Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып. Психология тарихы
 

39. Психологияны жеке ғылым ретінде тану:

А) Арнайы ғылыми-зерттеу мекемелерін құрумен байланысты.

В) Интроспекция әдісінің дамуымен байланысты.

С) Байқау әдісінің дамуымен байланысты.

Д) Аристотельдің “Жан туралы” трактатының шығуымен байланысты.

Е) Психологияның діннен бөлініп шығуымен байланысты.

 

40. ”Психология” терминін ғылыми айналымға енгізген:

А) Х.Вольф.

В) Г.Лейбниц.

С) Р.Декарт.

Д) Аристотель.

Е) Аль-Фараби

 

41. Психика туралы алғашқы түсініктер:

А) Анимизммен байланысты.

В) Биопсихизммен байланысты.

С) Нейропсихизммен байланысты.

Д) Панпсихизммен байланысты.

Е) Теологиямен байланысты.

 

42. Психологияның жан туралы ғылым деген анықтамасы:

А) Екі мың жылдан астам уақыт бұрын берілді.

В) Үш мың жылдан бұрын берілді.

С) XVI ғ берілді.

Д) XVII ғ. берілді.

Е) Қәзіргі кезде берілді.

 

43. Эмпирикалық психологияның анықтамасын берген:

А) Г.Лейбниц.

В) Б.Спиноза.

С) Х.Вольф.

Д) Дж.Локк .

Е) Аристотель.

 

44. Идеалистік түсінікке сәйкес психика:

А) Жан бейнесі.

В) Объективті шындықты бейнелеу, мидың қасиеті.

С) Мидың қызметі.

Д) Материяның бөлінбейтін қасиеті.

Е) Жан.

 

45. Психологияның жеке ғылым ретінде қалыптасуына ғылыми алғы шарты болып:

А) Экперименталдық зерттеудің еңгізумен байланысты.

В) Психоанализдің дамуымен байланысты.

С) Тестологияның дамуымен байланысты.

Д) Философияның дамуымен байланысты.

Е) Гуманизм идеясының дамуымен байланысты .

 

46. Адам өміріндегі барлық түсініксіз құбылыстар жанмен байланысты деп түсіндіретін:

А) Жан психологиясы .

В) Сана психологиясы.

С) Мінез психологиясы.

Д) Мидың бейнелеу қызметінің психологиясы.

Е) Психоанализ.

 

47. Психология- сананың қызметі туралы ғылым деген анықтама:

А) Функционализмге жатады.

В) Структурализмге жатады.

С) Бихевиоризмге жатады.

Д) Психоанализге жатады.

Е) Ассоционизмге жатады.

 

48. Психологияны оның дене субстратына байланысты зерттеу психологияның мынадай мәселесін бейнелейді:

А) Психофизиологиялық.

В) Психоәлеуметтік.

С) Психопрактикалық.

Д) Психодиагностикалық.

Е) Генетикалық.

 

49. Ч. Дарвиннің эволюция заңы психологияда:

А) Антропоморфизм принципімен түсіндіріледі.

В) Панпсихизм принципімен түсіндіріледі.

С) Сенсуализм принципімен түсіндіріледі.

Д) Изоморфизм принципімен түсіндіріледі.

Е) Теологизм принципімен түсіндіріледі.

 

50. Психикалық құбылыстарды үнемі өзгерісте, қозғалыста деп түсіндіруді талап ететін принцип:

А) Даму.

В) Детерминизм.

С) Сандық өзгерістің сапалық өзгеріске өтуі.

Д) Объективтілік.

Е) Субъективтілік.

 

51. Психологияны философиядан жеке ғылым деп алғаш атаған:

А) В.М.Бехтерев .

В) Дж.Ст.Милл.

С) И.М.Сеченов.

Д) Э.Крепелин.

Е) Аристотель.

 

52. Психологияны жаратылыстану ғылымына негіздеу туралы алғашқы нақты радикалдық талпыныс жасаған:

А) Бихевиоризм.

В) Гештальпсихология.

С) Психоанализ.

Д) Гуманистік психология.

Е) Ассоционизм.

 

53. “Реактология” идеяларының дамуы қай ғалымның атымен байланысты:

А) К.Н.Корнилов.

В) З. Фрейд.

С) К. Ясперс.

Д) Л.С. Выготский.

Е) Т. Тажибаев.

 

54. Ерекше рухани бастамасы жоқ, ол үнемі субстанцияның /материя/ бір көрінісі деп есептеген:

А) Б.Спиноза.

В) Аристотель.

С) Демокрит.

Д) Платон.

Е) А.Н. Леонтьев.

 

55. Р.Декарт бойынша адамның тұжырымдамасы:

А) Дуалисті.

В) Сеніммен сәулеленген ақылға негізделеді.

С) Адамның мәні жан ретінде идеясын жоққа шығарады.

Д) Адамның мән ретіндегі ақыл идеясын жоққа шығарады.

Е) Жанға негізделеді.

 

56. XX ғ. басындағы функционалистік бағыт:

А) Адамның өмір сүруіндегі сананың қызметі мен ролін түсінуге тырысады.

В) Интроспекцияны пайдалануды жоқа шығару.

С) Сананың бар екенін жоқа шығарады.

Д) Адамның өмір сүруіндегі түйсіктің қызметі мен ролін түсінуге тырысады.

Е) Психиканы жоқа шыгарады.

 

57. Жанды пассивті, бірақ ортаны қабылдауға қабілетті ешнәрсе жазылмаған таза тақтаға теңеген:

А) Дж. Локк.

В) Б.Спиноза.

С) Х.Вольф.

Д) Г.Лейбниц.

Е) Аристотель.

 

58. Адам мінезінің детерминистік / себептілік/ тұжырымдамасының негізін салған;

А) Р.Декарт.

В) Дж.Пристли.

С) И.Гербарт.

Д) Б.Спиноза.

Е)Фома Аквинский.

 

59. Психиканы тұтас құрылым тұрғысынан зерттеу бағдарламасын ұсынған:

А) В.Келер.

В) А.Адлер.

С) З.Фрейд.

Д) К.Юнг.

Е) Э. Эриксон.

 

60. Психологияның тұлғаның даму мәселелерін, оның белсенділігін, өзінің көкейкестілігі және өзін-өзі жетілдіруі, таңдау еркіндігі және жоғары құндылықтарға талпынуы әділеттілікке, әсемдікке және шыңдықа талпынуын көрсететін психологияның бағыты:

А) Гуманистік психология .

В) Бихевиоризм.

С) Фреидизм.

Д) Когнитивтік психология.

Е) Психоанализ.

 

61. Адамның мінез-құлқын механистік моделімен түсіндіру теориясын жасаған:

А) Р.Декарт.

В) Г.Лейбниц.

С) Х.Вольф.

Д) Б.Спиноза.

Е) В.Кёлер.

 

62. Ең ертедегі психологиялық түсініктердің қатарына жататын түсінік:

А) Темперамент.

В) Тұлға.

С) Мотив.

Д) Қабілет.

Е) Мінез.

 

63. Алғашқы психологияның негіздерін жүйелі түсіндірген кім:

А) Аристотель.

В) В.Вундт.

С) С.Л. Рубинштейн.

Д) У. Джеймс.

Е) Әл-Фараби.

 

64. Қай мемлекетте алғашқы болып ғылыми психология мектебі пайда болды:

А) Германияда.

В) Францияда.

С) Ресейде.

Д) АҚШ -та.

Е) Англияда.

 

65. Тарихта келесі авторлардың қайсысы алғаш рет ғылыми психологияны құру жобасын ұсынды:

А) Аристотель.

В) Вундт.

С) Джеймс.

Д) Гипократ.

Е) Әл-Фараби.

 

66. Психологияда объективті әдіс мәселесін кім бірінші болып көтерді:

А) Д.Уотсон.

В) В.Вундт.

С) М.Вертгеймер.

Д) Дж. Локк.

Е) Р.Декарт.

 

67. Қазіргі таңда психологиялық білім қандай ерекшеліктерімен анықталады:

А) Зерттейтін заттың белгісіздігімен.

В) Зерттейтін білімнің күрделілігімен.

С) Психологиялық танымның субъектісі мен объектісінің бөлінбейтіндігімен.

Д) Психология пәнінің үнемі өзгеріп тұруымен.

Е) Пәнімен.

 

68. Дж.Локктың ойынша сананың мазмұны қайдан пайда болады:

А) Естен.

В) Түйсіктен.

С) Рефлексиядан.

Д) Тәжірибеден.

Е) Қиялдан.

 

69. Бихевиоризм бағыты зерттеу негізі ретінде:

А) Жүріс-тұрысты қарастарады.

В) Бейнені.

С) Ойды.

Д) Мағынаны.

Е) Бейнелеуді.

 

70. Психология ғылым болып қай жылы қалыптасты:

А) 1879 жылы.

В) 18 ғ. аяғында.

С) 20 ғ.басында.

Д) 1747 жылы.

Е) 9 ғасырдың басында.

 

71. Психология ұзақ уақытқа дейін қандай ғылымның шеңберінде дамыды:

А) Философия.

В) Әлеуметтану.

С) Антропология.

Д) Биология.

Е) Математика.

 

72. Эмпирикалық психологияның негізі ретінде :

А) Сыртқы тәжірибе.

В) Жүріс-тұрыс.

С) Санадан тыс құбылыс.

Д) Идея.

Е) Бейне.

 

73. Психоанализдің зерттеу негізі:

А) Санадан тыс құбылыс.

В) Жүріс-тұрыс.

С) Бейне.

Д) Ассоциация.

Е) Жүйке.

 

74. Мәдени-тарихи психологияның негізін қалаушы:

A) Л.С. Выготский.

В) А.Н. Леонтьев.

С) Ж. Пиаже.

Д) Г.М. Андреева.

Е) Аристотель.

 

75.Санадан тыс бағдарларды алғаш рет эксперименталдық түрде зерттеген кім:

A) Д.Е Узнадзе.

В) Э. Титченер.

С) К. Роджерс.

Д) З. Фрейд.

Е) А.Н. Леонтьев.

 

76. Психологияда ашық дағдырыс кай кезеңге жатады:

A) 20 ғасырдың басы.

В) 18 ғасырдың аяғы.

С) 1878 жыл.

Д) б.д.дейін 5-4 ғ..

Е) 17 ғасыр.

 

77. Психологиядағы дуализм түсінігін енгізген кім:

A) Р. Декарт.

В) Фома Аквинский.

С) З. Фрейд.

Д) Аристотель.

Е) К.Г. Юнг.

 

78. Когнитивтік психологияның пайда болуы:

A) Кибернетиканын дамуымен.

В) Психоанализдың дамуымен.

С) Гуманизмнің дамуымен.

Д) Глобализация идеясымен.

Е) Психологияның дағдарысымен байланысты.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных