байланысты

E) пептидтік байланыстарды

 

$$$ 463 B

Қандай қосылыстарды ашу үшін ксантопротеин реакциясын қолданады

A) күкіртті аминқышқылдарын

B) ароматты аминќышќылдарын

C) пептидтік байланысты

D) ароматтыќ гетероциклді

E) иминќышќылдарын

 

$$$ 464 B

Ауыспайтын аминќышќылдарына жатады

A) аланин, серин

B) фенилаланин, триптофан, метионин

C) тирозин, аргинин

D) орнитин, цистин

E) пролин, оксипролин, аспарагин ќышќылы

 

$$$ 465 B

Екі амин тобы бар карбон қышқылын декарбоксилдегенде пайда болады

A) амид қышқылы

B) диамин

C) амин

D) аминоспирт

E) имин қышқылы

 

$$$ 466 C

Бір ғана амин тобы бар карбон қышқылын декарбоксилдегенде пайда болады

A) альдегид

B) амид ќышќылы

C) амин

D) көмірсутек

E) диамин

 

$$$ 467 E

Екі моноаминқышқылынан бөліп алғанда пайда болады

A) дипептид

B) ангидрид

C) лактам

D) лактид

E) дикетопиперазин

 

$$$ 468 А

Ароматты аминқышқылдарына жатады

A) тирозин

B) серин

C) лейцин

D) триптофан

E) гистидин

 

$$$ 469 E

Полипептидтік тізбекке дейін ұзару процесін деп атайды

A) көшіру

B) тануы

C) аяқталуы

D) енгізілуі

E) элонгация

 

$$$ 470 D

Қандай гормондар белок түзілуіне демеуші болады

A) минералкортикоидтар, глюкокортикоидтар

B) глюкагон, лактотропин

C) паратгормон, липокаин

D) соматотропин, тироксин, инсулин

E) фолликулалар т‰зуді демеуші гормон, вазопрессин

 

$$$ 471 B

Қандай құрылымдық бөліктерге гемоглобин ыдырайды

A) белокќа, уробилиногенге

B) белокќа, гемге

C) белокќа, стеркобилиногенге

D) белокќа, протопорфиринге

E) белокќа, билирубинге

 

$$$ 472 С

Глутамин ќышќылы дезаминденгенде мида пайда болатын затты атањыз

A) сүт ќышќылы

B) лимон ќышќылы

C) a - кетоглутар ќышќылы

D) пирожүзім ќышќылы

E) фумар ќыщќылы

 

$$$ 473 D

Төмендегі аминқышқылдарының қайсысы күкіртті аминқышқылдарына жатады

A) треонин

B) гистидин

C) лейцин

D) цистеин

E) фенилаланин

 

$$$ 474 E

Белок биосинтезіндегі элонгация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) көшіруі

E) ұзаруы

 

$$$ 475 E

Белок биосинтезіндегі терминация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) аяќталуы

 

$$$ 476 B

Төмендегі қосылыстардың қайсысы рибосома құрылымы болып табылады

A) белоктардан, ДНК-дан

B) белоктардан, РНК-дан

C) белоктардан, глюкозадан

D) белоктардан, липидтерден

E) белоктардан, рибозадан

 

$$$ 477 C

Гетероциклді аминқышқылына жатады

A) глицин

B) лизин

C) гистидин

D) аланин

E) тирозин

 

$$$ 478 B

Белок биосинтезінің басталып пептидтік байланыстыњ пайда бола бастауын деп атайды

A) тануы

B) көшіру

C) аяқталуы

D) енгізілуі

E) ұзаруы

 

$$$ 479 А

Хромопротеидке жатады

A) гемоглобин

B) глобулиндер

C) гистондар

D) альбуминдер

E) протаминдер

 

$$$ 480 Е

Екі аминќышќылы єрекеттескенде пайда болады

A) ќаныќќан ќышќыл

B) лактам

C) кротон ќышќылы

D) күрделі эфир

E) дипептид

 

$$$ 481 B

Гуанидин тобы қандай амин қышқылыныњ ќұрамында бар?

A) Гистидин.

B) Аспарагин.

C) Валин.

D) Глицин.

E) Аргинин.

 

$$$ 482 D

Организмде қай қосылыс тирозиннен синтезделеді?

A) Цистеин.

B) Серин.

C) Аланин.

D) Фенилалалин.

E) Глутамин.

 

$$$ 483 D

Амин ќышќылдарыныњ декарбоксилденуінен ќандай заттар тџзіледі?

A) Альдегидтер.

B) Кетондар.

C) Амидтер.

D) Аминдер.

E) спирттер.

 

$$$ 484 D

Амин ќышќылдарыныњ дезаминденуінен тџзілетін заттар?

A) Эфирлер.

B) Моносахаридтер.

C) Аминдер.

D) Кето ќышќылдары.

E) Имидтер.

 

$$$ 485 E

Сілтілік ортада рН-тың мәні қандай?

A) рН=3,0.

B) рН=4,3.

C) рН=6,5.

D) рН=7,0.

E) рН=10,0.

 

$$$ 486 A

Көрсетілген буферлік жүйелердің қайсысы қанда кездеседі?

A) Фосфорлық.

B) Бораттық.

C) Аммиактық.

D) Нитраттық.

E) Сульфаттық.

 

$$$ 487 D

рН-тың қандай мәнін бейтарап орта дейміз?

A) рН=1,0.

B) рН=3,3.

C) рН=6,5.

D) рН=7,0.

E) рН=10,0.

 

$$$ 488 B

Белоктар шірігенде қандай өнімдер түзіледі?

A) Спирттер.

B) Оксиќышќылдар.

C) Ќаныќпаѓан ќышќылдар.

D) Альдегидтер.

E) Май ќышќылы.

 

$$$ 489 А

Индол сақинасы қандай амин қышқылының құрамында бар?

A) Триптофан.

B) Гистидин.

C) Аланин.

D) Лейцин.

E) Валин.

 

$$$ 490 A

Имидазол тобы қандай амин қышқылыныњ құрамында бар?

A) Гистидин.

B) Аргинин.

C) Валин.

D) Глицин.

E) Аспарагин.

 

 

$$$ 491 C

Сірке қышқылынан және сірке қышқылының натрий тұзынан тұратын буферлік жүйе қалай аталады?

A) Фосфорлық.

B) Бораттық.

C) Ацетаттық.

D) Нитраттық.

E) Сульфаттық.

 

$$$ 492 C

Ерітінділер жүйелерінің қайсысы буферлік қасиет көрсетпейді?

A) СН3-СООН + СН3-СООNа.

B) ΝН4ОН + ΝН4Cl.

C) NаОН + Nа Cl.

D) NaH2PO4 + Na2HPO4.

E) H2CO3 + NaHCO3.

 

$$$ 493 D

Изотоникалыќ ерітінді қандай ерітіндіні айтамыз?

А) Жасушаға ќараѓанда осмос ќысымы жоѓары ерітінділер.

В) Жасушаға ќараѓанда осмостыќ ќысымы тљмен ерітінділер.

С) Сұйытылѓан ерітінділер.

D) Бірдей жаѓдайда осмос ќысымы тең ерітінділер.

Е) Концентрлі ерітінділер.

 

$$$ 494 A

Коллоидтық бөлшектердің коагуляциясы деген не?

А) Ірі бөлшектердің ұсақтануы.

В) Бір заттың екінші затқа терең өтуі.

С) Коллоидтық бөлшектердің бірігіп ірі агрегаттарға айналуы.

D) Бір заттың екінші зат бетіне жиналуы.

Е) Төменгі молекулық бөлшектердің жартылай өткізгіш арқылы өтуі.

 

 

$$$ 495 C

Сутегі иондарыныњ қышќылдыќ ортадаѓы концентрациясын көрсетіңіз?

A) [Н+] = [ОН-].

B) [Н+] = 10-7.

C) [Н+] >10-7.

D) [Н+] < 10-7.

E) [Н+] = 10-8.

 

$$$ 496 A

Төмендегі ерітінділердің ќайсысы буферлік жүйе болады?

A) СН3-СООН + СН3-СООNа.

B) ΝаОН + ΝаНCО3.

C) СН3-СООН + NаОН.

D) KOH + KCl.

E) H2CO3 + NH4OH.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных