Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Аналіз сильних та слабких сторін туристичного підприємства, SWOT-аналіз
 

Внутрішній аналіз — це процес оцінки факторів, які піддаються управлінню та контролю, тобто факторів, що є наслідками діяльності чи бездіяльності самого підприємця.

Головне завдання внутрішнього аналізу полягає у виявленні сильних та слабких сторін фірми. Що таке сильні сторони фірми? Найбільш серйозну проблему в будь-якому бізнесі становить конкуренція. Тому підприємці, як правило, шукають для своєї фірми такої ринкової ніші, де вона б мала певні переваги. Для цього фірмі потрібні особливі, унікальні, оригінальні або принаймні якісь відмінні від конкурентів якості. Саме вони й становлять ті сильні сторони фірми, на які робиться ставка в бізнесі. Навпаки, слабкі сторони — це якості, котрих бракує фірмі як порівняти її з конкурентами.

Існує багато аспектів діяльності, що можуть визначати сильні сторони фірми.

Для впорядкування процесу їх оцінювання в рамках внутрішнього аналізу виокремлюють такі функціональні види діяльності та ресурсів:

· маркетинг;

· виробництво;

· персонал;

· дослідження і розробки;

· фінанси.

1. Маркетинг. підприємець передусім має чітко усвідомлювати, який саме тур продукт він продаватиме, кому продаватиме та чому його посуги купуватимуть? Щоб знайти відповіді на ці запитання, необхідно провести аналіз чотирьох складових маркетингового комплексу:

-(техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик турпродукту, його майбутньої ціни, способів просування на ринок, маршруту та місця реалізації турпослуг). Зробити це треба, шукаючи різницю між власними методами і методами конкурентів. Для оцінювання сильних та слабких сторін фірми з погляду маркетингової функції часто використовують такі запитання:

· Чи можете ви назвати переваги, які ваш турпродукт забезпечує споживачеві?

· Чи є ваша турпродукція конкурентоспроможною щодо якості, ціни, експлуатаційних характеристик, способів просування на ринок, місця реалізації (ринковового сегменту)?

· На якій стадії життєвого циклу перебуває ваш турпродукт?

· Чи можете ви (та як швидко) розширити асортимент або вдосконалити турпродукт?

2. Виробництво. Конкурентоспроможність турпослуг значною мірою залежить від умілої реалізації виробничої функції. Взаємозв’язок із сертифікованими виробикам туристичних послуг, вивчення споживчих потреб та мотивації, рекламна діяльність є запорукою ефективності надання якісних туристичних послуг. Попереднє уявлення про виробничий потенціал фірми дають об’єктивні відповіді на такі запитання:

· Чи маєте ви проблеми з постачальниками послуг та товарів для туристів?

· Чи відповідають сучасним вимогам послуги постачальників?

· Чи відповідає технологія реалізації туристичних послуг ТП сучасним вимогам та вимогам споживачів?

· Яким є рівень використання виробничих потужностей ТП?

· Чи є ефективним реалізація тур продукції ТП через турагентства?

3. Персонал. Успіх у бізнесі дуже залежить від рівня знань, наявності професійних навичок у персоналу фірми та ставлення його до роботи. Отже, характеристики персоналу також визначають сильні та слабкі сторони фірми. З’ясувати це допомагають такі запитання:

· Чи наявні в персоналу фірми якісь позитивні особливості щодо кваліфікації, досвіду роботи, ставлення до роботи?

· Чи мають працівники чітке уявлення про зміст своєї діяльності?

· Як співвідноситься рівень оплати праці на фірмі із середнім у галузі?

· Чи існує проблема комплектування штатів на фірмі?

· Якою є плинність кадрів на фірмі?

· Чи відповідає вимогам споживачів кваліфікація та професійний рівень виробників послуг та товарів для туристів?

· Чи є якісним та кваліфікованим рівень послуг тур агентів?

4 Дослідження та розробки. Виживання фірми в сучасному мінливому середовищі залежить і від її інноваційного потенціалу, спроможності продукувати й реалізовувати технічні, технологічні, організаційні та інші нововведення. Змагання в цій сфері є одним з ключових факторів успіху в багатьох галузях бізнесу.

Приклад.

Система “Амадеус”. Amadeus Global Travel Distribution — це багатофункціональна, розгалужена система бронювання і резервування, в яку входять:

- більш 38 тис. туристичних агентств за допомогою 108 тис.терміналів;

- 430 авіакомпаній з 60 тис. терміналів;

- 35 тис. готелів і інших засобів розміщення;

- 55 фірм по оренді автомобілів і ін.

“Амадеус” має інформацію про місця на рейси міжнародних авіакомпаній, оренді автомобілів, бронюванні місць у готелях. “Амадеус” ідеально підходить для планування подорожей і пов'язаних з відпочинком послуг в усьому світі. Вона пропонує ресурси, що охоплюють усі культурні заходи, які заслуговують уваги, що відбуваються в даній країні, що дозволяє запропонувати своїм клієнтам самий повний вибір з послуг.

Спектр послуг забезпечує можливість вибору послуг більш 1000 туроператорів по усьому світі, можливість бронювання залізничних послуг по Європі, засобів морського транспорту, квитків у театри і на концерти майже по всій Європі, а також страхування через вітчизняні страхові компанії клієнтів, що відправляються в ділові і туристичні поїздки.

Можливості Internet у даний час використовуються в туристичній галузі в наступних формах:

- комунікації й ефективний зв'язок;

- реклама і просування туристського продукту;

- маркетингові дослідження;

- електронна презентація фірми і її туристського продукту;

- туристських виставок, ярмарків;

- використання систем бронювання і резервування;

- самостійне формування туру і придбання туристської путівки (ваучера);

- використання електронних каталогів туристського продукту по країнах і напрямках;

- одержання країнознавчої інформації, оперативного прогнозу погоди в різних країнах світу, розкладу руху різних видів транспорту;

- одержання оперативної інформації з тарифів і цін для готелів, ресторанів, різних перевізників і інших туристських послуг;

- використання мережі Internet для взаєморозрахунків;

- створення віртуального туристського офісу й ін.

Для оцінювання сильних та слабких сторін фірми у сфері досліджень і розробок часто використовують такі запитання:

· Чи використовуються у виробництві турпродуктів ліцензії, «ноу-хау»?

· Чи використовується інноваційний потенціал виробниками тур послуг (сучасна авіа,авто техніка, оснащення готельних номерів, Інтернет-зв'язок і т.п.).

5. Фінанси. У кінцевому підсумку сильні та слабкі сторони фірми в ринковій та виробничих сферах щодо персоналу, досліджень і розробок позначаються на фінансових показниках. Інакше кажучи, саме фінансовий аналіз дає точне уявлення про прибутковість та ефективність роботи турфірми. Порівнюючи результати такого аналізу з показниками діяльності аналогічних фірм, можна визначити:

· Можливості скорочення накладних витрат, витрат на послуги виробників турпослуг, оплату праці.

· Рівень (високий, помірний, низький) витрат на виробництво та реалізацію турпродуку.

· Швидкість оборотності усієї сукупності оборотних коштів ТП.

· Рівень ліквідності активів фірми тощо.

практично для аналізу та оцінки сильних і слабких сторін фірми часто використовується форма балансу (табл. 7.5). Актив балансу становлять унікальні, специфічні, особливі якості фірми, згруповані за функціональними видами діяльності й ресурсами. До пасивів балансу з максимальною об’єктивністю мають бути включені внутрішні фактори, що обмежують конкурентоспроможність фірми.

Такий поділ допомагає визначити:

1) зони, що потребують особливої уваги (слабкі сторони);

2) зони, на які може спиратися бізнес у процесі розробки стратегії (сильні сторони).

Процес оцінки загального становища завершується порівняльним SWOT-аналізом. SWOT — це абревіатурне скорочення чотирьох англійських слів:

S — strength — сила;

W — weakness — слабкість;

O — opportunities — можливості;

T — treats — загрози.

 

Таблиця 7.5

Баланс сильних та слабких сторін ТП

Сильні сторони фірми Слабкі сторони фірми
Специфічні, унікальні якості фірми у сфері: Маркетингу Виробництва Персоналу Досліджень і розробок Фінансів Якості, котрих бракує фірмі у сфері: Маркетингу Виробництва Персоналу Досліджень і розробок Фінансів

SWOT-аналіз підприємства (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

SWOT-аналіз проводиться методом факторного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Сильні сторони фірми:

1. Наявність необхідних фінансових ресурсів.

2. Уміння професійно вести конкурентну боротьбу.

3. Статус визнаного лідера.

4. Повне використання технологічного та маркетингового ефекту масштабу.

5. Наявність власних технологій і стандартів.

6. Відносно низькі витрати.

7. Ефективна реклама.

8. Надійний і професійний менеджмент.

9. Ефективні виробничі потужності.

10. Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.

Слабкі сторони фірми:

1. Відсутність чіткої стратегії.

2. Застарілі виробничі потужності.

3. Низька прибутковість.

4. Відсутність навичок і професіоналізму у працівників підприємства.

5. Суперечності між елементами корпоративної культури з боку різних відділів.

6. Відставання в науково-дослідних розробках.

7. Вузька продуктова лінія.

8. Несприятливий імідж фірми на ринку.

9. Слабкі канали збуту.

10. Високі по відношенню до конкурентів витрати виробництва.

11. Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів.

Можливості фірми:

1. Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії.

2. Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції.

3. Падіння торгових бар'єрів.

4. Благодушність конкурентів.

5. Збільшення темпів зростання ринку.

Загрози фірмі:

1. Входження на ринок сильного конкурента.

2. Зростання продажів товарів-замінників.

3. Зниження темпів зростання ринку.

4. Несприятливі зміни в темпах зростання курсу валют.

5. Лобіювання.

6. Спад в економіці.

7. Зміни в смаках споживачів,

8. Несприятлива демографічна ситуація.

практично для аналізу та оцінки сильних і слабких сторін фірми часто використовується форма балансу (табл. 7.6). Актив балансу становлять унікальні, специфічні, особливі якості фірми, згруповані за функціональними видами діяльності й ресурсами. До пасивів балансу з максимальною об’єктивністю мають бути включені внутрішні фактори, що обмежують конкурентоспроможність фірми.

Найбільш сприятливі можливості відкриває поле "СІМ" (сила і можливості), яке дозволяє використовувати сильні сторони підприємства для того, щоб отримати віддачу від можливостей, які з'явилися у зовнішньому середовищі.

Таблиця 7.6

Поле «СІМ» ТП

Сильні сторони Можливості
1. Наявність необхідних фінансових ресурсів. 2. Статус визнаного лідера. 3. Відоме ім'я. 4. Наявність власних технологій і стандартів. 5. Відносно низькі витрати. 6. Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку. 7. Висока якість обслуговування туристів (контроль якості проводиться до і після надання послуг). 8. Вибір надійних партнерів. 9. Встановлення довгострокових зв'язків з клієнтами. 10. Індивідуальна робота з кожним агентом. 11. Орієнтація на споживача, його запити і побажання. 12. Професіоналізм кадрів. 13. Використання сучасних засобів зв'язку та інформаційних технологій. 14. Комфортні умови для продажу послуг. 1. Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії. 2. Диверсифікація послуг, вертикальна інтеграція. 3. Участь в регіональних туристських конкурсах. 5. Використання історичних, національних, культурних традицій при розробці турпродукту. 6. Залучення постійних клієнтів з країн АТР. 7. Залучення постійних груп клієнтів з регіонів. 8. Щорічна участь у виставках.

 

Поле "СЛУ" (слабкість і загрози) розкриває слабкість позицій підприємства і потенційних загрози.

Поле "СЛЗ" підприємства

Слабкі сторони Загрози
1. Відсутність чіткої бізнес-стратегії. 2. Слабкі канали збуту. 3. Орієнтація на виїзний туризм. 4. Відсутність медіапланування і єдиної стратегії просування. 5. Немає досвідченого фахівця з маркетингу і рекламі. 6. Немає web-сторінки в Інтернеті. 7. Невисокий рівень ведення діловодства. 1. Входження на ринок сильного конкурента. 2. Зростання продажів товарів-замінників. 3. Зниження темпів зростання ринку. 4. Несприятливі зміни в темпах зростання курсу валют. 5. Спад в економіці. 6. Несприятлива демографічна ситуація. 7. Військові конфлікти. 8. Зростання злочинності. 9. Зростання числа неорганізованих рекреантів-туристів.

 

Резюме

1. Особливості розробки розділу Розділу: «Аналіз та оцінка внутрішнього стану туристичного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз» полягають:

а) у наявності конкретного переліку фінансових документів стандартної форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників;

б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший рік і квартальних за інші два роки;

в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану;

г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу започатковуваного бізнесу;

д) у вміщенні достовірної інформації й точних фінансових розрахунків, а також пояснення відхилення фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу.

2. Внутрішній аналіз — це процес оцінки факторів, які піддаються управлінню та контролю, тобто факторів, що є наслідками діяльності чи бездіяльності самого підприємця.

Головне завдання внутрішнього аналізу полягає у виявленні сильних та слабких сторін фірми. Що таке сильні сторони фірми? Найбільш серйозну проблему у будь-якому бізнесі становить конкуренція. Тому підприємці, як правило, шукають для своєї фірми такої ринкової ніші, де вона б мала певні переваги. Для цього фірмі потрібні особливі, унікальні, оригінальні, або принаймні якісь відмінні від конкурентів якості. Саме вони й становлять ті сильні сторони фірми, на які робиться ставка в бізнесі. Навпаки, слабкі сторони — це якості, котрих бракує фірмі у порівнянні з її конкурентами.

Існує багато аспектів діяльності, що можуть визначати сильні сторони фірми. Для впорядкування процесу їх оцінювання в рамках внутрішнього аналізу виокремлюють такі функціональні види діяльності та ресурсів.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных