Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Психология пәні бойынша тест сұрақтары 1 страница
Психологияның мән -мағынасы Дұрыс жауаптар
1. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс: A)саясат B)адам болмысы C)адам физиологиясы D)математика E)әлеумет өмірі С
2. Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым: A)философия B)педагогика C)экология D)социология E)психология D
3. Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі: A)философияда B)психологияда C)географияда D)социологияда E)логикада С
4. Психология зерттеууіндегі ерекше құбылыстар ауқымы: A)саясат мәселелері B)экологиялық жағдайлар C)этногеографиялық процестер D)демографиялық құбылыстар E)адам ықылас-ниеттері Е
5. Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі: A)әр адамның өзіндік білімі B)өзіндік дағды ептілігі C)өзіндік көзқарасы D)өзіндік толғанысы E)өзіндік талғамы D
6. Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдымен көрінеді: A)моральдық қатынасында B)іс-әрекетінде C)түйсік сезімінде D)ойлау қабілетінде E)қимыл-қозғалыста В
7. Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы: A)нақтылығында B)тылсым сыр болуында C)айқындығында D)көрнекілігінде E)жалпылығында С
8. Әр қандай нақты заттың қабылдаудағы кейпі мен заттың өзі: A)сәйкес B)сәйкес емес C)тіпті ұқсамайды D)ажыралып тұрады E)айнадағыдай дәл D
9. Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінгі A)тәннен ажыралмас құбылысы B)тәнмен бірге сөнеді C)тәннен уақытша бөлінеді D)тәннен бөлек жасайды E)тән жасауы үшін жанның қажеті жоқ D
10. Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдалулардың жинақталу көзі: A)әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен B)ғылымдық деректерден C) жоспарлы зерттеу негізінде D)қандайда сыртқы күш ықпалынан E)оқытудан А
11. Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына: A)1000 жыл B)400 жыл C)70 жыл D)200 жылға жуық E)әлі қалыптасқан жоқ D
12. Психологияның философиядан бөлініп жаратылстану ғлымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі: A)Аристотель мен Әл-Фараби дәуірлерінен B)18 ғасыр басынан C)19 ғасырдың соңғы ширегінен D)20 ғасырдың 30-жылдарынан E)бастау кезеңі белгісіз В
13. Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты: A)іс-әрекет жөніндегі ғылым B)сана туралы ғылым C)жан туралы ғылым D)инстроспекттік сана тағылымы E)психологиялық паралеллизм теориясы С
14. Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ қате түсінік A)адам жан дүниесі қоршаған орта ықпалында B)адам сыртқы дүниемен белсенді қатынаста C)адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды D)сан адамаралық қатынастар жемісі E)қоршаған орта іс-әрекет – сана ажыралмас байланысты С
15. Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым: A)Аристотель B)Рубейнштейн C)Декарт D) Маслоу E)Торндайк С
16. Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы: A)жан мен тән өзара тәуелді B) жан алғашқы C) жан мен тән өзара тәуелсіз D) тән-алғашқы E) жан ми өнімі С
17. Декарт тағылымының психологияда алған атауы: A)субъективизм B) объективизм C) дуализм D) материализм E) психологиялық параллелизм С
18. Жан, сана және іс-әрекет психологиясының кризиске келуінің басты себебі: A)ғылыми негізінің болмауы B)эксперименталды зеттеулердің кемдігі C)капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмауы D)ғылыми аралық байланыстардың жоқтығы E)зерттеу нәтижелерінің объективсіздігі С
19. Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабороторияны ұйымдастырушы: A)1960, Торндайк B) 1910, Фрейд C) 1879, Вундт D) 1930, Крамер E) 1760,Декарт С
20. Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт: A) фрейдизм B) гуманизмC) когнитивизм D) бихевиоризмE) прагматизм D
21. Саналық психологияның әдіснамалқ негізі: A) идеолизм В)сенсуализм C) материализм D) метафизика E)дуализм А
22. Бихевиористік психологияның әдіснамалық негізі: A) субъектив идеолизм B) дөрекі материализм C) интроспектік теория D) психоанализ E) когнитивизм В
23. Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры: A) объектив идеализм B) диалектикалық материализм C) діни догматика D) дуалистік философия E)метафизикалыық көзқарас В
24. Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі: A) ой B) іс-әрекет C) материя D) сана E)қабілет С
25. Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы: A) жануар-өсімдік-адам B) адам-жануар-өсімдік C) өсімдік-жануар-адам D) жануар-адам-өсімдік E)өсімдік-адам-жануар С
26. Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория A)интроспектік бақылау B)сана біріншілігі C)бейнелеу теориясы D) гештальтизм E)психоанализ С
27. Психикалық бейне негізі: A) материя қасиеті, ми қызметі B) табиғаттан тыс күштер туындысы C) тумадан берілген қабілет D) адамға өздігінен қосылатын қасиет E)адам миының өзіндік қасиеті А
28. Психиканың бастапқы қызметі A) адам іс-әрекетін жоспарлау B)тұжырымдамалар беру C) дүние байланыстарын бейнелеу D) анализдеу E)синтездеу С
29. Психология ғлмының міндеті: A)субъектив ойды баяндау B) процестерді сол күйінде суреттеу C) психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу D) табиғаттан тыс болмысты деректеу E)адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу С
30. Сана деректерін, заңдылқтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым: A) логикаB) френологияC) хиромантия D) психология E)психопатология D
31. Психиканың рефлекторлы принципін алғашы айқындаған ғалым психолог: A) И.П.Павлов B) Л.С.Рубейнштейн C) А.М.Леонтьев D) М.И.Сеченев E)Б.Ф.Ломов В
32. Бас ми рефлекс доғасының ортаңғы бірлігі: A) сыртқы тітіркендіргіштер B) сыртқы қозғалыстар C) қозу және тежелу процестері D) сезімдер E)ой С
33. Қандай да әрекеттің бастапқы себебі: A) ішкі ой толғанысында B) тысқы сезімдік қозуда C) табиғаттан тыс күште D) тума жаратылыста E)ішкі сезімдік шарпуда В
34. Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті: A) ойлау және қорытындылау B) анализдеу C) синтездеу D) жалпылау және нақтылау E)сигнал жеткізу және реттеу Е
35. Психика рефлекстігі мен іс-әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы: A) И.П.Павлов B) Л.С.Рубейнштейн C) А.М.Леонтьев D) М.И.Сеченев E)Б.Ф.Ломов С
36. И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы: A) бейнелеу теориясы B) сана мен рефлекс түсініктері C) шартты рефлекстер жөніндегі теория D) саналық әрекеттер теориясы E)саналық элементтер теориясы С
37. Психикалық іс-әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі: A) рефлекс B) қозу C) тежелу D) уақытша байланыс E)тітікену D
38. Мида түзілетін қалаған уақытша байланыстың соңғы нәтижесі: A) ой B) қиял C) елес D) ес E)сырттай көрінген әрекет Е
39. Екі сигналдық жүйе теориясының авторы: A) Р.Декарт B) И.П.Павлов C) Маслоу D) И.М.Сеченов E)А.Н.Леонтьев В
40. Жануарлар әрекетінің негізі: A) екі сигнал бірдей B) бірінші сигналдық жүйе C) екінші сигналдық жүйе D) логикалық жүйе E)қозғалыс жүйесі В
41. Екі сигналдық жүйенің көрініс құралы A) бейне B) қозғалыс C) тербеліс D) сөз E)сезім D
42. Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе: A) екінші сигналдық B) сигналдар сигналы C) бірінші сигналдық D) бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі E)тітіркендіруші жүйе D
43. Психологиялықь зерттеулер аймағы кеңейіп, жаңа ғылыми бағыттар мен салалардың дүниеге келуі: A) 19 ғасыр бассында B) 20 ғасырдың соңы C) 18 ғасырдың соңғы ширегінде D) 20 ғасырдың 20 жылдары E)әуел бастан В
44. Осы заманғы психологияның тірек категорияларын айқындаған ғалым: A) Рубинштейн B) С.Д.Выготский C) И.М.Сеченов D) Б.Ф.Ломов E)И.П.Павлов D
45. Психологиялық кәсіби қызметтің ерекше саласы A) жалпы психология B) эксперименталды психология C) теориялық психология D) таным психологиясы E)қолданбалы психология Е
46. Психологияны қамтушы ғылымдар тобы: A) философиялық B) гуманитарлық C) философиялық-жаратылыстану D) гуманитарлық-жаратылыстану E)жаратылыстану D
47. Гуманитарлық ғылымдардың негізгі зерттеу объектісі A) жануарлар дүниесі B) жалпы тіршілік C) өсімдіктер дүниесі D) адам табиғаты мен болмысы E)бүкіл дүние заттары мен құбылыстары D
48. Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы: A) кибернетика B) социология C) психология D) философия E)антропология С
49. Психология экспериментал әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы: A) философиялық B) техникалық C) гуманитарлық D) жаратылыстану E)өнертану D
50. Тіршілік иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория: A) Фрейдтің психоанализі B) Дарвиннің эволюциялық танымы C) Торндайктың прагматистік бағыты D) Кречмердің френологиясы E)Пиаженің гуманистік көзқарасы В
51. Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы: A) философиялық B) гуманитарлық C) жаратылыстану D) техникалық E)қоғамдық Е
52. Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы: A) салыстырмалы психология B) педагогикалық психология C) еңбек психологиясы D) жас ерекшеліктер психологиясы E)арнайы психология В
53. Психология малаларын классификациялаудың негізгі принципі: A) психиканың рефлекторлығы B) психиканың доминанттығы C) психиканың мекендігі D) психиканың іс-әрекетте дамуы E)психиканың детерменизмі D
54. Психологиялық бітістерді қазіргі заманның әлемдік проблемаларына байланысты зерттеуші ғылым: A) ғарыштық психология B) әлеуметтік психология C) жалпы психология D) арнайы психология E)салыстырмалы психология А

 

  Психика дамуы. Сана Дұрыс жауаптар
55. Психиканың дамуы жөніндегі жалпы көзқарас байланысты А)діни ұғымдармен В)теориялық заңдылықтармен С)практикалық қажеттілікпен D)догмалық түсініктермен E)жеке пайымдаулармен В
56. Антропопсихизм атанған психологиялық бағдарды ғылымға енгізген: А)Аристотель В)Декарт С)Гербарт D)Гиппократ E)Платон В
57. Психиканың пайда болуын адамның келіп шығуымен байланыстырған психологиялық бағыт: А)биопсихизм В)панпсихизм С)антропопсихизм D)нейропсихизм E)фрейдизм С
58. «Панпсихизм» теориясының мәні: А)психика барша жанды материяның қасиеті В)психика жүйке жүйеісіне ие болғандарға тән С)психика адамның келіп шығуымен байланысты D)психика бүкіл табиғатқа тән E)психика табиғаттан тыс құбылыс D
59. Тіршілік пайда болуының негізгі шарты: А)табиғаттан тыс себептер В)жан мен тән тіршілігі С)күрделі белоктық жасушалар D)ауа, су, от, ағаш, жер байланысы E)адамның келіп шығуы С
Тіршілік негізі-күрделі блоктық молекулалардың ғылыми атамасы А)синапс В)нейрон С)каоцерват D)рефлекс E)диффузия С
Каоцерваттардың зат алмасу процесіне себепші әсерлерді сезу қасиеті А)сезім В)тітіркену С)қабылдау D)ойлау E)диссимиляция В
Тітіркену бұл- А)құбылыстарды тұтастай бейнелеу В)барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру С)барша өлі дүниеге тән құбылыс D)тек адамға ғана тән құбылыс E)саналы бейнелеу В
Тітіркену процестерін негізгі сипат етіп алған өмір кезеңі А)жәндік-жануарлар дүниесі В)өсімдіктер дүниесі С)жербауырлаушылар дүниесі D)омыртқалылар дүниесі E)сүтқоректілер дүниесі В
Жәндік-жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс А)сезім В) қабылдау С) тітіркену D)ойлау E)сөйлеу А
Әрекет қылықтың жеке дара өзгермелі ормаларын қалыптастыруға негіз болған психикалық құбылыс: А) қабылдау В) тітіркену С) сезім D) ойлау E) сөйлеу А
Өзгермелі әрекет-қылықтың қалыптасуын алғашқы зерттеген ғалым: А)Павлов В)Сеченов С)Брамштедт D)Декарт E)Гиппократ С
Көпжасушалылар деңгейіне көтерілуімен пайда болған жүйке жүйесі А)орталық жүйке жүйесі В)торлы-тармақты жүйке (диффузды) С)нүктелі жүйке (ганглиозды) D)ми E)жұлын В
Ганглиозды жүйке жүйесінің қызмет принципі: А)жүйке тобы бір нүктелі орталыққа байланысты В)бас миына байланысты С)жұлынға тәуелді D)әр жүйке өз алдына (диффузды) E)жүйкені керек етпейді А
Ес (жад) қасиетінің белгілері нышан берген тіршілік кезеңі: А)каоцерваттар В)өсімдіктер С)жәндік-құрт D)сүтқоректілер E)приматтар С
Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан ұрпақа берілу қасиеті А)сезімдік В)инстинкт С)дағды D)интеллект E)саналық В
Инстинктік деңгейдегі болмысты бейнелеу А)тұтастай бейнелеу формасына ие В)түйсіктік формаға ие С)саналы қабылдау формасына ие D)сөздік логикалы формаға ие E)абстракт ойлау қабілетіне ие А
Сезімдік психика кезеңіне тән процесс А)қабылдау В)түйсіну С)саналы ойлау D)сөзді өрнектеу E)әрекетпен бейнелеу В
Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын қажет еткен өмір кезеңі А)молекулярлық В) өсімдік С)су сферасындағы өмі D)құрлықтағы өмір E)интеллекті дүние D
Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын іске асырушы жүйке А)арқа миы В)бас миы С)диффузды жүйке D)ганглиозды жүйке E)торлы-тармақты жүйке В
Бас миының ең төменгі қабатының қызметі А)сөйлеуді басқарады В)жүріс-тұрысты басқарады С)эмоцияларға ықпал етеді D)ақыл-ой әрекеттерін реттейді E)организмнің ішкі тума қалпын реттейді Е
Төменгі дәрежелі жүйке құрылымдарына жетекшілік ететін ми бөлігі А)ми қабығы асты жүйке В)ежелгі қабық С) қарақұс D)еңбек E)үлкен ми жарты шарлары А
Жануарлардың өмірге келуімен туындап, әрекеттің қарапайым тума формаларын басқарушы ми тетігі А) қабық асты жүйке В) ежелгі қабық С) үлкен ми жарты шарлары D) қарақұс E) еңбек А
Жербауырлаушылармен құстарда басымдау ми бөлігі А) ми қабығы асты В) ежелгі қабық С)мишық D) үлкен ми жарты шарлары E)жаңа қабық D
Ауысқан жағдайда икемді әрекет түрлерін дайындап, оларды жадыда сақтап қалу қызметінатқарушы ми бөлігі: А) жаңа қабық В) ежелгі қабық С) ми асты қабығы D) мишық E) үлкен жарты шарлар А
Бас миы үлкен жарты шарлары қабығының пайда болу негізі А)тума В)экологиялық жағдайлар С)жануарлар қалауымен D)табиғаттан тыс әсер E)адам араласуымен В
Бас миы қабығының жәрдемімен іске қосылатын жеке ауыспалы қылық (дағды) механизміне қарағанда инстинктік механизм қарапайым, неліктен? А)белсенді бағдар таңдаудан В)өмірлік қажетті шарттардың пайда болуынан С)тума белсенділігінен D)жаңа байланыстар түзе алуынан E)өмірлік сақтануға қажетті бағдарлама түзе алудан С
жануардың табиғат аясында белсенді бағыт-бағдар таңдай алу қабілетін экспериментті дәлеледеген ғалымдар: А)Аристотель, Платон В)ПавловСеченов С) Толмен, Креч D)Брамштедт, Декарт E)Торндайк, Кречмер В
Өмірлік бағдар таңдау қабілеті өте кем, енжар дамыған жануарлар тобы: А)адам В)жыртқыштар С)құстар D)қой E)сиыр D
Тума әрекет түрлері мен жаңа қалыптасқан ауыспалы әрекет формалары арасындағы тығыз байланыс А)жоғары омыртқалыларда В)жербауырлаушыларда С)су тіршілігінде D)өсімдіктерде E)каоцерваттарда А
«Интеллектуалды» деп белгіленген жеке ауыспалы қылықтың жаңа формасы тән А) су тіршілігіне В) каоцерваттарға С) өсімдіктерге D) жербауырлаушыларға E)приматтарға Е
Сынама байқау қозғалыстарымен қабаттасып келмей, олардан алдын-алажүргізілетін психикалық әрекет: А)тітіркену В)сезім С)инстинкт D)дағды E)интеллектуалды Е
Кезіккен міндеттердің шешілу жолын тауып беруші зерттестіру, қылық бағдарламасын түзу әрекеті А) инстинкт В) дағды С) интеллект D)манипуляция E)қозғалыс С
Жануардың зат қозғалысын бақылай отырып, мүмкін болар өзгерісті алдын-ала тану қасиеті А) тітіркену В) сезім С)қиялдау D)экстраполяциялық рефлекс E)перспективтік таным Е
Интеллектік әрекет –қылықтың пайда болуына жағдай жасайтын фактор А) тітіркену күші В) сезім аумағының кеңеюі С)ес беріктігінің ұлғаюы D)дағдының қалыптасуы E)инстинктер бекуі С
Интеллектуалды әрекеттің негізі А) тітіркенуде В)инстинкте С)дағдылануда D)заттар арасындағы күрделі қатынастарды тануда E)жаттығуда D
Жануардың табиғат байланыстарын сезе отырып, кезіккен жағдайдың нәтижесін алдн-ала білу қабілетін дәлелдеген ғалым: А)Сеченов В)Павлов С)Выготский D)Лернер E)Рубинштейн В
Психика дамуының ең жоғарғы шегі – интеллектуалды тіршілік түрі: А)каоцерваттар В)өсімдіктер С)су жануарлары D)қанатты жануарлар E)сүтқоректілер Е
Жануарлар психикасының дамуы тәуелді: А)қоғамдық-тарихи шарттарға В)биологиялық заңдылықтарға С)табиғаттан тыс күштерге D)биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға E)қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге В
Адам психикасының дамуы тәуелді А) қоғамдық-тарихи шарттарға В)биологиялық заңдылықтарға С)табиғаттан тыс күштерге D)биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға E)қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге D
Жеке адам санасының дамуына тәуелді: А) қоғамдық-тарихи шарттарға В)биологиялық заңдылықтарға С)табиғаттан тыс күштерге D)биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға E)қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге А
Психикалық кемелденудің әрбір жаңа басқышы тәуелді А)инстинкте В)ауыспалы дағдылық әрекетке С)интеллектке D)тіршіліктің жаңа сыртқы шарттарына E)табиғаттан тыс күшке С
Қарапайым сенсорлық психика бұл- А)қоршаған ортаның айырым қасиеттерін бейнелеу В)тұтастай нақты бейнелеу С)сөзді-логикалы бейнелеу D)эмоциональді бейнелеу E)қозғалысты бейнелеу А
Перцептивті психика бұл- А)қоршаған ортаның айырым қасиеттерін бейнелеу В)тұтастай нақты бейнелеу С)сөзді-логикалы бейнелеу D)эмоциональді бейнелеу E)қозғалысты бейнелеу В
Жануарлар әрекет қылығының бәрі адам іс-әрекетінен ажыралады А)қоғамдық-тарихи мәнді В)тікелей биологиялық сипатта С)ойлау арқылы орындалады D)сөзге негізделген E)екінші сигналдық жүйеде В
Жануардың өзі тектестерге қатынасы А)инстикті сипатта В)дағдылық сипатта С)интеллекті сипатта D)логикалы-ойлау сипатында E)эмоционалды сипатында А
Жануар «тілінің» адам тілінен айырмашылығы А) мәнге негізделген В)сөзден құралған С)ресми кодтармен өрнектеледі D)объектив мазмұнға ие E)биологиялық қажеттіліктің бәріне бірдей Е
Адам санасыныңи жануар психикасынан айырмашылығы: А)тітіркенуден В)сезімнен С)қабылдаудан D)рефлекс жауап беруден ішкі субъектив бейнелеуден E)ішкі субъектив бейнелеуден Е
«Әлемнің субъектив бейнеге енуі- адам психикасының мәңгі зерттелетін сыры», атаған ғалым А)Выготский В)Леонтьев С)Рубинштейн D)Сеченов E)Павлов В
Сананың пайда болу негізі: А)тума беріледі В) табиғаттан С)табиғаттан тыс күштен D)еңбек пен қоғамдық қатынастан E)адамның өзіндік әрекетінен D
Ерлік пен жанпидалыққа бару байланысты А)тума қасиетке В)инстинкте С)дағдыға D)интелектке E)жоғары санаға Е
Адам санасының негізгі қызметі А)тітіркенуге жауап В)сезімді талдау С)рефлекстік әсерге ықпал D)нақты бейнелеу E)терең заңдылықтарды тану Е
Адам иелігіндегі әрекет қылық тәсілдері А)тума беріледі В)тәжірибе өнімі С)игеру-үйренуден D)болмыстан тыс күш арқылы беріледі E)биологиялық В
Аламның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын шарт А) биологиялық В)өз тәжірибесі С)болмыстан тыс күш D)тіл қатынасынан E)дағдыланудан В
Адамның жануардан түпкі ерекшелігі- А)еңбек қаруын дайындау В)қару пайдалану С)әрекет тәсілін білу D)биологиялық қажетті сезу E)объектті тану А
Саналы іс-әрекеттің бірінші формасы А)болжастыру В)тану С)қабылдау D)сезу E)көру А
  Жануарлар қылығының түпкі мақсаты А) болжастыру В)қару дайындау С)мән білдіру D)өз қажетін қанағаттандыру E)қоғамдық қатысқа келу D
Адамның ақпарат топтауының негізі А) көру В) сезу С)тітіркену D)қабылдау E)тіл Е
Тілдің шығу негізі: А) тумадан В) рухани еңбектен С)Алладан D)қоғамдық еңбектен E)адамның өз қалауынан D
Сана қалыптасуының негізгі себебі: А) тума қасиеттер В) тіл мен еңбек С)қоршаған орта D)үлгі мен өрнек E)инстинкт В
Саналы тіл белгісі: А) бейне В) таңба С)сөз-сөйлем D)қозғалыс E)ым-ишара С
Адамның бүкіл саналы өмірінің арқауы А) тіл мен сөз В) бейне С)таңба D)ым-ишара E)қозғалыс А
Сана бұл- А) табиғат өнімі В) қоғамдық болмыс С)инстикттік өнім D)дағдыланудан E)табиғаттан тыс берілетін қасиет В
Барша танымдық процестерді қамтушы психикалық деңгей А) каоцерваттық В) сенсорлық С)саналық D)интелекттік E)манипуляциялық С
«Сана ең алдымен, адам араласқан қоғам қатынастарын бейнелейтін сезімдер жүйесін қамтиды» деген тұжырымды қолдаушы философиялық бағыт А) идеализм В) материализм С)дуализм D)догматизм E) метафизика В
Астар санаға баййланысты психологиялық теорияның негізін қалаушы А) Шопенгауер В) Юнг С)Кант D)Фрейд E)Платон D
Ұйқы кезіндегі психикалық әрекеттердің (түс көру, ұйқылы жүру) төркіні А) ашық санадан В) астар санадан С)инстинкттен D)дағдыдан E)табиғаттан тыс күштен В
Астар санамен ашық сана бір-біріне А) тәуелді В) тәуелсіз С)ашық сана дербес D)астар сана дербес E)өзара кірігіп, байланысып жатады Е
Тікелей байқалмаған тітіркендігіштерге жауап әрекет (түшкіру, қалтырау) А) саналы жоспарлаудан В) инстинктен С)дағдыланудан D)астар санадан E)табиғаттан тыс күштен D

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных