Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Оцінка фінансово-економічного стану турпідприємства
 

Розділ «Аналіз фінансово-економічного стану туристичного підприємства» розробляється та висвітлюється лише для вже існуючого підприємства, діяльність якого модернізується, удосконалюється або у життя втілюється проект на базі даного ТП.

У випадках проектування створення або відкриття ТП даний розділ у бізнес-плані не висвітлюється.

Аналітичний розділ доповнює і деталізує загальну характеристику ТП, дозволяє оцінити рівень туристичного продукту підприємства, якост обслуговування туристів, установити тенденцію розвитку, виявити фактори, що впливають на показники обсягу і фінансування, розкривають резерви підвищення ефективності напрямків діяльності ТП (туристичного продукту, маршрутів, туристичної продукції) та намічають направлення подальшого розвитку ТП.

Аналіз виконується за останні п’ять років діяльності (за роками).ТП, що діють менше п’яти років, аналізуються з початку діяльності.

Структура аналітичної частини бізнес-плану:

- звітна оцінка результатів виробничо-фінансової діяльності, яка виконується за даими бухгалтерської документації (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів), що відображують систему кількісних (об’ємних) і якісних (відносних) показників з метою встановлення тенденції і темпів зростання (зниження) окремих показників, встановлення причин різних темпів зростання (зниження) показників, відображення цілісної картини результатів діяльності ТП;

- аналіз виробничих показників;

- аналіз стану і використання основних виробничих фондів;

- аналіз економічних показників та фінансового стану ТП;

- висновки та пропозиції.

 

Основна діяльність ТП:

- обсяги турпродукту в натуральному вираженні:

- обсяги турпродукту у вартісому вираженні;

- турпродукти для внутрішнього туризму;

- тур продукти для іноземних туристів (експорт);

- тур продукти для виїзних туристів (імпорт);

- руглярні тури;

- сезонні тури.

 

Структурний аналіз:

1. Основна діяльність:

- турпродукт, у тому числі регулярні тури (міжнародні, внутрішні);

- нерегулярні тури, у тому числі міжнародні;

- питома вага регулярних турів, у тому числі міжнародних;

- питома вага нерегулярних турів, у тому числі міжнародних;

- питома вага усіх міжнародних перевезень.

2. Супутна діяльність:

- виробництво або реалізація, ареда туристичної продукції (туристичне спорядження, фототехніка, сувеніри).

3. Оцінка виробничої діяльності:

- реалізовано турів (%);

- реалізовано туристичної продукції (%);

- надано туристичних послуг (%)

4. Оцінка діяльності туроператорів:

- реалізовано турів через посередників у географічному розрізі (%).

 

Аналізуються:

- зростання (зниження) показників відносно до базисного (початкового) року;

- середньорічні темпи зростання;

- структурні зрушення в обсягах робіт з зазначенням причин змін у стані турпродукту;

- кількісний обіг туристів, що обслуговувались ТП.

Розкриваються причини відхилення показників за окремі роки від тенденцій, що складаються.

 

Узагальнена характеристика освоєння туристичних наводиться наступними даними. Аналізуються два роки (базовий і останній) із змінами питомої ваги обсягів робіт. Установлюються причини структурних змін в освоєнні нових тур продуктів.

За даними звідної таблиці 7.1 виконується оглядовий аналіз тенденцій, зазначенням причин різних темпів зростання окремих показників, їх різкого зниження або зростання.

Аналізуються прибутки за видами діяльності і джерелами формування :

- експлуатаційні витрати (основна діяльність) за статтями затрат;

- собівартість тур продуктів ТП;

- фінансовий результат (прибуток, збиток);

- рентабельність окремих турів та ТП в цілому.

 

Таблиця 7.1

Аналіз тенденції зміни напрямків та видів діяльності ТП

 

Напрямки та види послуг ТП Одиниця виміру Період, рік
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Групове обслуговування          
Індивідуальне обслуговування          
Вдиди туристичних послуг ТП: -екскусійний; - відпочивальний; - лікування; - спорт; - екотуризм; - релігійній тури і т.п.          
Класи обслуговування: - люкс; - перший; - кемпінг і т.п.          
Пакети послуг: - - інклюзів тур; - пекідж-тур; - повий пансіон; - пів-пансіон; - тільки ночівля; - екскурсії та додаткові послуги.          

 

Економічні показники аналізуються за поточний період у порівняльних цінах (шляхом індексації). Якщо проіндексувати важко, то аналізуються відносні показники (питома вага, рентабельність).

Аналізуються темпи росту (зниження) доходів за джерелами надходження, питома вага, роз’ясняються причини структурних змін.

Поряд з прибутками аналізується виручка від основної та супутньої діяльності з зазначенням виручки від реалізації тур продуктів, іншої виручки (усього, у тому числі від міжнародних турів, валютна виручка у доларовому вичислені).

Аналізуються типи зниження (збільшення) витрат, їх структура (питома вага) по статтям витрат, пояснюються причини структурних змін. Більш детальний порівняний аналіз витрат здійснюється за питомими показниками: вартість турів за ринками, напрямками та видами.

Порівнюються темпи зниження (зростання) питомих вартісних показників, оцінюється економічність кожного туру і вплив (через кожен тур на середню по ТП собівартість реалізації туристичних послуг).

За останній рік зазначаються дані собівартості туристичних послуг у розрізі калькуляційних статей витрат.

Аналізуються динаміка і структура результатів фінансової діяльності, зазначаються причини зміни показників і структурних змін в аналізуємому періоді таблиця 7.2.

Аналіз фінансового стану доповнює і деталізує аналіз економічних показників шляхом розгляду активу, пасиву і приросту (зменшення) абсолютних значень показників по розділам балансу, оцінці показників ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості таблиця 7.3.

Таблиця 7.2

Фінансовий стан туристичного підприємства

Назва показника Одиниця виміру Роки
1 Прибутки (усього) а) туристичні послуги; б) інші види діяльності Питома вага прибутків від реалізації туристичних послуг 2 Витрати (усього) а)туристичні послуги; б) інші види діяльності Питома вага витрат від реалізації туристичних послуг 3 Фінансовий результат (експлуатаційний) - прибуток (+), - збиток (-) 4 Інші прибутки 5 Балансовий результат 6 Рентабельність 7 Результат після податків та нарахувань              

 

Після отримання вищепредставлених даних у бізнес-плані необхідно представити основні фінансово-економічні показники, що характеризують загальний стан ТП у часовому розрізі. Дані як правило зводяться до таблиці та представляються у вигляді графіків, діаграм.

 

Таблиця 7.3

Фінансово-економічні коефіцієнти, які характеризують діяльність ТП

 

Показник Одиниця виміру Період
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1. Коефіцієнт фінасової спроможності          
           
           
           

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных