Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып. Этнопсихология
241. Этнопсихолгия жеке ғылым ретінде қай ғасырда қалыптаса бастады?

А) 19 ғ-ң орта шенінде.

В) 20 ғ-ң басында.

С) 18 ғ-ң аяғы.

Д) 20 ғ-ң орта шенінде.

Е) 17-ғасырда.

242. Белгілі-бір халыққа жататын индивидтердің психикалық ұқсастығы,бұл:

А) Халықтық рух.

B) Модальді тұлға.

C) Этнос.

D) Нәсіл.

E) Этникалық стереотип.

 

243. Өмірлік құбылыстарды өз этникалық тобының дәстүрлері мен құндылықтары тұрғысынан қабылдау мен бағалау қасиеті, бұл:

А) Этноцентризм.
В) Этникалық өзіндік сана-сезім.
С) Автостереотип.

D) Этностереотип.
Е) Ұлттық мінез.

 

244. Г.Г. Шпеттің пікірінше, этнопсихология пәні :

А) Ментальділік.

B) Дәстүрлер мен ғұрыптар.

C) Ұжымдық қобалжу.

D) Халық рухы.

E) Тіл және миф.

 

245. Әр түрлі мәдениет пен этникалық қауымдастықтардағы адамдардың психологиялық ерекшеліктерінің ұқсастығы мен айырмашылығын зерттеу пәні ретінде қарастыратын этнопсихологияның бағыты, бұл:

А) Кроссмәдени психология.
В) Этнопсихология.
С) Психологиялық антропология.

D) Ұлтаралық қатынас психология .
Е) Этнография.

 

246. «Пралогикалық ойлау» ұғымын енгізген:

А) Л. Леви-Брюль.
В) В. Вундт.
С) К. Леви-Стросс.

D) М. Лацарус.
Е) Э. Дюркгейм.

 

278.Баланың өз халқының мәдениетіне ену процесі, бұл:

А) Инкультурация.

В) Әлеуметтену .

С) Адаптация.
Д) Акультурация.

Е) Десоциализация.

 

248. Дүниені қабылдаудағы биполярлық принципінің маңыздылығына ерекше мән берген:

А) К. Леви-Стросс.

В) В. Вундт.

С) Г. Штейнталь.

D) М. Лацарус.
Е) Л. Леви-Брюль.

 

249. Адамдардың өздерінің белгілі бір этникалық қауымдастыққа жататындығын ұғынуы, бұл:

А) Этникалық өзіндік сана-сезім.
В) Ұлттық мінез.
С) Этникалық стереотип.

D) Этникалық біртектілік.
Е) Автостереотип.

 

250. «Халықтық рух» ұғымын алғаш енгізген:

А) Ш. Монтескье.

В) В. Вундт.

С) Гердер.

D) М. Лацарус.
Е) Г. Штейнталь.

 

251. Ата-анасынан балаларына әлеуметтік тәжірибе мен мәдениет дәстүрінің берілу процесс, бұл:

А) Инкультурация.

В) Тік трансмиссия.
С) Қисық трансмиссия.
Д) Көлденең трансмиссия.
Е) Ресоциализация.

 

252. Өзінің бір этникалық қауымдастықпен ұқсастығын сезіну және басқа топтардан бөлу, бұл:

А) Этникалық біртектілік.
В) Ұлттық мінез.
С) Этникалық стереотип.

D) Этникалық өзіндік сана-сезім.
Е) Автостереотип.

 

253. Өзінің этникалық қауымдастығы туралы негативтік түсінік, бұл:

А) Этнонегативизм.

В) Этнофанатизм.
С) Этноцентризм.

D) Этноэлиминация.
Е) Этнодоминирование.

 

254. Этнос- ол әлеуметтік емес, географиялық, табиғи құбылыс деп айтқан, ол:

А) Л.Н. Гумилев.
В) Ю.В. Бромлей.
С) Г.Г. Шпет.
С) М. Мид.

D) Г.А. Старовойтова.

255. Әр түрлі этникалық топ өкілдерінің физикалық, адамгершілік және ақыл-ой бейнесі туралы жалпыланған түсініктер:

А) Этникалық стереотип.
В) Әлеуметтік стереотип.
С) Ұлттық мінез.

D) Этникалық біртектілік.
Е) Гетеростереотип.

 

256. Өз ұлты өкілімен ғана неке құру, бұл:

А) Этникалық эндогамия
В) Этникалық стереотип.
С) Әлеуметтік стереотип.

D) Этникалық біртектілік.
Е) Этноцентризм.

 

257. Өз халқының жетістігіне мақтаныш, патриоттылық, өз мәртебесін жоғары сезіну түрінде көрінетін біртектілік, ол:

А) Моноэтникалық біртектілік.
В) Азаматтық біртектілік.
С) Тұлғалық біртектілік.

D) Биэтникалық біртектілік.
Е) Маргиналды біртектілік..

 

258. «Модальдік тұлға» ұғымын енгізген:

А) Р. Линтон.
В) А. Кардинер.
С) В. Вундт.

D) М. Мид.
Е) Р. Бенедикт.

 

259. Өз этникалық тобын сипаттайтын стереотип, бұл:

А) Моностереотип.
В) Гетеростереотип.
С) Шынайы этникалық стереотип.

D) Автостереотип.
Е) Миф.

 

260. Полимәдениеттік қоғамның барлық деңгейіндегі өзара қатынас балансының бұзылуы,бұл:

А) Этникалық шиеленіс
В) Этникалық қақтығыс.
С) Әлеуметтік шиеленіс.

D) Фрустрациялық шиеленіс

Е) Этникалық соғыс.

 

261. Адамдардың бір территориядан келесісіне бұқаралық ауысуы,бұл:

А) Миграция.
В) Инкультурация.
С) Иммиграция.

D) Аккультурация.
Е) Эмиграция.

 

262. Қазақсанда этнопсихологияның ғылым ретінде дамуына үлес қосқандар, олар:

А) Т. Тәжібаев, М. Мұқанов.
В) Ш. Құдайбердиев, А. Байтұрсынов, М. Дулатов.

С) М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов.
D) Абай Қунанбаев, Ыбырай Алтынсарин.
Е)М.Дулати, Шал ақын, Махамбет.

263. Жаңа мәдениетке кіруде жағымсыз сезімдермен көрінетін құбылыс, ол:

А) Мәдени шок.

В) Бейімделу.
С) Иммиграция.

D) Аккультурация.

Е) Аңсау.

 

 

264. Басқа мәдениетте ұзақ уақыт өмір сүру:

А) Визитерлер.
В) Эмигранттар.
С) Туристер.

D) Босқындар.
Е) Иммигранттар.

 

265. «Отанын аңсап, сары уайымға салыну», бұл:

А) Аңсау.

В) Бейімделу.
С) Мәдени шок.

D) Стресс.

Е) Депрессия.

 

266. Адамның жаңа мәдени ортаға сәйкестікке (үйлесімділікке) жетуіне көмек беретін процесс, бұл:

А) Мәдениетаралық бейімделу.

В) Психологиялық бейімделу.
С) Икемделу.

D) Аккультурация.

Е) Ішкі бейімделу.

 

267. «Мәдени шок» ұғымын енгізген:

А) К. Оберг.
В) Дж. Бери.
С) М. Мид.
С) Р. Линтон.

D) Р. Кардинер.

 

268. Жаңа мәдениеттің туған мәдениетке ұқсастығы көп болған сайын аз қиындық көретін, ол:

А) Бейімделу.
В) Стресс.
С) Аңсау.

D) Депрессия.

Е) Мәдени шок.

 

269. Үстем мәдениеттің дәстүрлерін, сенімдерін, нормаларын біртіндеп өз еркімен немесе мәжбүрлікпен қабылдау, бұл:

А) Ассимиляция.
В) Сегрегация.
С) Геноцид.

D) Интеграция.
Е) Бейімделу.

 

270. Белгілі бір территорияда тарихи қалыптасқан жалпы мәдениетке, айтарлықтай тұрақты тілдік, мәдени және психикалық ерекшеліктерге ие адамдар тобы:

А) Этнос.
В) Нәсіл.

С) Халықтылық.
D) Халық.
Е) Ұлт.

 

271.Белгілі-бір этникалық топтың жасаған жүріс-тұрыс моделі, бұл:

А) Салт-дәстүрлер.
В) Құқықтық нормалар.
С) Қоғамдық дәстүрлер.

D) Құндылықтар.

Е) Сенімдер.

 

272. Этникалық миграция мен ұлтаралық мәселелерді зерттеумен айналысатын, ол:

А) Ұлтаралық қатынас психологиясы .
В) Психологиялық антропология.
С) Конфликтология.

D) Этнопсихология.
Е) Кроссмәдени антропология.

 

273. «Халықтар психологиясы» кітабының авторы :

А) В. Вундт.
В) Л.Н. Гумилев.
С) Н. И. Надеждин.
D) Гердер.

Е) М. Лацарус.

274. Ұлтжандылық көріну формасы:

А) Дискриминация.
В) Миграция.
С) Аккультурация.
D) Дезадаптация.

Е) Фрустрация.

275. Қарсы тұрған топтың жойылуына әкелетін мәдениетаралық байланыс салдары, бұл:

А) Геноцид.
В) Миграция.
С) Сегрегация.
D) Интеграция.

Е) Ассимиляция.

276. «Инкультурация» ұғымын енгізген:

А) М. Херсковиц.
В) М. Мид.
С) Э. Эриксон.
D) Ж. Пиаже.

Е) Дж. Мид.

277. Баланың құрбы-құрдастарымен қарым-қатынасында әлеуметтік тәжірибе мен мәдениет дәстүрлерін меңгеруі, бұл:

А) Көлденең трансмиссия.
В) Инкультурация.,
С) Қисық трансмиссия.

D) Тік трансмиссия.
Е) Ресоциализация.

 

278. Индивидте этникалық ерекшеліктердің тұрақтылығы мен өзгермейтіндік сезімінің пайда болуы, бұл:

А) Этникалық тұрақтылықтылық.
В) Этникалық біртектілік.
С) Этникалық өзіндік сана-сезім.

D) Намысшылдық сезімі.

Е) Бейімдеулер.

 

279. Басқа этникалық топты сипаттайтын стереотип, бұл:

А) Гетеростереотип .
В) Этникалық стереотип.
С) Моностереотип.

D) Автостереотип.
Е) Миф.

 

280. Билингвистер қай ерекшелікке ие?

А) Биэтникалық біртектілік.
В) Моноэтникалық біртектілік.

С) Маргиналдық біртектілік.

Д) Бөтен этникалық топпен моноэтникалық біртектілік

Е) Әлеуметтік біртектілік.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных