Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Аныққан булар және сұйықтар 9 страница
11.116. Темір өзегі бар соленоидтың ұзындығы 50 см, көлденең қимасының ауданы 10 см және орамның саны 1000. Соленоидтың обмоткасынан өтетін ток: 1) I=0,1 а, 2) I =0,2 а, 3)I =2 а деп алып, осы соленоидтың индуктивтілігін табу керек.

11.117. Екі катушка ортақ бір өзекке оралған. Бірінші катушканың индуктивтілігі 0,2 гн, ал екіншісінікі- 0,8 гн; екінші катушканың кедергісі 600 ом. Егер бірінші катушка арқылы өтетін 0,3 а-ге тең токты 0,001 сек уақытқа тастадық десек, онда екінші катушкадан өтетін ток қандай болады?

11.118. Индукциясы 0,1 mл- ға тең магнит өрісінде мыс сымнан жасалған квадрат рамка қойылған. Сымның көлденең қимасының ауданы 1мм , рамканың ауданы 25см , рамканың жазықтығына түсірілген нормаль өрістің күш сызықтарының бойымен бағытталған. Магнит өрісі жоғалып кеткен уақытта рамканың контурынан қандай электр мөлшері өтеді?

11.119. Индукциясы 500 гс магнит өрісінде, 200 сым орамынан тұратын катушка орналасқан. Катушканың кедергісі 40 ом, оның көлденең қимасының ауданы 12 см . Катушка оның осі магнит өрісінің бағытымен 60 бұрыш жасайтындай орналасқан. Магнит өрісі жоғалып кеткен уақыттағы катушка арқылы өтетін электр мөлшері қандай болады?

11.120. Радиусы 2см дөңгелек контур индукциясы 0,2 вб/м біртекті магнит өрісінде орналастырылған. Контурдың жазықтығы магнит өрісінде перпендикуляр етіп қойылған және оның кедергісі 1 омға тең. Катушканы 90 бұрышқа бұрғандағы ол арқылы өтетін электір мөлшері қандай?

11.121. Ұзындығы 21 см, ал көлденең қимасының ауданы 10см соленоидқа 50 орамнан тұратын катушка кигізілген. Катушка кедергісі 10 омға тең баллистикалық гальванометірмен жалғастырылған. 200 орамнан тұратын соленоидтың обмоткасымен күші 5 а ток өтеді. Соленоидтағы токты үзіп тастаған уақытта гальванометрдің стрелкасы шкала бойымен 30-бөлікке ауытқып түсті деп алып, гальванометрдің баллистикалық тұрақтысын табу керек. Баллистикалық гальванометрдің кедергісіне қарағанда кішкене болатын катушканың кедергісі есепке алынбайды.Галванометрдің баллистикалық тұрақтысы деп, стрелканы шкала бойымен бір бөлікке ауытқытатын сан жағынан электр мөлшеріне тең шаманы айтады.

11.122. Магнит өрісінің индукциясын өлшеу үшін электромагниттің полюстерінің арасына 50 орамнан тұратын және баллистикалық көлденең қимасының ауданы 2 см -ге тең, ал оның кедергісі баллистикалық гальванометрдің кедергісіне қарағанда есепке алынбайды. Галванометрдің кедергісі 2∙10 к/бөл. Катушканы магнит өрісінен тез жұлып алғанда гальванометр стрелкасы шкаланың 50-ге тең бөлігіне ытып түсетін болды. Магнит өрісінің индукциясы неге тең?

11.123. Магниттік өтімділіктің μ магнит өрісінің кернеулігіне Н тәуелділігін ең алғаш А.Г. Столетов, өзінің «Жұмсақ темірдің магниттелу функциясын зерттеу» (1872) деген жұмысында зерттеген болатын. Столетов зерттеу жүргізгенде сыналатын темірдің үлгісіне тороидтың формасын берген. Тороидқа оралған катушка бойымен ток Iжібергенде темір магниттелген. Осы бірінші реттік катушкадағы токтың бағытын өзгертудің нәтижесінде баллистикалық гальванометрде α түсін туғызады. Гальванометр осы тороидқа оралған екінші ретті катушка тізбнгіне жалғастырылған.

А.Г. Столетов жұмыс істеген тороидтың параметрлері мынадай: көлденең қимасының ауданы S=1,45 см , ұзындығы l=60см, бірінші ретті катушканың орам саны N =100, гальванометрдің баллистикалық тұрақтысы С=1,2·10

к/бөл және екінші ретті тізбектің кедергісі 12 ом ға тең.

Столетов жасаған тәжрибелердің бірінің нәтижесі таблицаға жинастырылған:

I, a 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
(шкаланың бөлігімен) 48,7        

 

Осы мәләметтер бойынша таблица құрып, содан кейін А.Г. Столетов жұмыс істеген темір үшін μ магниттік өтімділіктің магнит өрісінің кернеулігіне Н тәуелділігінің графигін сызу керек.

11.124. Темірдің магниттікөтімділігін өлшеу үшін одан ұзындығы l=50 см және көлденең қимасының ауданы S=4 см тороид жасалды. Тороидтың бір обмоткасының орамы N =500, ол ток көзімен жалғастырылған, екіншісінің орам саны N =1006 ол гальванометрмен жалғастырылған. Бірінші ретті орамдағы токтың бағытын қарама-қарсы бағытқа ауыстырғанда, біз екінші ретті орамда индукцияланған ток алатын боламыз. Бірінші ретті орамдағы 1 а ток күшінің бағытын ауыстырғанда, гальванометр арқылы 0,06 к электр мөлшері өтеді деп алып, темірдің магниттік өтімділігін табу керек. Екінші ретті орамның кедергісі 20 омға тең.

11.125. Ыстық күйдегі кедергісі 10 омға тең электр лампасы дроссель арқылы он екі вольттік аккумлятормен жалғастырылады. Дроссельдің индуктивтігі 2 гн, кедергісі 1 ом. Егер лампы кернеу 6 в болғанда білінерліктей жарқырай бастаса, онда ол аккумляторға қосылғаннан кейін қанша уақыттан кейін жанатын болады?

11.126. Ұзындығы 20 см, ал көлденеңі 2 см катушка берілген. Катушканың обмоткасы көлденең қимасының ауданы 1 мм мыс сымының 200 орамынан тұрады. Катушка бір шама э.қ. күші бар тізбекке қосылған. Ауыстырып – қосқыш арқылы э.қ. күшін үзіп тастағанда катушка қысқа тұйықталады. Э.қ. күшін үзіп тастағаннан кейін қанша уақытта тізбектегі токтың күші екі есе кемитін болады?

11.127. Индуктивтігі 0,2 –ге тең және кедергісі 1,64 ом катушка берілген. Э.қ. күшін үзіп тастап, катушканың қысқа тұйықталуынан 0,05 сек уақыттан кейін катушкадағы токтың күші неше есе кемитіндігін табу керек?

11.128. катушканың кедергісі R=10 ом, индуктивтігі L=0,144 гн. Катушканы ток көзіне қосқанда қанша уақыттан кейін оның ішінде пайда болатын токтың жартысына тең болатын ток орнайтын болады?

11.129. Контурдың кедергісі 2 ом, ал индуктивтігі 2гн. Э.қ. күшін тізбекке қосқан моменттен бастап контурдан өтетін ток күшінің өсуі уақытқа тәуелді болатындығының графигін құру керек. Өсіп тұрған I ток күшінің ең ақырындағы I ток күшіне қатынысын ордината осьінің бойына саламыз. Графикті әрбір 0,1 сек сайын алынған 0≤t≤0,5 интервал үшін құру керек.

11.130. Қимасы 1мм мыс сымнан жасалған квадрат рамка магнит өрісіне қойылған. Магнит өрісінің индукциясы В=B sin wt заңы бойынша өзгереді, мұндағы В =0,01 mл, w= , ал Т=0,02 сек. Рамканың ауданы 25 см . Рамканың жазықтығы магнит өрісінің бағытына перпендикуляр болып келген. Мыналардың: 1) рамкада пайда болатын индукция э.қ. күшінің, 2) рамка арқылы өтетін ток күшінің, 3) рамкадан өтіп шығатын магнит ағынының уақытқа тәуелді болатындығын және олардың ең үлкен мәндерін табу керек.

11.131. Индуктивтігі 0,021 гн- тең катушка арқылы I=I sin wt заңы бойынша уақытқа байланысты, ток өтеді. Мұндағы I =0,5 а, w= және Т=0,02 сек. Мыналардың: 1) катушкада пайда болатын индукция э.қ. күшінің, 2) катушканың магнит өрісі энергиясының уақытқа тәуелділігін табу керек.

11.132. Екі катушканың өз ара индуктивтігі 0,0005гн-ге те. Бірінші катушкадағы токтың күші I=I sin wt заңы бойынша өзгереді, мұндағы I =10 а,, w= және Т=0,02 сек. Мыналарды: 1) екінші катушкада индукцияланатын э.қ. күштің уақытқа тәуелділігін, 2) осы э.қ. күштің ең үлкен мәнән табу керек.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных