Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основні й додаткові величини систем SI, СГС, МКГСС
Величина Назва одиниці Розмір одиниці Позначення Містить одиниць системи
українське міжнародне СГС МКГСС
Довжина метр м м m 100 см 1 м
Маса кілограм кг кг kg 1 000 г 0,102 кгс · с2м
Час секунда с с s 1 с 1 с
Площина м2 м2 м2 m2 104 см2 1 м2
Об’єм м3 м3 м3 m3 106 см3 1 м3
Сила, вага* ньютон кг · мс2 Н N 105 дин 0,102 кгс
Густина кілограм на м3 кгм3 кгм3 kgm3 10–3 гсм3 0,102 кгс · с2м4
Момент сили ньютон-метр кг · м2с2 Н · м N·m 107 дин · см 0,102 кгс · м
Робота, енер­гія, кількість теплоти джоуль кг · м2с2 Дж J 107 ерг 0,102 кгс · м
Потужність, тепловий потік ватт кг · м2с3=Джс Вт W 107ергс 0,102 кгс · мс
Тиск, напруга (механічна) паскаль кг(м · с2)= Нм2 Па Pa 10 динсм2 0,102 кгсм2
Кількість руху (імпульс) кілограм-метр за секунду кг · мс кг · мс kg · ms 105 дин · с 0,102 кгс · с
Момент кіль­кості руху (момент імпульсу) кілограм-метр у квадраті за секунду кг · м2с = Н · м · с кг · м2с kg · m2s 107ерг · с 0,102 кгс · м · с
Момент інер­ції (динаміч­ний) кілограм-метр у квадраті кг · м2 кг · м2 kg · m2 107 г · см2 0,102 кгс · м · с2
Швидкість метр в секунду мс мс ms 100 смс 1 мс
Прискорення метр на секун­ду в квадраті мс2 мс2 ms2 100 смс2 1 мс2
Кутова швидкість радіан в секунду с–1 радс rads 1 с–1 1 с–1
Кутове прискорення радіан за секунду у квадраті с–2 радс2 rads2 1 c2 1 c–2
Період секунда с с s 1 с 1 с
Частота періо­дичного процесу герц с–1 Гц Hz 1 с1 1 с-1
Частота дискретних подій (імпульсів, ударів і т. п.) секунда в мінус пер­шому ступені с–1 с–1 s–1 1 c–1 1 c–1
Частота обертання секунда в мінус пер­шому ступені с–1 с–1 s–1 1 об.с 60 об.хв

 

3. Закріплення знань із третього питання проводиться викладачем шляхом співбесіди зі студентами.

4. Розгляд четвертого питання базується на знаннях студен­тами матеріалу, набутих при підготовці до заняття. Викладач видає студентам 3 однакові вироби. Методом порівняння з мі­рою визначити значення маси виробів, порівняти їх з еталонним значенням і вирахувати абсолютну й відносну похибку значення маси для кожного виробу.

5. П’яте питання розглядається на прикладах, які наводять викладач і студенти, після чого підсумовується результат вивчення теми.

Завдання до другого питання

1. Перевести із системи СГС у систему SІ такі значення величин:

Маса m = 7 000 г; площина F = 45 683 см2; робота А = 600 045 ерг; густина r = 3,5 гсм3; швидкість v = 86 500 смс; тиск р = 325 400 динсм2.

2. Перевести із системи МКГСС у систему SІ такі значення величин: момент кількості руху М = 22 280 кгс · м · с; сила Р = 4 350 кгс; потужність N = 510 кгс · мс; частота обертання w = 3 600 об.хв; маса m = 4 000 кгс · с2м.

Приклад.

1. Перевести із системи СГС у систему SІ значення об’єму V = 3 457 800 см3.

Рішення:

З таблиці 2 знаходимо, що в системі SІ одиниця об’єму 1 м3.

В 1 м3 є 106 см3 (одиниць системи СГС).

Необхідно поділити значення об’єму в системі СГС на 1 000 000, тобто об’єм V = 3 457 800/1 000 000 = 3,4578 м3.

Завдання до четвертого питання

1. На цукровому заводі цукор фасується в мішкотару по 50 кг за допомогою автоматичного дозатора. Допустиме відхилення маси за ДСТУ становить 0,01 %. Ви є представником метро­логічної служби цього заводу й під час планової перевірки відібрали 3 мішки із цукром для контролю маси цукру у мішку. При цьому маса цукру при контрольному зважуванні в першому мішку становила 49,98 кг, у другому мішку – 50,05 кг, у тре­тьому – 49,55 кг. Вам необхідно знайти абсолютну й відносну похибку виміру маси автоматичним дозатором (за методикою, указаною на с. 9) і зробити висновок про правильність нала­годження зважувального пристрою дозатора.

Якими будуть ваші дії в разі, коли визначена відносна похибка виміру маси дозатора знаходиться за допустимими межами?

2. Ви є представником метрологічної служби деревооброб­ного комбінату. В одному із цехів комбінату встановлено авто­матичний верстат для нарізання віконних штапиків за довжиною 1,25 м. Допустиме відхилення довжини штапика за технічними умовами 0,1 %. Під час планової перевірки роботи верстата ви відібрали 3 штапикидля контролю довжини. Довжина першого становила 1,2498 м, другого – 1,2500 м, третього – 1,25125 м. Вам необхідно знайти абсолютну і відносну похибку виміру довжини автоматичним верстатом (за методикою, указаною на с. 9) і зробити висновок про правильність налагодження цього станка.

Якими будуть ваші дії в разі, коли визначена відносна похибка виміру довжини автоматичним станком знаходиться за допустимими межами?

Теми рефератів

1. Історія розвитку вимірювання в Україні.

2. Зарубіжна історія розвитку вимірювання.

3. Перспективні напрямки розвитку вимірювальної техніки та приладів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных