Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Структура контактних занять №7-8
1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

У даному розділі визначається порядок виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період.

Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Обов’язкове завдання:

Обов’язковим завданням є домашнє індивідуальне письмове завдання, здійснюється відповідно до програми у вигляді письмових звітів.Під час підготовки до сесії студенти готують 10 міні-лекційпо 10 темах дисципліни (крім останньої теми). Студент самостійно вибирає із наданого в робочій програмі списку індивідуальних завдань для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни одну проблему з кожної з 10 тем (крім останньої). Письмові звіти виконуються в окремому зошиті в рукописній формі. За 1 місяць до початку чергової сесії готові домашні індивідуальні письмові завдання студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами.

Домашнє індивідуальне письмове завдання оцінюється максимально у 40 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 20 балів (10 завдання за шкалою 0–1–1,5–2 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 20 балів (захищається кожне з 10 завдань за шкалою 0–1–1,5–2 бали)

Викладач оцінює Домашнє індивідуальне письмове завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього індивідуального письмове завданнямістяться у відповідному розділі.

Вимоги до змісту та оформлення Домашнього індивідуального письмове завдання містяться у відповідному розділі.

Вибіркові завдання:

Вибіркові завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС, за змістом та вимогам відповідають вибірковим завданням, що виконуються студентами очної форми навчання. За 1 місяць до початку чергової сесії готові вибіркові завдання студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами. Викладач здійснює оцінювання вибіркових завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання з викладачем особисто.

Вибіркові завдання реєструється кафедрою передаються викладачу. Вони захищаються студентом особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою опанування дисципліни “Основи безпеки бізнесу”. Певним чином зміст самостійної роботи студентів полягає в виконанні індивідуальних завдань, матеріали для яких отримуються з відкритих джерел про діяльність підприємств та банків та підготовці міні-презентацій до семінарських занять. Суттєвою частиною самостійної роботи студентів є робота в бібліотеці з бібліографічним каталогом та літературою, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет. Самостійна робота студентів над дисципліною “Основи безпеки бізнесу” охоплює також час на письмове оформлення модульних та індивідуальних завдань, систематизацію вивченого матеріалу курсу напередодні заліку. Частково результатом самостійної роботи студента є його рівень підготовки до підсумкового контролю з дисципліни, частково – виконані індивідуальні та (чи) модульні завдання, які оцінюються викладачем окремо як оцінка поточного контролю. Основні види самостійної роботи студента для різних форм навчання зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Самостійна робота студентів над дисципліною “Основи безпеки бізнесу”

 

Види роботи Очна форма Заочна форма
Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу + +
Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання + +
Огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у кредитних установах + +
Підготовка до виступів на семінарських заняттях +
Підготовка до контактних занять +
Виконання домашніх завдань + +
Підготовка міні-презентацій +
Вирішення і письмове оформлення індивідуальних завдань +
Вирішення і письмове оформлення модульних завдань (1 модуль) +
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій + +
Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій + +
Участь у конкурсах наукових студентських робіт. +
Участь у студентській Олімпіаді +
Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою + +
Систематика вивченого матеріалу курсу перед екзаменом + +

Докладно види робіт та бали, які можна максимально отримати студентам за відповідні види самостійної роботи, зазначено у Карті самостійної роботи студента з дисципліни “Основи безпеки бізнесу” (6.2., 6.3.).

5.1. Тематика індивідуальних рефератів, аналітичних звітів і наукових статей для студентів очної та заочної форм навчання

 

5.1.1. Тематика рефератів

 

1. 3абезпечення трудової та виробничої дисципліни як одна із умов дотримання режиму безпеки на підприємстві, в банку.

2. Аналітична оцінка конкурентів.

3. Безпека підприємницької діяльності в Україні, її стан та перспективи.

4. Безпека іміджу банка, підприємства.

5. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.

6. Головні причини корупції.

7. Господарський ризик і економічна безпека у діяльності підприємства.

8. Держава як гарант безпеки підприємницької діяльності.

9. Економічна безпека підприємства як основа безпеки його діяльності на ринку.

10. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом в діяльності комерційного підприємства.

11. Забезпечення діяльності сил безпеки підприємства.

12. Забезпечення ефективної соціальної політики підприємства, як одна із умов формування основ стійкої його економічної безпеки.

13. Загрози економічній безпеці підприємства на сучасному етапі розвитку економічних взаємовідносин суб'єктів господарювання.

14. Загрози об'єктам, що охороняються.

15. Захист інформації в діловому спілкуванні.

16. Захист інформації з обмеженим доступом підприємства у ході проведення перевірок його діяльності контролюючими органами.

17. Захист комерційної таємниці на підприємстві.

18. Захист матеріальних цінностей на підприємстві та в банку як один із напрямків забезпечення їх економічної безпеки.

19. Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності.

20. Інформаційне забезпечення та супроводження підприємницької діяльності.

21. Інформаційне середовище діяльності підприємства, банку як головне джерело формування інформаційного ресурсу.

22. Інформаційний моніторинг і інформаційний аудит у інформаційно-аналітичній роботі.

23. Інформаційні взаємовідносини суб'єктів господарювання у ході підприємницької діяльності.

24. Інформаційні війни на економічних ринках.

25. Інформаційно-аналітичне дослідження клієнтів, контрагентів, партнерів підприємства.

26. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації).

27. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування).

28. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

29. Інформаційно-аналітичне забезпечення комерційної діяльності підприємства, банку.

30. Інформація як вид інтелектуальної зброї.

31. Інформація як об'єкт протиправних посягань.

32. Історичні засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

33. Комерційна діяльність як об'єкт протиправних посягань.

34. Комерційні операції підприємства і їх захист.

35. Ліквідація наслідків дії вражаючих факторів екстремальної ситуації на підприємстві.

36. Національна безпека України і безпека бізнесу.

37. Неефективність державного управління як причина корупції.

38. Нерозвиненість громадянського суспільства як причина корупції

39. Організація безпеки діяльності комерційного підприємства, банку.

40. Організація інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві, у банку.

41. Організація охоронного бізнесу в Україні.

42. Організація режиму охорони на підприємстві.

43. Організація роботи сил охорони з персоналом об'єкту, що охороняється.

44. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності.

45. Особливості промислового шпигунства у вітчизняному бізнесі.

46. Особливості рейдерства в Україні: стан, аналіз, перспективи.

47. Особливості управлінської діяльності в сфері безпеки бізнесу.

48. Охорона як одна із умов захисту матеріальних цінностей підприємства.

49. Передумови виникнення корупції.

50. Персонал підприємства як джерело витоку інформації.

51. Політичні аспекти корупції.

52. Правовий аспект корупції.

53. Проблеми дебіторської заборгованості вітчизняних підприємств і шляхи їх вирішення.

54. Проблеми економічної безпеки підприємств та банків в Україні.

55. Пропускний та внутрішньооб'єктовий режим на об'єкті.

56. Протидія шахрайству в діяльності комерційного підприємства.

57. Профілактика та попередження порушень режиму інформаційної безпеки в роботі з персоналом підприємства.

58. Рейдерство, як одна із актуальних загроз економічній безпеці країни.

59. Ринок охоронних послуг в Україні і його характеристика.

60. Система безпеки підприємства, банку.

61. Система забезпечення інформаційної безпеки діяльності підприємства, банку.

62. Соціально - економічні аспекти корупції.

63. Суспільна і економічна обумовленість безпеки підприємницької діяльності в Україні.

64. У правління проблемною дебіторської заборгованістю на комерційному підприємстві.

65. Умови забезпечення інформаційної безпеки підприємств та банків в Україні.

66. Умови організації безпеки комерційної діяльності в Україні.

67. Фінансова безпека підприємства і шляхи її ефективного забезпечення.

 

5.1.2 Тематика аналітичних звітів

1. Вплив політичної нестабільності країни на формування загроз економічній безпеці підприємств.

2. Проблеми банківського кредитування і їх тенденції.

3. Взаємовідносини суб'єктів ринку нерухомості і їх вплив на формування проблем економічної безпеки суб'єктів господарювання та громадян.

4. Сучасні загрози експансії іноземного капіталу в Україну.

5. Обумовленість охоронної діяльності в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки та економічних відносин.

6. Сучасний стан забезпечення ринку охоронних послуг технічними засобами охорони.

7. Конкуренція на ринку охоронних послуг.

8. Інформаційне та рекламне супроводження (забезпечення) охоронного бізнесу.

9. Тенденції злочинних посягань на майно та об'єкти, що охороняються.

10. Технології охорони об'єктів, вантажів та фізичних осіб і форми їх удосконалення.

11. Охорона особистого майна громадян — тенденції розвитку (удосконалення).

12. Самоохорона громадян: форми, способи, засоби.

13. Аналітична обробка інформації: підходи та методи.

14. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.

15. Глобальний інформаційний простір і методи отримання конкретної інформації із нього.

16. Безпека комерційної діяльності в Україні і за кордоном.

17. Охоронний бізнес як вид комерції.

18. Проблеми персоналу в комерційній діяльності на сучасному етапі.

19. Комерційна діяльність і держава: взаємовідносини та інтереси.

20. Недобросовісна конкуренція у взаємовідносинах суб'єктів вітчизняного ринку.

21. Іноземний досвід боротьби з недобросовісною конкуренцією і промисловим шпигунством.

22. Детективна діяльність в Україні і за кордоном.

23. Протипожежний захист підприємств.

24. Захист підприємства від вражаючих факторів екстремальних ситуацій.

25. Людина і її безпека.

26. Захист інформації суб'єктів господарювання у Україні.

27. Кадри безпеки: якість, проблеми та перспективи.

28. Проблеми боротьби з промисловим шпигунством у вітчизняному бізнесі.

29. Електронне шпигунство в Україні.

30. Банківська таємниця і проблеми її захисту.

31. Конфіденційна інформація особистості і доступ до неї в Україні та за кордоном.

32. Захист комерційної таємниці за іноземним досвідом.

33. Захист іміджу банка, підприємства в періоди кризових явищ.

34. Шахрайство з використанням пластикових платіжних карток.

35. Недосконалість законодавства як причина корупції

36. Основні напрями боротьби з корупцією.

37. Проблеми необхідності розробки національного плану боротьби з корупцією.

38. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією.

39. Інформаційна відвертість і прозорість діяльності державної влади як напрямок боротьби з корупцією.

40. Міжнародні та національні антикорупційні організації.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных