Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Нуклеотидтер. Нуклеин қышқылдары.
 

$$$ 353 Е

 

Төменде келтірілген формула қай негізге сай келеді?

 

A) тиминге;

B) аденинге;

C) 6-метиладенинге;

D) гипоксантинге;

E) гуанинге.

 

$$$ 354 B

 

Төменде келтірілген нуклеотид қалай аталады?

A. аденозин-5`-монофосфат;

B. дезоксицитидин-5`-монофосфат;

C. дезоксигуанозин-5`-монофосфат;

D. тимидин-5`-монофосфат;

E. уридин-5`-монофосфат.

 

$$$ 355 С

Нуклеин қышқылдарының біріншілік құрылымында нуклеотидтер өзара қандай химиялық байланыспен байланысқан?

А) дисульфидтік;

B) жай эфирлік;

C) фосфодэфирлік;

D) иондық;

E) пептидтік.

 

$$$ 356 B

Төменде келтірілген негіз жұптарының қайсысы бір-біріне комплементарлы?

А) А..А;

B) А..Т;

C) С..С;

D) Т..Т;

E) G..G.

 

$$$ 357 D

ДНК молекуласының арнайы бөлінуі үшін қандай фермент қолданылады?

А) РНК полимераза I;

В) РНК полимераза II;

С) ДНК полимераза;

D) рестриктаза II;

E) рестриктаза I.

 

$$$ 358 D

Уотсон және Крик бойынша ДНК молекуласының екіншілік спиралі қалай құрастырылған?

А) екі полинуклеотидтік қатар бір-біріне параллель;

B) екі полинуклеотидтік қатар бір-біріне антипараллель, екі қатар да 5' соңынан 5'ке бағытталған;

C) екі полинуклеотидтік қатар бір-біріне антипараллель, екі қатар да 3' соңынан 3'ке бағытталған;

D) екі полинуклеотидтік қатар бір-біріне антипараллель, бір қатар 5' соңынан 3'ке, ал екіншісі 3'соңынан 5'ке бағытталған;

E) екі полинуклеотидтік цепь сақинаға тұықталған.

 

$$$ 359 A

мРНК-ның ие болған екіншілік құрылымы қандай?

А) бірқатарлық;

B) екіспиральдік;

C) сақиналық;

D) спиральдік;

E) жоңышқа жапырағы.

 

$$$ 360 A

Төменде келтірілген ДНК молекуласының негіздік қатынастары Э. Чаргафф ережесіне сай келеді?

А) А=Т және G=C;

B) А=G және C=C;

C) А=T және G=G;

D) G=А және C=Т;

E) А=А және Т=Т.

 

$$$ 361 B

тРНК-ның акцепторлық соңы қандай роль атқарады?

А) рибосомамен байланыстыруға қызмет етеді;

B) активтендірілген аминоқышқылды байланыстырады және оны ақуыз синтезінің орнына ауыстырады;

C) антикодон ролін атқарады;

D) ферментпен байланыстыруға қызмет етеді;

E) тРНК конформациясының қалыптасуына қатысады.

 

$$$ 362 E

мРНК жасушада қандай қызмет атқарады?

А) активтендірілген амин қышқылдарын тасымалдайды;

B) рибосомалардың түзілуіне қатысады;

C) тРНК-ның түзілуіне нұсқаушы болып табылады;

D) ДНК молекуласының суперспирализациясын стимулдайды;

E) ақуыздың рибосомаларда синтезделуінде матрица қызметін атқарады.

 

$$$ 363 C

Адамда, адам т±рпатты маймылда, ќ±ста жєне рептилийде (бауырымен жорѓалаушыларда) пуриндік негіздердіњ алмасуыныњ ењ аќтыќ µнімдеріне жатады:

A) СО2

B) аммиак

C) несеп ќышќылы

D) мочевина

E) амин ќышќылы

 

$$$ 364 B

Генетикалыќ код т±рады

A) екі мононуклеотидтен

B) ‰ш мононуклеотидтен

C) тµрт мононуклеотидтен

D) бес мононуклеотидтен

E) алты мононуклеотидтен

 

$$$ 365 C

Нуклеин ќышќылдары алмасуы б±зылуынан пайда болатын подагра ауруы кезінде буында, буын шеміршегінде, ќынап сіњірінде ќай ќышќылыныњ т±здары ќабаттанып жиналуынан т‰йіншектер пайда болады

A) ксантин

B) гипоксантин

C) несеп ќышќылы

D) аллантоин

E) глиоксил ќышќылы

 

$$$ 366 C

ДНК т‰зілуіне пайдаланылады

A) рибоза

B) ксилоза

C) дезоксирибоза

D) глюкоза

E) манноза

 

$$$ 367 C

Нуклеин ќышќылдарыныњ негізгі элементі

A) натрий

B) кобальт

C) фосфор

D) мыс

E) темір

 

$$$ 368 B

РНК ќ±рамына кіретін пурин туындысы

A)гистидин, тимин

B)аденин, гуанин

C)урацил, цитозин

D)пиперазин, ксантин

E)гипоксантин, несеп ќышќылы

 

$$$ 369 A

Мононуклеотид т±рады

A) пурин, пиримидин негіздері, рибоза жєне дезоксирибоза, фосфор ќышќылынан

B) пурин, пиримидин негіздері, глюкоза, фосфор ќышќылынан

C) пурин, пиримидин негіздері, галактоза, к‰кірт ќышќылынан

D) пурин, пиримидин негіздері, манноза жєне т±з ќышќылынан

E) пурин, пиримидин негіздері, фруктозадан

 

$$$ 370 D

Пурин саќинасы дайын…т‰зіледі

A) уридин – 5 - фосфатта

B) цитидин – 5 - фосфатта

C) тимидин – 5 - фосфатта

D) 5 – фосфорибозил – 1 пирофосфатта

E) оротидин – 5 - фосфатта

 

$$$ 371 A

К‰рделі белоктар жєне нуклеопротеидтер ќарапайым белоктарѓа ыдырайды

A) гистондарѓа

B) эластиндерге

C) коллагендерге

D) проламиндерге

E) глютелиндерге

 

$$$ 372 C

РНК-ныњ ќ±рамына кіретін кµмірсутек

A) a - глюкопираноза

B) b - фруктопираноза

C) a - рибофураноза

D) b - дезоксирибофураноза

E) a - галактопираноза

 

$$$ 373 B

ДНК –ныњ ќ±рамына кіретін кємірсутек

A) глицерин

B) b - дезоксирибоза

C) жоѓарѓы май ќышќылы

D) рибоза

E) глюкопираноза

 

$$$ 374 B

ДНК-њыњ ќ±рамына кірмейтін азоттыќ негіз:

A) цитозин

B) урацил

C) тимин

D) аденин

E) гуанин

 

$$$ 375 C

РНК-ныњ ќ±рамына кірмейтін азоттыќ негіз:

A) аденин

B) гуанин

C) тимин

D) s метилцитозин

E) цитозин

 

$$$ 376 C

Цитозин, урацил, тимин молекуласыныњ негізіне ќай гетероцикл жатады

A) имидазол

B) пиррол

C) пиримидин

D) пиридин

E) пипиридин

 

$$$ 377 B

Аденил жєне гуанил ќышќылдарыныњ ізашарына жатады

A) орот ќышќылы

B) инозин ќышќылы

C) уридил ќышќылы

D) аскорбин ќышќылы

E) глютамин ќышќылы

 

$$$ 378A

“Чаргафф ережесі” бойынша пурин нуклеотидтерініњ мольдік саны тењ болады мольдік санына

A) пиримидин нуклеотидтерініњ

B) тимин нуклеотидініњ

C) 5-метилцитозин нуклеотидініњ

D) урацил нуклеотидініњ

E) цитозин нуклеотидініњ

 

$$$ 379 D

Пуриндік негізді ќандай фермент дезаминдейді?

A) Аденин-аминогидролаза.

B) Уреаза.

C) Урикооксидаза.

D) Аллантоиказа.

E) Ксантиноксидаза.

 

$$$ 380 A

ДНЌ молекуласындаѓы аденинніњ моль саны ќай азоттыќ негіздіњ моль санына тењ?

A) Тимин.

B) Гуанин.

C) Цитозин.

D) Ксантин.

E) Урацил.

 

$$$ 381 D

ДНЌ молекуласында мононуклеотидтер ќандай байланыспен байланысќан тђр?

A) Коваленттік.

B) Иондыќ.

C) Сутектік.

D) Фосфоэфирлік.

E) Пептидтік.

 

$$$ 382 A

Гистон молоекуласында ќандай амин ќышќылдарыныњ мљлшері кљп?

A) Аргинин, лизин.

B) Аргинин, лейцин.

C) Аргинин, валин.

D) Лизин, валин.

E) лизин, серин.

 

$$$ 383 А

Хеликаза:

A) ДНК-ның қысқа аймақтарын бөледі;

B) ДНК-ның элонгациясын катализдейді;

C) РНК терминация синтезіне қатысады;

D) ДНК-ның инициациясын катализдейді;

E) нуклеотидтік қатарларды біріктіреді.

 

$$$ 385 С

ДНК биосинтезінің субстраттары болып табылады:

A) dATP, dCTP, UTP;

B) GTP, АTP, dCTP;

C) dATP, dGTP, dCTP, dTTP;

D) dTTP, dCTP, ATP;

E) dCTP, GTP, dATP, UTP.

 

$$$ 386 С

ДНК-полимераза III қандай процесті катализдейді?

A) ДНК қатарының оралуы;

B) ДНК қатарларының екіншілік спиральға бірігуі;

C) ДНК молекуласының элонгациясы;

D) фосфодиэфирлік байланыстың синтезі;

E) Окзаки үзіндісінің түзілуі.

 

$$$ 387 Е

Нуклеотидтерден тұратын РНК-затравка ... әсерінен түзіледі:

A) ДНК-лигазаның;

B) ДНК-полимераза I-нің;

C) ДНК-полимераза II-нің;

D) хеликазаның;

E) праймазаның.

 

$$$ 388 В

Ген ... тұрады:

A) экзондардан және интрондардан;

B) экзондардан;

C) интрондардан;

D) Оказаки үзінділерінен;

E) транскрипттерден.

 

$$$ 389 А

РНК-полимераза катализдейді:

A) ДНК транскрипциясын;

B) РНК синтезінің терминациясын;

C) РНК-ның ажырауын;

D) РНК-ның трансляциясын;

E) ДНК-ның гидролизін.

 

$$$ 390 С

σ – фактор қызмет етеді:

A) РНК тізбегінің элонгациясы;

B) РНК синтезінің терминациясы;

C) РНК транскриптті синтезінің инициациясы;

D) сплайсинг;

E) промотор.

 

$$$ 391 С

Процессинг дегеніміз:

A) poly (А) түзілуі;

B) рибозаның қалдығының метилденуі;

C) РНК транскриптінің преобразование первоначального в зрелую РНК;

D) РНК-ның айырылуы;

E) РНК-полимеразаның активтілігінің ингибирленуі.

 

$$$ 392 Е

UGU және AGA триплеттері аминқышқылдарын кодтайды:

А) Asn и Gln

В) Gly и Ser

С) Tyr и His

Д) Ala и Leu

Е) Cys и Arg;

 

$$$ 393 С

Тасымалдау – бұл:

A) ДНК нуклеотидтік тізбегінің мРНК тізбегіне аусысуы;

B) ДНК нуклеотидтік тізбегінің белоктың аминқышқылды тізбегіне ауысуы;

C) мРНК нуклеотидтік тізбегінің белоктың аминқышқылды тізбегіне ауысуы;

D) жетілген РНК-ның түзілуі;

E) мРНК-ның көшірілуі.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных