Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тематика наукових статей
 

1. Аналіз іноземного досвіду охоронної діяльності.

2. Безпека діяльності як одна із сучасних складових бізнесу.

3. Безпека і імідж підприємства, банку.

4. Безпечна поведінка вітчизняного підприємця і шляхи її формування.

5. Взаємодія суб'єктів охоронної діяльності на ринку.

6. Головні аспекти корупції.

7. Дезінформація і чутки в підприємницькій діяльності.

8. Демпінг і анти-демпінг у сучасному бізнесі.

9. Детектив у сучасному бізнесі.

10. Дискримінація суб'єкта господарювання і її особливості в України.

11. Економічний аналіз корупції.

12. Захист інтелектуальної власності на підприємстві.

13. Захист інтересів підприємства у його взаємовідносинах з контрагентами.

14. Зманювання працівників та клієнтів - проблема чи досягнення конкуренції.

15. Іноземний досвід безпеки бізнесу і можливості його використання в Україні.

16. Інформаційний вплив на масову і індивідуальну свідомість.

17. Інформаційний тероризм і протидія йому в підприємницькій діяльності.

18. Інформаційні засади ефективності сучасного бізнесу.

19. Інформаційні ризики та їх мінімізація в сучасному підприємництві.

20. Історія корупції.

21. Контроль матеріальних цінностей на підприємстві, як основа їх надійного захисту

22. Корупція: поняття, суть, типологія.

23. Моніторинг комерційної операції, як одна із засад ефективного її проведення.

24. Мотивація і відповідальність у забезпеченні режиму безпеки діяльності підприємства, банку.

25. Недобросовісна конкуренція — її природа та витоки.

26. Недобросовісна конкуренція в комерційній діяльності - проблеми та захист.

27. Неправомірне використання ділової репутації як один із негативних факторів у взаємовідносинах між суб'єктами.

28. Персонал як об'єкт і суб'єкт загроз діяльності підприємства.

29. Перспективи кадрового забезпечення безпеки підприємницької діяльності і його роль у захисті інтересів суб'єктів господарювання.

30. Повноваження і відповідальність у керівництві діяльністю сил безпеки підприємства, банку.

31. Проблеми боротьба з корупцією в Україні.

32. Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії.

33. Проблеми захисту комерційної таємниці в практиці вітчизняного підприємництва.

34. Проблеми захисту комерційної таємниці в Україні.

35. Проблеми збору інформації у вітчизняному бізнесі.

36. Проблеми охоронної діяльності в Україні і можливі шляхи їх подолання.

37. Проблеми та перспективи безпеки підприємницької діяльності в Україні.

38. Пропаганда і реклама як елементи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

39. Протидія втягуванню комерційного підприємства в незаконну діяльність.

40. Реклама як об'єкт і суб'єкт недобросовісної конкуренції.

41. Ресурси комерційного підприємства і їх захист.

42. Стан корупції в Росії.

43. Стан корупції в Україні.

44. Техногенні небезпеки та загрози в діяльності комерційного підприємства.

45. Формування фірмового патріотизму на підприємстві.

 

 

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»

Очна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1 (тема 1) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
2 (тема 2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
3 (тема 3) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
4 (тема 3,ч.2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
5 (тема 4) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
6 (тема 5) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
7 (тема 5,ч.2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
Змістовий модуль №2
8 (тема 6) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
9 (тема 6, ч.2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
10 (тема 7) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
11 (тема 7, ч.2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
12 (тема 8) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
13 (тема 8, ч.2) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
14 (тема 9) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
15 (тема 10) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
16 (тема 11) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)
2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)
3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу
4. Участь у конференціях
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Дисципліна “Основи безпеки бізнесу” вивчається з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних підприємств та банків. Такі знання необхідні для формування у майбутніх фахівців грамотної поведінки в умовах реалізації тих чи інших загроз, які можуть виникати у сфері бізнесу. Враховуючи зазначене, контроль знань студентів передбачає визначення рівня їх підготовки до забезпечення безпечної роботи на своєму робочому місці на підприємстві, в банку та наявності усвідомленого розуміння необхідності якісно і ефективно виконувати заходи безпеки.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань студентів (Ухвалений Вченою радою університету, Протокол №9 від 28.05.2009) за такими об’єктами поточного контролю:

а) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних контрольних робіт;

Контроль систематичності та активності роботи студентів очної форми навчання здійснюється на семінарських заняттях.

Протягом семестру студент очної форми навчання може максимально отримати 100 балів:

- 60 балів шляхом активної участі на практичних заняттях;

- 20 балів шляхом виконання двох модульних контрольних робіт;

- 20 балів за виконання вибіркових завдань.

Підготовка до семінарських (практичних) занять є важливим елементом роботи студента протягом семестру. Формою контролю за рівнем підготовки студента до семінарських занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує тестові завдання. Наприкінці кожного практичного заняття викладач оцінює активність студента на занятті та виставляє бали.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за активну участь на семінарських заняттях становить 60:

 

№ заняття Зміст роботи студентів очної форми навчання Шкала балів Макс. ціна заняття
1. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
2. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
3. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
4. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
5. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
6. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
7. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
8. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
9. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
10. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
11. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
12. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
13. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
14. - вирішення тестових завдань; 1, 0 4 балів
- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 3, 2, 1, 0
15. - участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 2, 1, 0 2 балів
16. - участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення 2, 1, 0 2 балів
       
Загальна кількість балів 60 балів

 

Оцінювання якості виконання студентом видів робіт на семінарі здійснюється згідно наступної таблиці.

Вид роботи на семінарі Шкала Критерії оцінки роботи студентів очної форми навчання
Вирішення тестових завдань 1 бал 1 бал - за вірне вирішення тестового завдання,
0 балів 0 балів - за невірне вирішення тестового завдання
Обговорення питань семінару та практичних питань для обговорення 0 балів 0 балів виставляється у випадку, коли студент відмовився від участі у розгляді питань семінару;
1 бал 1 бал виставляється у випадку, коли студент прийняв участь в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення, але показав при цьому низький рівень знань;
2 бали 2 бали виставляється у випадку, коли студент проявив високу активність в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення і продемонстрував необхідний рівень знань;
3 бали 3 бали виставляється у випадку, коли студент проявив високу активність в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення і при цьому продемонстрував високий рівень знань.

 

Таким чином, за одне семінарське заняття студент може отримати максимально 4 бали (крім двох останніх занять, на яких тестування не проводиться, студент може максимально одержати 2 бали), за всі семінари – до 60 балів. 20 балів набирається студентом шляхом виконання двох модульних контрольних робіт (максимум 10 балів за модуль). 20 балів студент може одержати за виконання двох вибіркових завдань.

Об’єктом поточного контролю студентів очної форми навчання є модульна контрольна робота, яка виконується в аудиторії під контролем викладача, завдання якої охоплюють ключові теми курсу, та виконання завдань для самостійного опрацювання. Кожен із студентів виконує контрольну роботу, яка містить 5 завдань. Виконання модульної контрольної роботи оцінюється до 10 балів. Модульна контрольна робота включає в себе теоретичні і тестові завдання.

За виконання одного теоретичного завдання студент може одержати до 2 балів. У разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, зумів зв’язати навчальну проблему з практикою і при цьому практично не допускав помилок, він може отримати до 2 балів. Коли ж студент виконав запропоноване йому завдання за традиційною схемою без відповідного творчого підходу або у його виконанні припустився несуттєвих помилок, його робота може бути оцінена у 1 бал. 0 балів виставляється, коли модульне завдання не виконано. Тестове завдання має одну вірну відповідь. У разі вірної відповіді студент одержує 2 бали, у разі невірної - 0 балів.

Таким чином, за виконання модульних контрольних робіт студенти очної форми навчання можуть отримати до 20 балів.

Протягом семестру студент заочної форми навчання може максимально отримати 100 балів:

- 30 балів шляхом написання модульної контрольної роботи;

- 50 балів шляхом написання 10 письмових звітів;

- 20 балів за виконання вибіркових завдань.

До вибіркових завдань студентів очної форми навчання відносяться наступні:

1. формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту);

2. написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату);

3. підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу;

4. участь у конференціях.

До вибіркових завдань студентів заочної форми навчання відносяться наступні:

1. формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту);

2. написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату);

3. підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу;

4. участь у конференціях;

5. аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента).

Оцінювання аналітичного звіту з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності, реферату і аналізу стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку проводиться наступним чином.

За виконання одного вибіркового завдання студент може одержати до 10 балів. 10 балів студент одержує у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю і пов’язана з практикою забезпечення безпеки підприємства, банку. 8 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю, але носить суто теоретичний характер і не пов’язана з практикою. 6 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита частково і 0 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання не розкрита або не пов’язана з проблемами безпеки бізнесу.

Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу і участь у конференціях оцінюється наступним чином. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, але не опублікував її, він одержує 8 балів. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, та зумів опублікувати її, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до оформлення наукової статті.

У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію, але не зумів виступити з нею, він одержує 8 балів. У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію і виступив з нею на конференції, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до доповіді на конференцію.

Таким чином, за виконання двох вибіркових завдань студенти можуть отримати до 20 балів (див. Карту СРС).

Загалом за результатами поточного контролю студенти можуть отримати максимальну кількість балів по дисципліні – 100.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

 

Система організації поточного контролю знань студентів з дисципліни “Основи безпеки бізнесу” для різних форм навчання

Види робіт, що підлягають контролю очна заочна
Підготовка до семінарських і практичних занять -
Підготовка до виконання модульних контрольних робіт -
Модульні контрольні роботи (максимально за всі)  
Підготовка і проведення контактних занять (по 11 темах) -
Підготовка 10 письмових звітів з самостійного опрацювання окремих питань 10 тем дисципліни (максимально за звіти по 10 темах) -
Максимальна сума балів
Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)
Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)
Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу
Участь у конференціях -
Аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента) -
Максимальна сума балів
Всього балів за семестр

 

Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється, як правило, у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання бакалаврського - за розкладом сесії. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» з даної дисципліни. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

 

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано А
80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

6.2. Заочна форма навчання:

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных