Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Сеніп тапсырылған бетен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету қылмыстарының криминалистикалық сипаттамасы
Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысы-рап ету қылмыстарын өзіне мүлікті сеніп тапсырылған түлға-лар жасайды. Өздеріне берілген мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету жағдайларын теріс пайдалана отырып, олар заң-сыз жолмен сол заттарға деген қүқықтык меншікті өздері иеле-неді немесе басқа түлғаларға иелену құқығын береді. Мүлік әр түрлі формада болуы мүмкін, мемлекеттік немесе жеке меншік.

Қылмыстың субъектілері болып табылатын түлғалар, олар занда керсетілген барлық белгілері бар — мемлекеттік қызмет-керлер, кәсіпкерлер мен қарапайым азаматтар.

Бұл қылмыс түрінің криминалистикалық сипаттамасын бар- , лық элементтері үздіксіз тізбектелген ақпараттық мәліметтерді

құрайды және қылмыстық қол сүғушылық затынан көрініс та-бады.

Иелену алу затына — ақшалай кдражаттар, бағалы қағаздар немесе материалды қүндылықтар жатады.

Ақшалай каражаттарына — мемлекеттік кәсіпорындармен бөлінетін қаржы қаражаттары, банкке салымшылардың (азамат-тардың, занды тұлғалардың) салған ақшалары; зейнеткерлік жинақ қорларының, сақтандыру компаниялары мен басқа да корлардың, занды түлғалардың және т.б. ақшалай каражаттары жатуы мүмкін.

Материалдық кұндылықтардың шеңбері кең. Атап айтқан-да, олар: жер учаскелері, әндірістік кешевдер, рудниктер, мүнай үңғылары, техникалық және компьютерлік жабдықтар, шикізаттар, материалдар, дайын өнімдер, сауда объектілері, ғимараттар, пәтерлер және т.б.

Жоғарыда аталған қылмыстық қол сүғушылык заттарының экономикалық және әлеуметтік аяда өз алдына ерекше орны бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір қаржы-шаруашылық опе-рациялармен және тиісті қоғам шеңберімен байланысты болып келеді.

Иелену затына не жататынын анықтап алдық, енді үрлықты кім және қандай тәсілмен жасайтындығын анықтауға мүмкін-діктер бар.

Коғамға ерекше қауіпті қылмыстардың түріне — бюджеттік қаржыны, зейнеткерлік жинақ корларының ақшалай қаражат-тарын, табиғи қорларды және т.б. иелену жатады.

Бүгінгі танда сенімге кіру жолымен жасалған бөтеннің мүл-кін иелену мен ысырап ету қылмыстары жалпы коғамның — мемлекетке, үкіметке, құқық қорғау органдарына сенімсіздікпен қарау каупін тудырады.

Қылмыс субъектілерінің жеке басының ерекшеліктері, яғни оларға тән кдсиеттер — көбінде бүл білім деңгейі жоғары, жұмыс істеу тәртібін ете жақсы білетін, тәжірибесі мол, қызмет техно-логиясын білетін, басқару қызметін орындау қүзыреттілігі беріл-ген жөне экономика немесе технология, сондай-ақ каржы са-ласымен басқа да салалардан білімі бар тұлғалар. Оларға кәсіптік тәжірибелерінін, болуы тән. Жас категориясы шамамен кемел-денген деңгейі «30—50» аралығындағы адамдар. Жыныс жағы-нан көбінде ер адамдар. Психологиялық көзқарастан сипаттай-тын болсақ, олар: отбасына берік, өнегелі, ұкыпты, қамқоршыл,

ішімдік ішпейтін, есірткі заттарды пайдаланбайтын аса тәртіпті жандар. Сонымен катар бұл тұлғалар - пайдакүнем, сараң, үнемшіл және өте сак, ал интеллект жағынан жоғары білімді болғаныменде арсыз болып келеді.

Ысырап ету — бұл категориядағылардың психологиялык портреті, яғни ой-өріс, мінез-құлықтары мүлдем өзгеше, нақты айтқанда: олар жеңілтек, менменшілдігі басым, кәсіби қабілеті төмен немесе мүлдем жоқ, талдап-саралау дегенді білмейтін адамдар. Жас және жыныс жағынан - бүлар көбінде қызмет бабының өсуін, жоғарылауын таныс-тамыр арқылы жасаған, өз тәжірибесі аз немесе жок, жасы әлі кемелдене қоймаған ер адам-дар.

Иелену жолымен жасалатын бөтен мүлікті үрлау қылмыс-тарын тәсілдері бойынша төмендегідей екі түрге бөліп қарас-тыруға болады:

— мүлікті үрлауды қарапайым жолмен жасау;

— инсценировкалау жолымен жасау.

Өзіне сеніп тапсырылған бөтен мүлікті қарапайым жолмен үрлау кезінде қылмыскер (ақшалай каражаттарды, заттарды немесе басқа да нәрселерді) мүліктерді ешбір ысырап етуінсіз немесе бүркемелеулер жасамай-ақ ашық түрде иеленеді. Ол қылмысты жалғыз немесе екі-үш адаммен шағын ғана топ бо-лып жасайды. Мұнда — кассирлердің ақша қаражаттарын иеленуі, қоймашылардың (зат сақтаушылардың) дайын немесе басқа да өнімдерді иеленіп алуы жөнінде сөз қозғалып отыр.

Бөтен мүлікті инсценировка жолымен ұрлау кылмыстары әр түрлі тәсілдермен жасалады. Солардың ішінде универсалды тәсілдер —өндірістерде (банктік қызметтерде), сауда және әлеуметтік аяларда қолданылады. Олар: қайтыс болып кеткен түлғаларды ведомостқа қосып жазу; орындалмаған жұмысқа акдіалай телемдер беру; жалған қүжаттар жасау аркылы ақша алу; қүндылықтарды және т.б. иелену жолымен жасалады.

Көрсетілген қызмет салаларына байланысты, мысалы, өнді-рісте мынандай тәсілдер колданылады:

— жалған банкроттык;

— енімдерді дайындау технологиясын бүзу;

— кәсіпорынның аты мен оның ұйымдық-қүкықтық жағда-йын өзгерту жолдарымен кайта тіркеуге тұру;

— ақшаны шетелдік есеп-шотқа аудару;

— кәсіпорынның тұрақ-орнын, мекен-жайын өзгерту;

— бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерін бүзу және т.б.

Көп көріністік, яғни ірі мөлшерде жасалатын ұрлау қылмыс-тары ұйымдасқан топ кұрамымен жасалады. Әдетте, бүлар -материалды жауапты түлғалардың (бухгалтерлермен, кассирлер-мен) алдын ала келісулері арқылы жүзеге асырылады. Тсргеу барысының барлық кезендерінде қылмыстык топ құрамының қатысушылары, сондай-ақ олардьщ туыстары және достары та-рапынан қарсы әрекеттер жасалуы мүмкін.

Криминалистикалык сипаттаманың келесі элементіне үрлау қылмысының жасалу жағдайлары жатады. Ол кылмыскердің немесе қылмыстык топтың ықпал ету шарттарынан, сондай-ақ қылмыстык қол сүғылатын заттардан түрады. Олар: фирмалар, цехтар, зауыттар, мекемелер, олардын. қүрылтай күжаттары, акционерлердің және құрылтайшылардың жиылыс хаттамала-ры, басқа да қаржылы-шаруашылык операциялар (бастапқы қүжаттар, есептік тіркеулер, басты кітапша, каржылык, есеп құжаттары) және басқа да объектілер. Бүлардың барлығы объек-Ітивті жағдайлар ретінде үзак уақытта қолданылады және кыл-Імыстың ізін сақтай отырып тергеу кезінде түгелдей жоғалып |кетуі мүмкін емес.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных