Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Загальні положення. Класифікація показників якості продукції
Якість продукції або послуг є одним із найважливіших фак­торів успішної діяльності будь-якого виробництва (організації). Нині в усьому світі значно підвищились вимоги споживача до якості продукції. Підвищення вимог супроводжується необхід­ністю постійного підвищення якості, без чого неможливе досягнення й підтримання ефективної економічної діяльності.

Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, які надають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені або передбачені потреби людства (ІSО 8402-86).

Термін «якість» самостійно практично не вживається. Замість нього використовуються такі:

1) відносна якість, коли продукція або послуги класифі­куються залежно від їхнього ступеня переважності або засобу порівняння;

2) рівень якості і міра якості, коли точна технічна оцінка визначається кількісно.

Уся промислова продукція з метою оцінки рівня її якості поділена на два класи (рис. 4.3): та, що витрачається при вико­ристанні, і та, що витрачає (відпрацьовує) свій ресурс.


Рис. 4.3. Класифікація промислової продукції

У першому класі продукції виділяють три групи: сировина й природне паливо; матеріали й продукти; вироби, що спра­цьовуються.

Другий клас продукції ділиться на групи: неремонтні вироби; ремонтні вироби.

До першої групи належать сировина і різні види природного палива, наприклад рідке, тверде й газоподібне, природні бу­дівельні матеріали та ін.

До другої групи входять матеріали й продукти, наприклад штучне паливо, мастила, матеріали будівельної індустрії, лісоматеріали, електро- й радіотехнічні матеріали тощо.

До третьої групи належать такі матеріали, як рідке паливо в бочках, балони з газом, дріт і кабелі в котушках.

До четвертої групи входять неремонтні вироби, наприклад резистори, конденсатори, болти, гайки, підшипники, шестерні та ін.

П’яту групу складають ремонтні вироби, наприклад техно­логічне обладнання різних галузей промисловості, автоматичні лінії і автоматизовані комплекси, дорожньо-будівельні, транс­портні машини, вимірювальні прилади, засоби автоматизації й систем управління та ін.

Продукція першого класу витрачається за призначенням у процесі використання (експлуатації).

При використанні продукції другого класу за призначенням відбуваються витрати її ресурсу. При цьому продукція вико­ристовується до технічного або морального спрацювання.

Показники якості продукції залежно від характеру задач, які вирішуються при оцінці рівня якості продукції, можна класи­фікувати за різними ознаками (рис. 4.4).

Рівень якості продукції оцінюється за її властивостями. Показники, що характеризують ці властивості, поділяються на кілька груп.

Показники призначення характеризують властивості продук­ції, які визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють галузь її застосування.

Показники надійності оцінюють надійність виробу як у цілому, так і його окремих складових частин шляхом поєднання експериментальної інформації, одержаної внаслідок випробу­вання або експлуатаційних досліджень (нагляду), основної інформації і додаткової, узятої з різних джерел.

Показники довговічності характеризують властивість техніч­ного об’єкта зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту.


Рис. 4.4. Класифікація показників якості продукції

Ергономічні показники характеризують систему людина – виріб (зокрема, людина – машина) і враховують комплекс гігіє­нічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних влас­тивостей людини, які виявляються у виробничих і побутових процесах.

Естетичні показники характеризують інформаційну вираз­ність, раціональність форми, цільність композиції, досконалість виробничого використання продукції і сталість товарного вигляду.

Показники технологічності характеризують властивості про­дукції, що зумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріа­лів, засобів праці й часу при технологічній підготовці вироб­ництва, виготовленні й експлуатації продукції. До основних показників технологічності відносять показники трудомісткості, матеріаломісткості й собівартості.

Показники уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а також рівень уніфікації з іншими виробами. Скла­довими частинами виробу є деталі, складові одиниці, комплекти й комплекси.

Показники транспортування характеризують пристосування продукції до транспортування і вибираються стосовно до конкретного виду транспортних засобів.

Патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентну чистоту продукції і є суттєвими факторами при визначенні її конкурентноздатності. Вони визначаються при завершенні розробки продукції і при її атестації.

Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впл­ивів на навколишнє середовище, що виникають при споживанні або експлуатації продукції. До них відносять наявність шкід­ливих домішок, які викидаються в навколишнє середовище, імовірність викидання шкідливих часток, газів, випромінювання при збереженні, транспортуванні й експлуатації.

Показники безпечності характеризують особливості продук­ції, які при її експлуатації або споживанні гарантують безпеку людини (обслуговуючого персоналу). До показників безпечності належить захист від механічних, електричних, теплових впливів, отруйних і вибухових парів, акустичних шумів, радіоактивних випромінювань та ін.

Взаємозамінність – основна властивість сукупності виробів, яка визначає якість продукції і характеризується інтенсивністю, наявністю відношень між елементами виробів з урахуванням їх особливості й специфічності, зовнішніми й внутрішніми проя­вами. Взаємозамінність має велике народногосподарське значення і забезпечує єдність науково-технічних, економічних і організаційних заходів. Вона є однією з важливіших передумов організації серійного й масового виробництва, сприяє широкому кооперуванню галузей виробництва, заснованих на виготовленні численних комплектуючих елементів виробів машинобудування на різних спеціалізованих підприємствах.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных