Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Презентує – це не репрезентує
Останнім часом на сторінках української преси, у професійному писемному та усному мовленні почали широко вживати дієслово презентувати і утворений від нього дієприкметник презентований зі значенням, відмінним від того, з яким вони узвичаєні в українській мові. В одинадцятитомному тлумачному Словнику української мови значення дієслова презентувати було витлумачене як ‘передавати що-небудь у власність як подарунок; дарувати’, причому воно подане із стилістичною позначкою, заст., розм. (див. : т. VІІ, с. 532). У такому значенні це дієслово зафіксоване в мові української художньої літератури, пор.: Згадалася [Наливайкові] її довга розповідь про чоловіка Яна… та про тисячі золотих червінців, що їх презентував удові король Баторій за ті чоловікові заслуги (І. Ле); Пан Войський не візьме того собі у гнів, Як персня я йому уклінно презентую (М. Рильський); Букетики кримських конвалій презентувалимосковським студенткам (Ю. Смолич). Словотвірно воно пов’язане з іменником латинського походження презент, пор.: На себе панцир натягає [Еней], Палаш до бока прив’язав; Насилу щит підняв чудесний, Не легкий був презентнебесний (І. Котляревський); Двічі на тиждень провідував [Макар] Зою Артемівну, І завжди привозив упрезент, що мав на хуторі (П. Кочура).

Нове значення дієслова презентувати ‘публічно представляти що-небудь нове, те, що недавно з’явилося чи було створено’ сформувалося під впливом запозиченого іменника презентація, що зафіксував “Великий тлумачний словник сучасної української мови” (Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005, с. 1105). Слово презентація спочатку вживалося в українській мові як фінансовий термін зі значенням ‘подання, вручення переказного векселя особі, яка зобов’язана сплатити по ньому’ (Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К., 1974, с. 542), а згодом воно розширило свою сполучуваність з іменниками, серед яких книжка, видання, кінофільм, виставка тощо, унаслідок чого в нього розвинулося теперішнє нове значення. Цей іменник почали активно використовувати в культурному та науковому житті України для найменування публічних зібрань, присвячених ознайомленню з чимось новим, інформуванню про новий важливий здобуток, представленню чогось новоствореного – книжки, кінофільму, виставки, організації тощо. Напр.: Відбулася й презентація українського кіноархіву – Національного центру Олександра Довженка (Дзеркало тижня, 10.09.2012); Однією з них була презентація двох художніх виставок – персональної виставки Олександра Чегорки “Пісня Мамая” та виставки модерного українського мистецтва (Експедиція ХХІ, 2010, № 7). Як бачимо, у дієслові презентувати розвинулося нове значення під впливом іменника презентація у зв’язку з потребами культурної практики.

Особливо активно вживаний із цим новим значенням дієприкметник презентований, що передає його як ‘представлений широкому загалу, оприлюднений’, пор.: Нещодавно в Києві був презентований проект Усесторонньої міжнародної Конвенції про захист і підтримку прав і достоїнств людей з обмеженими можливостями (Пенсія); На Канському фестивалі нинішнього року був презентований франко-український фільм “Дніпровський крокодил”, який отримав досить позитивні відгуки (Дзеркало тижня, 25.02.2011); [..] якщо презентований нині твір написано від чоловічого імені, то наступний…буде вже жіночий (Експрес, 17.12.2010).

З’явилися вже й іменники презентант на означення особи, що презентує, представляє себе чи свій продукт, та самопрезентація, що називає вміння особи представити себе, напр.: Одним із найважливіших результатів тренінг-курсу є розвиток уміння слухачів презентувати себе і свій продукт (розроблений проект) перед колегами і керівництвом… Презентант повинен так підготувати свій виступ, щоб кожна частина мала свій фрагмент змісту, який не повторюється (Реферат на тему: Самопрезентація і саморефлексія учасників тренінгових програм (http: //aliveinter.net/ukr/referat).

Крім новітнього семантичного впливу слова презентація на презентувати, спостерігаємо помилкове вживання цього дієслова замість репрезентувати, пор.: Творчість художника презентувала(правильно: репрезентувала) тогочасне образотворче мистецтво (З газети). Хоч названі дієслова і мають латинські корені (пор. від лат. representatio – наочне зображення, praesento – передаю, вручаю), але вони не рівнозначні. Репрезентувати уживають в українській мові зі значенням ‘бути представником кого-, чого-небудь і від когось, чогось; представляти; бути виразником якихось поглядів’ (Словник української мови, т. VІІІ, с. 511), напр.: Свого лексичного значення займенникові слова не мають, проте лексичні значення тих слів, які вони репрезентують, [..] можна встановити лише в тексті, тобто в мовленні, а не в мові (І. Вихованець); Категорія темпоральності репрезентує систему значень, які в онтологічному сенсі співвіднесені із поняттям часу (В. Барчук); Незалежній державі потрібні будуть висококваліфіковані дипломати і радники, які б добре знали мови, історію, культуру тих народів, де їм доведеться репрезентувати Україну (Голос України, 10.11.1991); Якщо в прагматичному самовиявленні індикативне планування репрезентує метод “сполучних судин”, ...то у філософічному контексті індикативне планування – це роль “позитивної держави” (Вісник НАН України, 1994, № 9 – 10); Всіма силами і засобами вони [деякі політичні об’єднання] намагаються реалізувати модель держави, яка репрезентує погляди лише частини населення (Віче, 1993, № 2). Утворений від нього дієприкметник репрезентований означає ‘представлений чим-, ким-небудь реально’, напр.: Іншим параметром контрастивної синтагматики зіставлюваних дієслівних систем слугував їхній реченнєвотвірний потенціал, репрезентований системою типових моделей простих речень дієслівної будови… (Н. Іваницька). Спільнокореневі з дієсловом репрезентувати іменники репрезентація, репрезентант передають відповідно значення ‘наочне представлення кого-, чого-небудь і від когось, чогось’ (напр.: Створивши міжнародну асоціацію україністів, ми… вийшли на якісно новий рівень комунікації з іншими культурами ірепрезентації своєї (Літературна Україна, 03.08.1989) та ‘представник кого-, чого-небудь’ (напр.: Тільки в 60-х роках хвиля українського впливу знов набігла на Галичину, і знов у формі зверхнього україно- і козакофільства. Ся течія найкраще характеризується відносинами її головногорепрезентанта, Куліша, до Котляревського (І. Франко); Означено-особові речення як репрезентанти стильової економності (І. Завальнюк).

Отже, у сучасній українській літературній мові дієслова презентувати і репрезентувати, дієприкметники презентований і репрезентований, іменники презентація і репрезентація, презентант і репрезентант розрізняються за своїми значеннями, тому не можуть бути взаємозамінними. Презентувати,презентація,презентований означають ‘публічно представляти щось нове, ознайомлювати з якимсь новим вагомим здобутком’, тоді як репрезентувати,репрезентація,репрезентований – ‘бути представником кого-, чого-небудь і від когось, чогось; представляти; бути виразником якихсь поглядів’.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных