Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 7
1. Які основні етапи охоплює процедура дослідження ринку?

2. Як здійснюється процес сегментації ринку та вибору цільового ринку?

3. З яких етапів складається процедура вибору місцезнаходження фірми? Які критерії застосовуються?

4. Які зовнішні фактори вивчаються в процесі дослідження ринку?

5. В якій послідовності здійснюється аналіз та оцінка конкурентної ситуації на ринку продукції фірми?

6. Які конкретно інструменти можна застосовувати в процесі оцінки конкурентної позиції фірми на ринку?

7. Суть, мета і завдання маркетингових досліджень.

8. Структура маркетингових досліджень та їх процес.

9. Види маркетингових досліджень.

10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень.

 

 

 

Тема 9.Розділ «Маркетинг-план діяльності ТП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика – 2 години

Лекція № 9

Розділ «Маркетинг-план діяльності ТП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика – 2 години

 

9.1. Планування маркетингу ТП, визначення мети.

9.2. Оформлення та елементи маркетинг-плану діяльності ТП.

9.3. Відображення стратегії розвитку ТП.

9.4. Розробка цінової політики ТП.

9.5. Комунікаційна політика ТП.

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, Ви:

· з’ясуєте мету і послідовність опрацювання в бізнес-плані розділу «Маркетинг-план»,

· дізнаєтесь, яку інформацію має містити цей розділ,

· довідаєтеся про основні складові стратегії маркетингу і можливі підходи до їх висвітлення в бізнес-плані,

· ідентифікуєте послідовність і з’ясуєте можливі підходи до опрацювання політики ціноутворення.

Ключові терміни й поняття

v Орієнтири маркетингової діяльності;

v Стратегія маркетингу;

v Інструменти маркетингу;

v Стратегія збуту турпослуг фірми;

v Політика ціноутворення;

v Стратегія ціноутворення;

v Рекламна кампанія;

v Політика підтримки послуг фірми;

v Прогнозування обсягів продажу.

 

Оформлення та елементи маркетинг-плану ТП

Постановка цілей і задач – це вихідна позиція в плануванні маркетингу турфірми. При цьому цілями вважаються кінцеві результати, яких туристична фірма збирається досягти в підсумку реалізації маркетингових заходів. Завдання — це терміни досягнення намічених завдань. І мета і завдання повинні відповідати основній підприємницькій меті – місії туристичної фірми.

Однак необхідна максимальна конкретизація і деталізація цих цілей і задач. Зокрема, у бізнес-плані повинні бути вирішені наступні питання:

1. Вибір однієї чи декількох країн, з яких передбачається приймати іноземних туристів або надавати тур послуги туристам власної країни. Якщо планується організація масових групових турів, то варто вибирати країни з добре розвинутим виїзним туризмом, територіально найбільш наближені до нашої країни, що мають зручні транспортні комунікації, з розвинутою мережею турфірм-туроператірів. Не слід забувати і про країни з меншим потенціалом виїзного туризму і попитом на поїздки в Україну, більш віддалених від нашої країни. Однак, як показує практика, туристичні поїздки з цих країн в Україну частіше всього приймають форми індивідуального туризму чи разової подорожі невеликими групами.

2. Планування кількісних показників прийому іноземних туристів та обслуговування туристам власної країни. Дві обставини за звичай визначають цей показник. Матеріальні можливості самої турфірми, а саме в яких містах і якій кількості готельних місць в Україні для прийому іноземних туристів вона володіє. Оцінка рівня попиту іноземних туристів на поїздки в Україну.

3. Визначення видів туризму, по яких будуть організовуватися поїздки іноземних туристів в Україну, наприклад ексурсійно-пізнавальні, спеціалізовані, екологічні тури, спортивні тури й ін. Рішення по цьому питанню приймається на основі вивчення сегментації закордонного попиту, а також власних можливостей використання відповідних туристських ресурсів.

4. Розробка основних маршрутів і екскурсійних програм для масових подорожей. Виходячи з того, що прийом і обслуговування серійних групп іноземних туристів жадає від туристичної фірми закріплення за собою броні на відповідну кількість готельних місць в основних туристичних центрах, та у засобах перевезень. Ці позиції повинні бути враховані в планах маркетингу.

5. Планування класів і набору послуг у комплексному обслуговуванні. Рішення цих питань пов'язано з якісними показниками матеріально-технічної бази (готелі, ресторани), якими володіє турфірма для прийому іноземних туристів, а також з поведінковими характеристиками і купівельною спроможністю тих потенційних клієнтів, на яких туристична фірма орієнтує свій продукт.

6. Головна мета маркетингу у бізнес-плані – відображення збільшення доходів і прибутку від продаж туристичних послуг, величина яких залежить від наступних показників:

- оборот або виторг, обраховані як сума всіх надходжень туристичної фірми від продажу туристичних послуг іноземним туристам. Величина обороту залежить від кількості і якості реалізуємих послуг і рівня цін на них. Таким чином, при плануванні обороту варто шукати шлях його максимальної оптимізації за рахунок збільшення числа прийнятих туристів і обсягу послуг, реалізованих у середньому одному туристу, збільшення середньої тривалості і розширення географії (маршрутів) подорожей по території України, активізації туристичної діяльності в несезонний період і ін.;

- доход (маржа), що визначається як різниця між оборотом і сумою, сплаченої туристичною фірмою підприємствам-постачальникам туристичного обслуговування в Україні;

- витрати виробництва туристичної фірми, необхідні для її нормального функціонування. До них відносяться витрати на: заробітну плату персоналу, оренду приміщення, амортизацію устаткування, комунальні послуги, зв'язок, електроенергію, рекламу, маркетингові дослідження, представницькі витрати, адміністративні витрати і т.д. Сума усіх витрат не повинна перевищувати доходи фірми. Отже, при плануванні маркетингу необхідно передбачити визначену рентабельність фірми. У закордонних туроператорів цей показник складає близько 12 %;

- балансовий прибуток – частина доходів фірми, що залишається в її розпорядженні після покриття всіх запланованих і незапланованих витрат. По суті справи прибуток є кінцева мета маркетингу: чим вона більше, тім більше високу оцінку можна дати системі маркетингу. У загальному розумінні високий прибуток можна одержувати шляхом збільшення доходів і відносного скорочення витрат виробництва. Однак на практиці рентабельність туристської фірми залежить від дуже великої кількості різних факторів;

- чистий прибуток — остаточна сума прибутку турфірми після сплати всіх податків і обов'язкових платежів. З цього прибутку фірма формує фонди розвитку, заохочення і резервний.

Приймаючи за основу вищевикладені положення, як правило маркетинг-план ТП у бізнес-плані повинен складатись із наступних елементів:

1. Розробка стратегії діяльності ТП;

2. Розробка товарної політики;

3. Розробка цінової політики ТП;

4. Система розподілу, збутова політика;

5. Маркетингові комунікації, просування та реклама.

 

Характеристика елементів маркетинг-плану: стратегія розвитку, товарної, цінової, збутової, комунікаційної та рекламної політики

 

1. Розробка стратегії діяльності ТП

Маркетингова стратегія визначає спосіб досягнення поставлених цілей і задач маркетингу. Сучасна типологія маркетингової стратегії включає різноманітні варіанти.

Стратегія росту означає використання всіх явних і прихованих можливостей туристичної фірми для збільшення обсягу продажів туристичних послуг за кордоном. Приведемо деякі рекомендації з розробці маркетингової стратегії для окремих туристичних фірм:

- інтенсивно розробляти сильні та позитивні риси туристичного продукту, приділяти увагу його унікальності;

- усувати наявні недоліки в прийомі й обслуговуванні іноземних туристів;

- особливо інтенсивно використовувати сприятливі умови, що виникають на ринках закордонних країн, для реалізації туристичного продукту;

- вести активний пошук нових сегментів закордонного туристичного ринку;

- сконцентрувати зусилля на спеціалізації туристичного продукту.

Розроблена стратегія маркетингу повинна бути поетапно втілена в конкретних діях, для чого необхідно мати ефективні засоби їхньої реалізації. Кожна позиція, що ввійшла в ці плани, вимагає вибору конкретного інструментарію, що забезпечує досягнення поставлених задач.

Іншими словами, для туристичної фірми настає етап маркетингової технології і маркетингового плану, у якому використовуються основні чотири засоби (рис. 9.1). При розробці стратегічних і поточних планів важливо спиратися не тільки на аналіз закордонних туристських ринків, але і на наявність сприятливих внутрішніх факторів. Так, наприклад, при сприятливій кон'юнктурі закордонного туристичного ринку можна різко збільшити плани прийому іноземних туристів до України.

Рис. 9.1. - Засоби реалізації маркетингу на туристичному підприємстві

 

 

2.Розробка товарної політики

Маркетингова товарна політика ТП— це комплекс заходів щодо формування ефективного асортименту турпослуг для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей. Структура маркетингової товарної політики ТП передбачає:

· розробку тур продукту (послуги);

· обслуговування (підтримка сукупності властивостей послуг, уже впроваджених на ринок);

· елементування (процес зняття застарілого турпродукту з ринку туристичних послуг).

Найважливішою частиною маркетингової політики туристичного підприємства у бізнес-плані є планування реалізації та просування нових турпродуктів, засвоєння нових видів діяльності, послуг та інш. Це поняття передбачає або планування (створення) нових турпослуг, або модифікування існуючих, тобто зміну їхніх елементів (маршруту, напрямку, виду туризму і т.п.), що забезпечить постійне привернення до них уваги споживачів і збереження протягом тривалого часу обсягу збуту і прибутку.

З погляду маркетингу турпродукт – це сукупність матеріальних і нематеріальних характеристик, які пропонуються для задоволення потреб і вигоди як для споживачів - туристів, так і для турпідприємств.

Найпоширеніша маркетингова концепція турфірми, що відображується у бізнес-плані повинна враховувати очікування споживачів – туристів, щодо пропонуємих турпослуг та різних їх властивостей: якість, ціна, сервіс, маршрут, сезонність, вид туризму, набір додаткових послуг, популярність, імідж, унікальність, торгова марка, умови туру, надійність, страхування.

Потенційний інвестор найбільшою мірою зацікавлений в тому, щоб з бізнес-плану дізнатися, що пропонується до реалізації. Необхідно детально розглянути послуги турфірми, їх відмінні риси, що дозволяють отримати корисний ефект. Відзначаються нові або навіть унікальні властивості турпослуги, причини інтересу до нього туристів. Слід розкрити відмітні особливості турпослуг і різницю між тим, що вже є на ринку і тим, що пропонуєте ви.

Використовуються загальні технологічні характеристики, характеристики життєвого циклу послуг, аналіз її конкурентоспроможності.

Слід підтвердити право власності: патентом, торговою маркою, вказати право на здійснення діяльності (ліцензії, сертифікати).

Схема опису турпакетів фірми в бізнес-плані:

1. Сутність турпродукту (продукції, послуги).

- Ринок здійснення;

- Маршрут;

- Набір послуг;

- Тривалість;

- Мета (вид туризму);

- Груповий тур, індивідуальний;

- Ізюминка туру.

2. Основні риси турпослуг:

- Задоволення яких інтересів він здійснює,

- Реалізація;

- Зміна попиту на турпродукции (послугу);

-Залежність від сезонності, інших природніх та географічних чинників;

- Яка група туристів має до неї доступ;

- Основні витрати реалізації турпакетів послуг.

3. Аналіз турпродукции:

- Ціна;

- Переваги і відмінності від аналогічних турпактов (турпослуг);

- Передбачуваний термін життєвого циклу;

- Можливість і необхідність удосконалення;

- Напрямки збуту турпослуг;

- Перспективи зміни турпродукту іншим.

Зазвичай завершується зведенням всіх характеристик в таблицю 9.1.

Таблиця 9.1

Опис конкурентних переваг послуг тур фірми у бізнес-плані

Показники Од. виміру Послуги нашої фірми Послуги конкурентів
А В С
1. Ціна          
2. Термін життєвого циклу          
3. Переваги та недоліки          
4. Необхідність удосконалення та інвестицій на розробку і реалізацію          
5. Витрати на просування і рекламу          
6. Обсяг продажу          

 

4. З введенням нової турпослуги можливі зміни в фірмі:

- Вимоги до кваліфікації працівників,

- Перенавчання та спеціальна підготовка,

- Зміна виробників турпослуг,

- Оновлення технологи створення турпродукту.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных