Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку туристичних послуг: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту – 2 години
 

Лекція № 8

Розділ «Маркетингове дослідження ринку туристичних послуг»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту – 2 години

8.1. Маркетингове дослідження у бізнес-плані, вимоги до проведення та оформлення.

8.2. Елементи та етапи проведення аналізу ринку туристичних послуг: внутрішній та міжнародний ринок.

8.3. Аналіз вимог та динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку туристичних послуг (за видами туризму, за категоріями туристів, цілей та об’єктів відвідування).

8.4. Оцінка стану конкуренції та конкурентоспроможності ТП.

8.5. Прогнозування рівня попиту на послуги ТП.

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, Ви:

· з’ясуєте логіку проведення маркетингового дослідження на ринку туристичних послуг;

· зрозумієте, як оформлюється отримана інформація;

· з’ясуєте структуру показників, що обов’язково аналізуються;

· усвідомите, яким чином визначається динаміка попиту на туристичному ринку.

Ключові терміни й поняття

v Сегментація ринку;

v Цільовий ринок фірми;

v Місцезнаходження фірми;

v Конкурентна позиція фірми;

v Потенційний споживач;

v Виробники туристичних послуг.

 

Маркетингове дослідження у бізнес-плані, вимоги до проведення та оформлення

Маркетингові дослідження — це система збирання, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.

Маркетингове дослідження – це систематична підготовка й проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних і подання результатів і висновків у вигляді, що відповідає конкретному маркетинговому завданню, що коштує перед компанією.

Основні завдання маркетингових досліджень у бізнес-плані:

- аналіз та прогнозні дослідження ринку;

- визначення величини і динаміки попиту;

- розрахунок місткості ринку та його окремих сегментів;

- прогнозні дослідження обсягів збуту;

- визначення конкурентних позицій підприємства;

- визначення конкурентоспроможності турпродукції;

- дослідження поведінки споживачів турпродукту;

- прогнозування обсягів попиту.

Аналіз конкурентного середовища доцільно проводити шляхом вивчення дії п’яти головних чинників:

· потенційних конкурентів;

· постачальників;

· покупців і кінцевих споживачів;

· товарів-замінників з інших галузей;

· конкуренції в галузі.

Аналіз конкурентів підприємства можна проводити за такою маркетинговою програмою:

- число конкурентів і хто вони;

- частка підконтрольного ринку та обсяг їхнього виробництва;

- стратегія їхньої конкурентної боротьби;

- рівень конкурентоспроможності їхніх товарів;

- практика конкурентів щодо стимулювання збуту і реклами;

- привабливість упаковки товарів конкурентів;

- рівень сервісного обслуговування конкурентів;

- практика розподілу і збуту в конкурентів;

- шанси конкурентів на успіх;

- реакція конкурентів на стратегічні ходи інших конкурентів;

- чого хочуть досягти конкуренти;

- можливі заходи для запобігання контр дій конкурентів.

Маркетингові дослідження підприємства. Проводять для визначення рівня власної конкурентоспроможності як здатності посісти відповідну позицію на конкретному ринку на підставі його реальних конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства — це порівняння його економічних характеристик, властивостей та марок товарів із аналогічними показниками пріоритетних конкурентів, що дозволяє визначити свої переваги над ними в конкретній сфері діяльності. Існують зовнішні та внутрішні конкурентні переваги:

· зовнішні — базуються на відмінних якостях товару, що збільшує „ринкову силу” підприємства;

· внутрішні — полягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи менеджменту, ніж у конкурентів, що дозволяє виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни.

На підставі цих типів конкурентних переваг можна визначитися зі стратегією підприємства (рис.8.1).

Оцінити конкурентоспроможність підприємства можна також на основі аналізу його сильних і слабких сторін та порівнюючи отримані дані з відповідними показниками підприємств-конкурентів. Під час аналізу необхідно отримати відповідь на такі запитання:

· плани конкурентів стосовно збільшення обсягів виробництва та зміни частки ринку;

· якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти;

· сильні і слабкі сторони конкурентів;

· яких дій варто чекати від конкурентів;

· які шанси і небезпеки чекають наше підприємство в таких умовах.

 

Рисунок 8.1. - Типи конкурентних переваг і стратегій підприємства

 

Макрооточення (макросередовище) створює загальні умови середовища перебування туристичного підприємства. В більшості випадків макросередовище не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої фірмі. Проте кожна з них відчуває на собі її вплив і не може керувати нею.

Після встановлення своєї місії та цілей керівництво підприємства починає діагностичний етап процесу стратегічного планування.

Першим кроком є дослідження зовнішнього середовища: оцінка змін, що впливають на різні аспекти поточної стратегії; визначення факторів, що представляють загрозу для поточної стратегії фірми; контроль і аналіз діяльності конкурентів, визначення факторів, що представляють більше можливості для досягнення Загальнофірмові цілей шляхом коригування планів.

Аналіз зовнішнього середовища допомагає контролювати зовнішні по відношенню до фірми фактори, отримати важливі результати (час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз, час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин і час на розробку стратегій). Для цього необхідно з'ясувати, де знаходиться організація, де вона повинна знаходитися в майбутньому і що для цього має зробити керівництво.

Загрози і можливості, з якими стикається фірма, можна виділити у дев'ять областей:

1. Економічні чинники.

Економічні чинники не менш важливі, ніж демографічні. Мало знати, скільки у фірми потенційних клієнтів. Важливо визначити, скільки і які послуги вони захочуть придбати. На платоспроможний процес населення впливає багато факторів, серед яких і рівень економічного розвитку самої країни, і розмір заробітної плати, і інфляція, і безробіття. Необхідно враховувати високу залежність попиту на туристичні послуги від рівня доходу.

Усереднені дані свідчать, що населення змушене витрачати тільки на придбання продуктів харчування близько 70% своїх доходів. Така ситуація негативно впливає на розвиток ринку туристичних послуг.

Це темпи інфляції, міжнародний платіжний баланс, рівні зайнятості і т. д. Кожен з них може становити або загрозу, або нову можливість для підприємства.

2. Політичні фактори.

Активну участь підприємницьких фірм в політичному процесі є вказівкою на важливість державної політики для організації.

3. Ринкові фактори.

Ринкова середу являє собою постійну небезпеку для фірми. До факторів, що впливає на успіхи і провали організації, ставляться розподіл доходів населення, рівень конкуренції в галузі, що змінюються демографічні умови, легкість проникнення на ринок.

4. Технологічні чинники.

Аналіз технологічного середовища може враховувати зміни в технології виробництва, застосування ЕОМ в проектуванні і наданні товарів і послуг або успіхи в технології засобів зв'язку.

5. Фактори соціальної поведінки.

Ці чинники включають мінливі відносини, очікування і звичаї суспільства (роль підприємництва, роль жінок і національних меншин в суспільстві, рух на захист інтересів споживачів).

6. Міжнародні чинники.

Керівництво фірм, що діють на міжнародному ринку, має постійно оцінювати і контролювати зміни в цій широкій середовищі.

7. Демографічні чинники.

Вивчення демографічних чинників макросередовища займає важливе місце при аналізі ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетинг повинен розглядати питання, що стосуються чисельності населення, розміщення його по окремих країнах та регіонах, вікової структури з виділенням працездатного населення, учнів та пенсіонерів. Так, ринок туризму людей похилого віку є в даний час найбільш швидкозростаючим.

8. Природні фактори.

Природні чинники не можуть не впливати на діяльність туристичного підприємства, тим більше що питання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища переходять в розряд глобальних. Крім того, природні фактори (клімат, топографія, флора і фауна) - найважливіший елемент спонукання клієнтів до здійснення подорожі та залучення туристів в той чи інший регіон або країну.

Отже, аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації створити перелік небезпек і можливостей, з якими вона стикається в цьому середовищі. Для успішного планування керівництво повинно мати повне уявлення не тільки про істотні зовнішні проблеми, а й про внутрішні потенційні можливості і недоліки організації.

Оцінка впливу чинників макросередовища представлена в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Оценка факторов макросреды предприятия

Фактори зовнішнього середовища Вплив Ступінь впливу
Економічні розвиток економіки + Сильний
рівень інфляції Сильний
розвиток МЕВ + Помірний
Політико-правові Прийняття сприятливого закону в галузі туризму + Помірний
Підвищення ставок оподаткування Сильний
Підписання договорів та угод із зарубіжними країнами + Помірний
Науково-технічні Розвиток нових технологій + Слабкий
Удосконалення виробничих процесів + Слабкий
Розвиток наукових технологій + Слабкий
Демографічні Підвищення рівня народжуваності + Слабкий
Зростання рівня освіти населення + Слабкий
Високий рівень безробіття Сильний
Соціально-культурні Розвиток культури, культурних центрів + Сильний
Проведення фестивалів, тренінгів конкурсів, конференцій в регіоні + Сильний
Державна підтримка соціальних програм + Помірний
Природні Забруднення навколишнього середовища Сильний

 

Як видно з даної таблиці, найбільш слабку ступінь впливу надають наступні чинники: науково-технічні і демографічні, а найбільш сильну - економічні та природні. Досить істотний вплив виявляють соціально-культурні і політико-правові чинники.

Основне завдання бізнес-середовища та мікро середовища — це маркетингові дослідження ринку, конкуренції на ньому та конкурентних можливостей підприємства.

Дослідження ринку. Маркетингові дослідження ринку включають вивчення та прогнозування його стану, кон’юнктури, місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції, аналіз поведінки споживачів і конкурентів, а також конкурентного середовища підприємства в цілому.

Кон’юнктура ринку — це реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення попиту та пропозиції, рівень і динаміка цін, товарних запасів, а також інші показники (національні, політичні, соціально-економічні тощо). У процесі маркетингових досліджень вивчаються як загально-економічна кон’юнктура (попит, пропозиція, платоспроможність, оптові і роздрібні ціни, доходи, інфраструктура, грошовий обіг, основні макроекономічні показники тощо), так і кон’юнктура конкретних товарних ринків (попит, пропозиція конкретного товару, товарна структура, структура покупців та продавців, ціни, товарні запаси, інвестиції, ризики, стан конкуренції тощо).

Місткість ринку — це обсяги продажу товарів на конкретному ринку протягом певного часу. Розрізняють реальну та потенційну місткість ринку.

Прогноз збуту — це визначення того, що підприємство розраховує продати, виходячи із існуючої кон’юнктури, ринкового потенціалу і власних можливостей. При цьому використовують кількісні та некількісні методи прогнозування. З-поміж кількісних методів найвідомішими є множинна регресія, кореляційний аналіз, аналіз динамічних рядів, прогнозування на основі частки ринку тощо. Некількісні методи — це експертна оцінка майбутніх обсягів збуту. Як експертів використовують незалежних фахівців, покупців, менеджерів підприємства.

Поведінка споживачів — це економічні, соціальні і психологічні аспекти, які мають місце в процесі підготовки і здійснення купівлі, передують їм або настають за ними. Якісний і кількісний склад, що і навіщо вони купують, коли, де і за яку ціну вони купують? Для оцінки поведінки споживачів використовують інтердисциплінарний підхід. При цьому економічні науки відповідають на запитання щодо доходу і його розподілу, оцінки попиту і пропозиції тощо. Психологія допомагає зрозуміти мотиви поведінки, етнографія — особливості культури, побуту, стосунків, розселення тощо.

Досліджуючи поведінку споживачів використовують два основних теоретичних підходи:

· економічна теорія, що розглядає рішення покупців, як наслідок раціональних, послідовних підрахунків, щоб найбільшою мірою задовольнити свої запити і смаки;

· мотиваційна теорія, що лежить в основі поведінки людей і є наслідком постійного взаємовпливу комплексу свідомих і несвідомих чуттєвих, інтелектуальних, культурних і фізіологічних потреб. Справжні причини купівлі товарів не завжди мають свідомий характер.

Відправним моментом дослідження поведінки споживачів є побудова і вивчення відповідних моделей, на які впливають такі групи чинників:

· зовнішнього впливу (культура, субкультура, соціальний клас, референтна група, сім’я, особистий вплив);

· „чорної скриньки” (потреби, цінності, мотиви, особистість, спосіб життя, ризики, орієнтація, емоції);

· ситуаційні впливи (завдання купівлі, соціальне оточення, фізичне оточення, ефект часу, попередній стан).

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных