Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання 6. Сульфатна кислота
6.1.Взаємодія сульфітів і сульфатів з BaCl2

Налийте в дві пробірки по 1-2 см3 розчинів:у першу - натрію сульфіту, у другу - натрію сульфату і додайте в кожну пробірку по 1-2 см3 розчину барію хлориду. До осадів, що утворились, додайте розбавленої хлоридної кислоти. Поясніть, чому в одному випадку осад розчинився, а в другому - ні.

 

6.2.Оксидаційні властивості сульфатної кислоти

6.2.1.Взаємодія сульфатної кислоти з металами

В три пробірки внесіть по 1-2 см3 розведеної H2SO4 і по два шматочки наступних металів: цинку, заліза, міді. Дослід повторити з концентрованою H2SO4. Опишіть спостереження та напишіть рівняння реакції.

 

6.2.2.Дія сульфатної кислоти на папір

На листі фільтрувального паперу за допомогою скляної палички, змоченої розведеною H2SO4, зробіть напис. Лист висушіть. Спостерігайте почорніння. Яку властивість проявляє сульфатна кислота?

 

Завдання 7. Властивості тіосульфатів

а) В пробірку з 2 см3 розчину натрію тіосульфату додайте рівний об'єм розбавленої хлоридної кислоти. Визначіть продукти реакції. Напишіть рівняння реакції.

б) До 1-2 см3 йодної води додайте краплями розчин натрію тіосульфату. Спостерігайте зникнення забарвлення.

в) До 1-2 см3 розчину натрію тіосульфату додайте краплями хлорну воду. Виявте в отриманому розчині сульфат-йон, додавши розчин BaCl2. Напишіть рівняння реакцій.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

ЗАНЯТТЯ №24

 

ТЕМА: р-Елементи VIA групи. Оксиген, Сульфур, Селен, Телур.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:майбутні провізори повинні знати властивості елементів VІА підгрупи та їх біологічну роль для застосування в наступній фармацевтичній практиці.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчення фізичних і хімічних властивості елементів VІА підгрупи. Ознайомлення з біологічним значенням елементів VIA підгрупи та їх застосуванням в медичній і фармацевтичній практиці.

 

ЗНАТИ: -загальну характеристику елементів VIA підгрупи;

-сполуки Оксигену та Сульфуру з Гідрогеном;

-біологічну роль сполук Оксигену, Сульфуру, Селену, Телуру.

 

ВМІТИ:-записувати оксидаційно-відновні реакції за участю елементів VIA

підгрупи;

-скласти електронні формули елементів VIA підгрупи в нормальному

та збудженому стані;

-пояснювати утворення хімічних зв’язків в молекулах Оксигену,

Сульфуру та їх сполук за допомогою методу Валентних Зв’язків.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Бінарні сполуки Оксигену: надпероксиди, пероксиди, оксиди, озоніди.

2.Методи добування елементів VIA підгрупи у промисловості та лабораторії.

3.Сполуки Сульфуру з від’ємними ступенями оксидації.

4.Сульфатна кислота, сульфати. Використання в промисловості.

5.Хлороводень, що виділився внаслідок взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з 11,7 г кристалічної солі, розчинили в 42,7 г води. Яка масова частка добутого розчину хлоридної кислоти?

6. 10 г суміші натрій карбонату та натрій сульфату обробили надлишком розчину хлоридної кислоти, отримавши при цьому 1,12 дм3 газу. Які масові частки солей у суміші?

7.З 400 г 60%-ї сульфатної кислоти випарували 200 г води. Чому дорівнює масова частка розчину, що залишився?

8.Сплавили 0,48 г сірки та 1,040 г цинку. До сплаву додали надлишок хлоридної кислоти. Визначте склад сплаву та об’єми газоподібних речовин, що виділились при взаємодії сплаву з кислотою.

9.На розчин, який містить 50 г натрію хлориду та натрію нітрату, подіяли надлишком розчину аргентуму нітрату. При цьому утворилось 28,7 г осаду. Визначте масові частки солей натрію у суміші.

10.Обчисліть масу сульфуру, що міститься в 10 т мідної руди, масова частка CuFeS2 в якій становить 73%.

11.Який об’єм 34%-ї сульфатної кислоти густиною 1,24 г/см3 витратиться на розчинення 6,0 г цинку? Який об’єм H2S при цьому утвориться?

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Хімічні основи застосування сірки та її сполук в медицині, фармації, фармацевтичному аналізі.

2.Кислотні властивості сульфідної кислоти. Порівняння сили цієї кислоти з кабонатною кислотою.

3.Яка геометрична форма молекул O3, SO2, SO3, сульфат- і сульфіт-йонів?

4.Оксидаційно-відновна двоїстість сульфітної кислоти.

5.Оксигеновмісні кислоти Сульфуру, Селену, Телуру.

6.Графічні формули надкислот Сульфуру.

7.Біологічна роль Сульфуру (сульфгідрильні групи і дисульфідні містки в білках).

8.У якій масі води необхідно розчинити 25 г CuSO4•5H2O, щоб одержати 8%-ий розчин CuSO4?

9.При розчиненні 0,4 г деякої речовини у 10 г води, температура замерзання розчину знижується на 1,25˚С. Обчислити молярну масу розчиненої речовини.

10.Визначте масову частку насиченого розчину сірководню, якщо відомо, що при н.у. в 1 дм3 води розчиняється 2,63 дм3 сірководню.

11.Який об’єм сірководню необхідно розчинити в 293,3 см3 води, щоб добути сульфідну кислоту з масовою часткою сірководню 1,2%?

12.У воді об’ємом 2 дм3 розчинили 5,6 дм3 сірководню. Обчисліть масову частку, молярну та моляльну концентрації H2S у розчині.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Відповідати на запитання з використанням записів на дошці та виконати тестові завдання з теми “ р-Елементи VIA групи. Оксиген, Сульфур, Селен, Телур” за варіантом, запропонованим викладачем.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

15.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

16.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

17.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.

18.Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. (Ч.2) // О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовських, С.В.Іванов. –К.: Пед. Преса, 2000. -784 с.

19.Оганесян Э.Т. Неорганическая химия для фармацевтических вузов. –М.: Высшая школа, 1983. –523 с.

20.Перепелиця О.П. Властивості та екологічний вплив хімічних елементів: Довідник. –К.: Вентурі, 1997. –192 с.

 

ЗАНЯТТЯ №25

 

 

ТЕМА: р-Елементи VA групи. Азот. Сполуки Нітрогену та Фосфору в додатньому та від’ємному ступені окиснення. Лабораторна робота.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:Нітроген і Фосфор відносяться до групи органогенних елементів, тому майбутні провізори повинні знати властивості та біологічну роль цих елементів для застосування в подальшій фармацевтичній практиці.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчення хімічних властивостей Нітрогену, Фосфору та їх сполук. Ознайомлення з біологічним значенням та використанням найважливіших сполук Нітрогену та Фосфору в народному господарстві в медицині.

 

ЗНАТИ:-фізичні та хімічні властивості азоту та фосфору;

-характерні ступені оксидації Нітрогену та Фосфору;

-алотропні видозміни Фосфору, їх хімічну активність.

 

ВМІТИ:-записувати характерні хімічні реакції Нітрогену, Фосфору та їх

сполук;

-записувати електронні конфігурації та валентні можливості азоту й

фосфору;

-складати молекулярні та графічні формули оксидів нітрогену.

 

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Електронна структура зовнішнього електронного шару Нітрогену й Фосфору в нормальному і збудженому стані.

2.Розповсюдження та методи добування азоту й фосфору.

3.Аміак, будова молекули, методи одержання і властивості.

4.Властивості водних розчинів аміаку.

5.Фосфін, його одержання і властивості.

6.Напишіть продукти термічного розкладу нітратів:

а) KNO3

б) Zn(NO3)2

в) AgNO3

7.Закінчити рівняння реакцій:

а) NaNO2 + KMnO4 + H2SO4

б) NaNO2 + KI + H2SO4

в) Zn + HNO3 (к.) →

г) Zn + HNO3 (р.) →

д) Au + HNO3 + HCl →

е) Cu + HNO3 (к.) →

є) Cu + HNO3 (р.) →

ж) NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4

8.Знайдіть масу солі, яка утворюється в результаті зливання 0,5 дм3 розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 15% (густина розчину 1,17 г/см3) і 0,5 кг розчину з масовою часткою нітратної кислоти 12,6%.

9.Знайдіть масу солі, яка утворюється в результаті зливання 200 см3 розчину з масовою часткою кальцію гідроксиду 20% (густина розчину 1,25 г/см3) і 200 см3 розчину з масовою часткою нітратної кислоти 10,2% (густина розчину 1,12 г/см3).

10.Який об’єм аміаку (н.у.) необхідно розчинити в 529 г води для одержання розчину з масовою часткою аміаку 34%?

11.Кальцій оксид масою 14 г обробили 50 см3 50%-го розчину нітратної кислоти (ρ=1,2 г/см3). Яка маса кальцій нітрату утвориться?

12.У 1 дм3 води при температурі 20˚С та тиску 101,3 кПа розчинили 10 дм3 аміаку. При якій температурі почне замерзати добутий розчин? Взаємодією води з аміаком знехтуйте.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Нітриди s-елементів I-ї і II-ї груп, їх взаємодія з водою.

2.Термічний розклад солей амонію:

а) без зміни ступеня оксидації елементів (NH4Cl, (NH4)2CO3, (NH4)3PO4).

б) зі зміною ступеня оксидації (NH4NO3, NH4NO2).

3.Аміди металів, їх добування, властивості.

4.Гідразин, гідроксиламін, азидна кислота, їх одержання і застосування.

5.Оксидація фосфору киснем і нітратною кислотою.

6.Ортофосфатна кислота та її солі. Дисоціація ортофосфатної кислоти.

7.Мета- та пірофосфатна кислоти. Фосфатні добрива, їх роль в народному господарстві.

8.Механізм утворення катіону амонію.

9.Біологічне значення Нітрогену і Фосфору.

10.Який об’єм газу (н.у.) виділиться при обробці надлишком розбавленої нітратної кислоти 320 мг міді?

11.Яку масу 50%-го розчину HNO3 можна одержати з 1 м3 аміаку (н.у.), якщо виробничі втрати становлять 10%?

12.Обчисліть нормальність 33%-го розчину нітратної кислоти, якщо його питома густина дорівнює 1,14 г/см3.

13.Як реагує нітратна кислота з металами? Охарактеризуйте залежність складу продуктів її відновлення від концентрації кислоти та активності металу. Чи може така реакція відбуватися без виділення газу? Чи бувають випадки практичної відсутності взаємодії деяких досить активних металів з нітратною кислотою? При позитивній відповіді дайте необхідні пояснення.

14.Як реагує ортофосфатна кислота з металами? Чи відрізняється вона за хімічною дією в цих перетвореннях від нітратної кислоти? Дайте необхідні пояснення. Назвіть усі можливі варіанти взаємодії H3PO4 з металами та зробіть передбачення щодо повноти перетворень.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Виконання дослідів, описаних в даних методичних вказівках.

2.Обговорення результатів та оформлення висновків.

3.Оформлення та захист протоколу.

4.Відповіді на запитання, запропоновані викладачем, з використанням записів на дошці.

5.Розв'язування розрахункових задач, запропонованих викладачем.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных