Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Показники системи BSC за основними блоками при розробці
Стратегічних карт

Група показників Показники Порядок розрахунку
Фінансовий блок
Показники ліквідності Коефіцієнт покриття Співвідношення усіх оборотних активів до поточних зобов’язань
Коефіцієнт швидкої ліквідності Сума р. 150-240 / р. 620 ф. № 1 “Баланс”
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Р. 220+ р.230 + р. 240 / р. 620 ф. № 1 “Баланс”
Робочий капітал Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями
Показники фінансової стійкості Коефіцієнт автономії Відношення загальної суми власних коштів до валюти балансу
Коефіцієнт фінансової стійкості Відношення власного та залученого капіталу
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу Відношення вартості робочого капіталу до сум джерел власних засобів
Коефіцієнт фінансування Відношення всієї суми залучених засобів до суми власних коштів
Показники ділової активності Коефіцієнт оборотності активів Відношення обсягу реалізації до середньої суми активів за період
Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках Відношення обсягу реалізації до середньої дебіторської заборгованості за період
Відносні показники ефективності Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) Відношення валового прибутку від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Рентабельність операційної діяльності Відношення фінансового результату від операційної діяльності до операційних витрат
Рентабельність підприємства   Відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів підприємства
Валова рентабельність продажу Відношення валового прибутку до чистого доходу
Доходні показники   Чистий дохід Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу
Валовий прибуток Чистий дохід за мінусом собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий прибуток Розрахункова величина
Блок “Навчання та перспективи зростання”
Організація праці   Впровадження комп’ютерних технологій Кількість АРМ / Середньоспискова чисельність працюючих
Рівень забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці Витрати забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці / Середньоспискова чисельність працюючих
Кількість простоїв з вини працівника Абсолютне значення  
Кількість простоїв не з вини працівника Абсолютне значення  
Кваліфікаційний рівень працівників   Середній тарифний коефіцієнт = Добуток чисельності працівників кожного розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду / Чисельність працівників кожного розряду
Непродуктивні витрати робочого часу Абсолютне значення  
Продуктивність праці Чистий дохід / Середньоспискову чисельність працюючих
Людський капітал   Коефіцієнт плинності Кількість працівників, що вибули за власним бажанням та порушення трудової дисципліни / Середньоспискова чисельність працюючих
Кількість прогулів Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Кількість днів непрацездатності в розрізі працівників ЦФВ Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Структура персоналу Питома вага кожної категорії працюючих
Блок “Внутрішньогосподарські процеси”
Оцінка функціонування необоротних активів (основного капіталу) Коефіцієнт екстенсивного використання Фактичний час роботи обладнання / Нормативний час роботи обладнання  
Фондовіддача Чистий дохід / Середньорічна вартість основних засобів
Коефіцієнт змінності Сума верстато-змін / Кількість встановленого обладнання
Коефіцієнт інтенсивності використання обладнання Фактичний виробіток обладнання / плановий виробіток обладнання  
Середньорічна кількість одиниць діючого обладнання Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Оцінка функціонування оборотних активів (оборотного капіталу) Питома вага дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотного капіталу Дебіторська заборгованість / Загальна сума оборотних активів  
Матеріаловіддача Валовий прибуток / матеріальні витрати
Коефіцієнт оборотності оборотних активів Чистий дохід / Середньорічна вартість оборотних засобів
Оцінка виробничого процесу Питома вага сертифікованої продукції Кількість сертифікованої продукції / загальна кількість продукції
Втрати від браку Вартість невиправного браку
Вартість виправного браку Сума витрат за елементами, понесених внаслідок виправних дій
Вартість простоїв з вини суб’єкта господарювання Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Вартість сплачених неустойок за несвоєчасне відвантаження продукції Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Собівартість на товари конкурентів Маркетингові дослідження
Питома вага нової продукції в загальному її випуску Вартість нової продукції до загального випуску
Оцінка сегменту діяльності Дольова участь підрозділу у доданій вартості Частка підрозділу у доданій вартості
Коефіцієнт цінової еластичності за групою продукції Відсоткова зміна попиту на продукцію / відсоткова зміна ціни на продукцію
Коефіцієнт конкурентоспроможності продукції Рівень технічного або економічного параметру / Рівень технічного або економічного параметру конкурента
Оцінка збутової діяльності Дотримання термінів перевезень та інших договірних умов Дані відділу маркетингу  
Своєчасність та якість нарахування санкцій за порушення терміну погашення дебіторської заборгованості Прострочена дебіторська заборгованість / Первісна вартість дебіторської заборгованості  
Величина портфелю замовлень Дані відділу маркетингу  
Підтримання складського запасу Дані відділу маркетингу  
Ефективність взаємовідносин з постачальниками   Ціна постачальника / середню ціну на продукцію Втрати від виникнення браку у зв’язку низькою якістю сировини
Витрати на маркетингові заходи залежно від життєвого циклу продукції Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Кількість та вартість отриманих рекламацій Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Кількість і вартість гарантійних ремонтів у розрахунку на один виріб Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Дефекти отримані в результаті перевезення продукції до кінцевого споживча Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Ефективність пропускної системи Кількість розкрадань, швидкість оброблення замовлення
Залучення нових клієнтів   Зростання частки ринку Темп приросту обсягу реалізації підприємства / Темп приросту реалізації найближчого конкурента
Розпізнаваність товарних марок Справедлива вартість товарної марки
Витрати, пов’язані із залученням клієнтів   Витрати на рекламу та інші заходи із підвищення попиту на продукцію / Приріст клієнтів
Задоволеність клієнтів Кількість скарг Дані відділу маркетингу
Сума штрафних санкцій Дані відділу маркетингу
Рівень цін Ціна на товари конкурентів
Час обробки одного замовлення Дані відділу маркетингу
Рівень якості продукції Дані відділу маркетингу
Кількість постійних клієнтів Дані відділу маркетингу
Платоспромож-ність клієнтів Кількість поставок на умовах попередньої оплати Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Вартість продукції, що продана в кредит Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Частка простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Прострочена дебіторська заборгованість / Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Блок “Соціальна сфера”
Напрями соціальної політики Економія витрат ЦФВ Фактичний рівень витрат – Бюджетний рівень витрат
Розмір фонду соціального розвитку, що формується пропорційно до доданої вартості Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Капітальні витрати на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Сума премії працівників за результатами роботи Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Вартість оплаченого навчання працівників в закладах освіти Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Збільшення вартості підприємства за рахунок підтримання соціальної політики Відповідно до даних бухгалтерського обліку  
Коефіцієнт соціальної сфери   Встановлюється на зборах трудового колективу, розмір якого залежить від соціально-економічних процесів, що відбувається на підприємств
Мотивація Кількість винагород отриманих працівниками Відповідно до даних бухгалтерського обліку
Кількість впроваджених пропозицій та їх окупність Відповідно до даних бухгалтерського обліку

 

1. Підготовка і обговорення питань:

1. Суть та необхідність встановлення вартості компанії.

2. Методики визначення показників вартості компаній.

3. Вартісноорієнтоване управління підприємства в системі бухгалтерського обліку.

4. Оцінка вартості компанії за моделлю економічної доданої вартості.

5. Застосування системи збалансованих показників для оцінки вартості підприємства.

6. Вартісне оцінювання підприємства в системі бухгалтерського обліку

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных